Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Technické náležitosti elektronickej doručenky

30.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 27.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o jednotnom formáte elektronických správ. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť formát pre elektronickú doručenku podľa zákona o e-Governmente.

Autorizácia dokladom

29.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 28.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie autorizáciu vykonanú s použitím úradného autentifikátora, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom o e-Governmente. Uznaný spôsob autorizácie je podľa § 23 ods. 2 zákona o e-Governmente taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

Zákon o e-governmente

27.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente):
Dňa 20.09.2022 NRSR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorého cieľom je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy.

Pravidlá spravodlivého prístupu k údajom

26.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 21.09.2022 bolo v MPK zverejnené návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch). Akt o údajoch je druhý kľúčový legislatívny návrh týkajúci sa problematiky údajov  v zmysle Európskej dátovej stratégie z februára 2020. Hlavným cieľom je podpora inovácií a zdieľania údajov generovaných a využívaných v dátovej ekonomike v Európskej únii.