2% z dane

Významným spoločenským nástrojom slúžiacim na podporu neziskového sektora je daňová asignácia, ktorá predstavuje možnosť daňovníka (fyzickej alebo právnickej osoby) poukázať určitý podiel zaplatenej dane z príjmu za uplynulé zdaňovacie obdobie vybranej právnickej osobe, ktorú zákon taxatívne vymedzuje.

Právna úprava 2% je rámcovo upravená v ustanovení §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Centrálny neziskový portál prináša v štruktúrovanej forme pre poskytovateľov a prijímateľov 2% odborné informácie, stanoviská a analýzy, ktoré by mali byť praktickým pomocníkom pri aplikácii použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely v každodennej praxi.

** Zoznam prijímateľov 2% na rok 2024 **

Tabuľka zoznamu prijímateľov 2024

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (8)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (8)

Postup pri nenájdení sa v zozname prijímateľov 2% na rok 2023

15.1.2020

Mgr. Adam Mikuš

Aktualizované dňa 19.1.2023

Zmyslom tohto odborného článku je v krátkosti vysvetliť postup v prípade, ak sa organizácia nenašla v oficiálnom zozname prijímateľov 2% v roku 2023, ako aj poukázať na možné dôvody, ktoré mohli viesť k vzniku tejto situácie.

Stanovisko Finančnej správy k vplyvu zápisu v registri MNO a poskytnutie 2%

6.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Moment posúdenia nároku získania 2% dane vs. povinné údaje v registri MNO

24.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% na rok 2023

1.8.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Aktualizované dňa 6.10.2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.

Zmeny v mechanizme použitia podielu zaplatenej dane

27.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Dňa 17. októbra 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 253/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Predmetná novela ZDP sa dotkne aj ustanovenia § 50, v rámci ktorého zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 nasledovné zmeny. 

Manuál pre prijímateľov 2% z dane - Zmeny v mechanizme 2% od 1.1.2010

31.1.2012

Dagmara Kubíčková

2% pokračujú v nezmenenom režime až do roku 2014

2.12.2011

Peter Handiak

Parlament na návrh neziskového sektora schválil zmenu v asignačnom mechanizme 2% dane a ponechal platný stav až do roku 2014

2% sa majú stať "výťahom" pre rozvoj darcovstva

1.2.2011

Peter Handiak

Inštitút 2% dane môže významným spôsobom pomôcť opätovnému nárastu darcovstva na Slovensku 

Odborné stanoviská (5)

AKTUÁLNE: Stanovisko MF SR k špecifikácii použitia 2% dane za rok 2019

17.2.2021

MF SR

Ministerstvo financií SR zverejnilo tabuľku „ročný prehľad prijímateľov 2% za rok 2020". Obsahuje všetky príjmy, ktoré organizácie dostali na účty ako asignáciu v roku 2020. Zároveň to ale nie sú všetky príjmy z asignácie za predchádzajúci rok, teda v tomto prípade za rok 2019. Odklady daňových priznaní do konca novembra boli u viacerých a nie všetky potom finančná správa spraovala do konca roka, takže je možné, že niektoré asignácie prídu až koncom februára.

Akú sumu je potom správne v reportovať, keď asignáciu môžeme používať do konca roku 2022  a správu do obchodného vestníka až v roku 2023?

Prehľad prijímateľov 2% za rok 2020 už zverejnený

4.2.2021

tím itretisektor.sk

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo prehľad prijímateľov 2% dane podľa stavu k 31.12.2020.

Aktualizované informácie pre prijímateľov 2 %

6.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Aktualizované informácie pre prijímateľov 2%

19.9.2016

Notárska komora SR

Prinášame Vám aktualizované informácie pre prijímateľov 2%, vydané Notárskou komorou SR. 

Informácie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane (2%)

23.11.2015

Notárska komora SR

Prípadové štúdie (74)

Odovzdanie veci zakúpenej z 2% dane v ďalšom roku

16.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je v súlade so zákonom, ak prijímateľ podielu zaplatenej dane uzavrie darovaciu zmluvu v roku 2022, ktorej predmetom je darovanie hnuteľnej veci ale reálne k odovzdaniu hnuteľnej veci dôjde až v roku 2023?  Je takéto konanie možné považovať za použitie podielu zaplatenej dane do konca roka 2022?

