Správa majetku

MNO majú v postavení osôb nakladajúcich s majetkom totožné práva a povinnosti ako iné osoby, preto je dôležité, aby obsah svojich práv a povinností lepšie poznali. Konkrétnymi oblasťami týkajúcimi sa správy majetku sú oblasť vlastníctva, nájmu, výpožičky a iných súvisiacich oblastí napr. oblasť daní a poplatkov. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (14)

Crowdfunding a potrebné povolenie od NBS?

15.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Aktualizované dňa 1.4.2022

Hromadné financovanie tzv. crowdfunding je v súčasnosti jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov online investovania. Ide o spôsob alternatívneho financovania rôznorodých projektov, najčastejšie prostredníctvom online kampaní, ktoré zabezpečujú prevádzkovatelia crowdfundingových platforiem. Crowdfunding sa môže využiť na rôzne účely (neziskové aj podnikateľské).

Poskytovanie ubytovania väčšiemu počtu osôb

12.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Nehnuteľnosti právnických či fyzických osôb môžu byť využívané na ubytovanie rôzneho typu ako aj pre hromadné ubytovanie väčšieho typu osôb ak sú na to uspôsobené a splnia zákonom predpokladané podmienky. Na to, aby bolo možné určiť povinnosti, ktoré fyzickým alebo právnickým osobám z poskytovania ubytovania vyplývajú, je potrebné rozlíšiť viaceré faktory ako napr. či ide o ubytovanie internátneho typu, prechodnú ubytovňu alebo ubytovanie hotelového charakteru, a pod.

Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

27.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.

Bližšie k zavedeniu dane z poistenia

8.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Odborný článok podrobne rozoberá novozavedenú daň z poistenia a jej možný dopad na výšku poistného.

Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy

9.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Rehole vlastnia nehnuteľnosti, ktoré sú staršie a potrebujú rekonštrukciu prípadne iné stavebné úpravy alebo potrebujú nové priestory na plnenie svojho poslania. Na realizovanie uvedených prípadov je potrebný dostatok financií, ktoré je možné získať aj prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zmluva o dielo – práva a povinnosti zmluvných strán (1)

27.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Zmluva o výpožičke

18.11.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok obsahuje stručnú charakteristiku zmluvy o výpožičke, ako aj práv a povinností zmluvných strán.

Porovnanie nájmu a podnájmu

18.11.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok vysvetľuje existujúce rozdiely medzi nájmom a podnájmom. 

Zmluva o dielo – práva a povinnosti zmluvných strán

11.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právam a povinnostiam zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú zo zmluvy o dielo.

Všeobecne k zmluve o dielo

28.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborný príspevok prináša základné informácie o zmluve o dielo.

Nájom nebytových priestorov

21.10.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Právnym základom vzniku nájmu nebytových priestorov je nájomná zmluva zavretá v súlade s princípom zmluvnej voľnosti jej účastníkmi na dobu určitú alebo neurčitú.

Základné povinnosti prenajímateľa a nájomcu

21.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný príspevok poskytuje prehľad základných povinností prenajímateľa a nájomcu a nim zodpovedajúcich práv počas trvania nájmu. 

Vznik a zánik nájomnej zmluvy

14.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný príspevok sa bližšie zaoberá vznikom a dôvodmi zániku nájomnej zmluvy.

Všeobecne o nájomnej zmluve

14.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný príspevok prináša základné informácie o nájomnej zmluve.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (5)

Financovanie detského ihriska v prenájme z 2% dane

17.9.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže rodičovské združenie z financií získaných z prostriedkov 2% z dane pri cirkevnej škole nakúpiť prvky detského ihriska pre školský klub detí resp. školu? Detské ihrisko by stálo na areáli, ktorý nie je vo vlastníctve školy ale škola ho má v dlhodobom prenájme.

Rekonštrukcia budovy financovaná z 2% dane

27.7.2022

JUDr. Monika Ivanová

Občianske združenie prevádzkuje súkromný internát pre žiakov stredných škôl so športovým zameraním a prevádzka internátu je hradená z vlastných prostriedkov občianskeho združenia a dotácií. Môže občianske združenie využiť finančné prostriedky z asignančej dane na rekonštrukciu budovy internátu?

Protipožiarne opatrenia v domovoch dôchodcov

8.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vyplýva sociálnym zariadeniam pre seniorov zo stavebného zákona resp. z iných zákonov povinnosť nainštalovať elektronické protipožiarne systémy, aby sa vyhli požiarom? Resp. aké ochranné zariadenia by pomohli eliminácii požiarov?

Prenajatie telocvične školy pre mládežnícky športový klub

8.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto na tréningy pre športové kluby mládeže využíva telocvičňu ZŠ zriadenej mestom. Boli dohodnuté tréningové dni a hodiny so športovými klubmi. Je v tomto prípade potrebné vykonať prenájom na základe verejnej súťaže, dražby alebo priamym prenájmom? Alebo môžeme klubom prenajať priestory len za náklady?

Rekonštrukcia kalvárie na obecnom pozemku

13.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie chce zrekonštruovať kalváriu nachádzajúcu sa na obecnom pozemku. Od roku 1894, kedy bola kalvária postavená a darovaná obci, sa o ňu starala cirkev. Obec nezaviedla tento dar do svojho majetku. Môže občianske združenie zrekonštruovať kalváriu bez povolenia alebo je potrebné získať povolenie od obce?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (31)

Právna subjektivita rádov (reholí) ako právnických osôb

4.6.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Kolízia reštitučného nároku a reštitučnej výluky vo veci cirkvi

9.5.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Nemožnosť dodatočnej likvidácie občianskych združení

22.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Navrátenie pozemkov cirkvi v chránenom areáli vs. ich reálne využívanie

6.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ušlý zisk a jeho výpočet pri zadržaní oprávneného odpočtu DPH

25.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Reštitúcia a opustený majetok cirkvi

17.6.2021

JUDr. Monika Ivanová

Oprávnenie združenia podať návrh na zrušenie územného plánu ako rozhodnutia všeobecnej povahy

14.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Význam druhu nehnuteľnosti pri reštitúcii vs. začatie plynutia lehoty výzvy

10.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nafukovacia hala ako nehnuteľnosť

22.4.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Povinnosť vyúčtovať zálohy za služby spojené s nájmom

11.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Konkludentné obnovenie nájmu nebytových priestorov

17.2.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Neurčité obmedzenie svojprávnosti v rozsudku

27.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Bezdôvodné obohatenie na úkor osôb s obmedzenou svojprávnosťou

21.1.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Zmena užívania poľnopozemku ako dôvod nevrátenia pozemku cirkvi

9.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Riadenie podniku nepriamo založeného nadáciou a vylúčenie zo štátnej pomoci

27.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 31.10.2018 - Absencia vlastníckeho práva pri dražbe

5.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 31.7.2018 - K právnemu titulu užívacieho práva k pôde

24.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 21.8.2013 - Čiastočná neplatnosť darovacej zmluvy

24.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd ČR z 24.7.2007 - K použitiu právnej úpravy v prípade prenájmu hromadnej veci

20.11.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 5.12.2017 - Lodžia ako spoločná časť k bytovému domu

19.10.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Krajský súd Trenčín z 11.4.2018 - Začiatok premlčacej doby pri preplatení úveru

9.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve

25.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 14.2.2018 - K povahe zmluvy o úschove

13.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Prešov z 22.3.2012 - K povinnosti vrátiť vypožičanú vec, len čo ju vypožičiavateľ nepotrebuje

20.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd SR z 30.1.2013 - Posudzovanie platnosti zmluvy o podnájme nebytových priestorov uzavretej na dobu neurčitú

27.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.8.2002 - Nájom nebytových priestorov

31.10.2013

Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR z 4.2.2009 - Jednostranné zvýšenie nájomného

21.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 29.1.2008 - Neplatnosť výpovede z nájmu bytu

21.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.11.2011 - Obmedzenie vlastníckeho práva neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby účel základného práva slobodne sa združovať

21.10.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd SR z 8.7.2005 - Namietanie porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky

21.10.2013

Michaela Uhrinová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)
Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (33)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.