Dotácie

Dotácia sa chápe ako prídel prostriedkov (najmä finančných) zo štátneho rozpočtu, v rámci právom regulovaného procesu (napr. z verejného rozpočtu alebo štátneho účelového fondu), fyzickej alebo právnickej osobe. Štátna dotácia predstavuje zúčtovateľnú sumu finančných prostriedkov. Vo všeobecnosti ide o platbu, ktorú inštitúcia poskytuje jednotlivcovi alebo inštitúcii bez toho, že by očakávala nejakú protihodnotu.

Môže ísť o účelovú dotáciu (je určená na špecifický účel, so stanoveným časom a spôsobom navrátenia v prípade jej nepoužitia) alebo o neúčelovú dotáciu, tzv. subvenciu (jej využitie nie je presne definované, možno ju použiť na akékoľvek výdavky). Dotácie sa poskytujú najmä zo štátneho rozpočtu a zo štátnych účelových fondov.

Oporou pre poskytovanie dotácií a príspevkov v právnom slova zmysle je príslušný zákon, alebo na jeho základe konštituovaná podzákonná právna regulácia (napr. nariadenie vlády, vyhláška, výnos). V prípade poskytovania dotácií zo štátnych (účelových) fondov poskytuje okrem zákonnej regulácie právnu oporu aj normatívna interná inštrukcia príslušného správcu štátneho (účelového) fondu, najmä jeho štatút.

 

 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (7)

Dotácie samosprávy vs. neúplne údaje v registri MNO

14.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje možnosti obce overiť rozsah zapísaných údajov o subjekte tretieho sektora v registri mimovládnych neziskových organizácií a na základe uvedeného zistenia poskytnúť resp. neposkytnúť tomuto subjektu dotáciu z rozpočtu obce.

K zmene zákona o Environmentálnom fonde

14.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 26.4.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v platnom znení (ďalej ako „zákon o environmentálnom fonde“). Zmenou zákona o environmentálnom fonde sa rozšírilo účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu (ďalej ako „fond“). Štátna podpora vo forme poskytnutia finančných prostriedkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie je zameraná na podporu aktivít uskutočňovaných v tých územiach a oblastiach, ktoré podliehajú osobitným formám ochrany. Primárne je finančná podpora orientovaná na základné jednotky územnej samosprávy, t. j. obce, ktoré môžu o finančné prostriedky z fondu požiadať buď individuálne alebo kolektívne. 

Návrat mladomanželských pôžičiek

30.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Znovuzavedenie mladomanželských pôžičiek priniesla novela k zákonu č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení (ďalej ako „ZŠFRB“). Mladomanželské pôžičky zažívali najväčší „boom“ v 70-tych rokoch minulého storočia a boli poskytované mladomanželom do 30 rokov veku na kúpu bytu alebo vybavenia domácností. Poskytnutie zvýhodnených pôžičiek v porovnaní s tými, ktoré poskytujú komerčné banky je sociálnym opatrením, ktoré má za cieľ jednak napomôcť začínajúcim mladým rodinám zabezpečiť si vlastné bývanie a zároveň predkladatelia argumentujú, že to povedie k zvýšeniu pôrodnosti, ktorá je v posledných rokoch alarmujúco nízka. V neposlednom rade by toto opatrenie malo viesť aj k rozvoju bytového fondu. Pôžičky bude poskytovať Štátny fond rozvoja bývania.

Možnosti sociálneho bývania

18.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Jedným z prejavov realizácie sociálnej politiky štátu vo vzťahu k ekonomicky ohrozeným skupinám ľudí, je zabezpečenie sociálneho bývania. Základný právny predpis, ktorý definuje účel sociálneho bývania a upravuje podmienky pre získanie tohto typu bývania predstavuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej ako „zákon o dotáciách“). Relevantným bude aj zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (ďalej ako „zákon o sociálnych službách“) z dôvodu, že sociálne bývanie sa poskytuje aj v rámci starostlivosti, ktorá je spojená s ubytovaním upraveným na základe tohto zákona, ale za splnenia podmienky, že nie je poskytované za účelom dosiahnutia zisku. V takom prípade je poskytovateľ oprávneným prijímateľom finančného príspevku na poskytnutie sociálnej služby. Charakteristická črta sociálneho bývania sa prejavuje v jeho priamej naviazanosti na verejné financie. 

Dotácia na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania

18.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Určité skupiny obyvateľstva nie sú schopné si sami zaobstarať primerané bývanie a to najmä vzhľadom na ceny bytov či výšky nájmov. Nájomné byty obstarávané v rámci dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania sú určené pre riešenie bývania sociálne slabších skupín obyvateľstva. Dotáciu na obstaranie nájomných bytov je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý sa zaviaže, že byt získaný s poskytnutou dotáciou, prenajme domácnosti, ktorá je definovaná zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu

18.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Bytový fond na Slovensku aj napriek nízkemu veku vykazuje zlý technický stav, ktorý je z časti dôsledkom nesprávneho navrhnutia materiálov alebo detailov, nesprávneho použitia technológie výstavby alebo nedodržania navrhnutého postupu realizácie stavby. Nakoľko tieto poruchy nie sú a neboli zapríčinené majiteľmi, resp. užívateľmi týchto bytov, ani zanedbaním ich údržby a opráv, štát na ich odstraňovanie poskytuje dotácie.