Financovanie detského ihriska v prenájme z 2% dane

17.9.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže rodičovské združenie z financií získaných z prostriedkov 2% z dane pri cirkevnej škole nakúpiť prvky detského ihriska pre školský klub detí resp. školu? Detské ihrisko by stálo na areáli, ktorý nie je vo vlastníctve školy ale škola ho má v dlhodobom prenájme.

Rekonštrukcia budovy financovaná z 2% dane

27.7.2022

JUDr. Monika Ivanová

Občianske združenie prevádzkuje súkromný internát pre žiakov stredných škôl so športovým zameraním a prevádzka internátu je hradená z vlastných prostriedkov občianskeho združenia a dotácií. Môže občianske združenie využiť finančné prostriedky z asignančej dane na rekonštrukciu budovy internátu?

Zverejnenie špecifikácie použitia za viac zdaňovacích období

30.6.2022

JUDr- Monika Ivanová

Ako zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane, ktoré občianske združenie prijalo v roku 2021, avšak prostriedky pochádzali z viacerých zdaňovacích období (daň z príjmov za rok 2019 a 2020)? Je potrebné podať 2 špecifikácie pre každé daňové obdobie samostatne?

Termín špecifikácie použitia asignovanej dane z roku 2019 a 2020

11.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2020 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2019.Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku?

Príklady „nesprávnej praxe“ používania 2% z dane

17.12.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Z poskytnutých kontrolných zistení Úradu vládneho auditu sme pripravili prehľad, ktorý prináša poukázanie na nesprávne nakladanie s 2% dane v praxi.

Divadlo ako zakladateľ inej neziskovej organizácie na účely prijímania 2% dane

7.12.2021

Mgr. Monika Ivanová

Môže štátne divadlo založiť neziskovú organizáciu za účelom získavania 2 % z dane a ďalších zdrojov, z ktorých by financovalo účasť sociálne slabších skupín na kultúrnych podujatiach divadla?

Poľovnícke organizácie a 2% dane

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Za akých podmienok môže poľovnícka organizácia byť prijímateľom 2% dane?

Použitie asignovanej dane v zahraničí?

21.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné financie získané z 2% použiť na poskytnutie sociálnej výpomoci obetiam prírodnej katastrofy do zahraničia?

Prevod zostatku 2% dane a členského na nové občianske združenie

9.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Detský klub bude zakladať pre svoju činnosť nové občianske združenie. Na účte má financie z členských príspevkov a asignovanej dane. Dajú sa tieto financie previesť na nové občianske združenie?

Dokedy možno poskytnúť 2% dane ?

9.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Aktualizované dňa 25.2.2023

Dokedy môžem poskytnúť 2% dane tento rok ?

Termín špecifikácie použitia asignovanej dane z roku2019

21.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2019 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2018. Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie?

Nemožnosť poskytnúť 3% z dane dobrovoľníkom a členom združenia v jednej osobe?

18.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môžem  poskytnúť 3% občianskemu združeniu ak som jeho členom a dobrovoľníkom zároveň?

Zrušenie prijímateľa 2% dane a povinnosti pri nevyužití asignovanej dane

11.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občianske združenie bolo prijímateľom 2 % z dane za roky 2018 a 2019. V nasledujúcom období bude občianske združenie zrušené. Ako máme naložiť s nepoužitými finančnými prostriedkami? Ako je potrebné postupovať aby sa uvedený problém vyriešil?

Termín vyplácania asignovanej dane správcom dane

11.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Kedy začne finančná správa vyplácať 2% za daňové priznania  podané do 31.03.2021, resp. fyzické osoby do 30.04.2021?

Zmena termínu špecifikácie použitia podielu dane z 2018

22.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Podali sme zverejnenie špecifikácie použitia podielu zo zaplatenej dane oneskorene až v júni - bola nejakým zákonom/ opatrením táto lehota predĺžená alebo platila pôvodná do 31.5.?

Zmena názvu združenia po zverejnení zoznamu prijímateľov

24.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie schválilo zmenu názvu, pričom ministerstvo zmeny zaevidovalo až v decembri, po uplynutí lehoty na registráciu do zoznamu prijímateľov 2 %. Aký údaj je potrebné vypísať do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - údaj, ktorý zaregistroval notársky úrad platný v čase registrácie alebo údaj o mene a adrese, ktorý je platný teraz ?

Dobrovoľníci a poskytovanie 3% dane

12.2.2020

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aké sú podmienky poukázania 3% z podielu zaplatenej dane dobrovoľníkom? 

