Sociálna spoločnosť

Sociálna spoločnosť predstavuje odbornú inštitúciu, ktorá sa zaoberá otázkami súvisiacimi s udržaním a rozvojom ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv smerujúcich k dôstojnej životnej úrovni každého človeka. Sociálna spoločnosť si kladie za cieľ odpovedať na otázky súvisiace s právnym postavením subjektov sociálneho prostredia, právnymi analýzami z prostredia sociálnej spoločnosti, vrátane vypracovávania úvah de lege ferenda v oblasti sociálnej legislatívy. Portál prináša v štruktúrovanej forme pre subjetky sociálnej spoločnosti súbor odborných informácií, stanovísk a analýz, ktoré by mali byť praktickým pomocníkom pri aplikácii platných právnych predpisov do praktického života subjektov sociálnej spoločnosti, najmä poskytovateľov sociálnych služieb. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (14)

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v platnom znení Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny v platnom znení Zákon č. 112/2018 Z. Z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení Vyhláška MZV SR č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb v platnom znení Vyhláška MPSVR SR č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v platnom znení Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v platnom znení Nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (53)

Sociálne práva ako ľudské práva? – úvod do problematiky

22.7.2022

Mgr. Helena Laposová

*Článok zo Série: Problematika ochrany a vymáhania sociálnych práv, časť 1*

Prinášame odborný článok, ktorý sa venuje problematike ochrany a vymáhania sociálnych práv. Na začiatok prinášame základné informácie o sociálnych právach, pričom v ďalšej časti Série priblížime aj praktické postrehy.
Ľudské práva ako také prislúchajú každému jednotlivcovi bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti, štátnu príslušnosť. Sú nezrušiteľné a neodňateľné.

Financovanie sociálnych služieb

4.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení, jednotlivé sociálne služby môžu byť financované z viacerých zdrojov v závislosti od toho, či danú sociálnu službu poskytuje verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnych služieb.

Sociálne služby pre Ukrajincov

19.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Aktuálne postupy pre výkon sociálnych služieb

3.4.2020

Mgr. Jana Kochan

Predmetný článok sa venuje vybraným otázkam týkajúcich sa sociálnych zariadení poskytujúcich pobytovú službu. Pri spracovaní vybraných otázok sme vychádzali najmä zo záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) spracovaného Ministerstvom zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej v texte ako „záväzný postup“).

Komisár pre deti

19.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Odborný článok sa zaoberá postavením komisára pre deti v právnom poriadku SR jeho úlohami voči mimovládnym neziskovým organizáciám a možnosťami mimovládnych neziskových organizácii využívať jeho pomoc. 

Sankcie za neposkytnutie príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

29.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má neverejný poskytovateľ sociálnych služieb právo na finančný príspevok na prevádzku z finančných zdrojov samosprávy. Odborný článok sa zaoberá možnosťami ako sankciovať obec v prípade, ak si nesplní zákonnú povinnosť a neposkytne neverejnému poskytovateľovi zákonom priznaný finančný príspevok.

Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa

17.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Postup pri poskytovaní sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich procesov, a to procesu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a procesu zabezpečenia sociálnej služby. V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 

Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

27.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.

Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania

25.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.

Kvalifikačné predpoklady opatrovateľa detí

26.3.2019

Mgr. Jana Kolesarova

S účinnosťou od 1.3.2017 došlo zákonom č. 40/2017 Z. z. k novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb – základné predpoklady

10.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

V odbornom článku prinášame základne informácie pre osoby, ktoré chcú poskytovať sociálnu službu ako neverejný poskytovateľ.

Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Pre rozvoj sociálnej ekonomiky je podstatné prepojenie verejného sektora, súkromného sektora a mimovládnych organizácií. Pre dosiahnutie pozitívneho sociálneho výsledku musia všetky tieto subjekty spolupracovať a podporovať sa.

Domov sociálnych služieb ako sociálny podnik

26.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Domovy sociálnych služieb často nedokážu financovať poskytovanie sociálnych služieb z úhrad od klientov, preto musia využívať iné zdroje financovania. Článok sa zaoberá získaním štatútu sociálneho podniku a výhodami plynúcimi zo získania tohto štatútu pre domovy sociálnych služieb.

Nemajetnosť klienta a doplatok za domov sociálnych služieb

26.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Kto platí úhradu za sociálnu službu poskytovanú osobe s nepriaznivým zdravotným stavom alebo osobe v dôchodkovom veku, ak táto osoba nemá dostatočný príjem na úhradu tejto služby?

Chránená dielňa, chránené pracovisko ich podstata a ekonomické výhody

19.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

V rámci zlepšenia postavenia osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce štát ponúka zamestnávateľom rôzne príspevky a ďalšie ekonomické výhody. Článok rozoberá formy finančnej podpory zo strany štátu, ktoré môžu využiť zamestnávatelia so štatútom chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Rozvoz stravy občanom formou sociálnej služby

15.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

V odbornom článku sa venujeme možnostiam obce pri poskytovaní sociálnych služieb formou poskytovania teplých obedov prijímateľom sociálnej služby, a to s prihliadnutím na možnosť rozvozu jedla priamo do domácností alebo poskytovania stravy v jedálni. 

Potenciál uplatnenia sociálnej práce v športovom prostredí

22.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Príspevok sa venuje možnostiam pôsobenia kvalifikovaných sociálnych pracovníkov v športovom prostredí, pričom poukazuje na skúsenosti zahraničných organizácií v tejto oblasti. Autor pomenúva základnú východiskovú situáciu a predstavuje paletu činností, ktoré by mohol pracovník realizovať. Záver je venovaný prvým krokom, ktoré sú potrebné k uplatneniu sociálnej práce v športovom prostredí.

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť

3.2.2016

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 2. časť

9.10.2015

JUDr. Alexandra Vicová

V 1. časti článku sme sa venovali úvodu do problematiky nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi. V ďalších častiach článku postupne uvedieme prehľad konkrétnych povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia sociálnych služieb podľa účinného zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z.) a tomu zodpovedajúci porovnávajúci prehľad povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia podľa nového zákona o odpadoch, účinného od 1.1.2016 (zákon č. 79/2015 Z. z.). 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb - 1. časť

24.8.2015

JUDr. Alexandra Vicová

V 1. časti tohto článku sa venujeme úvodu do problematiky nakladania s odpadmi z pohľadu zariadení sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi. 

Práva utečencov v SR

11.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

V súčasnej dobe globalizácie je ochrana migrantov kľúčovou otázkou. Migrácia je fenoménom, ktorý má niekoľko rôznych aspektov a fáz vývoja. Na medzinárodnej úrovni, ako aj na regionálnej úrovni, najmä v rámci Európskej únie, existuje rad nástrojov ochrany ľudských práv migrantov.

Postup krokov na registráciu poskytovateľa sociálnych služieb

26.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto článku prinášame ucelený materiál zameraný na kroky potrebné k registrácii poskytovateľa sociálnych služieb za účelom poskytovania sociálnych služieb. 

Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby

18.5.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Sú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku, verejnými obstarávateľmi v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?

Povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti podľa zákona o pohrebníctve

20.4.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Aké sú povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti podľa zákona o pohrebníctve?

Postup žiadateľa v prípade záujmu o pobyt v zariadení pre seniorov

2.3.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Mám záujem o pobyt v zariadení pre seniorov. Ako mám postupovať pri vybavovaní žiadosti?

Poskytovanie sociálnych služieb obcou ľuďom bez domova

5.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa zaoberáme otázkou, do akej miery je obec alebo mesto povinné postarať sa o občana bez domova (bezdomovca), ktorý má trvalý pobyt v obci/meste a poskytnúť mu sociálnu službu. V obsahu sa ďalej venujeme problematike, či má obec povinnosť sa o bezdomovca postarať, ak má veľmi malý príjem (napr. dôchodok) alebo žiadny príjem, nemá žiadnych príbuzných a ani žiadny majetok, ktorý bude v dedičskom konaní.

Dopady novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia/2. časť

24.9.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V druhej časti tohto odborného článku odpovedáme na otázku, čo vyplýva pre poskytovateľov sociálnych služieb z novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Dopady novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia/1. časť

23.9.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V obsahu tohto odborného článku odpovedáme na otázku, čo vyplýva pre poskytovateľov sociálnych služieb z novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) pre povolania: sestra, fyzioterapeut a opatrovateľ, a to v terénnej a pobytovej službe a do akej kategórie prác patria.

Inštitút supervízora v sociálnych službách na Slovensku

5.9.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V tomto odbornom článku sa venujeme právnej úprave inštitútu supervízora v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Úhrada zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb zo zdravotného poistenia

7.7.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V tomto odbornom článku Vám prinášame informácie o novele zákona o sociálnych službách.

Financovanie sociálnych služieb - pretrvávanie dopytu po systémovom financovaní neverejných poskytovateľov

20.6.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Prečítajte si v odbornom článku o zmenách vo financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Vymedzenie sociálnych služieb od 1. januára 2014

28.4.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Vymedzenie sociálnych služieb po novele zákona o sociálnych službách.

Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 schválený!

20.1.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Vláda SR dňa 15.1.2014 schválila s pripomienkami Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Nový zákon o príspevku pri narodení dieťaťa

30.10.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Dňa 1. januára 2014 nadobúda účinnosť nový „zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý ruší doterajší „zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony“ v znení neskorších predpisov.

K nálezu Ústavného súdu SR č. 218/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier

7.10.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Dňa 31.07.2012 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný nález ústavného súdu pod číslom 218/2012, čiastka 53. V obsahu tohto článku prinášame prehľad procesu na Ústavnom súde SR a závery, ktoré vyplývajú z jeho nálezu vo veci minimálnych mzdových nárokoch sestier.

Základné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sociálnych službách

19.8.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Aké základné povinnosti majú poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Nocľahárne v obci a nedostatočná legislatíva

15.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Ako je legislatívne upravená problematika bezdomovectva a nocľahární, a do akej miery môže mať vplyv na riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku?

Pracovná terapia – závislá práca v zmysle Zákonníka práce?

2.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Predmetom tohto článku je posúdenie otázky, či je v rozpore s právnym poriadkom, ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorý pre svojho klienta zabezpečuje pracovnú terapiu, uzavrie s klientom pracovnú zmluvu/dohodu o výkone práce a poskytuje mu mzdu/odmenu z prostriedkov poskytnutých vyšším územným celkom.

Charakter príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a vyňatie niektorých subjektov z možnosti získania príspevku

10.6.2013

JUDr. Alexandra Vicová

V článku sa dočítate, ktorým zamestnávateľom môžu s účinnosťou od 1. mája 2013 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  môžu poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. 

Povinnosť subjektu predložiť výročnú správu uložená usmernením VÚC a/alebo zmluvou o poskytnutí finančného príspevku

29.4.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Je vyšší územný celok oprávnený vyžadovať prostredníctvom usmernenia výročné správy od poskytovateľov služieb, ktorým VÚC poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a od zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, odvolávajúc sa pritom na zmluvu o poskytnutí finančného príspevku uzavretú medzi VÚC a poskytovateľom? 

Úvod do právnej zodpovednosti pri poskytovaní sociálnych služieb

1.2.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Pojem „škoda“ ani pojem „zodpovednosť“ právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje. Podľa prevažujúceho názoru v teórii aj v praxi škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná v peniazoch.

 

Pracovnoprávne vzťahy pri poskytovaní sociálnej starostlivosti

15.1.2013

Mgr. Alexandra Vicová

Prehľad najčastejších nedostatkov pri vzniku pracovnoprávnych vzťahov v sociálnych službách.

Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku

14.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje v súčasnosti najznámejšiu priamu daň, ktorou sa zdaňuje príjem právnických osôb. Osobou, ktorá je povinná platiť daň z príjmov právnických osôb je každá právnická osoba, ktorá vykáže základ dane. Aj subjekty nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov, Takýmito osobami sú aj poskytovatelia sociálnych služieb.

Problematika verejného obstarávania v oblasti sociálnych služieb

20.1.2012

Mgr. Alexandra Vicová

V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok stanovených právnymi predpismi štát a samospráva financujú prostredníctvom finančných príspevkov. Autor si kladie za cieľ odpovedať na otázku, z akého dôvodu zákonodarca zakotvil niektoré sociálne služby verejne obstarávať a iné nie. Zároveň objasňuje podmienky, za akých sú samotní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní verejne obstarávať.

Chránená dielňa a chránené pracovisko ako sociálny podnik

15.1.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Postavenie sociálneho podniku je možné priznať aj chránenej dielni alebo chránenému pracovisku.

Zmena v zákone o sociálnych službách

23.11.2011

Peter Handiak

Vláda SR schválila zmeny v poskytovaní sociálnych služieb

Aktuálny stav sociálnych služieb na Slovensku

18.9.2011

Peter Handiak

Centrálny portál pre neziskový sektor zverejňuje aktuálnu ministerskú správu o stave sociálnych služieb na Slovensku.

 

Prehľad foriem pomoci - dlhodobo chorí starší ľudia

6.9.2011

Bušová, B. a kol.

Prehľad o formách pomoci dlhodobo chorým starším ľuďom v rámci zdravotného a sociálneho sektoru.

Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí

6.9.2011

Bušová, B. a kol.

Ste staršia osoba a potrebujete pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav pomoc pri starostlivosti o seba, svoju domácnosť, pri vybavovaní vecí na úradoch, či u lekára? Alebo máte niekoho staršieho v rodine, kto si vyžaduje takúto pomoc?


Seniori v slovenskej legislatíve

26.1.2011

Alexandra Vicova

Pojem staršia osoba/senior sa v sociálnej oblasti nepoužíva prakticky v žiadnej právnej úprave. Právne postavenie seniorov je obsahom viacerých právnych predpisov. Roztrieštenosť právnej úpravy tak môže mať za následok nedostatočnú ochranu starších ľudí na Slovensku.

Zmeny sociálnych zákonov v roku 2011

4.1.2011

Peter Handiak

Prinášame zmeny zákonov, ktoré budú v roku 2011 súčasťou legislatívnych zmien v sociálnej oblasti.

Zmeny v sociálnej legislatíve v rokoch 2011- 2014

28.11.2010

Peter Handiak

Prinášame Vám výber zo strategického materiálu Sociálnej rady neziskového sektora. Úplné znenie bude zverejnené po zasadnutí Sociálnej rady 19.12.2010. Strategický materiál prinesie návrhy na rozvoj sociálnej legislatívy na obdobie rokov 2011 - 2014. 

V roku 2011 zmena zákona o sociálnych službách ako aj nový zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách

18.11.2010

Peter Handiak

V rámci sociálnych zákonov dôjde v roku 2011 k prijatiu nových úprav, ktoré zásadným spôsobom doplnia oblasť sociálneho práva.

Odborné stanoviská (13)

SNSĽP - Príspevky zamestnávateľa na nedostatkových pozíciách

9.9.2022

Jakub Lenárt

SNSĽP – prideľovanie výnimkových liekov a princíp zákazu diskriminácie

21.4.2022

Mgr. Helena Laposová

SNSĽP – Diskriminácia žien s jedným dieťaťom na vdovský dôchodok

5.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Stratégia dlhodobej sociálno zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike

8.10.2021

Ministerstvo práce, Ministerstvo zdravotníctva SR

Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

29.9.2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 20.09.2021 aktualizovalo opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb v súlade s Covid automatom.

Národná stratégia systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

3.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.03.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti (ďalej ako „Stratégia DI“).

SNSĽP – chránený dôvod rodovej rovnosti

17.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb

27.11.2020

Administrátor

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie pre zariadenia sociálnych služieb týkajúce sa priebežného testovania zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb. Cieľom uvedeného usmernenia je predísť ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb.