Zmeny v poskytovaní dotácií v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním

17.8.2011

Zuzana Reiffová

Zákon č. 223/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, priniesol okrem iného i novelu zákona č. 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (4)

Formy vyplácania odmien z dotácie

18.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako občianske združenie sme dostali dotáciu na realizáciu vzdelávacej akcie. V rámci rozpočtu nám boli pridelené aj prostriedky na odmeny lektorov, moderátorov a hostesky. Aký typ zmluvy je najjednoduchší a najvýhodnejší na vyplácanie odmien pre uvedené osoby?

Dotácia fyzickej osobe z rozpočtu obce

23.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na obec sa obrátila občianka obce so žiadosťou o poskytnutie dotácie na pre svoje dieťa, ktoré sa má zúčastniť súťaže a náklady na súťaž sú nad finančné možnosti občianky. Je obec oprávnená vyhovieť takejto žiadosti a ak áno, akým spôsobom?

Prijatie a vedenie dotácií na osobitnom účte

22.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme súkromná škola, ktorá dostáva dotáciu od obcí a iných orgánov štátnej správy. Musíme tieto dotácie viesť na osobitnom účte. U nás býva zvykom, že peniaze chodia na účet zriaďovateľa a ten ich potom zašle škole. Aký je najvhodnejší spôsob prijatia dotácií a následne ich vedenie? 

Dotácie pre záujmové združenie právnických osôb

5.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú prevažne podnikateľské subjekty pôsobiace v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Naše príjmy sú vo veľkej miere tvorené z členských príspevkov našich členov. Príležitostne máme aj zdaniteľný prijem ale len veľmi ojedinele (napr. z organizovania nejakej akcie). Môžeme v danom prípade získať dotáciu od štátu? Ak áno, ako mame postupovať pri žiadosti, kam sa obrátiť a podľa akých právnych predpisov? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (11)

Najvyšší súd SR z 25.9.2019 - Preskúmavanie protokolu o výsledku kontroly hospodárenia v správnom súdnictve

22.1.2020

JUDr. Dagmar Pagáčová

Súdny dvor Európskej únie z 16.5.2018 - Povinnosť zahraničných subjektov podporovať audiovizuálny sektor

21.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 5.3.2019 - K protiprávne poskytnutej finančnej pomoci

29.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 24.1.2018 - K povahe výzvy na vrátenie poskytnutého príspevku

3.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 22.8.2013 - Použitie dotácie v rozpore so stanoveným účelom vs. porušenie finančnej disciplíny

27.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 15.5.2018 - K určeniu súdu oprávneného rozhodovať o vrátení príspevku podľa dohody uzatvorenej medzi orgánom verejnej správy a súkromnoprávnym subjektom

16.1.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 1.7.2014 - Povinnosť vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok z dôvodu porušenia zmluvných povinností ako sankcia súkromnoprávneho charakteru

16.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 12.7.2002 - Dotácie zo štátneho rozpočtu

25.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 20.6.1996 - Čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu

25.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 9.8.2000 - Rozpočtové prostriedky

25.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Súdny dvor Európskej únie z 12.2.2008 - Centre d’exportation du livre français (CELF), Ministre de la Culture et de la Communication proti Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE)

25.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ protokol z 14.9.2016

14.9.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (36)

Popis projektu

10.9.2020

Úrad vlády SR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov

10.9.2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

10.9.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rekondičných aktivít

10.9.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti

10.9.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci

10.9.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

10.9.2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstraňovanie systémových porúch

10.9.2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Kritériá vyhodnocovania žiadostí o dotáciu - príloha č. 1 opatrenia

10.9.2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Kritériá vyhodnocovania žiadostí o dotáciu - príloha č. 2 opatrenia

10.9.2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Kritériá vyhodnocovania žiadostí o dotáciu - príloha č. 3 opatrenia

10.9.2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zoznam systémových porúch bytového domu

10.9.2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Evidenčný list systémových porúch bytového domu

10.9.2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie

10.9.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie

10.9.2020

Ministerstvo obrany SR

Čestné prehlásenia komisie

10.9.2020

Ministerstvo obrany SR

Register pojmov (3)

Nemožnosť poskytnúť dotáciu

Zákonná definícia:
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.

Štátna dotácia

Pojmová definícia:
Štátna dotácia sa chápe ako prídel prostriedkov (najmä finančných) zo štátneho rozpočtu, v rámci právom regulovaného procesu (napr. z verejného rozpočtu alebo štátneho účelového fondu), fyzickej alebo právnickej osobe. Štátna dotácia predstavuje zúčtovateľnú sumu finančných prostriedkov. Vo všeobecnosti ide o platbu, ktorú inštitúcia poskytuje jednotlivcovi alebo inštitúcii bez toho, že by očakávala nejakú protihodnotu. Môže ísť o účelovú dotáciu (je určená na špecifický účel, so stanoveným časom a spôsobom navrátenia v prípade jej nepoužitia) alebo o neúčelovú dotáciu, tzv. subvenciu (jej využitie nie je presne definované, možno ju použiť na akékoľvek výdavky). Dotácie sa poskytujú najmä zo štátneho rozpočtu a zo štátnych účelových fondov. Oporou pre poskytovanie dotácií a príspevkov v právnom slova zmysle je príslušný zákon, alebo na jeho základe konštituovaná podzákonná právna regulácia (napr. nariadenie vlády, vyhláška, výnos). V prípade poskytovania dotácií zo štátnych (účelových) fondov poskytuje okrem zákonnej regulácie právnu oporu aj normatívna interná inštrukcia príslušného správcu štátneho (účelového) fondu, najmä jeho štatút.

Žiadateľ o dotáciu

Zákonná definícia:
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi ak: má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.