Školské zariadenie

Školské zariadenia, ich rozdelenie a podrobné ustanovenia o jednotlivých školských zariadeniach upravuje zákon o výchove a vzdelávaní. Spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich materiálno-technického vybavenia ustanoví Ministerstvo školstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým je vyhláška o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (14)

Pedagogical documentation and other documentation

30.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

According to Section 11 of the School Act, the pedagogical documentation of a school or school establishment is a set of documents that govern the educational process and according to which the school or school establishment issues public documents and decisions.

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia

30.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je podľa § 11 Školského zákona súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny a rozhodnutia.

Financovanie centier voľného času z rozpočtu obce

11.4.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Centrum voľného času je školským zariadením, ktoré spadá pod originálnu školskú kompetenciu. Originálne školské kompetencie, a teda aj centrá voľného času  sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré plynú do vlastných príjmov rozpočtu obce podľa zákona č. 564/2004 Z. z..

Povinnosť zverejňovať zmluvy zo strany súkromných škôl a súkromných školských zariadení

5.2.2014

Mgr. Igor Šumichrast

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame stanovisko k problematike povinného zverejňovania zmlúv zo strany školských inštitúcií. 

Zmena v sieti

11.7.2012

JUDr. Martina Paluskova

Čo sa rozumie pod pojmom zmena v sieti a akým spôsobom ju uskutočniť?

Práca nadčas a náhradné voľno zamestnancov škôl a školských zariadení

27.3.2012

JUDr. Martina Paluskova

Usmernenie k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

NR SR schválila návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl

2.2.2011

JUDr. Peter Bellás

Novelou dochádza súčasne k novelizácii zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Vláda SR schválila nariadenie Vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

16.12.2010

JUDr. Peter Bellás

Zmeny, ktoré čakajú súkromné školské zariadenia od 1.1.2011.

Vybrané návrhy na zmenu školskej legislatívy v rámci národnej odbornej diskusie

23.11.2010

JUDr. Peter Bellas

Školská spoločnosť spracovala odborné vyjadrenia zaslané v rámci verejnej diskusie o zmenách v školskej legislatíve. 

Kontrola v školách a školských zariadeniach

4.11.2010

JUDr. Peter Bellas

Možnosti vykonávania kontroly v školách a školských zariadeniach

„Nedokonalosť“ školskej legislatívy

2.10.2010

JUDr. Mária Kostolná

Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.

Spôsob financovania súkromných školských zariadení

2.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Vyradenie školského zariadenia zo siete školských zariadení

2.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Tok štatistických údajov

2.10.2010

JUDr. Mária Kostolná

Systém financovania súkromných školských zariadení sa uskutočňuje cestou poukazovania výnosov daní z príjmov fyzických osôb prostredníctvom štátneho rozpočtu obciam, ktoré tieto finančné prostriedky následne zasielajú zriaďovateľom.
Odborné stanoviská (4)

Školská spoločnosť - Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013

19.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.

Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní od 1.1.2013

14.11.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám informáciu o zmenách v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 

Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o financovaní škôl s účinnosťou od 1.1.2013

14.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2013.

Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

13.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.
Prípadové štúdie (13)

Zvýšenie dotácie ZUŠ z dôvodu zvýšenia platov učiteľov

9.10.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Na území obce je zriadená Súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je fyzická osoba. Zriaďovateľ SZUŠ požiadal obec o navýšenie finančného príspevku na mzdy a prevádzku SZUŠ z dôvodu navýšenia platov učiteľov od 1.9.2023. Je obec povinná takejto žiadosti vyhovieť?

Financovanie súkromných CVČ po novom

17.1.2022

tím itretisektor.sk

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy obce určovali VZN financovanie cirkevných aj súkromných školských zariadení. Podľa novelizovaného ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) Zákona o štátnej správe v školstve však obce určujú financovanie školských zariadení, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Akým právnym režimom sa spravuje financovanie na záujmové vzdelávanie v CVČ? Uzatvára sa zmluva podľa § 9aa Zákona o štátnej správe v školstve?

 

Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie

19.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Sankcie voči rodičom za neuhradené stravné detí

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ak dieťa nebolo prítomné v škole a nebolo ani odhlásené zo stravy, dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si školská jedáleň nemôže uplatniť. Môže škola do internej smernice k stravovaniu uviesť, že v prípade ak rodič bude mať dlh za neuhradené stravné (aj ak nenahlásil neprítomnosť dieťaťa), dieťa bude odhlásené zo stravovania?

Zaradenie pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania

3.12.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ materskej školy sme prijali osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium nepedagogického smeru. Zároveň tento zamestnanec nemá pedagogickú prax. V súčasnosti navštevuje pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Je potrebné zaradiť tohto zamestnanca do adaptačného vzdelávania?

Patrí tomuto zamestnancovi príplatok začínajúceho učiteľa? 

Zverejňovanie správy o výsledku kontroly obcou

26.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Je obec oprávnená zverejniť správu o výsledku kontroly so všetkými údajmi na svojom webovom sídle v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo?

Školský internát a pracovný úväzok zamestnanca

12.3.2013

JUDr. Peter Bellás

Máme 68 študentov na stredoškolskom internáte. Máme 2 pedagogických pracovníkov, 1 nepedagogického. Môžeme 1 pedagogického zamestnanca zamestnať na úväzok len vo výške 75% a druhého na 100% ?

Rozhodnutie o zmene v sieti a opravný prostriedok

16.3.2012

JUDr. Martina Paluskova

V mnohých prípadoch nie sú školy spokojné s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zmene v sieti v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve a samospráve. Aj napriek tomu, že Zákon o štátnej správe v školstve nešpecifikuje náležitosti tohto rozhodnutia ako i predpoklady podania opravného prostriedku, školy a školské zariadenia majú vo všeobecnosti právo na preskúmanie týchto rozhodnutí.

Vymenovanie riaditeľa školského zariadenia

19.10.2010

JUDr. Peter Bellas

Na aké dlhé obdobie je možné obsadiť voľné miesto riaditeľa školského zariadenie bez výberového konania?

Navštevovanie dvoch školských klubov detí počas jedného školského roka

2.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Môže jedno dieťa počas jedného školského roka na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu navštevovať dva školské kluby detí?

Realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti školským klubom

2.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Môže školský klub počas celého školského roka uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť školského klubu detí len podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z.?

Uskutočňovanie záujmovej aktivity formou záujmových útvarov

2.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Je súčasnou platnou legislatívou MŠ SR upravený rozsah uskutočňovania záujmovej aktivity formou záujmových útvarov?

Činnosť školského klubu

2.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Je legislatívne v poriadku, pokiaľ je činnosť školského klubu detí dlhšie ako do 18.00? Od kedy môže byť dieťa ráno v školskom klube, aby to nebolo v rozpore s legislatívou?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Výpoveď pre nesplnenie kvalifikačných predpokladov pre učiteľa a dlhoročný výkon práce

4.8.2023

Alexandra Močárová

Najvyšší súd SR z 28.2.2018 - K povinnosti obcí prideľovať dotácie na mzdy a prevádzku súkromnej umeleckej základnej škole

10.4.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší správny súd ČR z 13.5.2004 - Súkromná stredná škola - Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zmene zaradenia do siete škôl

3.11.2011

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.