SNSĽP - vstup zrakovo postihnutých so psom do kúpeľných zariadení

24.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Metodický pokyn MFSR k ukladaniu výročnej správy pre poskytovateľov sociálnych služieb

11.2.2016

MFSR

Obsahom druhého súboru je metodický pokyn na ukladanie výročnej správy pre poskytovateľov sociálnych služieb, ak nemajú povinnosť ukladať výročnú správu podľa svojho hmotno-právneho predpisu – ide napr. o účelové zariadenia cirkvi, občianske združenia, podnikateľské subjekty, ale aj živnostníkov, ak majú oprávnenie poskytovať sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020

1.11.2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh a podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb sú vypracované v súlade s pôsobnosťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb ustanovenou § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (2011). Národné priority reagujú na aktuálne výzvy sociálnej pomoci občanom, ku ktorým patrí predovšetkým rozvoj rôznorodých služieb starostlivosti na komunitnej úrovni, vrátane potreby modernizácie sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi zároveň hlavné poslanie sociálnych služieb, ktorým je podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie k službám poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie ich potenciálu v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti. Sociálne služby sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou plnenia cieľov Stratégie Európa 2020. 

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb

30.11.2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti sa Slovenská republika hlási k celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov dlhodobo uplatňovaného, ale už historicky prekonaného modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach.

Transformácia zariadení sociálnych služieb

25.2.2011

MPSVaR SR

Prinášame Vám súhrnnú záverečnú správu o transformácii sociálnych služieb z dielne MPSVaR SR.

Prípadové štúdie (92)

Poskytovateľ sociálnych služieb v pozícii dediča

6.9.2023

JUDr. Monika Ivanová

Klient zariadenia sociálnych služieb chce odkázať svoj majetok poskytovateľovi sociálnych služieb. Môže byť poskytovateľ sociálnych služieb jediným dedičom, napriek tomu, že klient má manželku a deti?

Stravovanie zamestnancov v zariadení sociálnych služieb

28.4.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné zamestnancom zariadenia sociálnych služieb poskytnúť stravu kombinovanou formou? V prípade, že zamestnanec odmietne stravu poskytovanú v zariadení (denná zmena), musí zamestnávateľ poskytnúť inú formu? Vedúci zariadenia pracuje časť v zariadení a časť na úrade, je možné mu poskytovať stravu „kombinovanou“ formou (poskytnutie stravy aj lístky)?

Právne úkony opatrovníka a obmedzená spôsobilosť na právne úkony prijímateľa sociálnej služby

25.4.2023

Mgr. Helena Laposová

Aké právne úkony môžu vykonávať prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sú umiestnení v zariadení sociálnych služieb a sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony? Pri ktorých právnych úkonoch je už potrebný podpis opatrovníka?

Odmeňovanie zamestnancov neziskovej organizácie poskytujúcej sociálne služby

13.1.2023

Mgr. Helena Laposová

Je nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby povinná pri odmeňovaní zamestnancov dodržiavať platové tarify podľa tabuliek pre zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom záujme alebo je možná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom?

Výpoveď opatrovateľke z dôvodu odmietnutia návštevy klienta

18.6.2022

JUDr. Helena Laposová

Môže dať zamestnávateľ výpoveď terénnej opatrovateľke, ktorá odmietla ísť do domácnosti klienta z dôvodu, že domácnosť klienta je ďaleko a nechodí jej tam autobus?

Odmena podľa kolektívnej zmluvy z dotácie MPSVaR?

25.4.2022

JUDr. Monika Ivanová

V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2021 sú zariadenia sociálnych služieb povinné zamestnancom, ktorí pracovali v zariadení k 31.12.2021 minimálne 6 mesiacov vyplatiť  odmenu 350 € v termíne do konca júna 2022. Môže byť za splnenie uvedenej povinnosti vyplývajúcej z kolektívnej zmluvy považované vyplatenie mimoriadnej odmeny od MPSVaR v decembri 2021?

Príspevok na ubytovanie odídencom zariadeniam sociálnych služieb

15.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Môžu zariadenia sociálnych služieb , ktoré majú budovy zariadení v dlhodobom nájme (nie sú majiteľmi nehnuteľnosti) požiadať o poskytnutie príspevku za ubytovanie pre odídencov podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a Nariadenia č. 100/2022 Z.z.?

Nedostatok prostriedkov pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby

25.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Novelou zákona o sociálnych službách sa precizovala právna úprava vzniku povinnosti obce poskytovať finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Čo v prípade, ak samospráva nemá v rozpočte na rok 2022 vyčlenené dostatočné finančné prostriedky?

Výnimka z kvalifikačných predpokladov detskej sestry

8.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže zamestnávateľ udeliť výnimku zamestnankyni s úplným stredným vzdelaním v odbore detská sestra na výkon práce, na ktorú sa podľa Nariadenia Vlády SR č. 341/2004 Z. z., v časti Zdravotníctvo 5. platová trieda bod 16. vyžaduje vyššie odborné vzdelanie?

Protipožiarne opatrenia v domovoch dôchodcov

8.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vyplýva sociálnym zariadeniam pre seniorov zo stavebného zákona resp. z iných zákonov povinnosť nainštalovať elektronické protipožiarne systémy, aby sa vyhli požiarom? Resp. aké ochranné zariadenia by pomohli eliminácii požiarov?

Nepriznanie príspevku na osobnú asistenciu a vplyv nedoručenia posudku na lehotu odvolania

13.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže byť dôvodom na podanie odvolania voči rozhodnutiu o nepriznaní finančného príspevku na osobnú asistenciu skutočnosť, že rozhodnutie bolo doručené bez Komplexného posudku správneho orgánu, ktorý je podkladom pre vydanie takéhoto rozhodnutia? Zároveň v samotnom odôvodnení rozhodnutia je iba odkaz na tento posudok bez ďalšieho vysvetlenia. Kedy začína plynúť lehota na podanie odvolania?

Povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu so zariadením sociálnej služby?

7.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je zdravotná poisťovňa povinná zazmluvniť zariadenie sociálnych služieb na poskytovanie zdravotnej starostlivosti? Daná poisťovňa odmieta zazmluvniť zariadenie sociálnych služieb z dôvodu naplnenia kapacity v danom regióne.

Platnosť pandemických opatrení v sociálnych službách

12.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Je stále v platnosti ustanovenie o tzv. „chránenom kontakte s prípadom COVID-19“ Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s  COVID-19  (11. aktualizácia) alebo sa treba riadiť ustanovením §4 Vyhlášky ÚVZ SR č. 204?  Kde nájdeme skríningový a diagnostický protokol MZSR pre testovanie SARS-CoV-2 a jeho časti  - testovanie SARS-CoV-2 v ZSS a v sociálnych službách? Sú v platnosti ustanovenia uznesenia vlády SR č. 220, z 14.04.2020, ktoré upravujú povinnosti mesta smerom ku ľuďom bez domova?

Kvalifikácia opatrovateľky vs. sanitár

11.8.2021

JUDr. Helena Laposová

Spĺňa osoba s výučným listom vyučená v odbore 5371 H 00 sanitár na Strednej zdravotníckej škole, kvalifikačné predpoklady na výkon práce opatrovateľky?

Dovoz obedov a vyradenie zo zoznamu uchádzačov

8.7.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Chceme realizovať službu dovoz obedov, ktorá nie je sociálnou službou ale politikou našej obce. Vedieme zoznam záujemcov o túto službu. Pokiaľ písomne vyzveme žiadateľa, či má záujem o túto službu, ktorú mu vieme aktuálne zabezpečiť a on to odmietne, ako môžeme tohto žiadateľa vyradiť z evidencie žiadateľov?

Monitorovanie pracovníkov poskytujúcich sociálnu službu klientom

29.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

Ako máme postupovať ak rodina klienta nainštalovala do domácnosti, kde sa sociálna služba poskytuje kamery a neustále monitoruje a kontroluje výkon práce opatrovateľky?  Má rodina klienta právo monitorovať nášho zamestnanca? Ako postupovať voči tejto rodine?

Určenie výšky stravného pri sociálnej službe vo VZN

28.4.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Pripravujeme rámcovú zmluvu na dodávku stravy. Cena stravného sa nám bude navyšovať, preto plánujeme zmenu VZN. Je potrebné určiť cenu stravy presnou sumou alebo stačí percentuálne určenie z ceny nákladov na stravu (napr. výška poplatku je 80% z celkových nákladov na celodennú stravu) ?

Zariadenie ako opatrovník a kolízia záujmov

22.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na základe kontroly máme povinnosť požiadať súd o ustanovenie kolízneho opatrovníka u klientov, ktorých opatrovníkom je zariadenie. Nevieme koho máme navrhovať do návrhu na súdy za kolízneho opatrovníka alebo osobitného zástupcu, keď máme prípady, že klient nemá rodinu alebo sme opatrovníkom z dôvodu ochrany príjmu klienta. Máme uvádzať obecný resp. mestský úrad alebo to určí súd?

Posúdenie príjmu v rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa

22.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Verejný poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa. Ako sa určuje príjem prijímateľa matky, ktorej príjem tvorí len rodičovský príspevok a čaká na priznanie vdovského dôchodku? Môže za sociálnu službu platiť aj niekto iný ako prijímateľ sociálnej služby? Je možné pohľadávku vymáhať v exekučnom konaní?

Odmietanie očkovania zamestnancom zariadenia sociálnych služieb

18.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Ako môže zamestnávateľ postupovať v prípade, že zamestnanec zariadenia sociálnych služieb odmieta očkovania proti COVID-19? Podobné problémy vznikajú aj pri povinnosti nosiť rúško alebo respirátor.

Financovanie sociálnych služieb obcou pre klientov už umiestnených v zariadení

24.2.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Žiadame obec o príspevok na poskytovanie sociálnych služieb, pričom ako prílohu ku svojej žiadosti prikladáme žiadosti jednotlivých klientov, ktorí sú v našich zariadeniach už umiestnení a žiadajú o príspevok obec. Je povinná nám obec poskytnúť príslušné finančné príspevky?

Zodpovednosť zariadenia za klientov s psychickými poruchami

3.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Akú zodpovednosť za plnoletých klientov s psychickými poruchami preberá na seba poskytovateľ sociálnej služby v zariadeniach podporovaného bývania? Nesie poskytovateľ zodpovednosť v prípade, ak si klient ublíži v prítomnosti sociálneho pracovníka pri vykonávaní dohľadu napr. pri sprievode k lekárovi? Ak sa zhorší klientov psychický stav, aké opatrenia môže poskytovateľ prijať, aby zabezpečil ochranu života a zdravia klienta, a tiež tretích osôb? Ako postupovať ak klient nahlási, že ho napadla osoba, s ktorou žije, avšak odmietne uvedené nahlásiť na polícii a  odmietne dať sa ošetriť lekárom?

Zverejnenie zmluvy o výpožičke majetku zariadenia sociálnych služieb

14.1.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Riaditeľka zariadenia sociálnych služieb zriadeného obcou uzatvorila s klientom zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku podľa Občianskeho zákonníka. Majetok (elektrická polohovacia posteľ) bol vypožičaný v súvislosti s riešením nepriaznivého zdravotného stavu klienta, a preto zmluva obsahovala aj uvedenie diagnózy klienta. Je potrebné túto zmluvu zverejniť?

Zákonné zastúpenie postihnutého dieťaťa a konanie v jeho mene

2.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Mám postihnutú dcéru, ktorá nie je plnoletá. Konám ako matka v jej mene, napr. pri žiadaní o zdravotné pomôcky. V niektorých prípadoch žiadajú úrady splnomocnenie od dcéry.

Dokedy môžem konať v jej mene ako rodič a pri akých úkonoch? Nakoľko dcéra nie je mentálne schopná sama konať, je potrebné vybaviť pozbavenie spôsobilosti na právne úkony?  Čo je potrebné v tomto konaní zabezpečiť a ako dlho takéto konanie trvá?

Pracovný pomer opatrovateľky na dobu určitú a jeho ukončenie

4.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Môže byť v pracovnej zmluve u opatrovateliek v teréne uvedená doba určitá vymedzením podmienok pracovného pomeru na dobu určitú do doby napr. do ukončenia zmluvy zo strany klienta, do ukončenia financovania zo strany samosprávy, úmrtie klienta? Môže takýto pracovný pomer na dobu určitú skončiť počas materskej dovolenky?

Enterálna výživa a povinné poskytovanie stravy v ZSS

19.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. je poskytovateľ pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou povinný poskytovať celodenné stravovanie. Je možné neposkytovať prijímateľovi sociálnej služby stravu, keď je na základe lekárskeho predpisu odkázaný na enterálnu výživu a nemôže prijímať normálnu stravu?

Odborný garant obce ako poskytovateľa sociálnej služby

15.6.2020

MPSVaR SR

Ak bude opatrovateľka zodpovedná za poskytnutie sociálnej služby, tak ona bude odborným garantom.

Nevyhnutnosť registrácie obce ako poskytovateľa sociálnych služieb

15.6.2020

MPSVaR SR

V ustanovení § 62 sa upravuje, že poskytovateľ sociálnej služby (obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom a neverejný poskytovateľ) môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.

Výpočet príspevku na mzdy vs. reálny počet zamestnancov

4.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

VÚC pri výpočte finančného príspevku na prevádzku do bežných výdavkov v položke mzdy a odvody nezapočítava finančné prostriedky za všetkých zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, ale len vo výške minimálneho normatívu počtu zamestnancov pre daný druh a formu sociálnej služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o soc. službách. Tento postup má následne negatívny vplyv na výpočet finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov. Je tento postup v súlade so zákonom o sociálnych službách?   

Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie

16.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Osobný rozsah núdzovej pracovnej povinnosti v zariadeniach sociálnych služieb

8.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?

Poskytovanie sociálnych služieb v krízovom režime

6.4.2020

JUDr. Dagmar Pagáčová

Aké sú možnosti zariadení pri poskytovaní sociálnych služieb podľa súčasných obmedzení, čo ak napr. nebudeme mať dostatok personálu, pomôcok? Môžu zariadenia sociálnych služieb v prípade nedostatku ľudí použiť dobrovoľníkov aj bez kvalifikácie? 

Prerušenie poskytovania opatrovateľskej služby počas neprítomnosti opatrovateľky?

29.1.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb uzatvorila s klientom zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Je možné vypracovať dodatok k tejto zmluve, v ktorom sa určí, že v prípade práceneschopnosti alebo dovolenky opatrovateľky opatrovateľská služba nebude klientovi poskytovaná? 

Zápis neverejného poskytovateľa sociálnych služieb do RPVS

16.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je nezisková organizácia alebo občianske združenie poskytujúce sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá/é poberá príspevok na poskytovanie soc. služby od MPSVaR, povinné sa registrovať v Registri partnerov verejného sektora?

Odpustenie absolvovania akreditovaného kurzu pri dlhoročnej praxi v jasliach?

17.7.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

V obecných jasliach pôsobia aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú požiadavku potrebného stupňa vzdelania a neabsolvovali ani akreditovaný kurz opatrovania detí vyžadovaný zákonom. V mnohých prípadoch však ide o zamestnancov, ktorí opatrujú deti v detských jasliach niekoľko desiatok rokov. Je možné, aby im obec “odpustila“ povinnosť absolvovať akreditovaný kurz s ohľadom na dlhoročnú prax?

Príspevky do Sociálneho fondu z nerozdeleného zisku

4.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je možné z nerozdeleného zisku dotovať istou sumou aj sociálny fond, z ktorého by sa následne použili finančné prostriedky na zvýšenie úhrady za stravné lístky pre zamestnancov občianskeho združenia?

Požívanie alkoholu vs. ukončenie poskytovania sociálnej služby

1.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže poskytovateľ sociálnych služieb žiadať od svojich klientov postúpenie dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu a prípadne im odmietnuť prístup k poskytovaným sociálnym službám?

