Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Inšpektorát práce uložil zamestnávateľovi pokutu z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP. Zamestnávateľ neposkytol predavačkám bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky - ortopedickú obuv. Zamestnávateľ s rozhodnutím nesúhlasil.

14.09.2023

 

Klient zariadenia sociálnych služieb chce odkázať svoj majetok poskytovateľovi sociálnych služieb. Môže byť poskytovateľ sociálnych služieb jediným dedičom, napriek tomu, že klient má manželku a deti?

06.09.2023

 

Dňa 22.08.2023 bolo v MPK zverejnené stanovenie počtu administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027 a nastavenie systému financovania administratívnych kapacít v programovom období 2021-2027. Cieľom je stanoviť počty administratívnych kapacít od 1. januára 2024 do 31. decembra 2028 potrebné pre plynulú implementáciu PO 2021 – 2027 so zohľadnením počtov administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie, vrátane nastavenia systému ich financovania tak, aby sa neopakovala situácia z PO 2014 – 2020, kedy bola technická pomoc určená na platy administratívnych kapacít vyčerpaná významne skôr pred ukončením PO a bolo potrebné dodatočne dofinancovať administratívne kapacity z prostriedkov štátneho rozpočtu.

24.08.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a opravuje smernica 2005/36/ES, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku.

 

22.09.2023

 

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2023 č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

22.09.2023

 

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011686/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

22.09.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov.

20.09.2023

 

Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s  hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov.

20.09.2023

 

Dňa 14.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20.09.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Inšpektorát práce uložil zamestnávateľovi pokutu z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP. Zamestnávateľ neposkytol predavačkám bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky - ortopedickú obuv. Zamestnávateľ s rozhodnutím nesúhlasil.

14.09.2023

 

Klient zariadenia sociálnych služieb chce odkázať svoj majetok poskytovateľovi sociálnych služieb. Môže byť poskytovateľ sociálnych služieb jediným dedičom, napriek tomu, že klient má manželku a deti?

06.09.2023

 

Dňa 22.08.2023 bolo v MPK zverejnené stanovenie počtu administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027 a nastavenie systému financovania administratívnych kapacít v programovom období 2021-2027. Cieľom je stanoviť počty administratívnych kapacít od 1. januára 2024 do 31. decembra 2028 potrebné pre plynulú implementáciu PO 2021 – 2027 so zohľadnením počtov administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie, vrátane nastavenia systému ich financovania tak, aby sa neopakovala situácia z PO 2014 – 2020, kedy bola technická pomoc určená na platy administratívnych kapacít vyčerpaná významne skôr pred ukončením PO a bolo potrebné dodatočne dofinancovať administratívne kapacity z prostriedkov štátneho rozpočtu.

24.08.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a opravuje smernica 2005/36/ES, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku.

 

22.09.2023

 

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2023 č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

22.09.2023

 

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011686/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

22.09.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov.

20.09.2023

 

Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s  hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov.

20.09.2023

 

Dňa 14.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20.09.2023