Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 25.05.2023 bol v MPK zverejnený Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom je zvýšiť sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohod so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo.

26.05.2023

 

Športový klub si ako občianske združenie uplatňoval náklady súvisiace s odmenami hráčov vyplácaných na základe hráčskych zmlúv, ako náklady, ktoré v plnej výške vstupujú do základu dane pri príjmoch dosiahnutých z reklamnej činnosti. Z hráčskych zmlúv nevyplýva, že hráči uzavreli zmluvy s klubom za účelom šírenia reklamy. Športový klub ďalej nepredložil správcovi dane žiadne dôkazy o tom, že by súčasťou odmeny hráčov na základe uzatvorených hráčskych zmlúv boli aj odmeny hráčov za reklamnú činnosť.

24.05.2023

 

Dňa 12.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

17.05.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobca podalo žiadosť o zrušenie prehlásenia svojej budovy za kultúrnu pamiatku. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že plánuje budovu využívať na iný účel, čo mu súčasný status stavby, ktorá je v havarijnom stave neumožňuje. 

Ministerstvo kultúry túto sťažnosť zamietlo, pretože nebol preukázaný mimoriadne závažný dôvod na odstránenie budovy zo zoznamu kultúrnej pamiatky. Proti tomuto rozhodnutiu sa majiteľ odvolal, čomu vtedajší minister kultúry vyhovel a zrušil prehlásenie budovy za kultúrnu pamiatku. Nový minister kultúry však toto rozhodnutie zrušil.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon ć. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila návrh zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

30.05.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorého cieľom je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy. 

30.05.2023

 

Dňa 25.05.2023 bola v MPK zverejnená Stratégia kultúry a priemyslu SR 2030. Cieľom je zadefinovať víziu a globálny cieľ, ktoré budú usmerňovať politiku Slovenskej republiky v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v strednodobej až dlhodobej perspektíve a vytýčiť strategické priority na obdobie do roku 2030.

26.05.2023

 

Dňa 24.05.2023 bol v MPK zverejnený návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024. 

24.05.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 25.05.2023 bol v MPK zverejnený Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom je zvýšiť sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohod so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo.

26.05.2023

 

Športový klub si ako občianske združenie uplatňoval náklady súvisiace s odmenami hráčov vyplácaných na základe hráčskych zmlúv, ako náklady, ktoré v plnej výške vstupujú do základu dane pri príjmoch dosiahnutých z reklamnej činnosti. Z hráčskych zmlúv nevyplýva, že hráči uzavreli zmluvy s klubom za účelom šírenia reklamy. Športový klub ďalej nepredložil správcovi dane žiadne dôkazy o tom, že by súčasťou odmeny hráčov na základe uzatvorených hráčskych zmlúv boli aj odmeny hráčov za reklamnú činnosť.

24.05.2023

 

Dňa 12.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

17.05.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobca podalo žiadosť o zrušenie prehlásenia svojej budovy za kultúrnu pamiatku. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že plánuje budovu využívať na iný účel, čo mu súčasný status stavby, ktorá je v havarijnom stave neumožňuje. 

Ministerstvo kultúry túto sťažnosť zamietlo, pretože nebol preukázaný mimoriadne závažný dôvod na odstránenie budovy zo zoznamu kultúrnej pamiatky. Proti tomuto rozhodnutiu sa majiteľ odvolal, čomu vtedajší minister kultúry vyhovel a zrušil prehlásenie budovy za kultúrnu pamiatku. Nový minister kultúry však toto rozhodnutie zrušil.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon ć. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila návrh zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

30.05.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorého cieľom je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy. 

30.05.2023

 

Dňa 25.05.2023 bola v MPK zverejnená Stratégia kultúry a priemyslu SR 2030. Cieľom je zadefinovať víziu a globálny cieľ, ktoré budú usmerňovať politiku Slovenskej republiky v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v strednodobej až dlhodobej perspektíve a vytýčiť strategické priority na obdobie do roku 2030.

26.05.2023

 

Dňa 24.05.2023 bol v MPK zverejnený návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024. 

24.05.2023