Právny vzťah zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnych služieb

13.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Aký právny vzťah musí mať zodpovedný zástupca ako osoba odborne spôsobilá za výkon príslušnej odbornej činnosti voči neziskovej organizácii? Prosíme o bližšie vysvetlenie prechodného ustanovenia § 110ad ods. 1 Zákona o sociálnych službách vo vzťahu k neziskovej organizácii.

Určenie výšky úhrady za sociálne služby vs. príjem prijímateľa

10.6.2019

g_Jana Kolesarova

Určenie výšky úhrady za sociálne služby vs. príjem prijímateľa

Odvodová povinnosť osobného asistenta rodiča

4.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

V akom rozsahu má odvodovú a daňovú povinnosť ZŤP osoba, ktorá je zamestnaná, a zároveň vykonáva osobnú asistenciu pre plnoletú dcéru?


Súdne pojednávanie v izbe zariadenia sociálnych služieb ?

9.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd, napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?

Zdravotný preukaz pre opatrovateľky?

10.11.2017

JUDr. Adriana Kováčová

Je potrebné aby opatrovateľky, ktoré pripravujú opatrovaným raňajky a obedy, mali zdravotný preukaz?

Prevádzkovanie detských jaslí občianskym združením?

3.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môžeme prevádzkovať detské jasle za poplatok ako občianske združenie, ak by takáto činnosť bola cca 90% z celkovej našej činnosti? Ktorým rodičom je možné službu detských jaslí poskytovať? 

Zaradenie sociálneho pracovníka do stupnice platových taríf

21.9.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Podľa ktorej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme máme zaradiť sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb?

Zabezpečenie pohrebu zosnulého klienta zariadenia sociálnych služieb

16.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Klientka domova sociálnych služieb zomrela v zariadení. Zamestnanci oznámili zamestnancovi mesta, že mesto je povinné zabezpečiť jej pochovanie. Podľa zistenia mesta má nebohá rodinných príslušníkov, ktorých malo zariadenie sociálnych služieb v prípade úmrtia klientky informovať. Kto je povinný zabezpečiť jej pochovanie?

Odmeňovanie zodpovedného zástupcu v dennom stacionári

10.8.2017

Lenka Michalovicova

Na základe čoho sú odmeňovaní zodpovední zástupcovia v denných stacionároch? V koľkých stacionároch môže jedna a tá istá osoba vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu ?

Opatrovateľská služba vs. opatrovanie a s ním spojený príspevok na opatrovanie

29.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečované prostredníctvom člena rodiny na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s obcou? Môže byť takýto opatrovateľ súčasne zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere u iného zamestnávateľa? Nemá byť opatrovateľská služba riešená predovšetkým prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zdravotných poisťovní?

Kvalifikačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby

30.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu opatrovateľky uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore masér na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín a taktiež uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore sanitár na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín?

Zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnych služieb a jeho právny vzťah k poskytovateľovi

23.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme nezisková organizácia, ktorá má v úmysle poskytovať základné sociálne poradenstvo, avšak nedisponujeme osobou, ktorá by na výkon tohto druhu sociálnej služby mala požadované vzdelanie. Zároveň nechceme na tieto účely uzatvárať s vhodnou osobou pracovný pomer. Je možné preukázanie zákonom vyžadovanej odbornej spôsobilosti zabezpečiť iným spôsobom?

Overenie účtovnej závierky neverejného poskytovateľa sociálnej služby

22.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občianske združenie v roku 2015 poskytovalo sociálnu službu. Celkové príjmy občianskeho združenia boli za rok 2015 vyššie ako 165 969 EUR, avšak príjmy za poskytovanie sociálnych služieb boli nižšie ako 165 969 EUR. Má občianske združenie v tomto prípade povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom? 

Pracovný čas opatrovateľky v domácnosti

9.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Máme ako zamestnávateľ povinnosť zamestnankyni na pozícii opatrovateľky v domácnosti preplácať aj čas nevyhnutný na prepravu od jedného klienta k druhému?

Výkon kontroly darovacích zmlúv úradom VÚC?

24.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže VÚC požadovať od poskytovateľa sociálnych služieb predloženie darovacích zmlúv (s predmetom finančných darov pre poskytovateľa) za účelom výkonu kontroly úrovne poskytovania sociálnych služieb?

Vyúčtovanie odpisov majetku v rámci ekonomicky oprávnených nákladov

28.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto prevádzkuje domov seniorov, pričom príspevok na túto činnosť poberajúci od ministerstva musí ministerstvu aj vyúčtovať. Podľa § 72 ods. 5 písm. k) zákona 448/2008 Z. z. sú ekonomicky oprávnenými nákladmi aj odpisy hmotného a nehmotného majetku. Mesto vybudovanie domova seniorov financovalo časť z dotácie z fondov EU, časť z úveru, ktorý mesto spláca.

Môžeme vo vyúčtovaní voči ministerstvu uplatniť plnú výšku odpisov alebo iba tú časť, ktorá nebola financovaná z prostriedkov EU?

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

27.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Občan podal na obecný úrad žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti priložil rozhodnutie Sociálnej poisťovne o starobnom dôchodku a lekársky nález. Občan je sebestačný, nemá vážne zdravotné problémy, sťažuje sa len na zlé vzťahy s družkou, u ktorej býva. Chceli by sme preto poprosiť o radu ako postupovať?

K živnosti pri doplnkovej službe

13.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme nezisková organizácia poskytujúca služby podľa zákona o sociálnych službách pre svojich klientov. Zároveň poskytujeme aj doplnkové služby (napr. rehabilitácia, strava) nielen svojim ale aj externým klientom. Výnosy a náklady vzťahujúce sa k službám k externým klientom sa vykazujú vo výsledovke ako zdaňované činnosti. Je v takomto prípade povinnosť registrácie živnosti na tieto činnosti?

Koncesionarske poplatky domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

16.6.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Sú poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti povinné platiť tzv. koncesionárske poplatky?

Vrátenie peňažného príspevku na úpravu bytu

25.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Pred tromi rokmi mi bol priznaný peňažný príspevok na prerobenie bezbariérovej kúpeľne. Momentálne sa však dlhodobo zdržiavam u dcéry vzdialenej 50 km od môjho domu. Vzniká mi povinnosť vrátiť poskytnutý finančný príspevok? A ak áno, akým spôsobom? 

K živnosti na poskytovanie sociálnej služby

12.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme nezisková organizácia, ktorá bola založená za účelom poskytovania sociálnej pomoci. Je v takomto prípade nezisková organizácia povinná požiadať o živnosť na účely poskytovania sociálnej služby? A ak áno, o akú živnosť v tomto prípade presne pôjde?

Vyúčtovanie finančného príspevku na sociálne služby za rok 2014

16.3.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Akým spôsobom sa uskutočňuje vyúčtovanie finančných príspevkov poskytnutých MPSVR SR poskytovateľovi sociálnych služieb?

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice pri poskytovaní sociálnych služieb

10.3.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Vzťahuje sa na neziskovú organizáciu poskytujúcu sociálne a zdravotnícke služby, povinnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu ak nemáme oprávnenie na podnikateľskú činnosť? 

Použitie finančných prostriedkov z úhrad za sociálnu službu

26.1.2015

JUDr. Adriana Kováčová

Môže nezisková organizácia poskytujúca sociálnu službu (zariadenie pre seniorov – neverejný poskytovateľ) použiť finančné prostriedky z úhrad od klientov na zakúpenú práčku? 

Overovanie ročnej účtovnej závierky neverejného poskytovateľa sociálnej služby audítorom

15.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorému vznikla povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom za účtovné obdobie roku 2014. Musíme dať overiť účtovnú závierku audítorovi už tento rok alebo postačí ak tak urobíme až na budúci rok? 

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prípade, ak nie je plne hradená zdravotnou poisťovňou

22.12.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Ako máme poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, ak nie je plne hradená zdravotnou poisťovňou?

Môže VÚC krátiť „mimoriadnu dotáciu” MPSVaR SR pre neverejných poskytovateľov?