Informácie k poukázanému podielu zaplatenej dane

12.2.2020

Mgr. Miriama Draskovicova

Dokedy najneskôr musí finančná správa zaslať prostriedky z 2% na účet prijímateľa?

Ako môžeme odkontrolovať, či boli správne zaslané všetky prostriedky? Kde môžeme získať výpis darcov, ktorí súhlasili s odovzdávaním osobných údajov?

Vplyv odkladu daňovej povinnosti na 2%

12.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Môžu 2 % z dane poukázať aj daňovníci s odkladom daňovej povinnosti?

Zmena sídla po registrácii na 2%

29.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Nezisková organizácia zrealizovala zmenu svojho sídla. Nové sídlo nekorešponduje s adresou uvedenou v oficiálnom zozname prijímateľov 2 %, ktorý zverejnila Notárska komora SR. Môže mať uvedená zmena vplyv na vyplatenie podielu zaplatenej dane?

Predaj auta zakúpeného z 2 %

21.12.2019

g_Monika Ivanova

Poplatok za registráciu u notára hradený z 2% dane?

19.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môžeme finančné prostriedky z príjmov, ktoré sme ako občianske združenie nadobudli z poukázania 2% z daní, použiť na úhradu poplatku u notára za registráciu na príjem 2% z daní v nasledujúcom období?

Priradenie výdavkov k správnemu účelu použitia

31.10.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Plánujeme použiť 2% daň na mzdy a odvody zamestnancov v hospicovej služby, domácej ošetrovateľskej služby a domácej opatrovateľskej služby. Je možno toto považovať za správne čerpanie v súlade s paragrafom 50 ods. 5 ako sociálna pomoc alebo pôjde o ochranu a podporu zdravia?

Nezapísané údaje v registri MNO vs. dopady na prijímanie 2%

17.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže občianske združenie prijímať 2 % z dane, ak nemá zapísané v registri všetky údaje v súlade so zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií? 

Prijímanie 2% prostredníctvom iného subjektu tzv. reťazenie

16.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Prostredníctvom 2% bola financovaná nákladná liečba fyzickej osoby. Pre nesplnenie povinnosti zverejnenie špecifikácie použitia 2% dane nebol prijímateľ zaradený do zoznamu prijímateľov na ďalší rok. Ako inak môžeme získať prostriedky 2% daní, pokiaľ nebudeme mať nový subjekt na prijímanie 2%?

Úhrada výdavkov z iného účtu a refundácia na osobitný účet

5.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Môžu sa finančné prostriedky z 2% použiť tak, že sa najskôr kúpa uhradí z bežného účtu a následne sa finančné prostriedky presunú z osobitného účtu na bežný účet?

Celkové prijaté sumy podielov zaplatenej dane

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Kedy a ako sa dozvie prijímateľ koľko financií získal z podielu zaplatenej dane daňovníkom?

Nezverejnenie špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane

7.5.2019

Mgr. Helena Laposová

Aktualizované dňa 19.5.2024

Aké sú následky opomenutia zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane v Obchodnom vestníku?

Čiastočná úhrada tovaru vs. použitie prostriedkov v lehote

24.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže byť v špecifikácií použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov zahrnutý výdavok, ktorý bol uhradený na základe zálohovej faktúry v roku 2018 za tovar ale ostrá faktúra bola vystavená až po dodaní tovaru v roku 2019? Je teda podmienka použitia prostriedkov v danom termíne splnená uhradením zálohovej faktúry?

Darovanie financií osobe „zastupujúcej obdarovaného“

5.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Združenie poskytuje finančnú pomoc z podielu zaplatenej dane osobám s rôznymi ochoreniami. Ako správne označiť stranu obdarovaného v darovacej zmluve, ak chorá osoba nie je spôsobilá na právne úkony? Možno za obdarovaného označiť osobu, ktorá sa o pacienta reálne stará, aj keď nie je jeho opatrovník, zákonný zástupca a pod.?

Zmena bankového účtu po registrácii prijímateľa 2% z dane

13.12.2018

g_Jana Kolesarova

Je prijímateľ povinný vykonať dodatočnú registráciu, ak po registrácii v príslušnom roku zriadil osobitný účet z dôvodu presiahnutia sumy 33 000 eur súhrnu podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb?

Nedoplatok z preddavkov na daň a nemožnosť poskytnutia 2% ?

