Aktuálne

Ďalší týždeň uverejníme: Financovanie športu z verejných zdrojov - sledujte portál a newsletter **

Metodika k 2% z dane 2022 - už čoskoro

Pripravujeme: Štátna pomoc v športe - témy z tejto oblasti možno pomôžu aj vašej organizácii - už čoskoro

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Obec (žalobca) vyhlásila verejnú súťaž podľa zákona o verejnom obstarávaní na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Jednalo sa o preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - o výstavbu nového opevnenia brehov a dna koryta potoka.  Právo účasti na VO vyhradila len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Viacerí záujemcovia o zákazku tvrdili, že možnosť uplatniť výhradné právo účasti na zadávanie zákazky len záujemcom, ktorý majú štatút chránenej dielne/chráneného pracoviska, sa viaže len na také zákazky, ktoré budú občania so zdravotným postihnutím v zodpovedajúcej kvalite schopní vykonávať. Uskutočnenie stavebných prác nie je prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.  Žalovaný (Úrad pre verejné obstarávanie) rozhodnutím nariadil zrušiť verejnú súťaž z dôvodu, že v predmetnej verejnej súťaži došlo k porušeniu zákona o VO.

22.09.2021

 

Je možné zamestnávať pedagogických zamestnancov školy ak bol s nimi pracovný pomer ukončený v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. po dovŕšení 65 rokov veku a následne im bolo vyplatené odchodné? Môže sa s takýmto zamestnancom uzatvoriť pracovná zmluva na dobu určitú?

21.09.2021

 

Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej Sociálnej poisťovne, ktorým zamietla dávku v nezamestnanosti, pretože žalobca v posudzovanom období pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nepreukázal žiadnu dobu poistenia v nezamestnanosti, ktorú by mu bolo možné zohľadniť na účely nároku na dávku v nezamestnanosti.

Potom ako žalovaná posúdila zachovanie väzieb žalobcu na území SR, dospela k záveru, že nie je možné považovať jeho bydlisko za zachované na území SR. Spoločne so skutočnosťou, že bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol žalobca poistený v zmysle slovenských právnych predpisov, nie je možné podľa žalovanej dobu poistenia v nezamestnanosti získanú na území Írska zohľadniť na účely vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti.

Podstatou súdneho konania je otázka, či žalovaná dostatočne ustálila pojem „bydlisko žalobcu" zo zistení v prejednávanej veci.

21.09.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Môže nezisková organizácia realizovať svoju činnosť ak správna rada neschválila rozpočet? Môže v takom prípade rozhodovať o činnosti a používaní majetku len riaditeľ neziskovej organizácie?

23.09.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 22.09.2021 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (ďalej len ako „návrh opatrenia“).

23.09.2021

 

Dňa 13.09.2021 bolo v MPK zverejnené opatrenie Ministerstva financií SR z 2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

13.09.2021

 

Dňa 08.09.2021 bol v MPK zverejnený zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Zákon má za cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča, odmeňovanie a iné náležitosti súvisiace s prácou profesionálneho náhradného rodiča, na ktoré nie je možné použiť Zákonník práce.

08.09.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Obec (žalobca) vyhlásila verejnú súťaž podľa zákona o verejnom obstarávaní na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Jednalo sa o preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - o výstavbu nového opevnenia brehov a dna koryta potoka.  Právo účasti na VO vyhradila len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Viacerí záujemcovia o zákazku tvrdili, že možnosť uplatniť výhradné právo účasti na zadávanie zákazky len záujemcom, ktorý majú štatút chránenej dielne/chráneného pracoviska, sa viaže len na také zákazky, ktoré budú občania so zdravotným postihnutím v zodpovedajúcej kvalite schopní vykonávať. Uskutočnenie stavebných prác nie je prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.  Žalovaný (Úrad pre verejné obstarávanie) rozhodnutím nariadil zrušiť verejnú súťaž z dôvodu, že v predmetnej verejnej súťaži došlo k porušeniu zákona o VO.

22.09.2021

 

Je možné zamestnávať pedagogických zamestnancov školy ak bol s nimi pracovný pomer ukončený v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. po dovŕšení 65 rokov veku a následne im bolo vyplatené odchodné? Môže sa s takýmto zamestnancom uzatvoriť pracovná zmluva na dobu určitú?

21.09.2021

 

Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej Sociálnej poisťovne, ktorým zamietla dávku v nezamestnanosti, pretože žalobca v posudzovanom období pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nepreukázal žiadnu dobu poistenia v nezamestnanosti, ktorú by mu bolo možné zohľadniť na účely nároku na dávku v nezamestnanosti.

Potom ako žalovaná posúdila zachovanie väzieb žalobcu na území SR, dospela k záveru, že nie je možné považovať jeho bydlisko za zachované na území SR. Spoločne so skutočnosťou, že bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol žalobca poistený v zmysle slovenských právnych predpisov, nie je možné podľa žalovanej dobu poistenia v nezamestnanosti získanú na území Írska zohľadniť na účely vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti.

Podstatou súdneho konania je otázka, či žalovaná dostatočne ustálila pojem „bydlisko žalobcu" zo zistení v prejednávanej veci.

21.09.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Môže nezisková organizácia realizovať svoju činnosť ak správna rada neschválila rozpočet? Môže v takom prípade rozhodovať o činnosti a používaní majetku len riaditeľ neziskovej organizácie?

23.09.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 22.09.2021 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (ďalej len ako „návrh opatrenia“).

23.09.2021

 

Dňa 13.09.2021 bolo v MPK zverejnené opatrenie Ministerstva financií SR z 2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

13.09.2021

 

Dňa 08.09.2021 bol v MPK zverejnený zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Zákon má za cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča, odmeňovanie a iné náležitosti súvisiace s prácou profesionálneho náhradného rodiča, na ktoré nie je možné použiť Zákonník práce.

08.09.2021