Dane

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje v súčasnosti asi najznámejšiu priamu daň, ktorou sa zdaňuje príjem právnických osôb. Podstata zdanenia spočíva v zdanení akéhokoľvek peňažného aj nepeňažného príjmu právnickej osoby. Daň sa vyrubuje zo základu dane, ktorým je rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami právnickej osoby. Aj osoby neziskového sektora, nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov.

V tejto časti nájdete ustanovenia, upravujúce z pohľadu neziskového sektora práva a povinností právnických osôb v oblasti dane z príjmov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (27)

Zmeny daňových termínov z dôvodu obmedzení pre koronavírus

19.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Odborný článok prináša informácie o rozhodnutí o odklade daňovej povinnosti, ktoré prijala vláda SR ako jedno z ekonomických opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s mimoriadnou situáciou na Slovensku, ktorá je spôsobená vírusovým ochorením COVID-19.

Bližšie k zavedeniu dane z poistenia

8.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Odborný článok podrobne rozoberá novozavedenú daň z poistenia a jej možný dopad na výšku poistného.

Riadne, opravné a dodatočné daňové priznanie

13.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V praxi rozlišujeme tri druhy daňového priznania, a to riadne, opravné a dodatočné.

Postup pri registrácii MNO ako daňového subjektu

29.9.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na právny režim týkajúci sa postupu správcu dane v súvislosti s registráciou mimovládnych neziskových organizácii ako daňového subjektu.

Registračná a oznamovacia povinnosť podľa Zákona o dani z príjmov

22.9.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať uplatňovanie právneho inštitútu registračnej a oznamovacej povinnosti vo vzťahu k mimovládnym neziskovým organizáciám. 

Postup daňovej kontroly u MNO

18.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto článku je poukázať na celkový priebeh daňovej kontroly, ktorej výkon za splnenia zákonom stanovených podmienok môže nastať aj u mimovládnych neziskových organizáciách. 

Doručovanie v daňovom konaní a MNO

13.8.2015

JUDr. Adriana Kováčová

Zmyslom tohto článku je poukázať na právny inštitút daňového konania - doručovanie a to vo vzťahu k MNO.  

Nazeranie do spisov

10.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na jeden z právnych úkonov zabezpečujúcich účel a priebeh správy daní – nazeranie do spisov. 

Základ dane všeobecne

4.8.2015

JUDr. Adriana Kováčová

Prinášame Vám odborný článok zameraný na základ dane všeobecne a vo vzťahu k MNO. 

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

19.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.

Doručovanie

7.2.2011

Ing. Peter Hennel

Doručovanie v daňovom konaní predstavuje právny inštitút, ktorým správca dane oznamuje určitú skutočnosť daňovému subjektu, tretej osobe, prípadne inému adresátovi. Riadne doručenie písomnosti má v daňovom konaní veľký význam. V prípade, že písomnosť nebola adresátovi riadne doručená, nezakladá pre adresáta žiadne povinnosti a v takom prípade nie je možné voči adresátovi vyvodiť dôsledky vyplývajúce z doručovanej písomnosti.

Dožiadanie

7.2.2011

Ing. Peter Hennel

Zákon o správe daní správcovi dane umožňuje, aby o vykonanie jednotlivých úkonov požiadal iného vecne príslušného správcu dane.

Lehoty

7.2.2011

Ing. Peter Hennel

Lehoty v daňovom konaní upravuje § 13 zákona o správe daní a poplatkov. Ak nie je lehota pre niektorý úkon v daňovom konaní určená všeobecne záväzným právnym predpisom, určí primeranú lehotu správca dane.

Zaokrúhľovanie

4.2.2011

Ing. Peter Rybár

Špecifikom pravidiel v oblasti daní je zaokrúhľovanie či už základu dane, preddavkov na daň, alebo samotnej daňovej povinnosti. Aj pre neziskové organizácie platí, že nie všetky sumy vstupujúce do procesu vyčíslenia výslednej daňovej povinnosti sa zaokrúhľujú matematicky, ako je v bežnom živote pri platbách, výpočtoch a pod. zvykom.

Výpočet preddavkov a termíny ich platenia

4.2.2011

Bc. Katarína Ludányiová

Platenie preddavkov sa rozdeľuje do troch skupín. Dôvodom je rozlíšenie daňovníkov pre potreby platenia preddavkov podľa výšky dane, z ktorej sa preddavky počítajú. Výnimka z týchto prípadov je možná len v prípadoch ustanovených Zákonom o dani z príjmov.