2.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Správcovi dane sme predložili vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane k daňovému priznaniu so zámerom poukázať 2 % z dane.. Správca nám však nárok zamietol z odôvodnením, že sme v zákonom stanovenom období mali nedoplatky, ktoré vznikli nesprávnym určením výšky preddavkov na daň. Ako môžeme svoj nárok na poukázanie asignovanej časti dane uplatniť?

Forma vyžiadania potvrdenia o nedoplatkoch na povinnom poistnom a dani

12.9.2018

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné požiadať Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad o potvrdenie o nedoplatkoch na účely 2% aj formou emailu, resp. je na to nejaký formulár?

Ponuka zľavy z produktu za poskytnutie 2%

26.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?

Poskytnutie podielu zaplatenej dane iným osobám

28.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné poskytnúť iným osobám okrem prijímateľa prostriedky získané z 2 % z dane? Sú aj tieto viazané na účel? Musí byť tretia osoba zapísaná v registri prijímateľov 2 % z dane na daný rok ?

Použitie 2% z dane do nadačného imania

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme prijímateľom 2% z dane, pričom by sme tento rok chceli časť z týchto finančných prostriedkov vložiť do nadačného imania. Ako sa využíva tento nový inštitút? 

Použitie podielu zaplatenej dane na štipendium

1.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné z príjmu z podielu dane hradiť štipendiá, ceny pre študentov či účasť na vzdelávacom podujatí? Akým spôsobom je takéto použitie nutné vydokladovať? 

Povinnosti pri obdržaní 2% v sume vyššej ako 33 tisíc EUR

17.1.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Aký je správny postup (vrátane auditu) pre občianske združenia, ktoré z 2% obdržia sumu vyššiu ako je 33.000,- EUR?

Zmena názvu združenia a vplyv na možnosť prijatia 2%?

23.8.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Má zmena stanov - konkrétne zmena názvu združenia vplyv na možnosť príjmu 2% z dane za tento rok, teda či môžme prijímať 2% na rok 2018?

Čo všetko musíme urobiť, aby sme mohli byť prijímateľmi?

Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie

29.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Chybou účtovníčky sme v roku 2015 neskoro uverejnili špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012 (prijatá daň v roku 2013). V tomto roku sme za vyššie uvedenú chybu (t.j. v roku 2015) boli vyradení zo zoznamu prijímateľov 2%.

Máme nárok v roku 2016 prijať 2% dane za 2015?

Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci II.

3.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme použiť 2 % dane na zakúpenie keramickej pece pre Domov sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnutých, ktorú budú používať klienti tohto zariadenia v rámci terapeutickej činnosti na výrobu keramiky? Pec bude majetkom zriaďovateľa domovu sociálnych služieb. Sme občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom podpory ľudí s mentálnym postihom a ich rodín v rôznych oblastiach.

Vyhotovovanie výročnej správy pri prijatí 2%

3.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Chceli by sme si overiť, či je občianske združenie s povinnosťou auditu účtovnej závierky z titulu prijatia 2% povinné vyhotoviť výročnú správu?

Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane

18.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Naša nezisková organizácia zistila, že v špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane, ktorú zaslala už na zverejnenie do Obchodného vestníka, sa vyskytla chyba v nesprávne uvedenom IČO našej organizácie. Akým spôsobom máme v danom prípade postupovať, ak máme zo zákona povinnosť mať zverejnenú špecifikáciu v Obchodnom vestníku za rok 2013 najneskôr do 31. mája 2016? Má takáto chyba vplyv na splnenie povinnosti zverejnenia?

K dodržaniu termínu zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane a stým spojené následky

18.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Dočítali sme sa, že prijímateľ musí mať už v termíne do 31.05.2016 zverejnenú špecifikáciu. Znamená to, že už nesmieme zaslať špecifikáciu na jej zverejnenie v tomto termíne, t.j. posledný deň - 31.05.2016?

K oznámeniu o poskytovateľoch podielu zaplatenej dane

2.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa po novele Zákona o dani z príjmov účinnej od 01.01.2016 dá zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi. Znamená to, že v zozname, ktorý organizácii správca dane zašle, budú všetci daňovníci, ktorí chceli asignovať v prospech danej MVO alebo len tí, ktorí splnili zákonom stanovené podmienky na poukazovanie 2 % a teda ich peniaze boli reálne zahrnuté do asignácie?

Použitie 2% na odborné školenie člena združenia

3.2.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme občianske združenie na podporu a ochranu zdravia. Jeden náš člen sa zúčastnil odborného seminára zameraného na získanie informácií a zručnosti ako pracovať a komunikovať s pacientmi, ktorým pomáhame. Je možné výdavky na tento odborný seminár financovať z podielu 2%?

