Aktuálne

2% dane: Na podnet itretisektor.sk je v NRSR predložený návrh na predĺženie použitia 2% z roku 2020

Pridajte sa k našim používateľom a majte aj informácie k 2% dane včas...

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Na základe podnetu portálu itretisektor.sk Finančná správa SR akceptovala návrh k predĺženiu lehoty použitia 2% dane z roku 2020. Aktuálne je návrh predložený na rokovanie NR SR v rámci zmien zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

21.06.2021

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

21.06.2021

Súd zaviazal žalovaného vydať a navrátiť žalobcovi, registrovanej cirkvi – právnemu nástupcovi Ostrihomskej kapituly, vlastníctvo k žalovaným nehnuteľnostiam.
Súd dospel k záveru, že žalované nehnuteľnosti prešli do vlastníctva štátu z vlastníctva právneho predchodcu žalobkyne spôsobom uvedeným v § 3 ods. 1 písm. h/ citovaného zákona, teda bez právneho dôvodu. Žalovaný argumentoval, že nie je možné uplatniť reštitúciu, nakoľko v prípade žalovaných nehnuteľností išlo o opustenú vec.

17.06.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá upravuje podmienky predprimárneho vzdelávania.

24.06.2021

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novelou sa rozšírila cieľová skupina detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj na tie deti, na ktoré podľa novej právnej úpravy nemožno poskytnúť predmetnú dotáciu, a ktorých rodičia resp. osoby, ktoré majú deti zverené, nemajú ani nárok na daňový bonus.

24.06.2021

Deti mali nastúpiť na zahraničný školský zájazd, avšak vzhľadom na momentálnu situáciu bol viac krát presunutý a náhradný termín zatiaľ nebol určený. Po uplynutí daného obdobia však už deti nie sú žiakmi danej školy, postúpili na strednú školu. Ako je možné v tejto situácii postupovať?

24.06.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 18.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty. Novelou sa zabezpečuje implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)[1] a niektoré ustanovenia zákona sa vzhľadom na potreby aplikačnej praxe precizujú.

24.06.2021

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa menia aj iné nadväzujúce zákony. Novelou sa prioritne sleduje zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „ministerstvo“), ktoré bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl bez ohľadu na zriaďovateľov.

24.06.2021

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorou sa zavádza bezplatné dlhové poradenstvo a bezplatné poradenstvo (vrátane psychologického) jednotlivcovi a rodine zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.

24.06.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Na základe podnetu portálu itretisektor.sk Finančná správa SR akceptovala návrh k predĺženiu lehoty použitia 2% dane z roku 2020. Aktuálne je návrh predložený na rokovanie NR SR v rámci zmien zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

21.06.2021

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

21.06.2021

Súd zaviazal žalovaného vydať a navrátiť žalobcovi, registrovanej cirkvi – právnemu nástupcovi Ostrihomskej kapituly, vlastníctvo k žalovaným nehnuteľnostiam.
Súd dospel k záveru, že žalované nehnuteľnosti prešli do vlastníctva štátu z vlastníctva právneho predchodcu žalobkyne spôsobom uvedeným v § 3 ods. 1 písm. h/ citovaného zákona, teda bez právneho dôvodu. Žalovaný argumentoval, že nie je možné uplatniť reštitúciu, nakoľko v prípade žalovaných nehnuteľností išlo o opustenú vec.

17.06.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá upravuje podmienky predprimárneho vzdelávania.

24.06.2021

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novelou sa rozšírila cieľová skupina detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj na tie deti, na ktoré podľa novej právnej úpravy nemožno poskytnúť predmetnú dotáciu, a ktorých rodičia resp. osoby, ktoré majú deti zverené, nemajú ani nárok na daňový bonus.

24.06.2021

Deti mali nastúpiť na zahraničný školský zájazd, avšak vzhľadom na momentálnu situáciu bol viac krát presunutý a náhradný termín zatiaľ nebol určený. Po uplynutí daného obdobia však už deti nie sú žiakmi danej školy, postúpili na strednú školu. Ako je možné v tejto situácii postupovať?

24.06.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 18.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty. Novelou sa zabezpečuje implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)[1] a niektoré ustanovenia zákona sa vzhľadom na potreby aplikačnej praxe precizujú.

24.06.2021

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa menia aj iné nadväzujúce zákony. Novelou sa prioritne sleduje zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „ministerstvo“), ktoré bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl bez ohľadu na zriaďovateľov.

24.06.2021

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorou sa zavádza bezplatné dlhové poradenstvo a bezplatné poradenstvo (vrátane psychologického) jednotlivcovi a rodine zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.

24.06.2021