Aktuálne

Najnovšie témy, judikáty ESĽP a návody pre prax - NOVÝ inštitút Ochrana práv zdravotne postihnutých osôb

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

Dostávajte pravidelné informácie z neziskového sektora - newsletter itretisektor.sk

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 05.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb.

08.08.2022

 

Dňa 04.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorého cieľom je upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) a zabezpečiť zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

08.08.2022

 

Zamestnávateľ sa rozhodol priznať zamestnancom so zdravotným postihnutím mesačný príplatok približne vo výške 60 eur po dátume stretnutia s nimi a predložení potvrdenia o postihnutí. Príplatok bol individuálne priznaný trinástim zamestnanom. Naopak, šestnástim zamestnancom, ktorí predložili potvrdenie zamestnávateľovi pred uvedeným stretnutím, uvedený príplatok nebol priznaný.

Prejudiciálna otázka:
Má sa článok 2 smernice 2000/78 vykladať v tom zmysle, že pod „pojem diskriminácie“ uvedený v tomto ustanovení môže spadať prax zamestnávateľa spočívajúca vo vylúčení od dátumu zvoleného daným zamestnávateľom z nároku na príplatok vyplácaný zdravotne postihnutým pracovníkom na základe predloženia potvrdenia osvedčujúceho zdravotné postihnutie tých pracovníkov, ktorí už tomuto zamestnávateľovi predložili takéto potvrdenie pred uvedeným dátumom.

01.08.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 11.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.

17.08.2022

 

Dňa 03.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorého cieľom je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím formou posilnenia procesných oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v najdôležitejších druhoch súdneho konania, ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv (t. j. konanie o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka).

09.08.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 27.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaná právna úprava rieši viaceré oblasti týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia, zdravotných poisťovní a výkonu dohľadu nad  zdravotnou starostlivosťou.

02.08.2022

 

Dňa 29.07.2022 bol v MPK návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze.

02.08.2022

 

Dňa 29.07.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

26.07.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 05.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb.

08.08.2022

 

Dňa 04.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorého cieľom je upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) a zabezpečiť zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

08.08.2022

 

Zamestnávateľ sa rozhodol priznať zamestnancom so zdravotným postihnutím mesačný príplatok približne vo výške 60 eur po dátume stretnutia s nimi a predložení potvrdenia o postihnutí. Príplatok bol individuálne priznaný trinástim zamestnanom. Naopak, šestnástim zamestnancom, ktorí predložili potvrdenie zamestnávateľovi pred uvedeným stretnutím, uvedený príplatok nebol priznaný.

Prejudiciálna otázka:
Má sa článok 2 smernice 2000/78 vykladať v tom zmysle, že pod „pojem diskriminácie“ uvedený v tomto ustanovení môže spadať prax zamestnávateľa spočívajúca vo vylúčení od dátumu zvoleného daným zamestnávateľom z nároku na príplatok vyplácaný zdravotne postihnutým pracovníkom na základe predloženia potvrdenia osvedčujúceho zdravotné postihnutie tých pracovníkov, ktorí už tomuto zamestnávateľovi predložili takéto potvrdenie pred uvedeným dátumom.

01.08.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 11.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.

17.08.2022

 

Dňa 03.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorého cieľom je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím formou posilnenia procesných oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v najdôležitejších druhoch súdneho konania, ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv (t. j. konanie o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka).

09.08.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 27.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaná právna úprava rieši viaceré oblasti týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia, zdravotných poisťovní a výkonu dohľadu nad  zdravotnou starostlivosťou.

02.08.2022

 

Dňa 29.07.2022 bol v MPK návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze.

02.08.2022

 

Dňa 29.07.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

26.07.2022