Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Osobné údaje v darovacej zmluve a na zápisnici občianskeho združenia

21.11.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Je potrebné ak občianske združenie daruje tovar DSS v darovacej zmluve uviesť súhlas ohľadom ochrany osobných údajov? Stačí ak na začiatku členstva združenia dá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu členstva združenia alebo je potrebný vždy súhlas pri každej prezenčnej listine.

Pravidlá Únie o ochrane osobných údajov

20.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 12.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov. Cieľom je zosúladiť pravidlá ochrany osobných údajov obsiahnuté v rozhodnutí Rady 2009/917/SVV o využívaní informačných technológií na colné účely so zásadami a pravidlami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV v záujme zabezpečenia silného a súdržného rámca ochrany osobných údajov v EÚ.