Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Požiadavky na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 30.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o požiadavkách na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb. Návrh vyhlášky bude opravovať postup pri príprave, navrhovaní, umiestňovaní, projektovaní, rozhodovaní, kolaudovaní a prevádzke stavieb, ich zmien a užívaní stavieb a častí stavieb. 

Úprava zoznamu stavebných prác pre zdravotne postihnutých

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 31.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny.

Rozvoj životných podmienok zdravotne postihnutých

21.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 16.08.2023 bola v MPK zverejnená Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2022 a návrh na jeho aktualizáciu. Cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Maloletí pacienti s onkologickým ochorením ako osoby s ŤZP

12.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Cieľom je zabezpečiť rodičom detských onkologických pacientov finančnú podporu po ukončení onkologickej liečby ich detí po dobu maximálne jedného roka po skončení aktívnej liečby. V tomto období je pre mnohých rodičov takýchto detí nemožné zamestnať sa vzhľadom na intenzívnu starostlivosť, ktorú sú nútení poskytovať svojmu dieťaťu, no  zároveň v súčasnosti nemajú nárok na finančnú podporu od štátu.