Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozšírenie pôsobnosti európskeho preukazu ŤZP a európskeho parkovacieho preukazu ŤZP

8.1.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 04.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa smernica rozširuje na štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. Európska komisia predložila dňa 31. októbra 2023 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa smernica rozširuje na štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. Týmto návrhom sa rozširuje rozsah pôsobnosti návrhu smernice, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím, a to na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tento preukaz ešte nevzťahuje, ale ktorí majú oprávnený pobyt na území členského štátu a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov alebo sa v nich pohybovať v súlade s právom EÚ.

Národný program rozvoja osôb so zdravotným postihnutím za rok 2022

20.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 13.11.2023 vláda SR schválila návrh Správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2022 a návrh na jeho aktualizáciu. Cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a prostredníctvom definovaných úloh zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.

 

Európsky preukaz ŤZP a európsky parkovací preukaz

6.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 02.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím.

Požiadavky na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 30.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o požiadavkách na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb. Návrh vyhlášky bude opravovať postup pri príprave, navrhovaní, umiestňovaní, projektovaní, rozhodovaní, kolaudovaní a prevádzke stavieb, ich zmien a užívaní stavieb a častí stavieb. 

Úprava zoznamu stavebných prác pre zdravotne postihnutých

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 31.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny.