Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane

10.11.2020

Finančné riaditeľstvo SR

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným typom daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie od dane a k úprave základu dane súvisiacej s úhradou týchto príjmov.

Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR

23.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.

 

Preukazovanie použitia príjmov z charitatívnej reklamy

7.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy?