Aktuálne

Najnovšie témy, judikáty ESĽP a návody pre prax - NOVÝ inštitút Ochrana práv zdravotne postihnutých osôb

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

Využite: ŽIVÝ TEAMS S ODBORNÍKOM - v čase od 9:30 - 11:30 a 13:30 - 15:30 / pre užívateľov triple licencie

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 27.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o jednotnom formáte elektronických správ. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť formát pre elektronickú doručenku podľa zákona o e-Governmente.

30.09.2022

 

Dňa 28.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie autorizáciu vykonanú s použitím úradného autentifikátora, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom o e-Governmente. Uznaný spôsob autorizácie je podľa § 23 ods. 2 zákona o e-Governmente taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

29.09.2022

 

Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente):
Dňa 20.09.2022 NRSR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorého cieľom je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy.

27.09.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 27.09.2022 bol v MPK zverejnený nelegislatívny materiál Návrh priorít Ministerstva kultúry SR na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027, predložený na základe programového vyhlásenia vlády 2020 – 2024, ktorým sa vláda zaviazala znížiť podiel pamiatkového fondu v narušenom alebo dezolátnom stavebno-technickom stave a efektívnejšie a intenzívnejšie využívať národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve štátu a historické lokality s cieľom posilniť ich edukatívny potenciál, cestovný ruch, zatraktívniť regióny, naštartovať/reštartovať kultúrny turizmus a zvýšiť všeobecný záujem o kultúru a umenie.

30.09.2022

 

Dňa 27.09.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

28.09.2022

 

Sťažnosť podala nezisková organizácia, ktorá sa zaoberala sociálnymi dôsledkami prevodov vlastníctva poľnohospodárskej a lesnej pôdy a svojimi stanoviskami prispela k tvorbe právnych predpisov v tejto oblasti.

Nezisková organizácia požiadala tirolský úrad pre prevody pozemkov o sprístupnenie svojich rozhodnutí vydaných od začiatku tohto roka. Nezisková organizácia súhlasila s vynechaním citlivých údajov z rozhodnutí a súhlasila aj s tým, že uhradí všetky náklady. Úrad však odmietol poskytnúť informácie s odvolaním sa na nedostatok času a pracovných síl.

Vo svojej ďalšej žiadosti o informácie sa nezisková organizácia odvolávala na informačné povinnosti, ktoré úradu ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám a žiadala v anonymizovanej podobe všetky rozhodnutia, ktoré úrad vydal. Úrad odmietol aj túto žiadosť so záverom, že aj keď požadované informácie spadajú do pôsobnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, povinnosť poskytovať informácie podľa tohto zákona odpadá, ak by ich splnenie ohrozilo riadne fungovanie úradu. Následnú žalobu podanú neziskovou organizáciou vnútroštátne súdy zamietli.

28.09.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 20.09.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Nariadením sa predlžuje doba poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca poskytnuté do 28. februára 2023 a zvyšuje sa príspevok za jednu noc ubytovania odídenca. Na základe tohto zvýšenia sa zvyšujú aj súhrnné sumy, ktoré sú zvýšené pomerne k zvýšeniu príspevku za jednu noc ubytovania.

28.09.2022

 

Dňa 21.09.2022 bolo v MPK zverejnené návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch). Akt o údajoch je druhý kľúčový legislatívny návrh týkajúci sa problematiky údajov  v zmysle Európskej dátovej stratégie z februára 2020. Hlavným cieľom je podpora inovácií a zdieľania údajov generovaných a využívaných v dátovej ekonomike v Európskej únii.

26.09.2022

 

Dňa 22.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (transplantačný zákon).

23.09.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 27.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o jednotnom formáte elektronických správ. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť formát pre elektronickú doručenku podľa zákona o e-Governmente.

30.09.2022

 

Dňa 28.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie autorizáciu vykonanú s použitím úradného autentifikátora, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom o e-Governmente. Uznaný spôsob autorizácie je podľa § 23 ods. 2 zákona o e-Governmente taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

29.09.2022

 

Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente):
Dňa 20.09.2022 NRSR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorého cieľom je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy.

27.09.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 27.09.2022 bol v MPK zverejnený nelegislatívny materiál Návrh priorít Ministerstva kultúry SR na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027, predložený na základe programového vyhlásenia vlády 2020 – 2024, ktorým sa vláda zaviazala znížiť podiel pamiatkového fondu v narušenom alebo dezolátnom stavebno-technickom stave a efektívnejšie a intenzívnejšie využívať národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve štátu a historické lokality s cieľom posilniť ich edukatívny potenciál, cestovný ruch, zatraktívniť regióny, naštartovať/reštartovať kultúrny turizmus a zvýšiť všeobecný záujem o kultúru a umenie.

30.09.2022

 

Dňa 27.09.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

28.09.2022

 

Sťažnosť podala nezisková organizácia, ktorá sa zaoberala sociálnymi dôsledkami prevodov vlastníctva poľnohospodárskej a lesnej pôdy a svojimi stanoviskami prispela k tvorbe právnych predpisov v tejto oblasti.

Nezisková organizácia požiadala tirolský úrad pre prevody pozemkov o sprístupnenie svojich rozhodnutí vydaných od začiatku tohto roka. Nezisková organizácia súhlasila s vynechaním citlivých údajov z rozhodnutí a súhlasila aj s tým, že uhradí všetky náklady. Úrad však odmietol poskytnúť informácie s odvolaním sa na nedostatok času a pracovných síl.

Vo svojej ďalšej žiadosti o informácie sa nezisková organizácia odvolávala na informačné povinnosti, ktoré úradu ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám a žiadala v anonymizovanej podobe všetky rozhodnutia, ktoré úrad vydal. Úrad odmietol aj túto žiadosť so záverom, že aj keď požadované informácie spadajú do pôsobnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, povinnosť poskytovať informácie podľa tohto zákona odpadá, ak by ich splnenie ohrozilo riadne fungovanie úradu. Následnú žalobu podanú neziskovou organizáciou vnútroštátne súdy zamietli.

28.09.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 20.09.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Nariadením sa predlžuje doba poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca poskytnuté do 28. februára 2023 a zvyšuje sa príspevok za jednu noc ubytovania odídenca. Na základe tohto zvýšenia sa zvyšujú aj súhrnné sumy, ktoré sú zvýšené pomerne k zvýšeniu príspevku za jednu noc ubytovania.

28.09.2022

 

Dňa 21.09.2022 bolo v MPK zverejnené návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch). Akt o údajoch je druhý kľúčový legislatívny návrh týkajúci sa problematiky údajov  v zmysle Európskej dátovej stratégie z februára 2020. Hlavným cieľom je podpora inovácií a zdieľania údajov generovaných a využívaných v dátovej ekonomike v Európskej únii.

26.09.2022

 

Dňa 22.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (transplantačný zákon).

23.09.2022