Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Partnerstvo občianskej spoločnosti pri EÚ fondoch

16.7.2024

tím itretisektor.sk

Dňa 09.07.2024 vláda SR schválila materiál „Uplatňovanie princípu partnerstva v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky a systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027". Cieľom dokumentu je podľa predkladacej správy nastaviť procesy na všetkých úrovniach riadenia a implementácie tak, aby účasť zástupcov občianskej spoločnosti na príprave, riadení a implementácii fondov Európskej únie. Ustanovujú sa napr. zásady zapojenia partnerov počas implementácie fondov EU, ako napr. reprezentatívnosť, transparentnosť, kritériá výberu partnerov ako odbornosť, min, 5-ročná prax v niektorej z tematických oblastí a pod.

Zmeny vo verejnom obstarávaní od augusta 2024

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novela prináša viaceré významné zmeny.

Legislatíva v oblasti zamestnávania cudzincov

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorého cieľom je primárne transpozície európskej smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov  tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. 

Novela Zákonníka práce a rozšírenie používania rekreačných poukazov

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorého cieľom je zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia foriem uplatňovania rekreačného poukazu zamestnanca, a tým maximalizovať poskytovanie, resp. využívanie rekreačných poukazov. 

(i) musí ísť o splatnú mzdu, ktorá zamestnancovi nebola vyplatená

(ii) táto mzda patrí za výkon prác uvedených v prílohe č. 1aa k Zákonníku práce – ide o stavebné práce týkajúce sa výstavby, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov

(iii) Zamestnanec musí požiadať dodávateľa služby o vyplatenie mzdy do šiestich mesiacov od jej splatnosti.