2% dane a zakladajúce dokumenty MNO

27.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je potrebné explicitne uviesť v stanovách, že medzi príjmy združenia patria aj príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely?

Kontrolný orgán použitia podielu zaplatenej dane

26.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Ktorý orgán kontroluje použitie podielu zaplatenej dane a na základe akého zákona?

Doplnkové informácie na tlačive pre poukázanie 2% z dane

19.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sú daňovými úradmi akceptované formuláre - Vyhlásenie o poukázani sumy 2% (3%) zaplatenej dane, ak sú potlačené z druhej strany, napr. doplnkovými informáciami o činnosti občianskeho združenia a pod.?

Faktúra ako doklad preukazujúci použitie podielu zaplatenej dane

17.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Občianske združenie pri súkromnej základnej škole prijalo počas roka 2014 príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) na podporu vzdelávania. Zriaďovateľ školy (podnikateľ) nakúpil v mesiaci september 2015 na vzdelávaciu činnosť počítače. Pôvodne mala byť faktúra vystavená na občianske združenie, nakoľko mala v súlade s účelom minúť 2% práve na kúpu týchto počítačov. Môže zriaďovateľ školy vystaviť občianskemu združeniu faktúru za počítače v sume zodpovedajúcej 2%?

Zodpovedajúci pomer použitia podielu zaplatenej dane vo vzťahu k administratívnym výdavkom

24.3.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Aký pomer finančných prostriedkov môže byť použitý z 2% na administratívne výdavky, tak aby bol zodpovedajúci?

Poskytovanie 2% dane medzi neziskovými organizáciami

19.3.2015

Mgr.Miriama Draskovicova

Môže obec zriadiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, ktorá by z 2% dane alebo sponzorských darov podporovala ostatné neziskové organizácie nachádzajúce sa v obci ? Nie všetky neziskové organizácie by sa tak museli zaregistrovať u notára ale zaregistrovala by sa len nová nezisková organizácia.

Ostatné neziskové organizácie by v prípade záujmu poskytnutia 2% preukázali, že daná suma napr. na základe kópie potvrdenia od rodiča, ktorý daroval 2% novej obecnej neziskovej organizácii, by sa preúčtovala na daný účet. Poplatok zaplatený neziskovou organizáciou založenou obcou za registráciu by sa rozdelil medzi tie neziskové organizácie, ktoré by dostali príspevky z 2% dane.

Prijatie podielu zaplatenej dane po zverejnení ročného prehľadu prijímateľov 2%

9.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme občianske združenie, ktoré v roku 2014 získalo z 2% sumu 30.000 eur. Avšak k 30. januáru 2015 sme dodatočne od Finančného riaditeľstva získali 7.000 eur. V ročnom zozname prijímateľov 2% zverejnenom Finančným riaditeľstvom SR v januári 2015 sme mali uvedených len 31.000 eur a nie 38.000 eur. Čo máme v takomto prípade robiť, keďže máme za to, že notárska zápisnica a ani zverejnený zoznam nie sú pravdivé?

Použitie 2% na poistenie národnej kultúrnej pamiatky

22.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme použiť 2% z dane na poistenie národnej kultúrnej pamiatky?

Použitie podielu zaplatenej dane spätne?

8.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme si z 2% uhradiť spätne výdavky, ktoré nám vznikli ešte pred ich prijatím na náš účet od daňového úradu?

Použitie úrokov z osobitného účtu

5.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako môžeme naložiť s úrokmi, ktoré máme na osobitnom účte, ktorý vedieme pre prijímanie a čerpanie podielu zaplatenej dane?

Použitie 2% na obstaranie hnuteľnej veci v zahraničí

28.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme použiť poskytnutý podiel zaplatenej dane na zakúpenie zdravotníckeho prístroja v Českej republike, nakoľko je lacnejší ako na Slovensku alebo si musíme takýto prístroj zaobstarať len na Slovensku?

Použitie podielu zaplatenej dane na výdavky so založením nadácie

24.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

V roku 2013 sme založili nadáciu, na ktorej činnosť sme zakúpili materiály v hodnote 250,- eur, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov zakladateľov nadácie. Bloky o úhrade máme odložené. Tento rok máme prvýkrát na účte peniaze z 2% dane. Môžeme si z týchto peňazí uhradiť výdavky spojené so založením nadácie?

