Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Minimálna suma výdavkov pre typy zdravotnej starostlivosti

8.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024. Cieľom navrhovanej úpravy návrhu vyhlášky je ustanoviť percento výdavkov a minimálnu sumu pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024. Zavedením percenta výdavkov a minimálnej sumy výdavkov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti sa zlepší možnosť smerovať zdroje verejného zdravotného poistenia do oblastí, ktoré sú prioritou zdravotnej politiky štátu.

Zvýšenie sumy príspevku pre deti v centrách pre deti a rodiny

5.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 02.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona,  ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Cieľom návrhu je znenie ustanovenia § 89c upraviť tak, aby bolo možné, rovnako ako v prípade miest na vykonávanie špecializovaného programu v akreditovanom centre pre deti a rodiny (bez vecnej zmeny v tejto časti, t. j. v centre,...ktorého účelom je vykonávanie špecializovaného programu a ktorého celkový počet miest nie je vyšší ako 20 miest), aj v prípade miest v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s duševnou poruchou a pre deti, ktorým je potrebné vzhľadom na ich zdravotný stav poskytovať osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine (na základe posúdenia potreby osobitnej starostlivosti v špecializovanej samostatnej skupine t. j. po posúdení posudkovým lekárom) zvýšiť maximálnu, zákonným mechanizmom určenú, sumu finančného príspevku o 40 % na jedno miesto.

Inštitút informatívneho stretnutia rodičov na súde

18.1.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 16.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Cieľom návrhu je doplniť inštitút informatívneho stretnutia rodičov na súde do súvisiacich ustanovení vyhlášky č. 103/2018 Z. z., ktorá okrem iného ustanovuje lehoty a podrobnosti informatívneho pohovoru s rodičmi dieťaťa, ktorý realizuje  orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako súdom ustanovený kolízny opatrovník po ustanovení do tejto funkcie. 

Uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti elektronicky

12.1.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 22.12.2023 NRSR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Cieľom novelizácie je precizovať existujúce ustanovenia zákona. Navrhovaná právna úprava rieši uzatváranie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti elektronickou formou. 

Zmeny vo financovaní neštátnych zariadení poradenstva a prevencie

12.1.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 08.12.2023 NRSR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Na základe schváleného návrhu zákona sa mení
financovanie neštátnych zariadení poradenstva a prevencie a poskytovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre tieto poradenské zariadenia.