Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Cezhraničné uznávanie odborných kvalifikácií sestier v Rumunsku

22.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a opravuje smernica 2005/36/ES, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku.

 

Zvýšenie disponibilného príjmu domácností v hmotnej núdzi

20.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov.

Predĺženie lehoty na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku cudzincom

20.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s  hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov.

Špecializačné vzdelávacie programy sociálnej práce

20.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 14.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vypustenie „ospravedlniteľných dôvodov“ pre neplnenie rozhodnutia povinným rodičom

20.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 19.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.