Zrušenie osobitného účtu v banke

18.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme zrušiť osobitný účet a na príjem platieb podielov zaplatenej dane začať opäť používať bežný účet organizácie, v prípade, že nám súhrn podielov zaplatenej dane po minulé roky klesol pod 33 000,- €?

Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci

14.10.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Môže občianske združenie zriadené pri domove dôchodcov, kúpiť z prostriedkov získaných z 2% daní televízor a následne ho darovacou zmluvou darovať domovu dôchodcov?

Povinnosť vrátiť nepoužité finančné prostriedky získané z 2% z daní

9.10.2014

Mgr. Vladimír Fujak

Musí nezisková organizácia vrátiť finančné prostriedky získané z 2% z daní, ak ich neminula?

Nepoukázanie 2% z dane v plnej výške

9.10.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Ako postupovať v prípade, ak nám na účet občianskeho združenia nenabehne celková suma 2 % daní, pričom máme vedomosť o tom, že tieto finančné prostriedky nám boli poukázané?

Miestna príslušnosť notára na osvedčenie splnenia podmienok pre registráciu prijímateľa 2%

23.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Musia si organizácie, ktoré sa chcú registrovať za prijímateľov podielu zaplatenej dane, nechať osvedčiť splnenie podmienok iba u notára v mieste ich sídla?

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

9.9.2014

Mgr Matej Trnavský

Občianske združenie z dôvodu výšky prijatej sumy z podielu zaplatenej dane (2 % ) v roku 2014 má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Prostriedky začne čerpať v roku 2014 a pokračovať v čerpaní bude v roku 2015. Je povinnosť vykonať audit za obidva roky čerpania prostriedkov alebo iba v druhom roku t.j. za rok 2015.

Použitie podielu zaplatenej dane na vzdelávanie

3.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Občianske združenie zabezpečuje odborné školenia pre svojich členov. Je  možné, aby občianske združenie z prijatých 2 % použilo peňažné  prostriedky na vzdelávanie svojich členov súčasne s úhradou ubytovania a stravovania (ide o viacdňové školenie)?

Povinnosť vytvoriť osobitný účet pre poukazovanie 2 %

7.7.2014

Matej Trnavský

Je prijímateľ 2% povinný vždy založiť nový účet? Nestačí ak použije existujúci prázdny účet?

Získanie informácií o poskytnutí podielu zaplatenej dane

16.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je možné získať informáciu alebo potvrdenie o tom, že organizácia (prijímateľ), ktorej som poukázal podiel zaplatenej dane (2%) ich aj skutočne obdržala?

Účel použitia podielu zaplatenej dane

24.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na aké presné účely môžeme minúť finančné prostriedky poukázané na náš účet z asignovaných 2% daní?

Podiel zaplatenej dane vo vzťahu k povinnosti vykonať verejné obstarávanie

3.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou vykonať verejné obstarávanie v prípade ak sa tovary alebo služby zabezpečujú z prostriedkov prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov. 

Čerpanie asignácie 2% po uplynutí doby čerpania

20.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Prijímateľ 2% dane poskytol časť svojho podielu inej právnickej osobe. Táto osoba nevyužila celý podiel v zákonnej lehote ale nepoužitie podielu oznámila poskytovateľovi po 31.12. Poskytovateľ by chcel vrátené prostriedky „refundovať“ inej osobe, ktorá vynaložila náklady v zákonnej lehote do 31.12. predošlého roku, v súlade s účelom použitia podielu 2% dane.

Je možné čerpanie poskytnutého podielu dane, ktorý nebol použitý v zákonnej lehote, aby bol „dátumovo a účelovo poskytnutý správne“ ale po zákonnej lehote?

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa

2.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Príklad – nadácia ako príjemca podielu 2% zaplatenej dane

17.6.2011

Ing. Peter Rybár

Nadácia Zdravie našich detí, zaevidovaná ako prijímateľ v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky, prijala podiel zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 ZDP (tzv. 2% dane) za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2010 vo výške 6,000 eur. Zahrnie nadácia tento príjem do základu dane z príjmov?

Vznik organizácie a registrácia na 2%

2.11.2010

Milan Andrejkovič

Organizácia vznikla 22.12.2009. Môže sa už ísť registrovať do Zoznamu prijímateľov na rok 2011, keď do posledného dňa na registráciu (15.12.2010) neuplynie ešte celý rok?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (18)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.