Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Revízia výdavkov na dotácie

26.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 12.10.2022 vláda SR vzala na vedomie Informáciu on Priebežnej správe revízie výdavkov na dotácie, ktorá hodnotí výdavky vo výške 1,3 mld. eur ročne (1,3 % HDP, 2,6 % verejných výdavkov), ktoré tvoria vybrané subvencie a transfery za 940 mil. eur a vybrané daňové výdavky za 360 mil. eur. Jej úlohou je posúdiť opodstatnenosť a efektívnosť existujúcich dotačných schém ako nástrojov na odstránenie deklarovaných negatívnych dôsledkov zlyhaní trhu.

Dotácie na zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

20.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 14.09.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19.

Usmernenie MŠVVaŠ SR k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022

26.5.2022

MŠVVaŠ SR

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022.