Osobné údaje

Predmetom ochrany osobných údajov je chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa ďalej dotýka práv, povinností a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov ako aj postavenia, pôsobnosti a organizácie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (26)

Správa o stave ochrany osobných údajov v SR 2019

19.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej ako „Úrad“) vykonal v období od 25. mája 2018 do 24. mája 2019 kontrolu zameranú na spracúvanie osobných. V nasledujúcom článku prinášame výsledky kontrolných zistení Úradu, spolu so zhrnutím skutkového stavu jednotlivých prípadov. 

K vyhláške o posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

12.3.2019

Mgr._Jana Kolesarova

Dňa 15.6.2018 nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (ďalej len „vyhláška“), ktorá bola prijatá na základe splnomocňujúceho ust. § 108 ods. 2 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Zodpovedná osoba

23.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V záverečnej časti bližšie rozoberáme postavenie zodpovednej osoby podľa novej právnej úpravy. 

Zabezpečenie osobných údajov

9.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ majú na zabezpečenie osobných údajov viacero možností. Samotná úprava bezpečnosti bola prebratá z pôvodnej právnej úpravy bez významných zmien. Prevádzkovateľ alebo správca majú povinnosť najskôr posúdiť riziká, ktoré hrozia pri spracúvaní osobných údajov a následne s prihliadnutím na stav techniky, na náklady a rozsah rizika priať primerané technické opatrenia. S ohľadom na posúdenie špecifík každej operácie sa prevádzkovateľovi podľa čl. 12 GDPR ponúka viacero možností.

Ďalšie povinnosti prevádzkovateľov

27.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať ďalším povinnostiam prevádzkovateľov. 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pri posudzovaní rizika

21.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä povinnostiam prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z novej právnej úpravy. 

Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov časť II.

12.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä právu na prenosnosť údajov ale aj právu namietať spracovanie osobných údajov.

Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov

5.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018  upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä poskytovaniu informácií zo strany prevádzkovateľa, výmazu a obmedzeniu osobných údajov na žiadosť dotknutej osoby. 

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

26.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú osobitné kategórie osobných údajov. Osobitné kategórie sú v nariadení aj v zákone taxatívne menované. Dôvodom jej úpravy sú citlivé údaje o osobách, pričom možno predpokladať, že pri ich zneužití môžu predstavovať pre dotknutú osobu významný zásah do základných ľudských práv. 

Právny titul nadobudnutia osobných údajov

19.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) považuje zásadu zákonnosti za jednu z hlavných zásad novej právnej úpravy. Jej základom je predpoklad nadobudnutia a spracovania osobných údajov len na základe zákonných predpokladov. Za tieto zákonné predpoklady považujeme právny titul. 

Zásady spracovania osobných údajov

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V tomto odbornom článku sa budeme venovať ďalšej časti Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktorá sa venuje zásadám spracúvania osobných údajov (čl. 5 a nasl.).

Zásady spracovania osobných údajov predstavujú základné mantinely, v medziach ktorých sa môže s osobnými údajmi nakladať. Týmito zásadami sa riadi celé nariadenie GDPR ale do svojich ustanovení ich prebral aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Základné zásady sú teda v oboch predpisoch pojmovo aj obsahovo totožné, preto sme ich z dôvodu nadbytočnej duplicity zhrnuli do jedného článku. 

Vymedzenie základných pojmov

29.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V predchádzajúcom odbornom článku sme sa venovali úvodu do novej právnej úpravy. Nakoľko je potrebné pre ľahšiu orientáciu v právnej úprave poznať základné pojmy, s ktorými zákon o ochrane osobných údajov a aj GDPR pracujú, tento článok sa bude venovať ich vymedzeniu a zrozumiteľnému vysvetleniu. 

Úvod k novej právnej úprave osobných údajov

22.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Dňa 29. novembra 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila nové znenie zákona o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol za účelom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tzv. General Data Protection Regulation alebo ako ho aj skrátene budeme ďalej označovať "GDPR"). GDPR predstavuje za posledných 20 rokov najvýznamnejší legislatívny zásah v oblasti osobných údajov, pričom zasahuje široké spektrum subjektov práva, a to vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Nariadenie a rovnako aj zákon o ochrane osobných údajov nadobudnú účinnosť k 25. 5. 2018.

GDPR si nevyžadovalo tvorbu nového zákona, no ponechalo členským štátom voľnosť pri vlastnej úprave niektorých ustanovení. Zákon o ochrane osobných údajov teda implementuje priamo GDPR do nášho právneho poriadku, no obsahuje aj svoju špecifickú právnu úpravu na miestach, kde mu splnomocňovacie ustanovenia GDPR dovolia. Tieto dva veľké legislatívne materiály predstavujú novú a zložitú právnu problematiku, ktorá sa môže javiť ako nejasný a nezrozumiteľný text s množstvom podmienok. Preto sme sa rozhodli pre našich používateľov pripraviť sieť odborných článkov, ktoré pomôžu pochopiť zmeny doterajšej úpravy osobných údajov .

Dopady novely zákona o ochrane osobných údajov

9.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

V odbornom článku prinášame sumár zmien, ktoré priniesla novela zákona o ochrane osobných údajov.

Dôležité termíny podľa zákona o ochrane osobných údajov

15.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám sumár dôležitých termínov, ktoré je potrebné dodržať v zmysle ustanovenia §76 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov? 3. časť

26.7.2013

Mgr. Igor Šumichrast

K povinnosti osobitných bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačnému systému.

Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov? 2. časť

8.7.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Súvisia so spracúvaním rodného čísla osobitné povinnosti?

Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov? 1. časť

1.7.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov?

Sankcie za porušenie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení

24.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Aké sankcie za porušenie ustanovení vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov?

Predmet, pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov

24.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Predmetom tohto odborného článku je priblížiť čitateľom zmeny, ktoré priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov a ich porovnanie s predchádzajúcou právnou úpravou ochrany osobných údajov, ktorá bola predmetom zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Obsahom tohto odborného článku budú ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov pojednávajúce o jeho predmete, pôsobnosti a zásadách spracúvania osobných údajov.

Bezpečnosť osobných údajov a dohľad nad ochranou osobných údajov

24.6.2013

JUDr. Martina Palúšková

Zákon o ochrane osobných údajov priniesol množstvo zmien v právnej úprave ochrany osobných údajov, nevynímajúc podmienky a povinnosti v rámci bezpečnosti osobných údajov a dohľadu nad ochranou osobných údajov.

Stručne k ochrane práv dotknutých osôb

24.6.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá právami dotknutej osoby vo vzťahu k prevádzkovateľovi.

Registrácia, osobitná registrácia a evidencia

24.6.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Tak ako aj predošlé časti zákona o ochrane osobných údajov účinného do 30.06.2013 sa menia, zmeny zasiahli aj časť zákona v časti registrácie, osobitnej registrácie a evidencie informačných systémov v zákone o ochrane osobných údajov účinného od 01.07.2013. Zmeny sa týkajú najmä prihlasovania informačných systémov na registráciu na úrade a následné konanie o registrácii a osobitnej registrácii.

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!

25.10.2011

Peter Handiak

Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami

Organizácie a osobnosti k splnomocnencovi pre občiansku spoločnosť

21.1.2011

Peter Handiak

Osobnosti a organizácie sa začínajú vyjadrovať k otázke splnomocnenca. Už prvé vyjadrenia vyjadrujú záujem o túto dôležitú tému ohľadom rozvoja neziskového sektora v spoločnosti. 

Ochrana osobných údajov

27.9.2010

doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Osobitným druhom informácií v súčasnej informačnej spoločnosti sú osobné údaje. Ochrana osobných údajov vychádza zo všeobecného osobnostného práva, ktoré je chránené štátom a vyplýva priamo z Ústavy SR ako aj z ostatných právnych predpisov.


Odborné stanoviská (7)

Zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

10.4.2019

Úrad na ochranu osobných údajov

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

20.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Metodické usmernenie sa týka všeobecných zásad ochrany súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.

Zabezpečenie súladu v oblasti ochrany osobných údajov s novou právnou úpravou

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Usmernenie bližšie upravuje návod, ako dosiahnuť súlad v oblasti ochrany osobných údajov s Nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov pri spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovatelia a Nariadenie vs. zákon o ochrane osobných údajov

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Usmernenie podrobnejšie upravuje kedy sa na prevádzkovateľov vzťahuje Nariadenie a kedy zákon o ochrane osobných údajov.

