Ochrana zdravotne postihnutých osôb

Ochrane zdravotne postihnutých osôb sa budeme venovať najmä z pohľadu výberových rozhodnutí ESĽP. Zároveň našim cieľom bude poskytnúť návody a informácie ako zdravotne postihnuté osoby môžu uplatňovať svoje práva v prostredí SR, resp. špecifikácia procesov na úrovni verejnej správy, správneho súdnictva, Ústavného súdu prípadne Európskeho súdu pre ľudské práva. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (27)

DOHOVOR o právach osôb so zdravotným postihnutím Dohovor o právach dieťaťa Európsky Dohovor o ľudských právach Charta základných práv EÚ Európska sociálna charta Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Text s významom pre EHP) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 Ústava SR Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce Zákon č. 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách Zákon č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení Zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Zákon č. 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín Zákon č. 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia Zákon č. 365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon Zákon č. 85/2008 Z. z. Novela zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Zákon č. 395/2019 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch Zákon č. 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko Vyhláška č. 322/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych školách Opatrenie č. 7/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (1)

Ako právnou ochranou svojich ľudských práv zlepšiť kvalitu poskytovaných zdravotných služieb

21.7.2022

tím itretisektor.sk

Právo na zdravie nepatrí medzi ľudské práva prvej generácie (napr. právo na život, právo na osobnú slobodu, zákaz mučenia), ktoré sú individuálne verejné práva a zásah do nich zo strany orgánov verejnej moci je súdne sankcionovaný. Občania si môžu teda ich ochranu zabezpečiť súdnou cestou. Netýka sa to však ľudských práv druhej generácie (hospodárske, sociálne a kultúrne práva), ku ktorým patrí aj právo na zdravie, a preto ich ochrana

Odborné stanoviská (1)

Všeobecný komentár č. 2 k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

9.8.2022

Organizácia Spojených národov

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (7)

Diskriminácia pri vyplácaní príplatku zdravotne postihnutým zamestnancom

1.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Ťažké zdravotné postihnutie vs. invalidita a procesné práva osoby s ŤZP

29.7.2022

Jakub Lenárt

Molly Mc Intyre proti Spojenému kráľovstvu - odmienutie inštalácie výťahu v škole pre zdravotne postihnutého

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Arnar Helgi Lárusson proti Islandu - nedostatočný bezbariérový prístup v budovách obce

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Marc Glaisen proti Švajčiarsku - neumožnenie prístupu do kina pre vozíčkara

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Enver Şahin proti Turecku - pokračovanie v štúdiu po nehode a nezohľadnenie telesného postihnutia

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Botta proti Taliansku - právo získať prístup na pláž a k moru počas dovolenky

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (24)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.