6.11.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Na verejnosti sa objavila informácia, podľa ktorej v prípade, že neverejné zariadenie sociálnych služieb dostane financie z „mimoriadnej dotácie“ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR”), o rovnakú sumu mu vyšší územný celok skráti finančné príspevky. Môžu VÚC krátiť/započítavať finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov s „mimoriadnou dotáciou” MPSVaR SR?

Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?

20.10.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.


Spätné rozúčtovanie úhrad za sociálnu službu

28.8.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Počas roka 2012 sme poberali úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov vo výške 380 € a 400 €. Na základe dodatkov zmlúv s klientmi sa tieto úhrady k 31.12.2012 rozúčtovali na úhradu za sociálnu službu a na dar, a to spätne za celý rok 2012. Za rok 2012 bol vykonaný audit a audítor nemal k uvedenému výhrady. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR však tento postup nepovažuje za správny. Bol náš postup nesprávny?

Hodnotitelia kvality v zariadeniach sociálnych služieb

19.8.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššie územné celky vyžadovať od poskytovateľov sociálnych služieb zavedenie štandardov kvality už v súčasnosti alebo až od 1.1.2016?

Zabezpečenie sociálnej pomoci obcou pri narodení trojičiek

11.8.2014

Bc. Ivana Gumanová

Akou formou môže obec zabezpečiť opatrovateľskú službu rodine, ktorej sa o pár mesiacov narodia trojičky alebo inú pomoc?

Má zmluva o poskytovaní sociálnych a zdravotných služieb charakter zmiešanej zmluvy?

20.7.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Sme poskytovateľom sociálnych a zdravotných služieb ako agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Doteraz sme mali jednu zmluvu o poskytovaní sociálnych a zdravotných služieb. Novela zákona hovorí, že zmluva nemá mať zmiešaný charakter. Má takáto zmluva o poskytovaní sociálnych a zdravotných služieb charakter zmiešanej zmluvy? 

Poskytnutie daru občianskemu združeniu neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieba a vznik členstva v združení

12.6.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Občianske združenie je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby poskytol občianskemu združeniu dar. Stáva sa poskytovateľ daru na základe darovacej zmluvy členom združenia? Je poskytovateľ daru oprávnený oboznámiť sa so stanovami združenia na základe poskytnutého daru?

Odmeňovanie zamestnancov v neziskovej organizácii poskytujúcej sociálne služby

17.3.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Musí nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby - sociálne služby postupovať pri odmeňovaní zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme alebo môže postupovať podľa Zákonníka práce?

Poskytovanie dávky a príspevku v hmotnej núdzi klientom zariadení sociálnych služieb

16.12.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Majú klienti nocľahární, útulkov a domovov na pol ceste nárok na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi?

Sankcie podľa zákona o sociálnych službách

29.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Aké sankcie voči poskytovateľom sociálnych služieb v súčasnosti zakotvuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení?

Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti ako zabezpečenie pohľadávky za poskytnutie sociálnej služby

24.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné pohľadávku poskytovateľa sociálnej služby na účely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení zabezpečiť zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti v prípade ak sú prijímatelia sociálnej služby vlastníkmi nehnuteľnosti? 

Vyplácanie finančného príspevku poskytovateľovi sociálnych služieb

10.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (tzv. verejný poskytovateľ sociálnej služby) a iná osoba (tzv. neverejný poskytovateľ sociálnej služby).

Poskytnutie finančných príspevkov neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

21.3.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Má vyšší územný celok povinnosť poskytnúť finančný príspevok na prevádzku finančný príspevok a pri odkázanosti neverejnému poskytovateľovi /neziskovej organizácii/, ktorý prevádzkuje domov sociálnych služieb?

Nepožiadanie a nezazmluvnenie neverejného poskytovateľa sociálnej služby klientom

24.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Ak si občan vybral neverejného poskytovateľa, je obec/VÚC povinná zazmluvniť tohto neverejného poskytovateľa na poskytovanie sociálnej služby tomuto občanovi?

Je nezisková organizácia založená obcou/VÚC verejným alebo neverejným poskytovateľom?

24.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Nezisková organizácia založená alebo zriadená obcou/VÚC, ktorá poskytuje sociálne služby, sa považuje za verejného alebo za neverejného poskytovateľa sociálnych služieb?

Je obec a právnická osoba založená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade jej poskytovania mimo zariadenia?

24.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Je obec, právnická osoba založená alebo zriadená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade, že poskytuje sociálnu službu, ktorá sa neposkytuje pobytovou formou v zariadení, napr. opatrovateľskú službu?

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa

2.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Úhrada všetkých ekonomicky oprávnených nákladov pri zabezpečovaní každej sociálnej služby

10.11.2010

MPSVaR SR

Vychádzajúc z dôvodovej správy poslaneckého návrhu k § 72 ods. 5, pri zabezpečovaní každej sociálnej služby je povinná obec alebo VÚC uhradiť všetky ekonomicky oprávnené náklady, vrátane nákladov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistného na sociálne poistenie, poistného na verejné zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Prijímanie do útulkov

3.11.2010

MPSVaR SR

Pri tomto type zariadenia klient nie je povinný podať žiadosť obci alebo VÚC (§ 74 ods. 3) o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a preto klient žiada o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo poskytovateľa (útulok).

Nezisková organizácia a pridelenie výkonu sociálnej služby

3.11.2010

MPSVaR SR

Ak občan požiada o vybranú sociálnu službu (vrátane opatrovateľskej služby) a je na takúto sociálnu službu odkázaný, obec alebo vyšší územný celok, ktorého klient požiadal o poskytnutie sociálnej služby, je povinný poskytnúť sociálnu službu alebo ju zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.

Možnosti poskytovania sociálnej služby

3.11.2010

MPSVaR SR

Ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.

Lehota na zabezpečenie sociálnej služby

3.11.2010

MPSVaR SR

Zákonom stanovená 60 dňová lehota (§ 8 ods. 4) sa vzťahuje na povinnosť zabezpečenia sociálnej služby, resp. na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

3.11.2010

MPSVaR SR

Zákon neustanovuje formu, t.j. môže ísť tak o písomnú ako aj ústnu dohodu obce, resp. VÚC s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Aby však bolo možné preukázať, že sociálna služba u neverejného poskytovateľa bola zabezpečená na základe výberu fyzickej osoby ( § 8 odsek 9) podľa nášho názoru by mala byť dohoda uzavretá písomne, najmä, ak ide o sociálne služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby.

Útulok a úhrada za služby spojené s poskytovaním sociálnych služieb

2.11.2010

MPSVaR SR

Každá sociálna služba sa v zmysle § 74 ods. 1 poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§ 51 Občianskeho zákonníka - nepomenovaná zmluva), čo však neznamená, že pri takýchto druhoch sociálnych služieb ako napr. nízkoprahové zariadenia, nocľahárne, musí byť zmluva uzatvorená písomne. Písomne musí byť zmluva uzatvorená iba pri vybraných druhoch sociálnych služieb (§ 74 ods. 2).

Lehota na poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

2.11.2010

MPSVaR

Podľa § 8 ods. 5 obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada.


Krízové situácie, za ktorých je nutné prijať klienta bezodkladne do zariadenia sociálnych služieb

2.11.2010

MPSVaR SR

Považujeme za pomerne nebezpečné určiť taxatívne kritériá pre bezodkladné prijatie klienta. Každý prípad môže byť niečím výnimočný a individuálny a sme toho názoru, že vážne ohrozený život alebo zdravie je pomerne jednoznačné kritérium a ostatné dôvody sú tiež určené jednoznačne (životné potreby, deti z DD).

Spôsob uzatvárania zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom

2.11.2010

MPSVaR SR

Ide o zmluvu o budúcom poskytovaní sociálnej služby, (§ 8 odsek 8), ktorá môže byť uzatvorená aj rámcovo (napr. na kapacitu ZSS, napr. nocľahárne) alebo aj na konkrétneho klienta. Závisí od povahy sociálnej služby a od dohody VÚC a neverejného poskytovateľa, ale aj od iných skutočností napr. reálnych potrieb daného regiónu, v závislosti od toho, či je daná sociálna služba nedostatková alebo úplne chýba.

Postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby

2.11.2010

MPSVaR SR

Postup pri poskytovaní sociálnej služby by mal byť podľa nášho názoru nasledovný:

1. občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu (uvedenú v § 34 až 41), v súlade s § 92 ods. 2 a 3

2. obec/VÚC vykoná lekársku posudkovú činnosť a vypracuje lekársky posudok v súlade s § 49,

3. obec/VÚC vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade s § 50,

4. na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec/VÚC vydá posudok oodkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51,

5. na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/starosta alebo VÚC/predseda vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu,

6. ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy oposkytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.


Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (122)

Schopnosť sám sa živiť počas externého štúdia strednej školy

12.12.2023

Alexandra Močárová

Beeler v. Švajčiarsko – diskriminácia vdovcov vs. vdovy pri nároku na dôchodok

14.9.2023

Alexandra Močárová

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vs. pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť pri úrazovej rente

13.9.2023

Alexandra Močárová

Zmeškanie lehoty na podanie žiadosti o finančný príspevok

10.7.2023

Alexandra Močárová

Informovaný súhlas a nedostatočné informovanie pacienta o rizikách

4.7.2023

Alexandra Močárová

Vyživovacia povinnosť rodiča, zmena štúdia a záujem na kvalifikácii dieťaťa

22.6.2023

Simon Čačaný

Stanovenie choroby z povolania a vyplácanie úrazovej renty

15.6.2023

Simon Čačaný

Lekárske posudky a ich zrozumiteľnosť pre vydanie rozhodnutia

5.6.2023

Simon Čačaný

Liečba registrovaným vs. neregistrovaným liekom

28.4.2023

Alexandra Močárová

Poskytnutie rodičovského príspevku v prípade dvojičiek

6.4.2023

Alexandra Močárová

Diagnostické služby a oslobodenie od DPH

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Diskriminácia žien pri odchode do predčasného starobného dôchodku

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Sociálne asistenčné služby za náklady vs. transparentná súťaž vo verejnom obstarávaní

22.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Diskriminácia pri vyplácanie rodičovských dávok a bydlisko v inom štáte

4.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

(Ne)priznanie peňažného príspevku na opatrovanie ŤZP osoby a oprávnenie súdu

24.9.2022

Jakub Lenárt

Preukázanie zhoršenia zdravotného stavu ako dôvod na uznanie invalidity

9.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Cînța proti Rumunsku – Obmedzenie styku s dieťaťom z dôvodu psychickej poruchy

9.9.2022

Jakub Lenárt

Stanev proti Bulharsku – Nezákonné umiestnenie do domova pre duševne chorých

9.9.2022

Jakub Lenárt

Shtukaturov proti Rusku – Nezákonné pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a obmedzovanie procesných práv

9.9.2022

Jakub Lenárt

DD proti Litve – Nezákonné prijatie do psychiatrickej liečebne

9.9.2022

Jakub Lenárt

Diskriminácia nevidiacich šachistov a finančný príspevok za športové úspechy

19.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Nárok cudzincov z tretích krajín na príspevok pri narodení dieťaťa a materské

19.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Zohľadnenie dôb starostlivosti o dieťa v inom členskom štáte

22.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Diskriminácia migrujúcich pracovníkov vs. rodinné prídavky

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Neprijatie na štúdium z dôvodu zdravotného postihnutia nevidomej osoby

10.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Neposkytnutie základnej starostlivosti osobe so zdravotným znevýhodnením; Jivan proti Rumunsku

3.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Úpravy budovy školy pre osoby so zdravotným postihnutím vs. nedostatok financií

26.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Právo osôb so zdravotným postihnutím na dostupnosť služieb sociálnej starostlivosti

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Vydanie parkovacieho preukazu ZŤP pri postihnutí kĺbu

3.5.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Medze poskytovania právnej pomoci sociálne slabším osobám

23.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Príspevok na kúpu vozidla samoplatcovi sociálnej služby

13.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Odstránenie stropu vymeriavacieho základu u vysokopríjmových poistencov

31.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Odmietnutie poskytnutia dávky v invalidite vs doba práceneschopnosti

25.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Postup pri zmene dávky sociálneho zabezpečenia

17.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Porušenie práva dieťaťa s autizmom na inkluzívne vzdelávanie

11.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Preradenie zamestnanca pri uznaní za zdravotne postihnutého

11.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Preukaz ŤZP pre cudzinca s pobytom v SR

15.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Diskriminácia zákonom poskytnutím peňažných príspevkov len vybranej vekovej skupine

8.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Poskytovanie peňažných príspevkov na opatrovanie vs. sociálna služba

22.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zmena dlhodobej invalidity osoby na čiastočnú a odňatie invalidného dôchodku

21.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Náhrada nemajetkovej ujmy pri smrti zamestnanca z dôvodu pracovného úrazu

14.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Možnosť na osobnú asistenciu aj pre osoby odkázané na opatrovanie

14.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Vyživovacia povinnosť rodiča vs. schopnosť dieťaťa samo sa živiť

2.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Peňažný príspevok na automobil a jeho získanie po smrti

24.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Peňažná náhrada za duševné útrapy v pri smrti blízkych osôb vs. ekonomická závislosť pozostalých

5.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nemajetnosť občana ako dôvod ochrany pred vyradením z evidencie uchádzačov o zamestnanie

29.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vyhradenie účasti vo verejnom obstarávaní ohľadne stavebných prác len chráneným dielňam

22.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Určenie bydliska vs. dávka v nezamestnanosti pri zahraničnom poistení v nezamestnanosti

21.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Neprevzatie zásielky ako dôvod zníženia dávky v hmotnej núdzi

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Parametre lekárskeho posudku odôvodňujúce nárok na invalidný dôchodok

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Preukaz ŤZP pre cudzinca s dlhodobým pobytom

20.8.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Poskytnutie príspevku na bývanie vs. štátna príslušnosť

20.8.2021

Mgr. Monika Ivanová

Uznanie osvojenia detí registrovaným partnerom na základe rozhodnutia z USA v ČR

30.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Poučovacia povinnosť súdu pri žalobe v sociálnych veciach

27.5.2021

Mgr. Monika Ivanová

Povinné očkovanie detí a neprijatie do materskej školy ako zásah do základných ľudských práv a slobôd

30.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

Čiastočný prístup k niektorým povolaniam v rámci EÚ

24.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Trvanie zamestnaneckého pomeru pri narodení dieťaťa vs. nárok na rodičovské dávky

11.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Čiastočný prístup k zdravotníckym povolaniam

3.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Diskriminácia zamestnanca z dôvodu postihnutia

17.2.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Diskriminácia žien a odchod do dôchodku

3.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Relevantnosť pohlavia pri zrážkach z podnikového dôchodku

13.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Diskriminácia založená na zdravotnom postihnutí a chorobe

15.12.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Poskytovanie služieb súvisiacich so sociálnou pomocou a DPH

3.12.2020

Mgr. Monika Ivanová

Plnenie školskej dochádzky v inom štáte vs. právo na dávky sociálneho systému štátu pobytu

25.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Odmietnutie ošetrenia z dôvodu náboženského presvedčenia

11.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

Poskytovanie zdravotníckych služieb cez telefón a DPH

4.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Spravodlivá výška nákladov na liečenie poškodeného pre znovuzaradenie do spoločnosti

3.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a vydanie parkovacieho preukazu

14.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Priznávanie príspevku chránenej dielni úradom práce a príslušný súd na rozhodovanie o spore k jeho výške

7.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Nekalé podmienky v nájomných zmluvách k sociálnym bytom

30.9.2020

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 25.7.2018 - Poskytovanie príspevku na osobnú asistenciu mimo členského štátu

25.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 14.5.2020 - K uznávaniu potvrdení týkajúcich sa sociálnej oblasti vydaných iným členským štátom

22.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.11.2019 - K pojmu „úrazová renta“ a k podmienkam na uplatnenie tohto nároku

24.6.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ústavný súd SR z 2.4.2020 - Protiústavne obmedzenie poskytnutia peňažného príspevku na základe veku

22.5.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 30.1.2019 - Vplyv subjektívnych pocitov na posúdenie invalidity

20.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 25.5.2017 - Nedoplatky poskytovateľa sociálnych služieb a výmaz z registra

18.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 27.11.2017 - Peňažný príspevok na úpravu záhradnej chaty

19.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Krajský súd Bratislava z 29.1.2020 - Evidencia v knihe návštev ako dôkaz o uplatnení nároku na predčasný starobný dôchodok

4.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - Nepriznanie príspevku na diétne stravovanie z dôvodu majetnosti žiadateľa

25.2.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Lekársky posudok k nároku na invalidný dôchodok vykonaného v neprítomnosti žiadateľa

11.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.10.2019 - Posúdenie zdravotného stavu vs. odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

11.12.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Súdny dvor Európskej únie z 21.1.2016 - Prevádzkovanie opatrovateľskej služby a odpočet DPH

15.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Žilina z 2.4.2019 - K povinnosti vrátiť príspevok na úpravu rodinného domu

24.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 26.9.2018 - Posúdenie sústavnej prípravy na povolanie ako splnenia podmienky nároku na sirotský dôchodok

30.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 27.4.2018 - K podmienkam pre splnenie nároku na priznanie invalidného dôchodku

16.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - K posúdeniu invalidity

9.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 26.4.2016 - Peňažný príspevok na osobnú asistenciu peňažný príspevok na opatrovanie ako dva rôzne druhy peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

12.12.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Súdny dvor Európskej únie z 10.5.2011 - K vyplácaniu doplnkového dôchodku

29.11.2018

Bc. Lucia Maliková

Súdny dvor Európskej únie z 3.3.2016 - Poberanie ďalšieho dôchodku z inej krajiny ako dôvod na zníženie dôchodku

7.11.2018

Bc. Lucia Maliková

Najvyšší súd SR z 24.5.2017 - Výmaz poskytovateľa sociálnych služieb z dôvodu nedoplatkov na daniach a poistnom

8.10.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 4.11.2015 - K verejnej zákazke vyhradenej pre chránené dielne

19.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Bratislava z 24.6.2015 - K otázke poskytnutia opatrovateľskej služby vo vzťahu k maloletej osobe

30.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 21.3.2018 - K poskytnutiu súčinnosti pri výkone štátneho zdravotného dohľadu

22.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.2.2018 - Lekársky posudok nemôže za situácie predloženia odlišného lekárskeho názoru predstavovať jediný podklad rozhodnutia v konaní podľa zákona o peňažných kompenzáciách

15.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.3.2018 - K podmienkam nároku na vdovecký dôchodok

8.8.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 28.3.2018 - Príplatok k dôchodku politických väzňov

1.8.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 22.3.2017 - K posúdeniu bolesti následkom poškodenia zdravia

30.5.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 28.2.2017 - K významu pojmu "polohovanie" na účely priznania osobnej asistencie

15.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Košice z 23.5.2012 - Nemožnosť uplatniť si nárok na ošetrovné počas obdobia školských prázdnin

11.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 24.5.2017 - Nedoplatky na daniach vs. ďalšie trvanie poskytovania sociálnych služieb

23.8.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 14.11.2013 - K podmienkam pre opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

2.8.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 26.10.2016 - K podmienkam pre priznanie peňažného nároku na opatrovanie ako nástroja sociálnej pomoci

4.5.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Košice z 14.10.2016 - K povinnosti správneho orgánu umožniť navrhovateľovi vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

10.1.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 26.8.2015 - Rozdiel medzi poskytovaním príspevkov v hmotnej núdzi a poskytovaním sociálnej služby

13.12.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - K dôsledkom nesprávneho zistenia stupňa odkázanosti na cudziu pomoc

28.9.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.11.2010 - K účasti opatrovníka (žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby) pri vyhotovovaní sociálneho posudku

11.7.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 16.9.2015 - K poskytovaniu peňažného príspevku na opatrovanie, peňažného príspevku na asistenciu a peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov osobám s bydliskom mimo Slovenskej republiky

11.7.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 13.12.2012 - Predpoklady pre poskytovanie sociálnej služby poskytovanej v zariadení podporovaného bývania

21.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 3.2.2016 - K podmienke uzatvorenia pomenovanej zmluvy ako predpoklad výkonu osobnej asistencie

6.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Bratislava z 16.12.2015 - K zániku plnenia priestorových podmienok a stým spojený dôsledok

14.3.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Bratislava z 16.12.2015 - Výskyt poskytovateľa sociálnej služby v zozname dlžníkov vs. výmaz z registra poskytovateľov

14.3.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 12.11.2014 - K porovnaniu predmetu zákona o sociálnych službách vs. zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

4.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 11.7.2013 - K cezhraničnému poskytovaniu sociálnych služieb centrami dennej a nočnej starostlivosti pre seniorov

28.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 31.7.2012 - Peňažný príspevok na kúpu pomôcky

10.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 27.6.2012 - K posúdeniu miery funkčnej poruchy za účelom vyhotovenia parkovacieho preukazu občanovi ZŤP

10.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 12.11.2014 - K vymedzeniu pojmu peňažné príspevky na kompenzáciu ZŤP a sociálne služby

20.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.4.2013 - Posudok o odkázanosti vs. preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

11.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 12.7.2012 - Vecné dávky za domácu starostlivosť vylúčené v prípade pobytu v inom členskom štáte

27.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 14.1.2003 - K.A. proti Fínsku

9.4.2011

Alexandra Vicová

Súdny dvor Európskej únie - Petra von Chamier-Glisczinski proti Deutsche Angestellten-Krankenkasse

13.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Ústavný súd SR z 18.5.2010 - K podstate a zmyslu podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti vo sfére sociálnych služieb

7.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (24)

NKÚ – Príjmy obcí na služby občanom počas pandémie

22.6.2023

Alexandra Močárová

NKÚ – Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi

15.6.2023

Alexandra Močárová

NKÚ – Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19

9.11.2022

Mgr. Helena Laposová

SNSĽP - Príspevky zamestnávateľa na nedostatkových pozíciách

9.9.2022

Jakub Lenárt

SNSĽP - Náhradné výživné a neuvedenie druhého rodiča v rodnom liste dieťaťa

29.8.2022

JUDr. Adriána Kováčová

SNSĽP – prideľovanie výnimkových liekov a princíp zákazu diskriminácie

21.4.2022

Mgr. Helena Laposová

SNSĽP – Diskriminácia žien s jedným dieťaťom na vdovský dôchodok

5.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Verejný ochranca práv - Bezbariérovosť v osobnej železničnej doprave

30.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ – Efektívnosť stredného školstva v zdravotníctve

26.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

SNSĽP – výluky z poistenia vs. choroby poruchy pohlavnej identity alebo sexuálnej preferencie

12.8.2021

Mgr. Helena Laposová

SNSĽP – chránený dôvod rodovej rovnosti

17.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

SNSĽP – chránený dôvod zdravotného postihnutia

9.12.2020

JUDr. Adriána Kováčová

SNSĽP - vstup zrakovo postihnutých so psom do kúpeľných zariadení

24.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a poskytovatelia opatrovateľskej sociálnej služby

11.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Správa verejného ochrancu práv z prieskumných návštev vo vybraných domovov pre seniorov

13.3.2020

Administrátor

Výskum verejnej ochrankyne práv – systém kontroly v zariadeniach sociálnych služieb

12.3.2020

Administrátor

NKÚ c/a kontrola v detských domovoch

25.4.2018

Administrátor

NKÚ c/a VITALITA n.o. - Kontrola zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb

15.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Panda, n.o. - K interným dokumentom a zmluvám súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby

20.4.2016

Administrátor

NKÚ c/a PE-ES, n.o. – Poskytovanie daru sociálnemu zariadeniu

13.4.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (34)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.