Aktuálne

NRSR schválila 24.11. novelu zákona o sociálnych službách - viac v legislatívnej správe už u nás

Zmeny schválila NRSR aj k príspevkom pre ŤZP - viac v legislatívnej správe u nás

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Predmetom kontroly bolo odmietnutie prijatia dieťaťa do materskej školy z dôvodu, že obaja rodičia dieťaťa neboli zamestnaní, pričom zamestnanosť oboch rodičov bola podmienkou na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorá bola stanovená riaditeľkou. Rodičia namietali kritérium zamestnanosti ako diskriminačné.

02.12.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 03.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva SR o zariadeniach poradenstva a prevencie (ďalej len ako „návrh vyhlášky“), ktorého cieľom je upraviť podrobnosti o činnosti a vnútornej organizácii zariadení poradenstva a prevencie.

03.12.2021

 

Dňa 02.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (ďalej len ako „návrh vyhlášky“), ktorým sa vymedzujú jednotlivé druhy pedagogickej dokumentácie vedenej v školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR vrátane škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

03.12.2021

 

Dňa 25.11.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Hlavným cieľom schválenej novely je podpora rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie osamelých matiek a nekompletných rodín, explicitne aj v otázke úpravy vymáhania a vyplácania náhradného výživného.

03.12.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 01.12.2021 bolo schválené nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 630/2008 Z.z k rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (ďalej len ako „nariadenie vlády“). Cieľom návrhu nariadenia vlády je skvalitnenie prideľovania normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na financovanie osobných nákladov a prevádzkových nákladov.

03.12.2021

 

Dňa 30.11.2021 bola v MPK zverejnená novela vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe. Svetová antidopingová agentúra vydala zoznam zakázaných látok pre rok 2022, v ktorom dochádza ku zmenám oproti roku 2021.

01.12.2021

 

Dňa 26.11.2021 boli v MPK zverejnené dve vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to o edukačných publikáciách a druhá novelizuje vyhlášku č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

01.12.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Predmetom kontroly bolo odmietnutie prijatia dieťaťa do materskej školy z dôvodu, že obaja rodičia dieťaťa neboli zamestnaní, pričom zamestnanosť oboch rodičov bola podmienkou na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorá bola stanovená riaditeľkou. Rodičia namietali kritérium zamestnanosti ako diskriminačné.

02.12.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 03.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva SR o zariadeniach poradenstva a prevencie (ďalej len ako „návrh vyhlášky“), ktorého cieľom je upraviť podrobnosti o činnosti a vnútornej organizácii zariadení poradenstva a prevencie.

03.12.2021

 

Dňa 02.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (ďalej len ako „návrh vyhlášky“), ktorým sa vymedzujú jednotlivé druhy pedagogickej dokumentácie vedenej v školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR vrátane škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

03.12.2021

 

Dňa 25.11.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Hlavným cieľom schválenej novely je podpora rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie osamelých matiek a nekompletných rodín, explicitne aj v otázke úpravy vymáhania a vyplácania náhradného výživného.

03.12.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 01.12.2021 bolo schválené nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 630/2008 Z.z k rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (ďalej len ako „nariadenie vlády“). Cieľom návrhu nariadenia vlády je skvalitnenie prideľovania normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na financovanie osobných nákladov a prevádzkových nákladov.

03.12.2021

 

Dňa 30.11.2021 bola v MPK zverejnená novela vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe. Svetová antidopingová agentúra vydala zoznam zakázaných látok pre rok 2022, v ktorom dochádza ku zmenám oproti roku 2021.

01.12.2021

 

Dňa 26.11.2021 boli v MPK zverejnené dve vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to o edukačných publikáciách a druhá novelizuje vyhlášku č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

01.12.2021