Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Platové tarify hasičského zboru a horskej záchrannej služby

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.06.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Vyjadrenie zástupcov Horskej služby k pripravovaným zákonným zmenám

25.5.2022

Horská služba

Tlačová agentúra i3 prináša vyjadrenie zástupcov občianskeho združenia Horská služba, ktoré je dobrovoľníckou organizáciou horských záchranárov, k predbežnej informácií o pripravovanej novele k zákonu č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Téme postavenia uvedeného združenia v právnom systéme SR a v praxi sa budeme venovať na portáli itretisektor.sk aj v ďalších príspevkoch.

Vyjadrenie nájdete v prílohe.

Tím itretisektor.sk

„LEX UKRAJINA“

25.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.03.2022 NRSR schválila návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, tzv. „Lex Ukrajina“, ktorým sa novelizujú viaceré zákony, ako zákon o bankách, zákon o vysokých školách, zákon o sociálnom poistení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o službách zamestnanosti, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon o zdravotnom poistení, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákon o sociálnych službách apod.

Zmena zákona o dobrovoľníctve

24.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.02.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve. Dobrovoľníctvo ponúka možnosti participácie pre všetky skupiny obyvateľstva (z hľadiska veku, rodu, spoločenského postavenia, a pod.), významne prispieva k ekonomike našej krajiny, je dôležitým nositeľom sociálneho kapitálu, prispieva k sociálnej inklúzii a prináša inovatívne riešenia spoločenských problémov.