Metodické usmernenie č. 2/2018 zákonnosť spracúvania

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Metodické usmernenie bližšie rozvádza pravidlá pre prevádzkovateľov ohľadne správnej aplikácie zásady zákonnosti spracúvania osobných údajov, určenia právneho základu a krokov pre vykonanie testu proporcionality.

Oznamovanie určenia zodpovednej osoby a jej kontaktných údajov

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Usmernenie sa týka povinnosti prevádzkovateľa pri určení, či sa na neho vzťahuje povinnosť určenia zodpovednej osoby alebo nie a upravuje modelové situácie pre prevádzkovateľa ohľadne jeho ďalšieho postupu. 

Usmernenie k vyhotovovaniu fotografií a audiovizuálnych záznamov z verejných podujatí

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Usmernenie podrobne rozoberá určenie právneho základu pri vyhotovovaní fotografií a audiovizuálnych záznamov z verejných akcií a poukazuje na špecifické situácie, kedy nie je potrebné vyžadovať súhlas fyzickej osoby.

Prípadové štúdie (9)

Ohrozenie ochrany osobných údajov upratovaním priestorov

30.8.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Predstavuje upratovanie priestorov, v ktorých sa nachádzajú dokumenty obsahujúce osobné údaje, riziko pre ochranu osobných údajov? Akým spôsobom má v takomto prípade postupovať prevádzkovateľ?

K oprávneniu organizácie vyžadovať rodné číslo od športovcov

20.4.2016

g_Miriama Draskovicova

Kto za športový klub vo forme občianskeho združenia je oprávnený vyžadovať rodné čísla od športovcov za účelom ich zápisu do informačného systému športu? Môže ich vyžadovať aj tajomník združenia?

Evidenčná povinnosť informačného systému

9.2.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Musíme registrovať zoznam, na ktorom vedieme osobné údaje o darcoch cez platobný portál alebo databázu rodín detí chorých na rakovinu, ktorým svojou činnosťou pomáhame ako informačný systém? Musíme v takomto prípade zabezpečiť súhlas na spracovanie údajov?

Zverejňovanie nadačných listín a ochrana osobných údajov

9.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sú nadácie povinné zverejňovať svoje nadačné listiny na webovom sídle? Ak áno, sú povinné ochraňovať osobné údaje členov orgánov v nich zahrnuté a v akom rozsahu?

Zoznam prijímateľov nefinančných príspevkov ako informačný systém

14.4.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme nadácia, ktorá si vedie zoznam prijímateľov nefinančných príspevkov. Je možné takýto zoznam považovať za informačný systém? 

Povinnosti neziskovej organizácie pri prevádzkovaní informačného systému mzdy a personalistika

31.3.2015

JUDr. Veronika Tothová

Aké povinnosti má nezisková organizácia, ktorá v informačnom systéme spracúva osobné údaje svojich zamestnancov na účely mzdovej a personálnej agendy, vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR?  

Ochrana osobných údajov v registri účtovných závierok

19.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako sú chránené osobné údaje na dokumentoch, ktoré máme povinnosť ukladať do registra účtovných závierok?

 

Povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt

21.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aký je súčasný stav právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov? Platí naďalej že ak nemáme systémy na spracovanie osobných údajov prepojené s internetom, tak nepotrebujeme mať bezpečnostný projekt?

Súhlas s vyhotovením a propagáciou fotiek/videí detí v súťaži nadácie

4.11.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Naša nadácia usporiadala súťaž, ktorej súčasťou sú aj fotografie a videá detí zo škôl. V rámci kampane súťaže by sme ich chceli použiť na verejnú propagáciu. Môžeme tak robiť v súlade so zákonom alebo potrebujeme súhlasy rodičov detí?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (10)

Súdny dvor Európskej únie z 24.9.2019 - Právo na "zabudnutie" vyhľadávania mena a priezviska cez vyhľadávač

27.11.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 19.3.2014 - Povinnosť povinnej osoby požiadať o písomný súhlas dotknutej osoby v spojení s právom na slobodný prístup k informáciám.

