Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zákon o účtovníctve a zmeny k štatutárnemu auditu

16.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení. Schválením zákona došlo k doplneniu ustanovení týkajúcich sa: individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti, správe o udržateľnosti, konsolidovanému vykazovaniu informácií o udržateľnosti a uistení sa v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a i. Dopĺňal sa aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. 

Ochrana spotrebiteľa z dôvodov digitalizácie

16.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ,,zákon o ochrane spotrebiteľa“). Schváleným zákonom sa upravuje zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.

Zmeny predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní

8.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 05.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Cieľom návrhu zákona je, v nadväznosti na technické požiadavky, doplniť a precizovať právnu úpravu registra predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní prijatú zákonom č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev.

Zefektívnenie Exekučného poriadku

15.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 01.02.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Základným cieľom navrhovanej právnej úpravy je zrýchliť a zefektívniť vedenie exekúcií na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj zefektívniť právnu úpravu vynucovania iných povinností nevyhnutných pre ukončenie exekučného konania.

Zmeny k správe majetku na podporu rodiny

2.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 31.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka. Predložený návrh zákona má za ciel zlepšiť postavenia navzájom blízkych ľudí ako aj zabezpečiť kontinuitu správy majetku, jeho ovládanie, využívanie jeho výnosov na podporu rodiny, nakoľko aktuálne neexistuje dostatočne rozmanitý počet právnych nástrojov ako uvedené realizovať s výnimkou závetu so všetkými jeho limitmi, rizikami a s tým súvisiacimi spormi.