Kultúrna spoločnosť

Pre kultúrnu spoločnosť je dôležitých viacero zákonov, ktoré regulujú jej fungovanie. Ide napríklad o zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva.

Rovnako dôležitý je aj zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v platnom znení, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorú budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (17)

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 38/2014 Z.z. Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadlev platnom znení Zákon č. 114/2000 Z.z. o Slovenskej filharmónii v platnom znení Zákon č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v platnom znení Zákon č.126/2015 Z. z. o knižniciach v platnom znení Zákon č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej v platnom znení Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fonduv platnom znení Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v platnom znení Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach v platnom znení Vyhláška č. 253/2010 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 Z.z. o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 193/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v platnom znení Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 209/2015 Z.z. o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (12)

Zdieľanie videoobsahu podľa nového zákona o mediálnych službách

9.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Cieľom zákona je nová komplexná právna úprava v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá nahradila zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu.

Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch

22.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje obsah Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch, ktorá nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 28.4.2020. Odborný článok obsahuje porovnanie obsahu Pekinskej zmluvy s aktuálne platnou právnou úpravou.

Súhlas SOZA na použitie hudobných diel

27.2.2019

Mgr. Jana Kolesárová

V praxi mimovládnych neziskových organizácií je bežné, že na podporu svojich činností organizujú MNO rôzne spoločenské kultúrne podujatia sprevádzané aj hudobnou zložkou. Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sú MNO povinné získať súhlas Slovenského ochranného zväzu autorského v súvislosti s použitím chránených hudobných diel na kultúrnom podujatí, pod ktorými si možno predstaviť skladby rôznych hudobných autorov reprodukované z hudobných nosičov alebo priamo hudobníkmi, pokiaľ nejde o ich vlastné skladby. 

Obecná knižnica

27.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave ohľadne založenia a fungovania obecnej knižnice.

Zdaňovanie autorských odmien po novom

27.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je v stručnosti poukázať na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien, ktoré zaviedla novela zákona č. 253/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, s účinnosťou od 01. januára 2016.

Založenie múzea alebo galérie neziskovou organizáciou

27.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme založeniu múzea alebo galérie neziskovými organizáciami.

Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok

10.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako sa dá využiť pomoc štátu alebo obce pri obnove alebo reštaurovaní kultúrnych pamiatok?

 

Podľa akých právnych predpisov sa riadia vzťahy pri vykonávaní divadelnej činnosti?

11.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Právna úprava výkonu divadelnej činnosti sa riadi zákonom č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti (ďalej len „zákon o divadelnej činnosti“).

Trestné činy proti ochrane kultúrneho fondu, archeologickému dedičstvu a predmetom kultúrnej hodnoty

15.2.2012

Veronika Tóthová

Cieľom tohto článku je priblížiť skutkové podstaty trestných činov spôsobujúcich poškodenie kultúrneho fondu, archeologického dedičstva a predmetov kultúrnej hodnoty. 

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!

25.10.2011

Peter Handiak

Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami

Divadlo ako právna forma v neštátnom sektore neexistuje

28.12.2010

Peter Handiak

Divadlo ako právna forma v neštátnom sektore neexistuje, vyplýva to z analýzy zákona o divadelnej činnosti.

„Nedokonalosť“ školskej legislatívy

2.10.2010

JUDr. Mária Kostolná

Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.
Odborné stanoviská (3)

NKÚ c/a organizácie Ministerstva kultúry SR a projekty digitalizácie

4.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Metodické usmernenie k uplatňovaniu daňových výdavkov pri čerpaní dotácie z Audiovizuálneho fondu

15.3.2017

Finančná správa SR

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní daňových výdavkov pri čerpaní dotácie z Audiovizuálneho fondu, ktorý bol zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vydáva odbor daňovej metodiky metodické usmernenie.

Metodické usmernenie PÚ SR k spracovaniu dokumentácie Urbanisticko-historický výskum

5.11.2012

Pamiatkový úrad

Cieľom metodického usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri spracovaní odborného materiálu.

Prípadové štúdie (15)

Divadlo ako zakladateľ inej neziskovej organizácie na účely prijímania 2% dane

7.12.2021

Mgr. Monika Ivanová

Môže štátne divadlo založiť neziskovú organizáciu za účelom získavania 2 % z dane a ďalších zdrojov, z ktorých by financovalo účasť sociálne slabších skupín na kultúrnych podujatiach divadla?

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce cirkvi na obnovu hodín kostola

11.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Obci bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na financovanie výmeny starých hodín na veži kostola za nové. Obec má prijaté VZN o dotáciách. Môže obec poskytnúť dotáciu na zhodnotenie nehnuteľného majetku inej právnickej osoby?

Rekonštrukcia kalvárie na obecnom pozemku

13.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie chce zrekonštruovať kalváriu nachádzajúcu sa na obecnom pozemku. Od roku 1894, kedy bola kalvária postavená a darovaná obci, sa o ňu starala cirkev. Obec nezaviedla tento dar do svojho majetku. Môže občianske združenie zrekonštruovať kalváriu bez povolenia alebo je potrebné získať povolenie od obce?

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Opravy autorských diel vo vlastníctve mesta

19.2.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Mesto má záujem mierne opraviť autorské diela na verejných priestranstvách napr. sochy rôznych autorov, ktorí už nežijú, za účelom ich údržby. Tieto diela mesto zakúpilo v minulosti. Môže tak mesto urobiť samé bez súhlasu dedičov?

Financovanie historickej pamiatky v súkromnom vlastníctve

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako môže obec prispieť k zveľadeniu historickej pamiatky - hradu, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby?

Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi

18.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?

Organizovanie kultúrnej akcie

24.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Naše občianske združenie chce zorganizovať kultúrne podujatie. Musíme mať zabezpečenú záchrannú zdravotnú službu alebo inú osobu, ktorá poskytne v prípade núdze prvú pomoc ?

Priznanie cestovných náhrad umelcom

24.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže príspevková organizácia zriadená obcou vyplácať osobitne cestovné náhrady pre vystupujúcich umelcov na kultúrnych podujatiach? A ak áno, na základe akého podkladu?

Meranie hladiny hluku na verejnom kultúrnom podujatí

2.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec uložiť usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, resp. festivalu povinnosť, aby si na vlastné náklady zabezpečil meranie hladiny hluku v deň konania verejného kultúrneho podujatia? V prípade, že usporiadateľ odmietne predložiť protokol o meraní hlučnosti obci po konaní verejného kultúrneho podujatia môže ho za to obec sankcionovať podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb.?

Verejné kultúrne podujatia – oznamovacia povinnosť

28.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ak je organizátorov jedného a toho istého verejného kultúrneho podujatia viac, majú oznamovaciu povinnosť všetky právnické osoby/fyzické osoby alebo len jedna z nich?

Vyhlásenie a zrušenie ochrany kultúrnej pamiatky

13.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupovať v prípade, ak chceme, aby bolo niečo vyhlásené za kultúrnu pamiatku? Kedy môže dôjsť k zrušeniu vyhlásenia kultúrnej pamiatky? Ako postupovať v prípade, ak chceme, aby bola kultúrna pamiatka vyňatá z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu? 

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa

2.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Premiestnenie kultúrnej pamiatky

23.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Premiestnenie kultúrnej pamiatky (ďalej iba „pamiatka“) upravuje § 24 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (47)

Paródia v reklame vs. účel reklamy a pravidlá slušnosti

30.5.2024

Alexandra Močárová

Ochrana osobnosti politika a slovná karikatúra

11.3.2024

Simon Čačaný

Umiestnenie fotovoltaických panelov na budovu v pamiatkovej zóne vs. verejný záujem

29.2.2024

Simon Čačaný

Reklama na kultúrnej pamiatke vs. vlastnícke právo vlastníka pamiatky

29.1.2024

Simon Čačaný

Porušenie ochrany podľa autorského zákona a paródia

16.11.2023

Alexandra Močárová

Odstránenie časti stavby v pamiatkovej zóne a konanie v krajnej núdzi

13.9.2023

Simon Čačaný

Záhrada ako kultúrna pamiatka vs. obmedzenie vlastníckeho práva

4.8.2023

Simon Čačaný

Zrušenie statusu budovy ako kultúrnej pamiatky z dôvodu havarijného stavu

30.5.2023

Simon Čačaný

Hanlivé vyobrazenie reprezentantov cirkvi v umeleckej insenácii vs. sloboda prejavu

9.5.2023

Alexandra Močárová

Odplatné zabezpečenie mediálneho priestoru ako predmet dane z pridanej hodnoty

24.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Vek odchodu do dôchodku tanečníkov diskriminácia žien vs. muži

14.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Články o intímnych informáciách odsúdeného zosnulého kňaza vs. ochrana súkromia

4.11.2022

Mgr. Helena Laposová

LÁRUSSON v. ICELAND - Zlepšenie prístupnosti verejných budov obcou vs. ochrana osôb so zdravotným postihnutím

9.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Nesprávna zdravotná rada vs. zodpovednosť vydavateľa tlačovín

28.7.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Voľné pouličné aktivity vs. kultúrne podujatie

16.7.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Nezákonné sprístupňovanie súborov a videí na verejných platformách

15.7.2021

Mgr. Monika Ivanová

Sloboda prejavu poslanca zastupiteľstva v regionálnom periodiku

13.5.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Nepravdivé informácie o hercovi v „bulvárnom“ médiu a výška zadosťučinenia

4.5.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Audiovizuálne služby vs. teritoriálne obmedzenie slobody poskytovania služieb

24.2.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Odmena organizácii kolektívnej správy autorov z pohľadu DPH

10.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Právo na primeranú odmenu výkonných umelcov z tretích štátov

29.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Obsah pojmu “adresa“ pri neoprávnenom zverejňovaní diel na youtube

9.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ústavný súd SR z 14.11.2018 - Hudobné kvóty

26.11.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd ČR z 7.2.2018 - Zrušenie statusu vyhlásenej kultúrnej pamiatky vs. zásah do vlastníckeho práva a verejný záujem

19.11.2019

Adriána Kováčová

Krajský súd Bratislava z 21.11.2017 - Finančná kompenzácia za vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

13.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Žilina z 20.2.2019 - Zachovanie autenticity kultúrnej pamiatky pri jej rekonštrukcii

6.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Trnava z 20.4.2016 - Organizovanie spoločenských akcií v kultúrnom dome vs. obťažovanie susedov

7.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.5.2014 - Zakázanie kultúrneho podujatia pre vypúšťanie lampiónov šťastia vo väčšom množstve

24.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 28.6.2018 - Zákaz verejného kultúrneho podujatia v rómskej osade

21.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Ústavný súd SR z 19.9.2018 - K právnej úprave kvalifikačných požiadaviek na výkon reštaurátorskej činnosti pre jednotlivé skupiny oprávnených subjektov

12.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Žilina z 26.4.2017 - K povinnostiam vlastníka nehnuteľnosti, ktorá je kultúrnou pamiatkou, zachovávať jej pamiatkové hodnoty

17.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 30.1.2008 - Talent ako kvalifikačný predpoklad osobitného charakteru práce divadelného umelca

11.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší správny súd Českej republiky z 12.5.2016 - K posudzovaniu záujmu na ochranu pamiatkovej zóny

4.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ochrana historického jadra mesta ako kultúrneho dedičstva

16.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 30.3.2017 - K právu vlastníka kultúrnej pamiatky na náhradu majetkovej ujmy

2.8.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.5.2014 - K prepokladom na zákaz verejného kultúrneho podujatia

9.11.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Bratislava z 6.3.2014 - K podmienke jednoznačného špecifikovania predmetu ochrany v rozhodnutí o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku

27.7.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 1.4.2015 - K ukladaniu povinností krajským pamiatkovým úradom v konaní o náprave v zmysle Zákona o ochrane pamiatkového fondu

25.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.9.2014 - K zabezpečeniu základnej ochrany kultúrnej pamiatky

16.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 4.9.2002 - K účelu zákona o knižniciach

16.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 18.12.2014 - K odpočítateľnosti výdavkov súvisiacich s historickou pamiatkou obývanou jej vlastníkom

9.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.5.2012 - K úlohe pamiatkového úradu vyhlásiť nehnuteľnosť za národnú kultúrnú pamiatku

17.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.7.2011 - Ochrana pamiatkového fondu vs. verejný záujem

27.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 30.4.2012 - K ochrane historického jadra mesta

3.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 5.1.2000 - Kúpa umeleckého diela patriaceho do kultúrneho dedičstva vs. predkupné právo štátu

3.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 28.4.2004 - K vyhláseniu nehnuteľnosti za kultúrnu pamiatku

20.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 11.9.2014 - Právo knižnice na digitalizovanie a sprístupňovanie diela zahrnutého v jej zbierke

1.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (6)

NKÚ c/a MK SR a prijímatelia dotácií Obnova národných kultúrnych pamiatok

20.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a organizácie Ministerstva kultúry SR a projekty digitalizácie

4.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a kontrola v kultúrnych organizáciách

18.4.2018

Administrátor

NKÚ c/a A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru – kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

20.7.2016

Administrátor

Spolok slovenských skladateľov c/a NKÚ - kontrola použitia dotácie

1.6.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (11)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (33)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.