Aktuálne

2% dane - prebieha registrácia na rok 2023 - otázky & odpovede nájdete u nás

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 02.12.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
Zákon vychádza z doterajšej aplikačnej praxe. Jeho cieľom je posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).

08.12.2022

 

Zdravotná poisťovňa tvrdila, že základná služba poskytovaná pre poistencov v zahraničí jednoznačne sleduje účel stanovenia diagnózy a doplnkové služby tejto diagnostickej činnosti. V dôsledku toho tvrdila, že služby ponúkané spoločnosťou ako celok spĺňajú podmienky oslobodenia stanovené v smernici o DPH.

Prejudiciálna otázka znela:

„Má sa článok 132 ods. 1 písm. c) smernice [o DPH] vykladať v tom zmysle, že od DPH je oslobodená služba, ktorú poisťovňa využíva na:

– overenie správnosti diagnózy závažnej choroby diagnostikovanej poistenému a

- hľadanie najlepších dostupných služieb zdravotnej starostlivosti na účely liečby poisteného a

– zabezpečenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v zahraničí, pokiaľ je táto starostlivosť krytá podľa poistnej zmluvy a ak o to poistený požiada?“

02.12.2022

 

Dekrétom vykonávajúcim ustanovenia zákona sa vylúčili subjekty sledujúce vytváranie zisku z možnosti poskytovať určité sociálne asistenčné služby osobám v rámci dohôd o súčinnosti, pričom zároveň umožňujú všetkým neziskovým subjektom, a nielen dobrovoľníckym organizáciám, poskytovať tieto služby za odplatu bez toho, aby museli prejsť transparentnou súťažou, ktorá zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie s dotknutými hospodárskymi subjektmi.

Prejudiciálne otázky zneli:
Majú sa článok 49 ZFEÚ a články 76 a 77 [smernice 2014/24] (v spojení s [jej] článkom 74 a prílohou XIV) vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá dovoľuje verejným obstarávateľom uzatvárať s neziskovými súkromnými organizáciami (a to nielen dobrovoľníckymi združeniami) dohody o poskytovaní akýchkoľvek sociálnych služieb osobám za náhradu nákladov bez použitia postupov stanovených v tejto smernici a bez ohľadu na odhadovanú hodnotu, a to jednoducho na základe predchádzajúceho označenia týchto služieb za nezmluvné?

V prípade, ak by bola odpoveď záporná, a teda by to bolo možné, majú sa článok 49 ZFEÚ a články 76 a 77 [smernice 2014/24] (v spojení s [jej] článkom 74 a prílohou XIV) vykladať v tom zmysle, že dovoľujú verejným obstarávateľom uzatvárať s neziskovými súkromnými organizáciami (a to nielen dobrovoľníckymi združeniami) dohody o poskytovaní akýchkoľvek sociálnych služieb osobám za náhradu nákladov bez použitia postupov stanovených v tejto smernici a bez ohľadu na odhadovanú hodnotu, jednoducho na základe predchádzajúceho označenia týchto služieb za nezmluvné, ak uvedená vnútroštátna právna úprava navyše výslovne nestanovuje podmienky uvedené v článku 77 tejto smernice, ale odkazuje na neskorší vykonávací predpis, pričom medzi usmernenia, ktorými sa tento vykonávací predpis musí riadiť, nezahŕňa požiadavku, aby v tomto predpise boli výslovne stanovené podmienky uvedené v článku 77 tejto smernice?

22.11.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 08.12.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Cieľom návrhu zákona je rozšíriť okruh osôb, ktorým môže súd zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti.

09.12.2022

 

Dňa 07.12.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne.

09.12.2022

 

Dňa 30.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. Cieľom zákona je najmä zrýchliť a zefektívniť záchrannú činnosť vykonávanú Horskou záchrannou službou zavedením oprávnenia využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná.

08.12.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 30.11.2022 vláda SR schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

08.12.2022

 

Dňa 30.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva.

02.12.2022

 

Dňa 24.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh materiálu Šiesta správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021). Predkladanie hodnotiacich správ o stave používania štátneho jazyka spolu s následne uskutočňovanými opatreniami, úlohami a odporúčaniami postupne prináša výsledky vo viacerých oblastiach jeho používania vo verejnom styku.

25.11.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 02.12.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
Zákon vychádza z doterajšej aplikačnej praxe. Jeho cieľom je posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).

08.12.2022

 

Zdravotná poisťovňa tvrdila, že základná služba poskytovaná pre poistencov v zahraničí jednoznačne sleduje účel stanovenia diagnózy a doplnkové služby tejto diagnostickej činnosti. V dôsledku toho tvrdila, že služby ponúkané spoločnosťou ako celok spĺňajú podmienky oslobodenia stanovené v smernici o DPH.

Prejudiciálna otázka znela:

„Má sa článok 132 ods. 1 písm. c) smernice [o DPH] vykladať v tom zmysle, že od DPH je oslobodená služba, ktorú poisťovňa využíva na:

– overenie správnosti diagnózy závažnej choroby diagnostikovanej poistenému a

- hľadanie najlepších dostupných služieb zdravotnej starostlivosti na účely liečby poisteného a

– zabezpečenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v zahraničí, pokiaľ je táto starostlivosť krytá podľa poistnej zmluvy a ak o to poistený požiada?“

02.12.2022

 

Dekrétom vykonávajúcim ustanovenia zákona sa vylúčili subjekty sledujúce vytváranie zisku z možnosti poskytovať určité sociálne asistenčné služby osobám v rámci dohôd o súčinnosti, pričom zároveň umožňujú všetkým neziskovým subjektom, a nielen dobrovoľníckym organizáciám, poskytovať tieto služby za odplatu bez toho, aby museli prejsť transparentnou súťažou, ktorá zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie s dotknutými hospodárskymi subjektmi.

Prejudiciálne otázky zneli:
Majú sa článok 49 ZFEÚ a články 76 a 77 [smernice 2014/24] (v spojení s [jej] článkom 74 a prílohou XIV) vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá dovoľuje verejným obstarávateľom uzatvárať s neziskovými súkromnými organizáciami (a to nielen dobrovoľníckymi združeniami) dohody o poskytovaní akýchkoľvek sociálnych služieb osobám za náhradu nákladov bez použitia postupov stanovených v tejto smernici a bez ohľadu na odhadovanú hodnotu, a to jednoducho na základe predchádzajúceho označenia týchto služieb za nezmluvné?

V prípade, ak by bola odpoveď záporná, a teda by to bolo možné, majú sa článok 49 ZFEÚ a články 76 a 77 [smernice 2014/24] (v spojení s [jej] článkom 74 a prílohou XIV) vykladať v tom zmysle, že dovoľujú verejným obstarávateľom uzatvárať s neziskovými súkromnými organizáciami (a to nielen dobrovoľníckymi združeniami) dohody o poskytovaní akýchkoľvek sociálnych služieb osobám za náhradu nákladov bez použitia postupov stanovených v tejto smernici a bez ohľadu na odhadovanú hodnotu, jednoducho na základe predchádzajúceho označenia týchto služieb za nezmluvné, ak uvedená vnútroštátna právna úprava navyše výslovne nestanovuje podmienky uvedené v článku 77 tejto smernice, ale odkazuje na neskorší vykonávací predpis, pričom medzi usmernenia, ktorými sa tento vykonávací predpis musí riadiť, nezahŕňa požiadavku, aby v tomto predpise boli výslovne stanovené podmienky uvedené v článku 77 tejto smernice?

22.11.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 08.12.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Cieľom návrhu zákona je rozšíriť okruh osôb, ktorým môže súd zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti.

09.12.2022

 

Dňa 07.12.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne.

09.12.2022

 

Dňa 30.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. Cieľom zákona je najmä zrýchliť a zefektívniť záchrannú činnosť vykonávanú Horskou záchrannou službou zavedením oprávnenia využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná.

08.12.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 30.11.2022 vláda SR schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

08.12.2022

 

Dňa 30.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva.

02.12.2022

 

Dňa 24.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh materiálu Šiesta správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021). Predkladanie hodnotiacich správ o stave používania štátneho jazyka spolu s následne uskutočňovanými opatreniami, úlohami a odporúčaniami postupne prináša výsledky vo viacerých oblastiach jeho používania vo verejnom styku.

25.11.2022