Preddavky

4.2.2011

Bc. Katarína Ludányiová

Všeobecná definícia preddavkov je stanovená § 66 Zákona o správe daní a poplatkov. Preddavkom rozumieme povinnú platbu na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie ešte nie je známa.

Účtovné odpisy versus daňové odpisy

4.2.2011

Mag. Barbora Čubíková

Základný predpis upravujúci odpisovanie dlhodobého majetku je Zákon o účtovníctve, ktorý stanovuje účtovné odpisy majetku. Na účely určenia základu dane v podnikateľskej činnosti a uplatnenie daňových výdavkov vo forme odpisov majetku postupuje daňovník v zmysle Zákona o dani z príjmov. Nakoľko odpisovanie majetku riešia samostatne dva právne predpisy, je potrebné rozlišovať medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi.

Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

4.2.2011

Mag. Barbora Čubíková

V § 23 Zákona o dani z príjmov je vymenovaný majetok, ktorý je síce charakterizovaný ako hmotný alebo nehmotný majetok, ale sa nemôže daňovo odpisovať.

Registračná povinnosť pre účely DPH

4.2.2011

Ing. Peter Rybár

Tento článok upravuje registračnú povinnosť zdaniteľných osôb pre účely dane z pridanej hodnoty. Zdaniteľnou osobou pre účely DPH môže byť aj nezisková organizácia či nadácia.

Nehmotný majetok

4.2.2011

Mag. Barbora Čubíková

Hmotný majetok

4.2.2011

Mag. Barbora Čubíková

Medzi hmotný majetok na účely Zákona o dani z príjmov patria okrem iného najmä samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 Eur a prevádzkovo – technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

Odpisovaný majetok

4.2.2011

Mag. Barbora Čubíková

Odpisovaním sa pre účely Zákona o dani z príjmov rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný (v podvojnom účtovníctve) alebo evidovaný (v jednoduchom účtovníctve) a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. 

Čo nie je daňovým výdavkom

4.2.2011

Bc. Katarína Ludányiová

Zákon o dani z príjmov vymedzuje, že daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré a) nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď daňovník o týchto výdavkoch účtoval a po b) ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané.

Povinnosť podať daňové priznanie

4.2.2011

Bc. Katarína Ludányiová

Každý daňovník - právnická osoba je povinný podať daňové priznanie v ustanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie.

Daňovníci, ktorí nie sú založení, alebo zriadení na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku SR sú povinní podať daňové priznanie len v určitých prípadoch.

Príjmy, ktoré sa nezahŕňajú do základu dane

4.2.2011

Bc. Katarína Ludányiová

Pri úprave výsledku hospodárenia na základ dane existujú príjmy, vymedzené v § 17 ods. 3, ktoré sa do základu dane nezahŕňajú. Dôvodom tohto ustanovenia je fakt, že ich zahrnutie do základu dane by v podstate znamenalo priame alebo nepriame dvojité zdanenie. Taktiež sa do základu dane nezahŕňajú príjmy, ktoré by nebolo účelné zdaniť.

Zisťovanie základu dane neziskových organizácií účtujúcich v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva

4.2.2011

Bc. Katarína Ludányiová

Neziskové organizácie vedú svoje účtovníctvo buď v systéme jednoduchého, alebo podvojného účtovníctva.

Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého je vyhlásený konkurz

4.2.2011

Bc. Katarína Ludányiová

Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, končí sa zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
Odborné stanoviská (29)

Usmernenie k oslobodeniu členských príspevkov prijatých poľovníckou organizáciou od dane z príjmov právnickej osoby

8.3.2017

Finančná správa SR

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) odbor daňovej metodiky vydáva k oslobodeniu členských príspevkov prijatých poľovníckou organizáciou od dane z príjmov právnickej osoby nasledovné usmernenie.

Predĺženie lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane podľa § 45 ods. 1 a 2 ZSDP v súvislosti s predĺžením lehoty na odpočítavanie daňovej straty podľa § 30 ZDP

28.4.2011

Ing. Božena Jurčíková

Predĺženie lehoty na uplatnenie odpočítať daňovú stratu z piatich rokov na sedem rokov bezprostredne nadväzuje aj na legislatívnu úpravu § 45 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní v znení neskorších predpisov.

Odpočet daňovej straty u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

5.4.2011

Ing. Božena Jurčíková

Za zdaňovacie obdobie 2010 môžu odpočítavať daňovú stratu aj daňovníci uvedení v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, t. j. daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie.

