Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zrušenie Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport

13.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 23.08.2023 vláda SR schválila návrh na zrušenie Štatútu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport. Dôvodom prijatia predmetného rozhodnutia je skutočnosť, že vláda nepovažuje naďalej za opodstatnené a efektívne zachovanie agendy a pôsobnosti splnomocnenca vyplývajúcej zo štatútu v rámci súčasných štruktúr Úradu vlády Slovenskej republiky, nakoľko v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež a šport.

Metodika na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 25.07.2023 bolo v MPK zverejnené Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024. Cieľom je úprava vzorcov uvedených v prílohách. Návrh nariadenia vlády upravuje obe metodiky, resp. pravidlá výpočtu prostredníctvom viacerých vzorcov vo svojich prílohách, ako aj ustanovuje hodnoty váh.