Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Mediálne služby a koordinátor digitálnych služieb

27.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 22.05.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych. Cieľom vnútroštátnej implementácie prostredníctvom návrhu zákona je zabezpečenie vymožiteľnosti práv a povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2022/2065. Členské štáty sú povinné menovať tzv. koordinátora digitálnych služieb, ktorý bude zodpovedný za riadne vykonávanie nariadenia na národnej úrovni a bude národným koordinátorom vo vzťahu k ostatným členským štátom, k Európskej komisii, voči poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, príjemcom služieb a iným subjektom v zmysle nariadenia.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

16.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 15.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Na základe návrhu zákona sa finančné prostriedky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín určené na podpornú činnosť budú prideľovať aj odborným radám kultúry vietnamskej národnostnej menšiny. Vzhľadom na túto zmenu sa navrhuje zvýšiť príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu, a to na sumu najmenej 8 800 000 eur. Súčasne sa navrhuje zvýšiť percento z určených príjmov fondu, ktoré môže fond použiť na vlastnú prevádzku, zo 6 % na 7 %. Táto úprava súvisí so zvýšením zdravotných odvodov pre zamestnávateľov od 1. januára 2024, ako aj zvýšením iných prevádzkových nákladov fondu. Návrh zákona taktiež upravuje jednu z podmienok poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľovi o poskytnutie finančných prostriedkov.

Využívanie frekvenčného spektra rádiovými zariadeniami a elektronickými komunikačnými sieťami

17.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 16.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra. Cieľom navrhovanej zmeny vyhlášky je ustanoviť spôsob a podmienky, podľa ktorých je možné využívať frekvenčné spektrum rádiovými zariadeniami a elektronickými komunikačnými sieťami so zreteľom na zachovanie kontinuity súčasnej praxe týkajúcej sa spôsobu ich používania a povoľovania.