Príjmy oslobodené od dane - § 13 ZDP

5.3.2011

Ing. Božena Jurčíková

Vo všeobecnosti platí, že od dane môžu byť oslobodené len príjmy, ktoré sú predmetom dane. Príjmy, ktoré sú predmetom dane a sú oslobodené od dane upravuje § 13 Zákona o dani z príjmov.

Lehota na podanie daňového priznania - § 49 ZDP

28.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňovník nezaložený a nezriadený na podnikanie ak splnil podmienky na podanie daňového priznania, je povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v tomto roku do 31. marca 2010. V tejto lehote je daňovník povinný daň uvedené v daňovom priznaní aj zaplatiť.

Registrácia daňovníka nezaloženého a nezriadeného na podnikanie podľa ZSDP - § 31 ZSDP

10.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Postup registračnej a oznamovacej povinnosti daňového subjektu upravuje § 31- registračná a oznamovacia povinnosť ZSDP. Povinnosť registrácie má podľa odseku 1 tohto ustanovenia právnická osoba alebo fyzická osoba, ak získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.

Právna úprava a daňová problematika daňovníkov nezriadených a nezaložených na podnikanie

7.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Právna úprava vzniku, založenia a zániku ako aj hospodárenie daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (ide o organizácie, ktorých právna forma sa v praxi najčastejšie vyskytuje) majú rôzny charakter.

Minimálna výška dane na úhradu - § 46 ZDP

7.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Z dôvodu administratívnej náročnosti spojenej s daňovým priznaním ZDP ustanovuje aj minimálnu výšku dane, ktorú daňovník vrátane daňovníka nezaloženého a nezriadeného na podnikanie neplatí. 

Postup prepočtu daňovej straty vykázanej pred zavedením eura odpočítanej po zavedení eura

7.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Odpočet daňovej straty, ktorú daňovník vykázal pred zavedením eura, t.j. za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. 12. 2008 a tieto sumy daňových strát bude daňovník alebo jeho právny nástupca odpočítavať v zdaňovacích obdobiach po zavedení eura, napr. prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2009, kedy je platnou menou mena euro, je daňovník povinný sumu odpočítanej daňovej straty prepočítať zo slovenskej meny na menu euro.  

Zánik nároku na odpočítanie daňovej straty

7.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

V prípade, že na odpočítanie daňovej straty alebo jej časti uplynula lehota na jej odpočítanie podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov, nárok na jej odpočítavanie od základu dane zaniká po uplynutí 5 rokov, ktoré začínajú plynúť zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. 

Lehota na odpočítanie daňovej straty vykázanej do 31. 12. 2010

7.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Za zdaňovacie obdobie roku 2010 má daňovník možnosť odpočítania daňovej straty vykázanej za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, pri ktorých sa uplatňuje päťročné obdobie ich umorovania až do vyčerpania jej odpočítania od základu dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Odpočítanie daňovej straty - § 30 ZDP

7.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Účelom odpočítania daňovej straty zo základu dane je, že daňovníkovi je umožnené priamo zo zákona znížiť základ dane na dani z príjmov o sumu daňovej straty, ak túto daňovú stratu daňovník vykáže za príslušné zdaňovacie obdobie.

Povinnosť podať daňové priznanie - § 38 ZSDP a § 41 ZDP

7.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Povinnosť podať daňové priznanie upravuje § 38 ZSDP a § 41 ZDP (pre daňovníkov nezaložených a nezriadených na podnikanie a právnické osoby). Znenie § 41 ZDP určuje daňovníkovi nezaloženého a nezriadeného na podnikanie, kedy nemusí podať daňové priznanie.

Zisťovanie základu dane – § 14 a 17 ZDP

7.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Podľa § 17 ods. 1 ZDP aj daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie dosahuje príjmy z podnikateľskej činnosti zisťuje základ dane z účtovníctva, výsledkom ktorého je výsledok hospodárenia. Tento výsledok hospodárenia potom upravuje o pripočítateľné alebo odpočítateľné položky podľa § 17 až 29 ZDP.

Predmet dane - § 12 ZDP

7.2.2011

Ing. Božena Jurčíková

Daňovníci, ktorí nie sú založení a zriadení na podnikanie môžu podnikať podľa osobitných predpisov (obchodný zákonník alebo občiansky zákonník) za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie ich majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Príjmy z činnosti, z ktorej sa dosahuje zisk podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov rovnako ako zdaniteľné príjmy daňového subjektu, ktorý má povolenie na podnikanie.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov - daňová a účtovná problematika

7.2.2011

DR SR

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú ako špecifická forma právnickej osoby definované v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len spoločenstvo) považované za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. 

Daňová a účtovná problematika obcí

7.2.2011

DR SR

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Upozornenie DR SR pre daňové subjekty

7.2.2011

DR SR

V súvislosti so zaznamenaním podozrivých telefonátov na mobilné čísla daňových subjektov, v ktorých sa neznáma osoba predstaví ako zamestnanec daňového úradu a telefonicky vyžaduje poskytnutie osobných údajov o daňovom subjekte, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica upozorňuje, že pri osobnej komunikácii správcu dane s daňovým subjektom je zamestnanec správcu dane povinný preukázať sa služobným preukazom resp. aj písomným poverením zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly.

 

Informácia DR SR k pojmu daňový nedoplatok

7.2.2011

DR SR

Vzhľadom na nejasnosti pri definovaní daňového nedoplatku v súvislosti so splnením podmienok stanovených v § 79 odsek 2 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), podľa ktorého daňový úrad vráti nadmerný odpočet platiteľovi do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica uvádza nasledovnú informáciu.

Pokyn DRSR k dani z motorových vozidiel

5.2.2011

Daňové riaditeľstvo SR

Daňové riaditeľstvo SR vydalo Pokyn k dani z motorových vozidiel.

Daň z motorových vozidiel v roku 2011

4.2.2011

Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, sekcia metodiky daní , odbor služieb pre verejnosť, január 2011

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo informáciu k podávaniu daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2010 a k plateniu preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2011.

 

Pokyn DR SR k zaraďovaniu stavieb do predmetu dane zo stavieb

4.2.2011

Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor metodiky daní

Predmetom dane zo stavieb podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) nie sú všetky stavby definované zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ale iba tie stavby, ktoré vymedzuje § 10 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

Usmernenie DR SR k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2009 v súvislosti s prechodom na menu euro

4.2.2011

DR SR

Usmernenie DR SR  k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2009 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v  súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Usmernenie DR SR k zániku daňovej povinnosti na dani z nehnuteľností

4.2.2011

DR SR

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach") daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

Informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2011

4.2.2011

Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Sekcia pre správu daní, Odbor služieb pre verejnosť

Zákon č. 490/2010 Z. z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH“) prináša s účinnosťou od 1.1.2011 viaceré zmeny. Najväčší rozsah si vyžiadali úpravy zákona o DPH súvisiace s povinným transponovaním smerníc Rady 2008/8/ES (článok 3), 2009/69/ES, 2009/162/ES, 2010/23/EÚ a 2010/66/EÚ do slovenskej právnej úpravy. Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela zákona o DPH obsahuje:

Informácia k uplatňovaniu základnej sadzby DPH

4.2.2011

Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Sekcia pre správu daní, Odbor služieb pre verejnosť

Tento článok predstavuje informáciu k uplatňovaniu základnej sadzby DPH v súvislosti so zmenou sadzby DPH od 1.1.2011. Informáciu vydalo Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, sekcia metodiky daní, odbor služieb pre verejnosť, február 2011.

Zdaňovanie daňovníkov nezaložených a nezriadených na podnikanie

4.2.2011

DR SR

Pokyn DR SR k zdaňovaniu daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie po 1.1.2004.

Daňové priznanie za rok 2010

4.2.2011

DR SR

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2010

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

4.2.2011

DR SR

Informácia k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby.
Prípadové štúdie (29)

Náklady spojené s účasťou na zasadnutí orgánu združenia

9.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Majú členovia orgánov občianskeho združenia nárok na preplatenie nákladov spojených s účasťou na zasadnutí orgánov? V prípade preplatenia v paušálnej sume, ide o oprávnené náklady občianskeho združenia prislúchajúce k oslobodeným príjmom? Sú príjmy z  preplatenia nákladov oslobodené od dane (ako príjmy z cestovných náhrad)?

Povinnosť podať daňové priznanie a uložiť účtovnú závierku združením

3.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občianske združenie má príjem iba z asignovanej dane a členských príspevkov. Z informácii z finančnej správy vyplýva, že združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie. Znamená to, že nemusíme podávať ani účtovnú závierku?

Nájom nehnuteľností a ťarcha na strane prenajímateľov platcov DPH

7.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Prijatím novely zákona č. 62/2020 Z. z. bol zavedený inštitút ochrany nájomcov pred jednostranným ukončením nájmu zo strany prenajímateľov. Toto ustanovenie chráni nájomcov, avšak na druhej strane neprimerane sťažuje situáciu prenajímateľom, ktorí musia platiť DPH aj v prípade im neuhradeného nájomného. Aké možné riešenia/opatrenia môžu v danej situácií prijať prenajímatelia, aby to nemalo pre nich fatálne dopady?

Podpora dobrovoľníka vs. zdaňovanie

28.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je podpora dobrovoľníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu, považovaná za nezdaniteľný príjem v celej sume alebo je to nezdaniteľný príjem len do sumy 500 €?

Prijímanie 2% prostredníctvom iného subjektu tzv. reťazenie

16.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Prostredníctvom 2% bola financovaná nákladná liečba fyzickej osoby. Pre nesplnenie povinnosti zverejnenie špecifikácie použitia 2% dane nebol prijímateľ zaradený do zoznamu prijímateľov na ďalší rok. Ako inak môžeme získať prostriedky 2% daní, pokiaľ nebudeme mať nový subjekt na prijímanie 2%?

Zmena bankového účtu po registrácii prijímateľa 2% z dane

13.12.2018

g_Jana Kolesarova

Je prijímateľ povinný vykonať dodatočnú registráciu, ak po registrácii v príslušnom roku zriadil osobitný účet z dôvodu presiahnutia sumy 33 000 eur súhrnu podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb?

Nedoplatok z preddavkov na daň a nemožnosť poskytnutia 2% ?

2.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Správcovi dane sme predložili vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane k daňovému priznaniu so zámerom poukázať 2 % z dane.. Správca nám však nárok zamietol z odôvodnením, že sme v zákonom stanovenom období mali nedoplatky, ktoré vznikli nesprávnym určením výšky preddavkov na daň. Ako môžeme svoj nárok na poukázanie asignovanej časti dane uplatniť?

Ponuka zľavy z produktu za poskytnutie 2%

26.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?

Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

25.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Nezisková organizácia zakúpila v zahraničí ojazdený automobil, ktorý potrebuje na dochádzku ku svojim pacientom. S cieľom splnenia všetkých podmienok na uvedenie do užívania zaplatila nezisková organizácia okresnému úradu správny poplatok vo výške 700 € za vydanie rozhodnutia o schválenej technickej spôsobilosti vozidla. Je tento poplatok daňovým výdavkom neziskovej organizácie?

K povinnosti podať daňové priznanie pri dotácii z obce

9.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Musí občianske združenie, ktoré dostalo od obce dotáciu na svoje fungovanie a aktivity, podať daňové priznanie? Iný príjem okrem dotácie z obce nemáme.

Transferové oceňovanie zriaďovateľa a jeho škôl

27.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Musí mať zriaďovateľ (podnikateľ, v pôsobnosti ktorého sú viaceré súkromné školy, stanovené vo vzťahu k týmto školám transferové oceňovanie (transferové ceny)? 

Poplatok za odpad v škole

22.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?

Predaj školských uniforiem rodičom

18.9.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme súkromná materská škola, ktorá zabezpečila deťom školské uniformy nákupom a následne sme v tej istej sume za uniformu vybrali peniaze od rodičov.

Je predaj školských uniforiem zdaňovanou činnosťou? Sme povinní použiť pri predaji uniforiem a prijatí platby od rodičov v hotovosti použiť registračnú pokladnicu?

K oslobodeniu odborného učilišťa od platenia dane z príjmu

14.7.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Stredné odborné učilište je príspevkovou organizáciou. Má v prenájme stredisko praktického vyučovania, kde sa vykonáva odborný výcvik žiakov profesie kaderník, pričom poskytujú platené služby zákazníkom. Nejde o podnikateľskú činnosť ale o hlavnú činnosť uvedenú v zriaďovacej listine školy. Výnosy z uvedenej činnosti sú súčasťou rozpočtu školy. Sú uvedené príjmy oslobodené od dane a príspevková organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie? 

Dodatočné daňové priznanie neziskovej organizácie

7.7.2015

JUDr. Adriana Kováčová

Neziskovej organizácii vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2014. Nezisková organizácia tak urobila v lehote na podanie riadneho daňového priznania. Po uplynutí tejto lehoty našla nezisková organizácia v mesiaci jún 2015 vo svojich záznamoch príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý nebol zahrnutý v riadnom daňovom priznaní. Je povinná podať dodatočné daňové priznanie?

Daňové výdavky na rekvalifikáciu zamestnanca

25.6.2015

JUDr. Adriana Kováčová

Stanovy občianskeho združenia definujú ako svoju hlavnú činnosť organizovanie detských táborov. Na získanie dodatočných príjmov vykonáva združenie podnikateľskú činnosť zameranú na výučbu hrnčiarstva starších ľudí, za ktorú si účtuje poplatok. Zamestnanec združenia musí kvôli tomuto kurzu hrnčiarstva absolvovať rekvalifikačný kurz. Je možné tieto výdavky združenia považovať za daňové výdavky?

Poskytovanie stravovania ako služba oslobodená od DPH

22.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme súkromná základná škola, ktorú zriadila právnická osoba v súlade so školskou legislatívou. Zriaďovateľ má zriadil aj súkromnú materskú školu a súkromné gymnázium. Súčasťou súkromnej základnej školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu okrem svojich žiakov a zamestnancov aj žiakom a zamestnancom materskej školy a gymnázia. Je príjem získaný zo stravy poskytovanej všetkým trom súkromným školám oslobodený od DPH, a zároveň sú tieto výnosy z poskytovania stravy pre materskú školu a gymnázium oslobodené od dani z príjmov? Súkromná škola neposkytuje stravu materskej škole a gymnáziu za účelom dosahovania zisku.

Obrat pre účely registrácie za platiteľa DPH

16.6.2015

Mgr.Miriama Draskovicova

Nezisková organizácia vykonávajúca prospešnú činnosť pre ľudí bez domova dosiahla za 12 predchádzajúcich mesiacov výnosy z poskytovania stravy pre ľudí bez domova 4 250 €, ďalej dosiahla výnosy z nájomného za prenájom nebytových priestorov vo svojom sídle v sume 35 000 €, a zároveň dosiahla výnos z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v sume 20 000 €.

Dosiahla nezisková organizácia obrat pre účely registrácie pre DPH?

Nezisková organizácia ako možný platca dane zo stavieb

10.6.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Nezisková organizácia má vo vlastníctve 3 podlažnú budovu, ktorú využíva čiastočne pre vykonávanie činnosti, na ktorú bola zriadená, jedno podlažie prenajíma účtovníckej spoločnosti a jedno podlažie slúži na vzdelávanie mládeže. Vzniká neziskovej organizácii daňová povinnosť k dani zo stavieb?

Zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii

10.6.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Základná škola prenajíma mimo vyučovacích hodín telocvičňu súkromným osobám, z čoho jej plynie príjem, ktorý je predmetom dane. Z tejto činnosti jej vzniká povinnosť podávať daňové priznanie. Dňa 10.3.2015 vstúpila do likvidácie. Likvidácia sa skončí 30.9.2015. Aké zdaňovacie obdobie má daňovník?

Úhrada poradenských služieb do zahraničia a daň vyberaná zrážkou

26.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Nadácia so sídlom v SR vyplatila rakúskej spoločnosti – daňovému nerezidentovi sumu 2 500 € za poskytnutie poradenských služieb pri vypracovaní projektu vzdelávania znevýhodnených občanov. Je slovenská nezisková organizácia povinná zraziť daň?

Určenie daňovníka pri predaji nehnuteľnosti na prelome rokov

10.4.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá mala od 02.06.2014 uzavretú zmluvu o užívaní nehnuteľnosti. Dňa 11.12.2014 sme podpísali s predávajúcim kúpno-predajnú zmluvu. Zároveň dňa 31.12.2014 sme požiadali o vklad do katastra a ten prebehol 15.01.2015. Kto je v takomto prípade povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti na rok 2015? 

Povinnosť platiť nájomné s DPH

5.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je občianske združenie povinné platiť nájomné vrátane dane z pridanej hodnoty, keď nie je platcom dane z pridanej hodnoty?


Materská škôlka a daň z príjmu zo školného

5.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Občianske združenie je zriaďovateľom súkromnej materskej školy bez právnej subjektivity. Poskytuje vzdelávanie detí v predškolskom veku. Za túto službu vyberá od rodičov poplatky. Je príjem z týchto poplatkov oslobodený od dane z príjmov, keďže sa týka hlavnej činnosti združenia (vzdelávanie) alebo nie?

Oznamovacia povinnosť DzMV - príklad 1

7.2.2011

Ing. Jana Kolnikova

Nezisková organizácia kúpila do auto 9. januára a na vykonávanie podnikateľskej činnosti ho začne využívať 12. januára. Kedy jej vzniká daňová povinnosť?

Predmet dane z motorových vozidiel - príklad 2

5.2.2011

Ing. Jana Kolnikova

Zamestnanec občianskeho združenia využíval súkromný automobil na služobné účely. Je občianske združenie povinné podať daňové priznanie a zaplatiť daň za toto vozidlo?

Minimálna výška dane - príklad 2

4.2.2011

Bc. Katarína Ludányiová

Nadácia dosiahla za zdaňovacie obdobie 2010 zdaniteľné príjmy z umiestnenia reklamy obchodnej spoločnosti na budove, ktorú vlastní. Základ dane za toto zdaňovacie obdobie vyčíslila v súlade so Zákonom o dani z príjmov vo výške 88 €.

Sadzba DPH - príklad 01

4.2.2011

Ing. Peter Rybár

Nadácia registrovaná ako platiteľ DPH vyúčtovala nájomné za prenájom nebytových priestorov v sume základu dane 10 000 € za obdobie od 1.12.2010 do 31.12.2010, pričom svojmu odberateľovi vystavila faktúru dňa 8.1.2011. Akú sadzbu DPH uplatnila nadácia pri tejto dodávke?

 

 

Registračná povinnosť pre DPH - príklad 02

4.2.2011

Ing. Peter Rybár

Nadácia „Zelený kvietok“ podporujúca pacientov postihnutých cukrovkou dosiahla za 12 predchádzajúcich mesiacov z verejných zbierok organizovaných v uliciach slovenských miest príjem 43 280 €. Zároveň dosiahla príjem z predaja reklamného priestoru na oblečení pracovníkov vykonávajúcich zbierky v sume 39 100 € a príjem reklamného priestoru na ploche vozidiel používaných nadáciou v sume 12 000 €. Je uvedená nadácia povinná podať žiadosť o registráciu pre účely DPH?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (72)

Oslobodenie od dane príjmov z hlavej činnosti občianskeho združenia vs. znaky podnikania

11.3.2024

Alexandra Močárová

Neuznanie odpočtu DPH za sponzoring – reklama vs. prezentácia

14.2.2024

Alexandra Močárová

Dane a sponzoring

22.1.2024

Alexandra Močárová

Prenesenie dôkaznej povinnosti na daňový subjekt

26.6.2023

Alexandra Močárová

Odpočítanie dane za sponzorovanie klubu

15.6.2023

Simon Čačaný

Príjmy klubu z reklamy a hráčske zmluvy ako daňové náklady?

24.5.2023

Simon Čačaný

Odplatné zabezpečenie mediálneho priestoru ako predmet dane z pridanej hodnoty

24.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Poskytovanie súvisiacich školských služieb obchodnou spoločnosťou a oslobodenie od DPH

15.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Športové združenie a oslobodenie činností súvisiacich so športom od DPH

26.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Diagnostické služby a oslobodenie od DPH

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Znížená sadzba dane pre fitnescentrum

26.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zdanenie príjmu z darovaného dedičského podielu v obchodnej spoločnosti

4.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Činnosť občianskeho združenia neoslobodená od dane z príjmu

26.5.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Oslobodenie od dane za reklamné služby športového klubu vs odmeny hráčov

21.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dodanie zahraničných potravín inou osobou ako dodávateľom

2.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Prínos reklamy športového loga a dopad na zvýšenie odbytu

7.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zisk športovej neziskovej organizácie pri kúpe obchodného podielu a oslobodenie jej činností od DPH

9.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Združenie a oslobodenie od dane z príjmu pri inej než hlavnej činnosti

4.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Odmeny hráčov ako daňový náklad pri príjmoch z reklamnej činnosti (nosenie dresov s logami sponzorov)

28.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Poskytovanie služieb golfového areálu spravovaného neziskovou organizáciou a oslobodenie od DPH

6.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Oslobodenie katolíckej cirkvi od dane a štátna pomoc

17.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Uskutočňovanie služieb spojených so športom na kúpalisku vs. DPH

12.8.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Zdaňovanie výdavkov a príjmov z reklamy neziskovou organizáciou

8.7.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Prevádzkovanie kúpaliska ako športová činnosť vs. oslobodenie od DPH

3.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Príjem občianskeho združenia oslobodený od dane z príjmov

2.6.2021

Mgr. Monika Ivanová

Úľavy na daniach z nehnuteľnosti aj pre vysoké školy?

10.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nafukovacia hala ako nehnuteľnosť

22.4.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Nezávislosť auditora

31.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Poskytovanie služieb fyzickej pohody v športovom zariadení vs. DPH

25.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Odmena organizácii kolektívnej správy autorov z pohľadu DPH

10.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Oslobodenie služieb úzko súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou od DPH

20.1.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Poskytovanie zdravotníckych služieb cez telefón a DPH

4.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd SR z 16.2.2011 - Zdaňovanie zahraničných športovcov, ktorí napĺňajú znaky daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou

29.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - Vplyv väzby štatutára na splnenie daňových povinností právnickej osoby

11.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - Odvolanie s obsahovými náležitosťami žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty

4.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 31.1.2018 - Prihlásenie daňového nedoplatku do reštrukturalizačného konania

19.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 12.7.2017 - Rozloženie dôkazného bremena v daňovom konaní

3.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 24.7.2018 - K povinnosti doloženia účtovných dokladov dodávateľov

3.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 6.3.2018 - K neprihliadnutiu na odvolanie podané v listinnej podobe v daňovom konaní

20.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 24.4.2018 - K použitiu znaleckému posudku, ktorý bol získaný v inom ako daňovom konaní

6.2.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 21.2.2018 - K uneseniu dôkazného bremena daňového subjektu v súvislosti s uplatnením nároku na odpočet dane z pridanej hodnoty

17.10.2018

Bc. Michal Jurčo

Najvyšší súd SR z 10.4.2018 - Zásada objektívnej pravdy v daňovom konaní

12.9.2018

Mgr. Jana Koleśarová

Najvyšší súd SR z 10.4.2018 - Dokazovanie v daňovom konaní

5.9.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 1.3.2018 - K povahe plnomocenstva v daňovom konaní

25.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 21.2.2018 - K definícii konkurznej pohľadávky z titulu dane z príjmu právnickej osoby

9.7.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 21.2.2018 - K nemožnosti daňového subjektu postúpiť nárok na vrátenie dane alebo daňového preplatku na inú osobu

9.7.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 1.2.2018 - K výsluchu svedka v postavení daňového subjektu vs. nárok na svedočné

3.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve

25.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 29.1.2009 - K zákonnej lehote na vykonanie daňovej kontroly

23.11.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd SR z 14.12.2016 - K určeniu dane podľa pomôcok ako následok nesplnenia si povinnosti daňovníka

25.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 17.2.2015 - Daňový subjekt má povinnosť si daň vypočítať, priznať a zároveň aj hodnoverne preukázať prostredníctvom riadneho vedenia účtovníctva

13.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 8.4.2015 - K vykonaniu daňovej kontroly bez oznámenia dôvodu vykonania kontroly

9.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 20.4.2017 - K povinnosti daňového orgánu riadne odôvodňovať svoje rozhodnutia

19.7.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 22.3.2017 - K oslobodeniu príjmu daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

29.6.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.3.2017 - K zdaňovaniu príjmu športového klubu z prenájmu plôch na reklamu

31.5.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 26.1.2017 - K splneniu podmienok pre uznanie daňového výdavku

10.5.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 15.12.2005 - K oslobodeniu príjmov z prenájmu vs. podmienka rezidencie

13.12.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Trenčín z 10.12.2014 - Faktúry ako odraz reálneho plnenia vs. uznanie daňových výdavkov

27.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 27.1.2016 - K splneniu podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty

15.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 16.4.2014 - K neuznaniu vynaložených výdavkov ako daňových výdavkov vs. nezníženie dane z príjmov

15.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 9.2.2010 - K oslobodeniu od dane z nehnuteľnosti z dôvodu výkonu náboženských obradov

13.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 2.12.2014 - K neuznaniu daňových výdavkov daňovníkov nezriadených na podnikanie

3.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 17.9.2015 - K zdaneniu kapitálových výnosov a príjmov z prevodu podielov nadobudnutých tuzemskou nadáciou

28.9.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 3.4.2012 - Nazeranie do spisu obsahujúceho znalecký posudok

7.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.1.2014 - K odpočítaniu dane z pridanej hodnoty

3.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 12.2.2014 - Pokuta z rozdielu nadmerného odpočtu DPH

3.8.2015

Mgr. Miriama DRaškovičová

Ústavný súd SR z 24.1.2013 - Splnomocnenie v daňovom konaní

21.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 18.12.2014 - Možnosť pôvodcu odpadu vykonať spracovanie odpadu sám vs. miestna daň za odstraňovanie tohto odpadu

9.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 11.3.2009 - K zdaňovaniu príjmov z reklamy u športových klubov, ktoré sú občianskymi združeniami

24.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 16.10.2008 - Oslobodenie od DPH z dôvodu poskytovania služieb úzko spojených s výkonom športu neziskovými organizáciami

20.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 26.11.2002 - Vyrubenie dane vs. daňová kontrola

7.2.2011

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 14.6.2007 - Oslobodenie od DPH z dôvodu odplatného pridelenia učiteľa na výkon práce k inému vzdelávaciemu zariadeniu

3.12.2010

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (45)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (62)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.