Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Pravidlá Únie o ochrane osobných údajov

20.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 12.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov. Cieľom je zosúladiť pravidlá ochrany osobných údajov obsiahnuté v rozhodnutí Rady 2009/917/SVV o využívaní informačných technológií na colné účely so zásadami a pravidlami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV v záujme zabezpečenia silného a súdržného rámca ochrany osobných údajov v EÚ.

Zosúladenie pravidiel Únie o ochrane osobných údajov

13.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 12.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobný údajov.