Aktuálne

Pripravujeme novú tému na portál iservispreludi.sk "Podnikanie" pre SZČO aj právnické osoby podnikateľov

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila Informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020 a Programu Slovensko 2021 – 2027 k 09.02.2024 – návrh. Cieľom je informovanie o implementácii EŠIF a prijatých opatreniach, ktoré zabezpečia dočerpanie alokácie jednotlivých programov v programovom období 2014 – 2020, vrátane dodatočnej flexibility EK (návrh nariadenia „STEP“). V druhej časti materiál taktiež poukazuje na potrebu prijatia opatrení, v súvislosti so zabezpečením plynulej implementácie Programu Slovensko 2021 – 2027. Kľúčové opatrenie pre zrýchlenie implementácie programu je aktualizácia harmonogramu plánovaných výziev a jeho dodržiavanie.

27.02.2024

 

Zamestnanec podal na zamestnávateľa žalobu z dôvodu nevyplatenia mzdy za prácu nadčas. Prácu nadčas žalobcovi oficiálne nikto nenariaďoval, ani nežiadal súhlas, keď ostal v práci dlhšie. Avšak žalovaný ako zamestnávateľ nikdy nezakázal žalobcovi byť v práci dlhšie ako bola jeho pracovná doba.

26.02.2024

 

Dňa 22.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom návrhu opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel za každý 1 km jazdy (ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohody so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

26.02.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobkyňa je majiteľkou nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne, no sama nie je pamiatkovo chránená. Žalobkyňa chcela na strechu umiestniť niekoľko fotovoltaických panelov, preto požiadala mestský úrad o stanovisko k realizácii jej zámeru. Mestský úrad jej zámer zamietol a zdôraznil, že jednou z chránených hodnôt pamiatkovej zóny je dodržanie tradičnej podoby strešnej krajiny, ktorá je podstatnou súčasťou architektonického dedičstva a práve umiestnenie panelov by mohlo vzhľad strechy narušiť.

29.02.2024

 

Dňa 28.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je úprava ustanovení, v ktorých sa ustanovuje deň začiatku školského vyučovania v nadväznosti na čl. III zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v znení účinnom od 1. januára 2024. Podľa návrhu 1. september má byť dňom začiatku školského vyučovania, pokiaľ tento deň nepripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu. Ak 1. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok.

29.02.2024

 

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrhom zákona sa majú:

  1. Zapracovať podnety a návrhy v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ako aj racionalizovať proces akreditácie študijných programov ďalšieho vzdelávania.
  2. Upraviť podmienky rezidentského štúdia.
  3. V prílohe č. 3 zákona upraviť doklady o formálnej kvalifikácii lekárov a názvy špecializačných odborov.
  4. Upraviť § 34b (Ovládanie štátneho jazyka) zákona č. 578/2004 Z. z., čím sa má reagovať aj na Doplňujúce odôvodené stanovisko INFR(2018)2183 C(2023)6185 final adresované Slovenskej republike podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu nesúladu ustanovení slovenského práva s článkom 53 smernice 2005/36/ES.

28.02.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 26.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o prerozdelenie vedeckých a technických úloh Európskej chemickej agentúre. Cieľom tejto smernice je zlepšenie celkovej efektívnosti, konzistentnosti a transparentnosti v oblasti racionalizácie využívania odborných znalostí a zdrojov tým, že sa navrhne prerozdelenie technickej a vedeckej práce týkajúcej sa chemikálií, ktorá sa vykonáva v rámci príslušných právnych predpisov, na európske agentúry, a zároveň sa zabezpečí jasné rozdelenie povinností a dobrá spolupráca medzi európskymi agentúrami.

27.02.2024

 

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila materiál: Šiesta správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike. Ide o referenčný dokument s cieľom informovať Radu Európy o vývoji legislatívy a spoločenskej praxe v sledovanom období.

27.02.2024

 

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila materiál: Akčný plán pre otvorenú vedu na rok 2024 - nové znenie. Účelom Akčného plánu pre otvorenú vedu na rok 2024 je pokračovať v procese implementácie princípov otvorenej vedy do slovenského výskumno-vývojového priestoru, stavať na výsledkoch úspešne splnených úloh a dokončiť úlohy prenesené z predchádzajúceho obdobia, stanoviť v rámci realizácie Národnej stratégie pre otvorenú vedu ďalšie kroky smerujúce k naplneniu jej opatrení.

27.02.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila Informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020 a Programu Slovensko 2021 – 2027 k 09.02.2024 – návrh. Cieľom je informovanie o implementácii EŠIF a prijatých opatreniach, ktoré zabezpečia dočerpanie alokácie jednotlivých programov v programovom období 2014 – 2020, vrátane dodatočnej flexibility EK (návrh nariadenia „STEP“). V druhej časti materiál taktiež poukazuje na potrebu prijatia opatrení, v súvislosti so zabezpečením plynulej implementácie Programu Slovensko 2021 – 2027. Kľúčové opatrenie pre zrýchlenie implementácie programu je aktualizácia harmonogramu plánovaných výziev a jeho dodržiavanie.

27.02.2024

 

Zamestnanec podal na zamestnávateľa žalobu z dôvodu nevyplatenia mzdy za prácu nadčas. Prácu nadčas žalobcovi oficiálne nikto nenariaďoval, ani nežiadal súhlas, keď ostal v práci dlhšie. Avšak žalovaný ako zamestnávateľ nikdy nezakázal žalobcovi byť v práci dlhšie ako bola jeho pracovná doba.

26.02.2024

 

Dňa 22.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom návrhu opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel za každý 1 km jazdy (ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohody so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

26.02.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobkyňa je majiteľkou nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne, no sama nie je pamiatkovo chránená. Žalobkyňa chcela na strechu umiestniť niekoľko fotovoltaických panelov, preto požiadala mestský úrad o stanovisko k realizácii jej zámeru. Mestský úrad jej zámer zamietol a zdôraznil, že jednou z chránených hodnôt pamiatkovej zóny je dodržanie tradičnej podoby strešnej krajiny, ktorá je podstatnou súčasťou architektonického dedičstva a práve umiestnenie panelov by mohlo vzhľad strechy narušiť.

29.02.2024

 

Dňa 28.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je úprava ustanovení, v ktorých sa ustanovuje deň začiatku školského vyučovania v nadväznosti na čl. III zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v znení účinnom od 1. januára 2024. Podľa návrhu 1. september má byť dňom začiatku školského vyučovania, pokiaľ tento deň nepripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu. Ak 1. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok.

29.02.2024

 

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrhom zákona sa majú:

  1. Zapracovať podnety a návrhy v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ako aj racionalizovať proces akreditácie študijných programov ďalšieho vzdelávania.
  2. Upraviť podmienky rezidentského štúdia.
  3. V prílohe č. 3 zákona upraviť doklady o formálnej kvalifikácii lekárov a názvy špecializačných odborov.
  4. Upraviť § 34b (Ovládanie štátneho jazyka) zákona č. 578/2004 Z. z., čím sa má reagovať aj na Doplňujúce odôvodené stanovisko INFR(2018)2183 C(2023)6185 final adresované Slovenskej republike podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu nesúladu ustanovení slovenského práva s článkom 53 smernice 2005/36/ES.

28.02.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 26.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o prerozdelenie vedeckých a technických úloh Európskej chemickej agentúre. Cieľom tejto smernice je zlepšenie celkovej efektívnosti, konzistentnosti a transparentnosti v oblasti racionalizácie využívania odborných znalostí a zdrojov tým, že sa navrhne prerozdelenie technickej a vedeckej práce týkajúcej sa chemikálií, ktorá sa vykonáva v rámci príslušných právnych predpisov, na európske agentúry, a zároveň sa zabezpečí jasné rozdelenie povinností a dobrá spolupráca medzi európskymi agentúrami.

27.02.2024

 

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila materiál: Šiesta správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike. Ide o referenčný dokument s cieľom informovať Radu Európy o vývoji legislatívy a spoločenskej praxe v sledovanom období.

27.02.2024

 

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila materiál: Akčný plán pre otvorenú vedu na rok 2024 - nové znenie. Účelom Akčného plánu pre otvorenú vedu na rok 2024 je pokračovať v procese implementácie princípov otvorenej vedy do slovenského výskumno-vývojového priestoru, stavať na výsledkoch úspešne splnených úloh a dokončiť úlohy prenesené z predchádzajúceho obdobia, stanoviť v rámci realizácie Národnej stratégie pre otvorenú vedu ďalšie kroky smerujúce k naplneniu jej opatrení.

27.02.2024