Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Informácia o stave implementácie eurofondov 2014 – 2020 a Programu Slovensko 2021 – 2027

27.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila Informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020 a Programu Slovensko 2021 – 2027 k 09.02.2024 – návrh. Cieľom je informovanie o implementácii EŠIF a prijatých opatreniach, ktoré zabezpečia dočerpanie alokácie jednotlivých programov v programovom období 2014 – 2020, vrátane dodatočnej flexibility EK (návrh nariadenia „STEP“). V druhej časti materiál taktiež poukazuje na potrebu prijatia opatrení, v súvislosti so zabezpečením plynulej implementácie Programu Slovensko 2021 – 2027. Kľúčové opatrenie pre zrýchlenie implementácie programu je aktualizácia harmonogramu plánovaných výziev a jeho dodržiavanie.

Zvýšenie náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách

26.2.2024

CNS_office

Dňa 22.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom návrhu opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel za každý 1 km jazdy (ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohody so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.