25.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Súdny dvor Európskej únie z 5.6.2018 - Ochrana osobných údajov na fanúšikovskej stránke

13.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.4.2014 - K určiteľnosti osoby na základe uvedenia mena, priezviska a zamestnania

12.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve

25.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší správny súd ČR z 18.11.2011 - Ku kamerovému systému ako informačnému systému

28.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 23.8.2013 - K použitiu kamerového systému na pracovisku

28.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 30.5.2013 - Pracovný čas ako osobný údaj

29.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 12.12.2013 - Poplatky vyberané za výkon práva prístupu k osobným údajom

27.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Súdny dvor Európskej únie z 12.12.2013 - Práva a slobody orgánu, ktorý spracováva osobné údaje

27.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Evidencia informačného systému osobných údajov

10.9.2020

Úrad na ochranu osobných údajov

Register pojmov (41)

Biometrické údaje

Zákonná definícia:
Osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje

Cezhraničné spracúvanie

Zákonná definícia:
Cezhraničné spracúvanie“ je buď: a)spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; alebo b)spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte;

Ćlenský štát

Zákonná definícia:
Štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Členský štát

Zákonná definícia:
Štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Dotknutá osoba

Zákonná definícia:
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Dotknutý dozorný orgán

Zákonná definícia:
Dozorný orgán, ktorého sa spracúvanie osobných údajov týka, pretože:   a) prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený na území členského štátu tohto dozorného orgánu;   b) dotknuté osoby s pobytom v členskom štáte tohto dozorného orgánu sú podstatne ovplyvnené alebo budú pravdepodobne podstatne ovplyvnené spracúvaním; alebo   c) sťažnosť sa podala na tento dozorný orgán.

Dozorný orgán

Zákonná definícia:
Nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51.

Genetické údaje

Zákonná definícia:
Osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby.

Hlavná prevádzkareň

Zákonná definícia:
1. miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzkareň má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala, 2. miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto zákona,

Informačný systém

Zákonná definícia:
Akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.

Kódex správania

Zákonná definícia:
Súbor pravidiel ochrany osobných údajov dotknutej osoby, ktorý sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zaviazal dodržiavať.

Logo

Zákonná definícia:
Záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme.

Medzinárodna organizácia

Zákonná definícia:
Organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

Online identifikátor

Zákonná definícia:
Identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Oprávnená osoba

Zákonná definícia:
Každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21.

Osobné údaje

Zákonná definícia:
Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Podnik

Zákonná definícia:
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Porušenie bezpečnosti osobných údajov

Zákonná definícia:
Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim,

Porušenie ochrany osobných údajov

Zákonná definícia:
Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

Prevádzkovateľ

Zákonná definícia:
Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Príjemca

Zákonná definícia:
Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Profilovanie

Zákonná definícia:
Akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Pseudonymizácia

Zákonná definícia:
Spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Relevantná a odôvodnená námietka

Zákonná definícia:
Námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie

Skupina podnikov

Zákonná definícia:
Ovládajúci podnik a ním ovládané podniky.

Služba informačnej spoločnosti

Zákonná definícia:
Služba vymedzená v článku 1 bode 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535.

Spracúvanie osobných údajov

Zákonná definícia:
Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

Sprístupňovanie osobných údajov

Zákonná definícia:
Oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Sprostredkovateľ

Zákonná definícia:
Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Súhlas dotknutej osoby

Zákonná definícia:
Akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka

Tretia krajina

Zákonná definícia:
Krajina, ktorá nie je členským štátom.

Tretia strana

Zákonná definícia:
Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Účel spracúvania osobných údajov

Zákonná definícia:
Vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Údaje týkajúce sa zdravia

Zákonná definícia:
Osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.

Údaje týkajúce sa zdravia

Zákonná definícia:
Osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,

Verejný záujem

Zákonná definícia:
Dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody.

Vnútropodnikové pravidlá

Zákonná definícia:
Postupy ochrany osobných údajov, ktoré dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky na účely prenosu osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v tretej krajine,

Všeobecne použiteľný identifikátor

Zákonná definícia:
Trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.

Zamestnanec úradu

Zákonná definícia:
Zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu podľa osobitného predpisu alebo štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere podľa osobitného predpisu.

Zástupca

Zákonná definícia:
Fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 35.

Zverejňovanie osobných údajov

Zákonná definícia:
Publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste.