Škola

Škola je vo všeobecnosti akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia.
Na Slovensku sa školy delia nasledovne:
a) materská škola,
b) základná škola,
c) gymnázium,
d) stredná odborná škola,
e) konzervatórium,
f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
g) základná umelecká škola,
h) jazyková škola.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (26)

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancochv platnom znení Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení Zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách v platnom znení Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v platnom znení Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách v platnom znení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávev platnom znení Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v platnom znení Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v platnom znení Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (84)

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

16.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Non/admission of a disabled child/pupil to primary school

20.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

In the case of the legality of a decision on the non-admission of a child[1]/pupil[2] with certain special educational needs to primary education, it is important not only to comply with the substantive legal provisions but also with the procedural-legal provisions (in particular, sufficient justification of the decision of the administrative authority - for this we recommend reading the article Requirements for a decision issued under the Administrative Procedure Code ).

Ne/prijatie zdravotne postihnutého dieťaťa/žiaka do základnej školy

20.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade zákonnosti rozhodnutia o ne/prijatí dieťaťa[1]/žiaka[2] s určitými špeciálno-vzdelávacími potrebami na základné vzdelávanie je dôležité nielen splnenie hmotnoprávnych predpisov ale aj procesno-právnych (najmä dostatočné odôvodnenie rozhodnutie správneho orgánu - k tomu odporúčame prečítať článok  Náležitosti rozhodnutia vydaného podľa Správneho poriadku ).

Práva a povinnosti zamestnávateľa podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch

9.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Zákonník práce  je všeobecný právny predpis upravujúci individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby vrátane práv a povinností zamestnávateľa voči nim. Ďalším vo vzťahu k Zákonníku práce špeciálnym predpisom, ktorý rozširuje práva a povinností zamestnávateľa vo vzťahu k pedagogickým a odborným zamestnancom je Zákon o pedagogických zamestnancoch. Z dôvodu komplexnosti je potrebné uviesť, že Zákonník práce sa na pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa použije len subsidiárne, t. j. len vtedy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Subsidiárne pôsobnosť Zákonníka práce vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom vyplýva priamo z ustanovenia § 3 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom upravujúcim práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj je Zákon  o pedagogických zamestnancoch. Aj keď Zákonník práce explicitne menuje len pedagogických zamestnancov, z povahy Zákona o pedagogických zamestnancoch ako špeciálneho predpisu vyplýva, že sa aplikuje prednostne pred Zákonníkom práce, aj v prípade odborných zamestnancov.

Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

8.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Podmienky hodnotenia pedagogického a odborného zamestnanca sú uvedené v § 70 Zákona o pedagogických zamestnancoch nasledovne:

Obligation to establish a School board in private and religious schools

30.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pursuant to Section 24 (1) of the School Act, the School board is an initiative and advisory self-governing body that expresses and promotes the public interests and the interests of pupils, parents, teaching staff and other employees in the field of education and training. It performs the function of public control, assesses and expresses its opinion on the activities of schools, school establishments, local state administration bodies, municipalities and self-governing regions from the point of view of school issues.

Povinnosť zriadenia rady školy na súkromnej a cirkevnej škole

30.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Podľa § 24 ods. 1 Školského zákona rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

School rules in primary school (private, religious and state)

26.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

One of the legal duties of the head teacher of a primary school (regardless of the founder) is to issue school rules.
The obligation to issue school rules, which is one of the basic internal regulations of the school, is laid down for the head teacher by Section 153 of the School Act.

Školský poriadok na základnej škole (súkromnej, cirkevnej aj štátnej)

26.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Jednou zo zákonných povinností riaditeľa základnej školy (bez ohľadu na zriaďovateľa) je vydanie školského poriadku.
Povinnosť vydať školský poriadok, ktorý je jedným zo základných interných predpisov školy ustanovuje pre riaditeľa § 153 Školského zákona.

Private and religious schools: Mandatory disclosure of information and mandatory publication of contracts

19.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

The right of access to information is a fundamental constitutional right without which the existence of a genuine democratic system is impossible. It enables citizens to form an opinion about the actions of politicians and public officials, about the activities of the authorities and about the state of society, the state or the municipality. Timely access to truthful and complete information is a necessary condition for citizens' decision-making in elections to be meaningful. Only informed citizens can make truly free decisions and control the activities of public authorities or the use of public funds. Access to information also contributes to the good and responsible functioning of public administration, reduces the risk of corruption, and strengthens citizens' trust in the state and its institutions.

Povinné sprístupňovanie informácii a zverejňovanie zmlúv v školách

19.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Právo na prístup k informáciám je základným ústavným právom, bez ktorého nie je existencia skutočného demokratického zriadenia možná. Umožňuje občanom vytvoriť si názor o konaní politikov a verejných činiteľov, o činnosti úradov a o stave spoločnosti, štátu či obce. Včasný prístup k pravdivým a úplným informáciám je nevyhnutnou podmienkou toho, aby rozhodovanie občanov vo voľbách malo zmysel. Len informovaní občania môžu naozaj slobodne rozhodovať a kontrolovať činnosť orgánov verejnej moci alebo používanie verejných prostriedkov. Prístup k informáciám prispieva zároveň k dobrému a zodpovednému fungovaniu verejnej správy, znižuje riziko korupcie a posilňuje dôveru občanov v štát a jeho orgány[1].

Exclusion of a pupil from a private primary school

7.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

The expulsion of a pupil from school is one of the protective measures that are part of the school's measures, which is generally regulated in Section 58 (2) of the School Act, according to which a pupil may be expelled if he/she is guilty of an offence against the school rules.

Vylúčenie žiaka zo súkromnej základnej školy

7.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Vylúčenie žiaka zo školy je jedným z ochranným opatrení, ktoré sú súčasťou opatrení v škole a ktoré je vo všeobecnosti upravené v § 58 ods. 2 Školského zákona podľa ktorého žiaka možno vylúčiť ak sa žiak previní proti školskému poriadku.

Private kindergarten and conditions of operation in Slovakia

15.6.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pursuant to Section 19 (2) of the Act on State Administration in Education, a school may be established by:

Súkromná škôlka a podmienky prevádzky na Slovensku

15.6.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Podľa § 19 ods. 2 Zákona o štátnej správe v školstve školu môže zriadiť:

Pedagogical documentation and other documentation

30.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

According to Section 11 of the School Act, the pedagogical documentation of a school or school establishment is a set of documents that govern the educational process and according to which the school or school establishment issues public documents and decisions.

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia

30.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je podľa § 11 Školského zákona súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny a rozhodnutia.

Dismissal of the principal on the proposal of the school board

26.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

The principal is appointed for a term of office and dismissed by the school founder or the school establishment founder.
Pursuant to Section 3 (8) (a) of the Act on State Administration in Education, the founder may also dismiss the principal on the proposal of the school board.

Odvolanie riaditeľa školy na návrh rady školy

26.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia.
Podľa § 3 ods. 8 písm. a) Zákona o štátnej správe v školstve  zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj na návrh rady školy.

Compulsory pre-primary education in an individual form

17.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

When admitting children to pre-primary education in a kindergarten, it is not decisive whether it is a kindergarten with legal personality or a kindergarten without legal personality.
With effect from the school year 2021/2022, the completion of pre-primary education in kindergarten is compulsory for all children who reach the age of 5 by the end of August of the respective year.

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou

17.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nie je rozhodujúce, či ide o materskú školu s právnou subjektivitou alebo o materskú školu bez právnej subjektivity.
S účinnosťou od školského roku 2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do konca augusta príslušného roka.

Issuing a paper decision

4.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*article from the series: Private schools and the application of the Administrative Procedure Code, part 4*

All public authorities as well as other legal entities are obliged to have electronic mailboxes set up and activated for delivery, and public authorities in the exercise of their public powers are obliged to issue decisions in electronic form in accordance with the e-Government Act1 (i.e. director of a private school is obliged to issue, for example, a decision on the admission of a pupil to school in electronic form).

slovenská verzia článku TU

Vydávanie rozhodnutia v papierovej forme

4.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Súkromné školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 4*

Všetky orgány verejnej moci ako aj iné právnické osoby majú povinnosť mať elektronické schránky zriadené a aktivované na doručovanie, pričom orgány verejnej moci pri uplatňovaní verejnej moci sú povinné vydávať rozhodnutia v elektronickej podobe v súlade so Zákonom o e-Governmente[1] (tzn. riaditeľ súkromnej školy je povinný vydať napríklad rozhodnutie o prijatí žiaka do školy v elektronickej podobe).

english version / anglická verzia článku TU

Method of issuing decisions by private schools in administrative proceedings

25.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*article from the series: Private schools and the application of the Administrative Procedure Code, part 3*

All public authorities as well as other legal entities are obliged to have electronic mailboxes established and activated for service, but only public authorities in the exercise of public authority are obliged to issue decisions in electronic form in accordance with the e-Government Act.

Spôsob vydávania rozhodnutí súkromnými školami v rámci správneho konania

25.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Súkromné školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 3*

Prinášame tretiu časť odborného článku, ktorý sa zaoberá aplikáciou Správneho poriadku na rozhodnutia prijatého súkromnou školou resp. riaditeľom súkromnej školy.

The school's procedure as an administrative body after received appeal

9.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*article from the series: Private schools and the application of the Administrative Procedure Code, part 2*

In the event that a parent appeals the decision of the principal of a private school as part of the administrative procedure, it is necessary that the principal, as the administrative body that decides on matters specified by Act No. 596/2003 Coll. on State Administration in Education and School Self-Government and on Amendments and Additions to Certain Acts (hereinafter referred to as the "Act on State Administration in Education") in Section 38, Paragraph 1 of the Act on State Administration in Education, should be given the right to appeal the decision of the principal, he was informed of the further procedure under Act No. 71/1967 Coll. on Administrative Proceedings (Administrative Procedure Code), as amended (hereinafter referred to as the "Administrative Procedure Code").

Postup školy ako správneho orgánu po podanom odvolaní

9.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Súkromné školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 2*

Prinášame druhú časť odborného článku, ktorý sa zaoberá aplikáciou Správneho poriadku na rozhodnutia prijatého súkromnou školou resp. riaditeľom súkromnej školy.

Requirements for a decision issued under the Administrative Procedure Code

2.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*article from the series: Private schools and the application of the Administrative Procedure Code, part 1*

Náležitosti rozhodnutia vydaného podľa Správneho poriadku

2.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Súkromné školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 1*

Prinášame odborný článok, ktorý sa zaoberá aplikáciou Správneho poriadku na rozhodnutia prijaté súkromnou školou resp. riaditeľom súkromnej školy.

Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní

26.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Základné informácie k financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní vrátane odkazov na konkrétne právne normy týkajúce sa financovania.

Nový vzorový pracovný poriadok škôl od Ministerstva školstva

20.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nový vzorový Pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl. Bližšie informácie sú dostupné v odbornom článku.

Staršie pozostatky ihrísk vs. nový zákon o ihriskách

20.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Schválený zákon č. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.1.2020 po prvý krát určuje pojem detského ihriska.

Povinnosť súkromnej školy zriadiť jedáleň

23.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Podmienky stravovania v školách a jeho zabezpečenie upravuje zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.V odbornom článku sa zaoberáme otázkou, či sa na súkromnú školu vzťahuje povinnosť zabezpečiť školské stravovanie formou školskej jedálne.

Stravovanie v súkromných školách a škôlkach inak ako v štátnych?

7.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V tomto článku sa zaoberáme možnosťou, či súčasná legislatíva umožňuje súkromnej škole/škôlke uplatňovať iné postupy stravovania ako v štátnych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať prísne normy stravovania.

K povinnej pravidelnej kontrole detských ihrísk

18.4.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Do 1.4.2019 sa na bezpečnosť detských ihrísk a ich zariadení vzťahovala osobitná právna úprava, a to nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „Nariadenie“), ktoré odkazovalo na osobitné technické normy, ako napr. STN EN 1176 - 7, ktorá upravuje návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku detských ihrísk.

Odmeňovanie zahraničných vs. slovenských učiteľov

13.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok analyzuje zákonný postup pri odmeňovaní zahraničných a slovenských učiteľov. V mnohých školách sa stáva, že zahraniční učitelia dostávajú vyššiu odmenu ako slovenskí učitelia. Takýto spôsob odmeňovanie však nie je v súlade so zákonom.

Výberové konanie riaditeľa a jeho špecifické situácie

30.1.2019

Mgr. Miroslava Kušniríková

V odbornom článku je podrobne zanalyzovaný postup pri vymenovaní riaditeľa školy a realizácia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

Podrobnejšie k podpore obedov pre deti zdarma

22.1.2019

Mgr._Jana Kolesarova

Novelizácia zákona o dotáciách umožňuje poskytnúť dotáciu nie len pre žiakov zo sociálne slabších rodín ale pre všetkých žiakov materských škôl posledného ročníka a všetkých žiakov základných škôl. 

Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

18.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 

Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

30.8.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 

Právna subjektivita elokovaného pracoviska a súvisiace dopady

11.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na dopady súvisiace s právnym režimom „transformácie“ – premeny elokovaného pracoviska školy a školského zariadenia na školu alebo školské zariadenie s účinnosťou od 1.9.2015.

Nález ÚSSR k povinnej účastí detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie

27.1.2015

g_Miriama Draskovicova

Zámerom tohto článku je poukázať na tie časti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014-90, v rámci ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky poskytol výklad k štvrtej referendovej otázke, predmetom ktorej bolo posúdenie, či zúženie predmetu vzdelávania len na základe právneho úkonu rodiča alebo dieťaťa môže zasahovať do podstaty a zmyslu základného práva na vzdelanie. Zjednodušené povedané, predmetom štvrtej referendovej otázky je posúdenie, či rodič môže zabrániť vyučovaniu svojho dieťaťa v oblasti sexuálneho vzdelávania a eutanázie v rámci školského vzdelávacieho programu.

Úprava medzinárodného programu v školskej legislatíve

24.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Aká je právna úprava medzinárodného školského programu v slovenskej školskej legislatíve?

Podanie sťažnosti na školského inšpektora

11.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Článok rozoberá podmienky podania sťažnosti proti postupu školského inšpektora pri vykonávaní školskej inšpekcie.

Preskúmanie výberového konania na riaditeľa školy

27.6.2013

JUDr. Martina Palušková

V niektorých prípadoch sa uchádzači o funkciu riaditeľa škôl domnievajú, že výberové konanie neprebehlo v súlade so zákonom. V akom konaní môže súd preskúmať splnenie zákonných podmienok tohto výberového konania?

Odmietlo Vám Ministerstvo školstva vykonať zmenu v sieti?

13.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Aké má zriaďovateľ možnosti v prípade, že Ministerstvo školstva odmietlo vykonať zmenu v sieti, o ktorú žiadal?

Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl II.

20.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl I.

17.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

Spájanie škôl

3.5.2013

JUDr. Martina Palušková

V záujme efektívneho využívania priestorov, personálneho zabezpečenia, finančných prostriedkov a skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení umožňuje spájanie škôl. 

Školská spoločnosť - Termíny zaradenia, zmien v sieti a povoľovanie ich výnimiek ministrom od 1.1.2013

12.2.2013

JUDr. Martina Palušková

S účinnosťou od 1.1.2013 došlo zmenám, ktoré sa týkajú povoľovania výnimiek v termínoch v prípade zmien v sieti a zaraďovania do siete.

Právna subjektivita súkromných škôl z pohľadu českej judikatúry a v nadväznosti na slovenskú legislatívu

1.12.2012

JUDr. Martina Paluskova

Pre mnohé súkromné školy je problémom akési „zaradenie“ sa do spoločnosti z hľadiska postavenia v právnych vzťahoch. Súkromní zriaďovatelia ako aj tretie subjekty sa neraz zaoberajú skutočnosťou, či príslušná škola má alebo nemá právnu subjektivitu.

Poskytovanie stravných poukážok namiesto jedla v školskej jedálni

9.8.2012

JUDr. Martina Paluskova

Je zamestnávateľ povinný poskytnúť učiteľom stravné poukážky, ak nie sú spokojní s jedlom v školskej jedálni prípadne ak majú špeciálnu diétu?

Školská spoločnosť - zvyšovanie kvalifikácie

19.7.2012

JUDr. Martina Paluskova

Nevyhnutnou súčasťou úpravy pracovnoprávnych vzťahov v školskej sfére je aj zvýšenie kvalifikácie.

Zmena v sieti

11.7.2012

JUDr. Martina Paluskova

Čo sa rozumie pod pojmom zmena v sieti a akým spôsobom ju uskutočniť?

K ne/platnosti odvolania riaditeľa školy na návrh Rady školy

2.7.2012

JUDr. Martina Paluskova

Aké sú predpoklady platnosti odvolania z funkcie riaditeľa na návrh Rady školy?

Mladiství na školách a ich trestná zodpovednosť

20.4.2012

JUDr. Martina Paluskova

V dnešnej dobe sú pedagogickí zamestnanci čoraz častejšie ohrozovaní svojimi žiakmi, či už fyzicky alebo psychicky.

Práca nadčas a náhradné voľno zamestnancov škôl a školských zariadení

27.3.2012

JUDr. Martina Paluskova

Usmernenie k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Školská spoločnosť – oslobodenie škôl a školských zariadení od DPH

2.3.2012

JUDr. Martina Paluskova

Výchovné a vzdelávacie služby ako i tovary sú za splnenia určitých podmienok v oslobodené od DPH.

Podpora spotreby mlieka na školách

4.1.2012

JUDr. Martina Paluskova

Detailné spracovanie podmienok na získanie pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov a deti na školách.

Odstupné pre učiteľov po 1.9.2011

29.9.2011

JUDr. Martina Paluskova

Novela zákonníka práce účinná od 1. septembra 2011 sa dotkla aj inšitútu odstupného.

Zmeny vo vyhláške o stredných školách od 1.9.2011

21.9.2011

Peter Bellas

Prinášame najdôležitejšie zmeny vo vyhláške o stredných školách.

Zamestnanci a pracovná zmluva na dobu určitú od 1.9.2011

19.9.2011

JUDr. Martina Paluskova

Novela Zákonníka práce priniesla zmenu v podmienkach uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú.

Poskytnutie pracovného voľna učiteľovi od 1.9.2011

13.9.2011

Mgr. Veronika Tóthová

Novela Zákonníka práce účinná od 1.9.2011 prináša zmeny aj v prípade poskytovania pracovného voľna. 

Zmeny vo vyhláške o základnej škole od 1.9.2011

5.9.2011

JUDr. Martina Paluskova

Zmena vyhlášky bola vypracovaná v súlade so zámerom zvýšenia autonómnosti škôl.

Zodpovednosť školy za škodu voči žiakom školy

1.6.2011

JUDr. Martina Paluskova

Školské úrazy sú neoddeliteľnou súčasťou vo vzťahu medzi školou, prípadne zriaďovateľom a žiakmi.

Vymenovanie a odvolanie riaditeľa školy

3.5.2011

Mgr. Miroslava Kušníriková

Odborný článok sa zaoberá možnosťami vymenovania a odvolávania riaditeľa školy zriaďovateľom školy 

Predpoklady výkonu funkcie zástupcu riaditeľa

24.3.2011

JUDr. Peter Bellas

Je v súlade s platnou legislatívou ak na súkromnej škole v pozícii zástupcu riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti bude nepedagogický zamestnanec?

Školská spoločnosť - dozor nad deťmi a žiakmi II.

14.2.2011

PaeDr. Marta Žáčková

Druhá časť článku týkajúca sa ďalších dôležitých informácií o vykonávaní dozoru na súkromných školách a školských zariadeniach.

Školská spoločnosť - dozor nad deťmi a žiakmi I.

11.2.2011

PaeDr. Marta Žáčková

Škola a školné zariadenie zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov.

Vylúčenie žiaka zo školy – Porovnanie a vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a slovenskej právnej úpravy

9.2.2011

Veronika Kosová

Problematika porušovania školského poriadku zo strany žiakov je pomerne častým problémom škôl, preto uvádzame príklad z judikatúry Súdu, ktorý približuje ponímanie disciplinárnych postihov za porušenie školského poriadku, a zároveň uvádza, že tieto postihy sú rovnako dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu ako proces samotný.

Rozsudok o vylúčení žiaka a jeho záväznosť pre slovenské súdy

1.2.2011

JUDr. Martina Palušková

Vylúčenie žiaka zo školy nie je porušením práva na vzdelanie. Je tento rozsudok záväzný pre slovenské súkromné školy?

Školská spoločnosť - vylúčenie žiaka

31.1.2011

Veronika Kosova

Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva vylúčenie žiaka zo školy nie je porušením práva na vzdelanie.


Vznik právnej subjektivity materských škôl

31.1.2011

JUDr. Martina Paluskova

Mnohé školy majú záujem získať právnu subjektivitu, aby mohli v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene. Čo pojem právna subjektivita znamená a aký proces predchádza jej získaniu v prípade súkromných materských škôl?

Školská spoločnosť - Kontrola na školách I.

31.1.2011

JUDr. Martina Paluskova

Účelom kontroly škôl je zabezpečiť súlad skutočného stavu existencie, fungovania a činnosti škôl so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prvej časti dvojdielneho odborného článku rozoberáme kontrolu vykonávanú ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU. Druhá časť článku bude obsahovať dôležité informácie v prípade Inšpekcie práce a kontroly podľa zákona o službách zamestnanosti.

Investovať do vzdelania sa oplatí

28.1.2011

Inštitút finančnej politiky

Inštitút Finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky zverejnil analýzu týkajúcu sa súčasnej hodnoty investície do vzdelania z pohľadu jednotlivcov a štátu. Analýzu si môžete stiahnuť tu.

Odmeňovanie pedagogického zamestnanca v súkromnej materskej škole

21.1.2011

JUDr. Peter Bellás

Aké sú mzdové nároky pedagogického zamestnanca v súkromnej materskej škole?

Školská spoločnosť - Kontrola na školách II.

17.12.2010

JUDr. Martina Palušková

Pokračovanie odborného článku Kontrola na školách I.

Vybrané návrhy na zmenu školskej legislatívy v rámci národnej odbornej diskusie

23.11.2010

JUDr. Peter Bellas

Školská spoločnosť spracovala odborné vyjadrenia zaslané v rámci verejnej diskusie o zmenách v školskej legislatíve. 

Samosprávy chystajú školám najhorší rok

21.11.2010

Peter Handiak

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení priniesla tlačovú správu ohľadom aktuálneho diania vo financovaní školských zariadení. 

Nové trendy v školskej legislatíve

16.11.2010

JUDr. Peter Bellás

Centrálny portál prináša úvodný materiál o stave školskej legislatívy, ktorý sa stal podkladom pre verejnú diskusiu o zmenách v právnej úprave škôl a školských zariadení. 

Tok štatistických údajov a systém financovania súkromných škôl

15.11.2010

JUDr. Mária Kostolná

Systém financovania súkromných škôl sa uskutočňuje cestou poukazovania výnosov daní z príjmov fyzických osôb prostredníctvom štátneho rozpočtu obciam, ktoré tieto finančné prostriedky následne zasielajú zriaďovateľom.

Kontrola v školách a školských zariadeniach

4.11.2010

JUDr. Peter Bellas

Možnosti vykonávania kontroly v školách a školských zariadeniach

Dispozícia s nožom u žiaka školy

5.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Aký postup zvoliť v prípade, ak dôjde k nájdeniu noža u žiakov ako si ho ukazujú v škole? Je potrebné túto udalosť hlásiť polícií?

„Nedokonalosť“ školskej legislatívy

2.10.2010

JUDr. Mária Kostolná

Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.
Odborné stanoviská (28)

Stanovisko Ministerstva školstva k financovaniu na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa § 9aa zákona o štátnej správe v školstve

8.12.2022

Ministerstvo školstva SR

Stanovisko Ministerstva školstva k financovaniu súkromných, cirkevných škôl a školských zariadení po zmene adresy školy a školského zariadenia

8.12.2022

Ministerstvo školstva SR

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

25.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje zvýšené obavy riaditeľov škôl a školských zariadení z absencie informácií o bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré očakávajú od okresných úradov v sídle kraja.

Usmernenie k vyplácaniu príplatku za profesijný rozvoj

7.10.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie v súvislosti s vyplácaním príplatku za profesijný rozvoj podľa §32g zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

1.8.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 

Príručka pre školského knihovníka

20.2.2019

Slovenská pedagogická knižnica

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

20.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Metodické usmernenie sa týka všeobecných zásad ochrany súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.

Usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov

4.10.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Prinášame Vám usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Usmernenie pre školy pri organizácii účelových cvičení

19.9.2017

MŠVVŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyšpecifikovalo, s akými organizáciami môžu školy spolupracovať pri organizovaní účelových cvičení. Cieľom usmernenia je predísť situáciám, keď účelové cvičenia na školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Stanovisko GP SR k postaveniu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako chránenej osoby

26.1.2017

Generálna prokuratúra SR

Prinášame Vám stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo dňa 6. júna 2016 k postaveniu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako chránenej osoby. 

Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

9.6.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom vydania metodického pokynu je zjednotenie postupu riaditeľov škôl, školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a okresných úradov v sídle kraja v zmysle platnej legislatívy, ktorý predchádza prideľovaniu finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Stanovisko výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k zmenám školských zákonov

28.11.2013

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k zmenám školských zákonov

Prinášame Vám stanovisko výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Metodické usmernenie č. 13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencii elokovaných pracovísk a zmene školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času

26.4.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu

11.4.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usmernenie pre prijímateľov nenávratných finančných príspevkov vo veci zverejňovania zmlúv

9.2.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usmernenie Ministerstva školstva pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku vo veci verejného obstarávania

9.2.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školská spoločnosť - Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a zaradenie do stupňa riadenia

31.1.2013

Krajský školský úrad v Trenčíne

Prinášame odpoveď Krajského školského úradu na otázku, do akého stupňa riadenia by mal byť zaradený riaditeľ škola bez právnej subjektivity.

Školská spoločnosť - Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o financovaní od 1.1.2013

11.12.2012

JUDr. Martina Palušková

Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o financovaní.

Školská spoločnosť - Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

11.12.2012

JUDr. Martina Palušková

Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o štátnej správe v školstve.

Školská spoločnosť - Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013

19.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.

Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní od 1.1.2013

14.11.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám informáciu o zmenách v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 

Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o financovaní škôl s účinnosťou od 1.1.2013

14.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2013.

Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

13.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.

Výchovné a vzdelávacie služby - oslobodenie od dane

2.12.2010

Bc. Katarína Ludányiová

Vysoká škola poskytujúca výchovné a vzdelávacie služby v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách, platiteľ dane, poskytne inej vysokej škole dočasne učiteľa. Cena služby bola stanovená vo výške mzdových nákladov. Je možné považovať túto službu za oslobodenú, nakoľko ide o vzdelávacie služby?

Obmedzenie výkonu inej zárobkovej činnosti vedúceho zamestnanca súkromnej školy

15.11.2010

JUDr. Martina Paluskova

Je možné aby riaditeľ jednej zo súkromných škôl, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom vykonával funkciu riaditeľa aj na inej súkromnej škole zriadenej tou istou právnickou osobou / zriaďovateľom?

Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia na školský rok 2010/2011

3.10.2010

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Je škola, ktorá si dáva reklamu na billboard v anglickom jazyku povinná mať podľa jazykového zákona aj slovenský text.

1.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Toto stanovisko sa zaoberá otázkou, či je škola, ktorá si dáva reklamu na billboard v anglickom jazyku povinná podľa jazykového zákona mať aj slovenský text.

Vzťah štatutárneho orgánu, zástupcu riaditeľa školy a zriaďovateľa školy

22.1.2006

Krajský školský úrad v Trenčíne

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení vymedzuje v § 10 pôsobnosť krajských školských úradov. Ich pôsobnosť je síce zhodná so sídlami a s územnými obvodmi samosprávnych krajov, avšak každý školský úrad poskytuje v zmysle § 11 ods. 4 spomínaného zákona poradenskú činnosť, ktorá vychádza z platnej právnej legislatívy, tzn. každé stanovisko krajského školského úradu je v mnohých prípadoch určitou inšpiráciou pri aplikácii všeobecných právnych predpisov, aj napriek skutočnosti, že je vydané v rámci jeho územnej pôsobnosti.

Stanovisko, ktoré je použité v tomto dokumente bolo vydané Krajským školským úradom v Trenčíne a zaoberá sa problematikou vzájomného vzťahu zriaďovateľa, štatutárneho orgánu a riaditeľa školy.

Prípadové štúdie (172)

Zápis dieťaťa do školy a podpisy rodičov na prihláške

26.4.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Na zápis dieťaťa do školy prišiel iba jeden rodič. Podpísal prihlášku dieťaťa a overili sme jeho občiansky preukaz. Postačuje na zápis dieťaťa do školy takýto postup alebo musia prihlášku podpísať obaja rodičia dieťaťa?

Riaditeľka CVČ a uznanie druhej atestácie učiteľa?

26.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Riaditeľka CVČ, ktorá pracovala ako učiteľka v MŠ, má vydané Osvedčenie o druhej atestácii – učiteľ/učiteľ pre predprimárne vzdelávanie. Keďže má urobenú aj druhú atestáciu, môžeme ju zaradiť ako pedagogického zamestnanca s II. atestáciou? Priznáva nový zamestnávateľ zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj, ak jej bol priznaný predchádzajúcim zamestnávateľom? 

Opakované poverovanie riaditeľa MŠ bez výberového konania

17.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

V MŠ sa pravidelne striedajú dve pedagogické pracovníčky v trojmesačných intervaloch poverené riadenie na pokyn starostu. Ani jedna pedagogická pracovníčka nemá požadované kvalifikačné predpoklady. Vhodní kandidáti sa nenašli v 2 výberových konaniach v priebehu 5 rokov. Za akých podmienok môže zriaďovateľ opakovane meniť osobu poverenú riadením MŠ ?

Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

20.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 

Príspevok na udržanie zamestnanosti a odpustenie odvodov

8.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Môžeme žiadať aj príspevok na mzdy od ÚPSVaR a aj odpustenie odvodov za zamestnávateľa? 

Náhrada mzdy rôznych zamestnancov počas mimoriadnej situácie

17.4.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z časti: rozlišujeme pomernú časť mzdy za vykonanú prácu a z časti mu patrí náhrada mzdy pri prekážke v práci?

Učiteľ ZUŠ a ZŠ, ktorý nemôže prostredníctvom elektronickej komunikácie s deťmi vykonávať  prácu „z časti“ vzhľadom na určený úväzok - prácu podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve sa bude posudzovať  podľa § 250b ods. 6) Zákonníka práce?

Je možné vychovávateľky ŠKD a učiteľky v MŠ  počas mimoriadnej situácie posudzovať za účelom uplatnenia nároku na mzdu v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce, t.j. nemôžu vykonávať prácu podľa pracovnej náplne  z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa a ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri náhrade mzdy v sume 80 %?

V prípade  kategórie tzv. „nepedagogický“ zamestnanec, ich práca môže byť z časti potrebná, ako pri mzde postupovať tu?

Prerušenie prevádzky jaslí na základe nariadenia vlády

1.4.2020

Mgr. Jana Kochan

Je prerušenie prevádzky súkromných jaslí v dôsledku nariadenia vlády prekážkou v práci len na strane zamestnávateľa ale ide aj o prekážku na strane zamestnanca, keďže vláda predsa nariaďuje prerušiť prácu aj zamestnancom?

Zaradenie špeciálneho pedagóga s I. atestáciou

5.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Zamestnankyňa má ukončené vzdelanie pre I. stupeň základnej škol , I. atestáciu a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je posudzovaná ako pedagogický zamestnanec. Môžeme ju zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou aj keď vykonáva činnosť špeciálneho pedagóga?  

Preprava žiakov súkromným vozidlom učiteľa

16.1.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné, aby učitelia základnej školy, resp. riaditeľ školy prepravoval žiakov školy na rôzne súťaže a olympiády súkromným motorovým vozidlom? Ak áno, tak za akých podmienok?

Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca

29.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?

Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku

24.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?

Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času

16.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určeného pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľov?

Môže mu uznať osvedčenie o prvej atestácii, ktorú vykonal v zaradení ako učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľ? Je možné takto kvalifikovaného vychovávateľa dočasne poveriť riadením CVČ? 

Zníženie poplatku za stravné riaditeľom obecnej školy?

10.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže riaditeľ školy odpustiť prípadne znížiť poplatok, ktorý bol schválený zriaďovateľom VZN na čiastočnú úhradu nákladov , výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR?

Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu

9.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Zaradenie špeciálneho pedagóga

4.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Do akej pracovnej triedy je potrebné zaradiť pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole po 1.septembri 2019?

Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie

19.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Náhrada mzdy počas letných prázdnin

26.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Má pedagóg právo na náhradu mzdy za vyšetrenie u lekára, ktoré absolvuje počas letných prázdnin? 

Rozdielna výška dotácie pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov?

12.6.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec má v zmysle platnej legislatívy povinnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení výšku dotácie na mzdy a prevádzku, ktorú bude poskytovať zriaďovateľom niektorých druhov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Môže obec výšku tejto dotácie určiť pre jednotlivé školy a školské zariadenia rozdielne? Napríklad tak, že jedna zo súkromných materských škôl bude poberať vyššiu dotáciu ako ostatné súkromné materské školy na území obce?

Neotvorenie 1. ročníka ZŠ pre nízky počet žiakov

12.6.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Na zápis do prvého ročníka základnej školy zriadenej obcou prišlo len sedem žiakov. Môže riaditeľ tejto základnej školy rozhodnúť, že prvý ročník základnej školy sa v danom školskom roku neotvorí?

Príspevok na rekreáciu a detské podujatia

27.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Okruh subjektov povinných používať lapače tukov

22.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu

15.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa dohodli na spoločnom školskom obvode. Je v takom prípade povinne členom rady školy aj zástupca tej obce, ktorá nie je zriaďovateľom školy?

Účasť zriaďovateľa na výberovom konaní na riaditeľa školy

29.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Možno zamedziť zástupcom zriaďovateľa zúčastniť sa na výberovom konaní na pozíciu riaditeľa školy a školského zariadenia?

Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy

13.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 

Dotácia na mzdy a prevádzku školy vs. zákon o registri partnerov

7.3.2019

JUDr. Veronika Gvušč

Obec poskytuje súkromnej základnej umeleckej školy dotáciu na mzdy a prevádzku, ktorá za rok 2019 presiahne sumu 100.000€. Považuje sa dotácia za „finančné prostriedky“ alebo „plnenie, ktorého predmetom sú majetkové práva“ na účely ZRPVS? Bude mať škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora?

Spoločný školský obvod základnej školy

6.3.2019

Mgr. Matej Trnavský

Na zriadenie školského obvodu je potrebné všeobecne záväzné nariadenie obce. Môže obec bez súhlasu obcí, z ktorých deti navštevujú základnú školu zriadiť všeobecne záväzným nariadením školský obvod, kde zahrnie do svojho obvodu aj deti zo susedných obcí, ktoré navštevujú túto základnú školu? Alebo je potrebná na to dohoda / zmluva starostov o zriadení školského obvodu a na základe toho môže obec prijať všeobecne záväzné nariadenie?

Povinne zverejňované informácie na webovej stránke školy

6.3.2019

Mgr. Matej Trnavský

Aké informácie je povinná zverejňovať na svojej webovej stránke súkromná škola?

Poslanecký prieskum v základnej škole?

13.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?

Dodržanie počtu „nezamestnancov“ školy v rade školy

1.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zriaďovateľ delegoval do rady školy vedúcu školskej jedálne, ktorá je zároveň poslankyňa zastupiteľstva. Nedochádza týmto k prekročeniu počtu nepedagogických pracovníkov v rade školy?

Kontrola použitia dotácie obce v ZUŠ

17.1.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Právnická osoba je zriaďovateľom súkromnej základne umeleckej školy na území obce a v zmysle príslušných právnych predpisov jej obec poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku. Podľa VZN obce podlieha táto dotácia finančnej kontrole podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Môže túto vykonávať hlavný kontrolór obce s odôvodnením, že mu toto právo vyplýva z jeho funkcie hlavného kontrolóra obce?


Konkurenčná doložka pre učiteľa?

10.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné zakázať učiteľovi našej školy, aby po ukončení pracovného pomeru nemohol založiť vlastnú súkromnú školu?  

Odchod žiakov mimo školy cez prestávku

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je 30 minútová prestávka medzi dopoludňajším a odpoludňajším vyučovaním na strednej škole súčasťou vyučovania? Ak žiak počas tejto prestávky opustí školu, kto zaň nesie zodpovednosť?

Povinnosť súkromnej školy testovať pohybové predpoklady

20.9.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Má súkromná škola povinnosť poskytnúť Národnému športovému centru údaje k povinnému testovaniu pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov základných škôl?

Výkon rodičovských práv k dieťaťu po rozvode

20.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Aké práva majú rozvedení rodičia voči škole, ktorú navštevuje ich spoločné dieťa? Ako má škola komunikovať voči rozvedeným rodičom dieťaťa?

Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca

1.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?

Povinné očkovanie ako podmienka pre prijatie do školy

25.7.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Musia byť deti, ktoré sa hlásia do materskej školy, povinne zaočkované? Ak áno, aké očkovania musia mať?

Dotácie súkromnej ZUŠ

3.7.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Od 01.09.2018 začne v našej obci pôsobiť súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie, pôsobiace v obci. Táto škola od obce požaduje od septembra dotáciu.
Je obec povinná dotovať túto súkromnú ZUŠ-ku už od 01.09.2018? 
Nevzniká táto povinnosť obci až od januára 2019, kedy sa ich existencia premietne do podielových daní podľa počtu detí k 15.9.2018?Vykazovanie počtu detí v materskej škole

20.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Aké sú pravidlá pre vykazovanie počtu detí v materských školách? Môže materská škola postupovať podľa prevádzkového poriadku, ktorý schválila podľa starších predpisov?

Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy

13.6.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?

Povinný odpočinok detí v materskej škole

14.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Rodičia našej materskej školy sa dožadujú, aby sme ich deti v predškolskom veku neukladali po obede spať ale vymysleli im iný program. Je možné ich požiadavkám vyhovieť alebo je našou povinnosťou uložiť deti spať?

K určeniu práce nadčas učiteľov pri aktivitách mimo školy

9.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme základná umelecká škola, ktorá so žiakmi absolvuje rôzne súťaže a aktivity mimo pracoviska. Keďže ide niekedy aj o viacdňové akcie, akým spôsobom vieme určiť, kedy ide o prácu nadčas?

Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne

10.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?

Súhlas obce pri zriadení súkromnej školy

10.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je pri zriaďovaní súkromnej materskej školy zastupiteľstvo povinné vyjadriť súhlas s jej zriadením?

Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ

21.12.2017

g_Miriama Draskovicova

Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.

Zaradenie súkromných jaslí do siete

13.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme súkromné jasle. Mesto nás odmieta zaradiť do siete s odôvodnením, že mestské jasle majú pokryté kapacity, preto súkromné jasle nepotrebujú. Môže nás mesto takto blokovať, pričom my prichádzame o dotácie štátu na deti do 2 rokov veku? 

Prijatie dieťaťa do školy na žiadosť jedného rodiča

13.12.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže materská škola prijať dieťa na základe žiadosti, ktorú podá len jeden z rodičov? 

Potvrdenie o návšteve školy rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa

6.12.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Sme povinní vydať potvrdenie o návšteve materskej školy otcovi dieťaťa, pokiaľ máme vedomosť o tom, že rodičia spolu nežijú a dieťa je v osobnej starostlivosti matky ? Dieťa bolo prijaté do materskej školy len na základe žiadosti matky. 

Uznanie osvedčenia na účely kreditového príplatku

15.11.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Pedagogický zamestnanec nám predložil za účelom uznania kreditového príplatku osvedčenie na základe overenia profesijných kompetencií, ktoré mal vydané tohto roku. Máme takto získané osvedčenie zamestnancovi uznať? 

Záujmový útvar vedený iným ako pedagogickým zamestnancom?

8.11.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné, aby záujmový útvar v mimovyučovacom čase v priestoroch školy viedol aj niekto iný ako pedagogický zamestnanec školy? Kto zodpovedá za škodu alebo úraz, ktorý vznikne počas činnosti tohto krúžku?

Príkaz ostrihať dieťa vs. rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania

13.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môže riaditeľka materskej školy rozkázať, aby sme dali ostrihať syna, pretože chlapci nemajú mať dlhé vlasy? Vyhráža sa, že ho pre to vyhodí zo škôlky. Ako sa máme proti takémuto správaniu brániť?

Poverenie riadenia školy externým pedagogickým zamestnancom

6.10.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže byť riadením školy dočasne poverený zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom danej školy (externý pedagogický zamestnanec)?

Výkon činností uvádzajúceho odborného zamestnanca počas materskej dovolenky

27.9.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Súkromná škola chce prijať školského psychológa na zastupovanie psychologičky, ktorá odišla na materskú dovolenku. Činnosť uvádzajúceho odborného zamestnanca chce vykonávať naša pôvodná psychologička ktorá je na materskej dovolenke. Akou formou s ňou uzavrieť zmluvu? Ako má byť odmeňovaná?

Povinnosť registrácie školy do registra partnerov verejného sektora?

2.8.2017

Matej Trnavský

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako zriaďovateľ materskej školy je zaregistrovaná do registra partnerov verejného sektora z dôvodu dotácie z eurofondov EÚ na dostavbu nových priestorov MŠ. Zriaďovateľ prenajíma všetkým svojim školám priestory pre činnosť. Školy dostávajú dotácie prostredníctvom zriaďovateľa. Musia sa okrem zriaďovateľa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora aj jeho tri školy?


Neakceptovanie kandidáta na riaditeľa školy zriaďovateľom

2.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Aký je postup v prípade, že zriaďovateľ (starosta) neakceptuje školskou radou navrhnutého kandidáta na post riaditeľa školy?

Náhle prerušenie prevádzky materskej školy

27.7.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Kedy je riaditeľ materskej škôlky oprávnený zavrieť škôlku? Môže si určiť podmienky ako napr. ak klesne počet detí pod stanovenú hranicu? Môže zavrieť škôlku zo dňa na deň alebo musí dopredu informovať rodičov? Ide o materskú školu, ktorej zriaďovateľ nie je zriaďovateľom nijakej inej materskej školy.

Predaj školských rovnošiat zriaďovateľom školy

27.7.2017

Mgr. Matej Trnavský

Zriaďovateľ školy, ktorým je obchodná spoločnosť, doteraz predával všetkým žiakom školskú rovnošatu, pričom ju predával s malým ziskom, keďže robí aj inú podnikateľskú činnosť. Predaj rovnošiat bol výlučne pre potreby školy. Môže predávať žiakom školskú rovnošatu aj po tom ako má činnosť - predaj tovaru vymazanú z obchodného registra?


Dostatočne určité vymedzenie predmetu nájmu

27.7.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 

Pracovné voľno zamestnanca pri kontinuálnom vzdelávaní

19.7.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Zamestnanec sa prihlásil na kontinuálne (kreditové) vzdelávanie a na vykonanie prvej alebo druhej atestácie, ktoré nebolo v pláne kontinuálneho vzdelávania, resp. riaditeľ s ním nesúhlasí. Patrí alebo nepatrí tomuto zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 5 dní podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.317/2009 Z.z.? 

Nesplnenie podmienok výberového konania na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy

29.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Mesto ako zriaďovateľ MŠ vypísalo výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy. V zmysle platných predpisov sú kvalifikačné požiadavky a ďalšie požiadavky okrem iných: absolvovanie študijného odboru alebo vzdelávacieho programu, prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma), minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. Uchádzači majú do stanoveného termínu predložiť požadované doklady. Čo v prípade, ak uchádzač nemá absolvovanú prvú (atestáciu) kvalifikačnú skúšku do dňa výberového konania?

Podmienky pre vydanie školského poriadku

23.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku? Aký obsah má mať školský poriadok?

Má súkromná umelecká škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak jej obec poskytuje dotáciu na rekonštrukciu?

21.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Má byť  súkromná umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorej sa poskytuje dotácia na rekonštrukciu zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak spĺňa limit uvedený v zákone?

Podmienky pre priznanie osobného platu pre zamestnanca

6.6.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Aké sú podmienky pre priznanie osobného platu podľa § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. pri pedagogických zamestnancoch školy? Je to na rozhodnutí vedúceho pedagogického zamestnanca? Čo sú vlastne ,,osobitne významné pracovné činnosti alebo mimoriadne náročné pracovné úlohy"? Aké sú riziká poskytnutia osobného platu pre zamestnanca?

Podnikanie riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy

11.4.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Som vedúcim pedagogickým zamestnancom – riaditeľom a zároveň štatutárnym orgánom súkromnej základnej umeleckej školy. Môžem podnikať?

Mzdové údaje zamestnancov školy ako podmienka poskytnutia dotácie?

16.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec požadovať od súkromnej základnej umeleckej školy mzdové údaje jednotlivých zamestnancov za účelom poskytnutia dotácie?

Financovanie mimoškolských aktivít detí obcou

4.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Akou formou môže obec financovať mimoškolské aktivity jednotlivcov (detí), ak navštevujú centrum voľného času, základnú umeleckú školu, jazdecké kluby a podobne?

Je možné financovanie jednotlivca iba na základe potvrdenia z daného zariadenia alebo akou zákonnou formou možno podporovať tieto aktivity?

„Vypožičanie“ zamestnancov školy

20.12.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné pedagogického zamestnanca, ktorý bude mať úväzok vo výške 100% v základnej škole, vypožičať do gymnázia? Zriaďovateľom jednotlivých súkromných škôl je jeden subjekt. Učiteľ by mal reálne 70% úväzku v základnej škole a zvyšných 30% by si odpracoval v gymnáziu s tým, že medzi školami by bola uzatvorená zmluva o výpožičke zamestnanca.

Dotácie pre spojenú školu

20.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako sa zmení výška dotácie ak sa tri samostatné súkromné školy (materská, základná, gymnázium) zriadené tým istým zriaďovateľom, zlúčia do jednej spojenej súkromnej školy?

Škola bez subjektivity a konanie starostu z pozície zamestnávateľa

12.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže dať obec ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity písomné upozornenie za neuspokojivé plnenie pracovných úloh učiteľkám na základe sťažnosti rodiča, kedy existujú len tvrdenia detí voči tvrdeniam učiteľky?

Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

5.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou povinný mať od 01.01.2017 zriadený prístup do elektronickej schránky?

Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

29.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako máme riešiť situáciu, keď sa rodič dožaduje, aby jeho sa jeho dieťa (žiak oslobodený od predmetu telesná výchova) zúčastnilo na lyžiarskom kurze, ktorý poriada škola. Kto bude zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky

25.11.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?

Uhradenie pokuty z prostriedkov štátneho rozpočtu?

10.11.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže škola zriadená obcou uhradiť pokutu uloženú Úradom pre verejné obstarávanie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu? Je možné túto pokutu zosobniť riaditeľovi školy?

Majetkové priznanie zástupcu riaditeľa školy

7.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Vzťahuje sa povinnosť podať majetkové priznanie aj na zástupcu riaditeľa súkromnej školy – neziskovej organizácie?

Prijatie učiteľky bez splnenia kvalifikačného predpokladu

7.9.2016

Mgr. Veronika Gvušč

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?

Použitie príjmov z príspevkov uhradených podľa VZN

22.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má vydané VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V tomto VZN však nie je určené použitie ani rozúčtovanie týchto vybraných finančných prostriedkov. Kto rozhoduje o použití týchto vybraných finančných prostriedkov, prípadne ktoré všeobecne právne predpisy určujú ich použitie?

Poskytnutie dotácie základnej škole

18.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže byť poskytnutá dotácia zo strany obce na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec?

Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia

22.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže neinvestičný fond byť zriaďovateľom súkromnej školy?

Postup pri skončení výkonu funkcie riaditeľa

22.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Som riaditeľom materskej školy (bez právnej subjektivity). Funkčné obdobie mi končí v decembri 2016, pričom som však dal výpoveď ku dňu 31.7.2016. Aký bude ďalší postup zo strany obce ako zriaďovateľa, nakoľko mám menovací dekrét a aj nárok na časť dovolenky v roku 2016.

Je potrebné ešte doložiť doklad o tom, že sa vzdávam svojej funkcie k uvedenému dátumu? 

Môže zriaďovateľ poveriť vedením materskej škôlky učiteľku na celý školský rok 2016/2017 alebo iba do dátumu výberového konania (december 2016)?

Počítanie hlasov pri voľbe rady školy

31.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako treba chápať nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov pri voľbe členov rady školy rodičmi detí? Každý z rodičov dieťaťa má samostatný hlas?

Povinnosť cirkevnej školy zverejňovať zmluvy

16.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má škola zriadená cirkvou povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv? Vzťahuje sa na túto školu Zákon o finančnej kontrole a audite?

Povinnosti materskej školy pri chorobnosti detí

9.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako máme postupovať v materskej škôlke, ak nám rodičia donesú dieťa, ktoré má ešte mierne prejavy choroby napr. nádchu či kašeľ, aby nám nemohli byť uložené sankcie úradom verejného zdravotníctva?

Odklad atestácie u vedúceho pedagogického zamestnanca

24.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako má zriaďovateľ postupovať od 01.01.2017 v pracovnoprávnom vzťahu týkajúceho sa vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca, ktorý bol vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca pred 31.12.2016 a bol u neho uplatnený postup podľa § 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ak si zamestnanec do termínu 31.12.2016 nevykoná 1. atestáciu?

 

Právomoc na vydanie smernice školy

24.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Kto vydáva smernicu o prevádzkovaní auta v základnej škole s právnou subjektivitou?

 

Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom

17.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

Skrátené štúdium strednej školy

3.2.2016

g_Miriama Draskovicova

Je možné skrátené štúdium na strednej škole organizovať aj bez zaradenia do siete alebo je potrebné, aby zriaďovateľ strednej školy požiadal o zmenu v sieti škôl? Aké vysvedčenie sa vydáva v skrátenom štúdiu? Musí žiak v skrátenom štúdiu študovať v dennej forme alebo je možná aj externá forma štúdia? Aké pravidlá musí škola dodržať pri prijímaní na štúdium na strednej škole?

Školy a povinnosti podľa nového zákona o odpadoch

27.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme súkromná nezisková škola, ktorá nemá vlastnú jedáleň. Výdaj stravy nám zabezpečuje iná firma. Máme na základe nového zákona o odpade evidenčné a ohlasovacie povinnosti na nakladanie s odpadmi? 

K zaúčtovaniu príspevkov od rodičov na aktivity detí

27.1.2016

Ing. Katarína Ludányiová

Sme súkromná materská škola. Od rodičov vyberáme peniaze na aktivity detí, napr. lyžiarsky zájazd, výlety, exkurzie a podobne. V tomto prípade peniažky vyberieme a akciu zaplatíme v mene rodičov. Sme povinní premietnuť príjem týchto prostriedkov od rodičov v účtovníctve materskej školy a následne výdaj prostriedkov za akciu?

K použitiu mzdového normatívu na riešenie havarijného stavu

11.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Škola dostáva normatív na mzdy a na prevádzku cca v pomere 85% a 15%. Musíme sa tohto pomeru striktne držať, ak prevádzka je v havarijnom stave a pomer je vyčerpaný ale v mzdovej časti je dostatok peňazí na pokrytie prevádzky? Ako postupovať v tomto prípade?

Prestávka na odpočinok a jedenie

16.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

Schvaľovanie organizačného poriadku obcou

24.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou (základná škola) sama schvaľovať svoj organizačný poriadok alebo je potrebné, aby ho schvaľovalo mestské zastupiteľstvo? 

Použitie nevyčerpanej časti dotácie na mzdy zamestnancov

9.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme súkromná materská škola, ktorá v roku 2014 získala z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dotáciu označenú ako bežné výdavky a bežné transfery. Nakoľko sme časť tejto dotácie nevyčerpali do 31.12.2014, presunuli sme si jej čerpanie do 31.3.2015. Môžeme zvyšok tejto dotácie použiť na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy za mesiac január až marec 2015? 

Transferové oceňovanie zriaďovateľa a jeho škôl

27.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Musí mať zriaďovateľ (podnikateľ, v pôsobnosti ktorého sú viaceré súkromné školy, stanovené vo vzťahu k týmto školám transferové oceňovanie (transferové ceny)? 

Poplatok za odpad v škole

22.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?

K možnosti presunu finančných prostriedkov z prevádzkových na osobné náklady

20.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú pevne stanovené percentuálne podiely na osobné a prevádzkové náklady. Môže zriaďovateľ školy nejakým spôsobom presunúť finančné prostriedky z prevádzkových na osobné náklady alebo naopak? Ak áno, za akých okolností sa to dá urobiť?

Kompetencia zriaďovateľa presúvať dotácie obce/VÚC na mzdy a prevádzku

20.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže zriaďovateľ viacerých súkromných škôl a školských zariadení, ktoré sú financované z prostriedkov miest a obcí presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými organizačnými zložkami?

Použitie príspevku zriaďovateľa cirkevnej školy

13.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme ako cirkevná škola použiť príspevok od zriaďovateľa aj na mzdy alebo len na rozvoj školy, tak ako sa to uvádza v zákone? 

Finančné limity v obstarávaní do účinnosti novely

13.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Na našej škole chceme poskytnúť službu zahraničného lektora pre žiakov školy, ktorého služby sme obstarávali prostredníctvom verejného obstarávania. Môžeme ho zaplatiť z verejných zdrojov a prekročiť sumu 1000 eur alebo, keď táto zmluva bola dohodnutá pred novelou, musíme dodržať aj limit do 1000 EUR bez DPH? 

Zodpovednosť za detí na lyžiarskom svahu

6.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Organizujeme lyžiarsky výcvik, na ktorý si objednávame aj inštruktora. Kto je v takomto prípade zodpovedný za deti na svahu?

Interné smernice materskej školy

29.9.2015

g_Miriama Draskovicova

Aké všetky povinné i nepovinné interné smernice by mala mať vypracované materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec?

Predaj školských uniforiem rodičom

18.9.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme súkromná materská škola, ktorá zabezpečila deťom školské uniformy nákupom a následne sme v tej istej sume za uniformu vybrali peniaze od rodičov.

Je predaj školských uniforiem zdaňovanou činnosťou? Sme povinní použiť pri predaji uniforiem a prijatí platby od rodičov v hotovosti použiť registračnú pokladnicu?

Zabezpečenie vybavenosti školy ako príspevok zriaďovateľa

18.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako platca DPH zriadila súkromnú základnú školu. Čo je myslené pod pojmom „príspevky od zriaďovateľa“ a ako sa účtujú z pohľadu zriaďovateľa a aj z pohľadu súkromnej základnej školy? Mohol by sa považovať za príspevok zriaďovateľa aj zabezpečenie vybavenosti školy? Ak áno, mohol by si v tom prípade zriaďovateľ uplatňovať DPH na vstupe z týchto nákladov?

Zverejnenie zmluvy o grante v Centrálnom registri zmlúv

10.9.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je súkromná škola povinná registrovať finančnú zmluvu, ktorou obdržala grant Erasmus v centrálnom registri zmlúv?

Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny

21.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie? 

Práca nadčas a pohotovosť učiteľov na školskom výlete

21.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako máme správne postupovať pri počítaní rozsahu práce nadčas v súvislosti s aktivitami organizovanými mimo súkromnej školy (napr. lyžiarsky kurz, škola v prírode a pod.).? Čo sa považuje za prácu nadčas a čo sa považuje za pohotovosť? Ako odmeňovať pohotovosť? 

K oslobodeniu odborného učilišťa od platenia dane z príjmu

14.7.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Stredné odborné učilište je príspevkovou organizáciou. Má v prenájme stredisko praktického vyučovania, kde sa vykonáva odborný výcvik žiakov profesie kaderník, pričom poskytujú platené služby zákazníkom. Nejde o podnikateľskú činnosť ale o hlavnú činnosť uvedenú v zriaďovacej listine školy. Výnosy z uvedenej činnosti sú súčasťou rozpočtu školy. Sú uvedené príjmy oslobodené od dane a príspevková organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie? 

Zastupovanie riaditeľa počas materskej a rodičovskej dovolenky

14.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže byť zastupovaním riaditeľky počas materskej a rodičovskej dovolenky poverená aj iná osoba ako riaditeľ na zastupovanie? Ide nám o to, že túto osobu nechceme vymenovať za riaditeľku ani za zastupujúcu riaditeľku. Musí potom takáto osoba spĺňať všetky kvalifikačné požiadavky na riaditeľa školy?

Súhlas obce so zriadením elokovaného pracoviska

6.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy vo svojej žiadosti o súhlasné stanovisko so zriadením ekolokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy neuviedol žiadne konkrétne údaje o elokovanom pracovisku (t.j. sídlo elokovaného pracoviska, učebné odbory, predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, doklad o zabezpečení priestorov).

Môže obec vydať nesúhlasné stanovisko so zriadením elokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá má sídlo mimo obce? Ak áno, tak za akých podmienok? 

Podnikanie „bežného“ zamestnanca popri výkone práce vo verejnom záujme

23.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže zamestnankyňa centra voľného času (vychovávateľka) okrem výkonu práce vo verejnom záujme mať aj živnosť (podniká v kaderníctve)? Nejedná sa o vedúceho zamestnanca.

Poskytovanie stravovania ako služba oslobodená od DPH

22.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme súkromná základná škola, ktorú zriadila právnická osoba v súlade so školskou legislatívou. Zriaďovateľ má zriadil aj súkromnú materskú školu a súkromné gymnázium. Súčasťou súkromnej základnej školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu okrem svojich žiakov a zamestnancov aj žiakom a zamestnancom materskej školy a gymnázia. Je príjem získaný zo stravy poskytovanej všetkým trom súkromným školám oslobodený od DPH, a zároveň sú tieto výnosy z poskytovania stravy pre materskú školu a gymnázium oslobodené od dani z príjmov? Súkromná škola neposkytuje stravu materskej škole a gymnáziu za účelom dosahovania zisku.

Prijatie a vedenie dotácií na osobitnom účte

22.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme súkromná škola, ktorá dostáva dotáciu od obcí a iných orgánov štátnej správy. Musíme tieto dotácie viesť na osobitnom účte. U nás býva zvykom, že peniaze chodia na účet zriaďovateľa a ten ich potom zašle škole. Aký je najvhodnejší spôsob prijatia dotácií a následne ich vedenie? 

Postup školy pri zistení požitia alkoholu u žiaka

2.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Učiteľ má pred nástupom na exkurziu podozrenie, že žiak požil alkohol. Ako má učiteľ v tomto prípade správne postupovať? Ktorý zákon upravuje postupy riešenia tohto problému? Môžu žiaci odmietnuť dychovú skúšku? Môžu ich učitelia vyradiť z exkurzie? Ak ho škola z akcie vylúči, kto znáša finančné dôsledky (napr. žiak zaplatil za lyžiarsky kurz). Kto je zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

A ako postupovať v prípade, že učiteľ má podozrenie na požitie inej návykovej látky? 

Pomer osobných nákladov a prevádzkových nákladov v cirkevných a súkromných školách

28.4.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je záväzný pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom určený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri výpočte normatívov na rok 2015 aj pre cirkevné školy a súkromné školy?  

Odvolanie riaditeľa školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

27.4.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Riaditeľ základnej školy závažne porušil v rámci výkonu svojej funkcie viaceré právne predpisy. Akým spôsobom môžeme ako zriaďovateľ školy (obec) odvolať tohto riaditeľa, tak aby sme predišli prípadnému súdnemu sporu? Musíme do tohto procesu zapojiť aj Radu školy? Čo v prípade, ak rada školy nebude s odvolaním súhlasiť?

Posudzovanie zhody zariadení detských ihrísk v súlade s technickými normami

21.4.2015

Mgr.Miriama Draskovicova

Sme materské centrum, ktoré má vo svojom areáli detské ihrisko postavené pred 30-timi rokmi. Je možné naďalej prevádzkovať toto ihrisko, aj napriek tomu, že už je rozpore so súčasnými normami platnými pre ihriská? 

Organizačný poriadok školy

31.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom jednej základnej školy a dvoch materských škôl bez právnej subjektivity. Má mať vypracovaný organizačný poriadok, kde sú zahrnuté aj tieto školy alebo majú mať školy vypracovaný vlastný organizačný poriadok?

K odvolaniu riaditeľky materskej školy z dôvodu nesplnenia podmienky funkčného vzdelávania

24.3.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V roku 2014 sme mali výberové konanie na pozíciu riaditeľky materskej školy. Riaditeľka materskej školy v súčasnej dobe už nespĺňa vzdelanie a nemá záujem si ho i doplniť. Môžeme v takomto prípade vyhlásiť nové výberové konanie a písomne to oznámiť terajšej riaditeľke?

Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a vyplácanie nadčasov pri súčasnom poberaní príplatku za riadenie

16.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je riaditeľ školy bez právnej subjektivity štatutárnym orgánom a môžu mu byť vyplácané nadčasy, ak berie príplatok za riadenie?

Učiteľka poverená riadením a príplatok za riadenie?

16.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Učiteľka materskej školy je poverená na výkon funkcie riaditeľky. Má poverená učiteľka vykonávajúca funkciu riaditeľky nárok na príplatok za riadenie? Po skončení poverenia a následne výberového konania má nová riaditeľka nárok na príplatok za riadenie alebo príplatok za zastupovanie? 

Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a cirkevné školy

19.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z. ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) záväzná aj pre cirkevné školy? Aká je jej aplikácia v praxi? Je potrebné všetky náklady rozúčtovať podľa zložiek (energia) alebo percentuálne podľa počtu detí ?

Sprístupnenie informácií o plate zamestnancov školy obecnému zastupiteľstvu

17.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec je zriaďovateľom základnej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu. Môžu poslanci obecného zastupiteľstva byť v takomto prípade informovaní o platoch jednotlivých zamestnancov základnej školy? Môže sa táto problematika prerokovať aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva? Nie je to predmetom ochrany osobných údajov?

Platový dekrét počas dočasnej pracovnej neschopnosti

17.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

V materskej škole je riaditeľka na dlhodobej PN a následne ide na materskú dovolenku. Je potrebné meniť platový dekrét zamestnancovi, ktorý je na dlhodobej PN a nie sú mu vyplácané príplatky?

 

K opätovnému menovaniu odvolaného riaditeľa školy

15.1.2015

Mgr.Miriama Draskovicova

Do výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy sa prihlásil uchádzač – bývalý riaditeľ, ktorý bol odvolaný z tejto funkcie na základe §3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu. Musí zriaďovateľ po úspešnom výberovom konaní znovu vymenovať odvolaného riaditeľa do tejto funkcie alebo sa na zriaďovateľa vzťahuje výnimka, kedy nie je zviazaný návrhom rady školy? 

Právny účinok ustanovení Školského zákona po vyhlásení neúčinnosti Ústavným súdom

12.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako máme postupovať pri výklade ustanovení školského zákona, ohľadne ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyjadril nesúlad dňa 22.10.2014?

K dojednaniu pracovného pomeru riaditeľa školy

7.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme s riaditeľom obecnej školy dohodnúť v pracovnej zmluve pracovný pomer na dobu určitú v trvaní 5 rokov?

Súkromná škola ako povinná osoba podľa Info zákona?

22.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Je súkromná škola povinná zverejňovať informácie v zmysle Info zákona?  


Pracovnoprávne nároky nepedagogických zamestnancov školy

16.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Majú nárok na 37,5 hod. pracovný čas a o 1 týždeň vyššiu výmeru dovolenky aj technicko-hospodárski zamestnanci cirkevnej školy alebo tento nárok majú len pedagogickí a odborní zamestnanci školy. Vzťahuje sa zároveň na technicko-hospodárskych zamestnancov cirkevnej školy vyššia kolektívna zmluva?

Evidencia dochádzky riaditeľa ZŠ starostom obce

15.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže starosta obce požadovať od riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je obec, predkladanie evidencie svojej dochádzky pravidelne na každý mesiac?

Súbeh výkonu funkcie starostu a vychovávateľa v ZŠ

15.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže starostka obce s úväzkom 75% súčasne pracovať ako vychovávateľka na ZŠ na 50% úväzok?

Upratovacie práce v materskej škole

11.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmenilo sa niečo v tom ako treba v školách určiť rozsah upratovacích prác alebo je potrebné dodržiavať Metodicky pokyn Ministerstva školstva SR, ktorý vymedzuje orientačné normatívy spotreby upratovacích prác v školách a v školských zariadeniach. Je to len odporúčaní alebo ide o právny predpis, ktorý musia školy dodržiavať?

Použitie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl

2.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže sa vyplatiť odmena z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl pre všetkých učiteľov, ktorí sa o tieto deti starajú, nakoľko sa počas dňa striedajú alebo to môžeme vyplatiť len triednemu učiteľovi?

Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru

25.11.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Riaditeľ školy a vyplatené nadhodnotené práce pre školu

12.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Otázka:

Ako hlavný kontrolór som zistila nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v ZŠ zriadenej obcou. Išlo o opravu schodov, kde predpokladaná hodnota bola riaditeľom stanovená na 6.000,- € a v takej hodnote bola aj cenová ponuka od zhotoviteľa diela. V skutočnosti vyfakturoval 5.000,- €. Dali sme vypracovať iné cenové ponuky a tie boli v hodnote 1.700,- €. Znalec ohodnotil práce na 1.500,- €. Môže obecné zastupiteľstvo vyžadovať od riaditeľa ZŠ vrátenie rozdielu medzi znaleckým posudkom a vyfakturovanou sumou?

Forma zriadenia obecnej materskej školy

12.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Možno obecnú škôlku zriadiť ako rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu?

Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?

4.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Povinnosť overovania účtovnej závierky školy zaradenej v sieti audítorom

22.10.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Je cirkevná škola, ktorá je zaradená v sieti a ktorej zriaďovateľom je rehoľa, povinná overiť svoju účtovnú závierku audítorom podľa Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby?

Vykonávanie podnikateľskej činnosti riaditeľom súkromnej školy

29.9.2014

Bc. Ivana Gumanová

Môže riaditeľ súkromnej školy vykonávať podnikateľskú činnosť?

Rodičovské združenie

17.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Zrušili základnú školu, zostala iba materská škôlka, zaujímalo by ma, či si musíme dať registrovať naše nové rodičovské združenie, kde a ako sa to robí, či nám stačí viesť si iba zošit na naše príjmy a výdaje, a či v prípade nezaregistrovania sa môžeme vlastne prijímať sponzorské dary.

Odvolanie zástupcu riaditeľa školy povereným riaditeľom

11.8.2014

Bc. Ivana Gumanová

Mesto je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou. Po odchode riaditeľa školy do starobného dôchodku vykonáva túto funkciu riaditeľka, poverená zriaďovateľom na výkon funkcie do doby obsadenia miesta riaditeľa riadnym výberovým konaním. Poverená riaditeľka po nástupe do funkcie zistila, že zástupkyňa riaditeľa menovaná predchádzajúcim riaditeľom na dobu neurčitú, je dlhodobo práceneschopná a táto práceneschopnosť bude trvať aj v budúcom období.

V prípade potreby zastupovania poverenej riaditeľky nie je teda vyriešený skutočný výkon činností, ktorú má vykonávať zástupca riaditeľa . Poverená riaditeľka sa obrátila na zriaďovateľa s otázkou, či je možné, aby túto zástupkyňu z jej funkcie odvolala aj počas trvania jej práceneschopnosti a za zástupcu/zástupkyňu menovala inú osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Materská škôlka a daň z príjmu zo školného

5.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Občianske združenie je zriaďovateľom súkromnej materskej školy bez právnej subjektivity. Poskytuje vzdelávanie detí v predškolskom veku. Za túto službu vyberá od rodičov poplatky. Je príjem z týchto poplatkov oslobodený od dane z príjmov, keďže sa týka hlavnej činnosti združenia (vzdelávanie) alebo nie?

Nahlásenie nesprávneho počtu žiakov zriaďovateľom

21.7.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Aká sankcia hrozí zriaďovateľovi za nahlásenie nesprávneho počtu žiakov?

Rozhodnutie o prijatí žiaka na súkromnú školu

30.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je možné aby bolo rozhodnutie o prijatí žiaka na súkromnú školu niečím limitované – konkrétne účinnosťou zmluvy o vzdelávaní?

Financovanie škôl a školských zariadení súkromného zriaďovateľa obcou

20.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná mať vypracované všeobecne záväzné nariadenie o financovaní škôl a školských zariadení a následne uzavrieť so súkromnými zriaďovateľmi zmluvy o poskytovaní dotácii?

Čo nastane ak obec nemá uvedené všeobecne záväzné nariadenie ani zmluvy o poskytovaní dotácii a peniaze súkromným zriaďovateľom poskytuje, pričom dochádza každý mesiac k rôznej výške dotácie?

Monitorovanie priestorov škôl a školských zariadení

13.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky zaviesť monitorovanie priestorov školy alebo školského zariadenia prostredníctvo kamerového systému?

Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa školy

9.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aká je povinná doba zverejnenia informácie o konaní výberového konania na miesto riaditeľa školy v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie pred dátumom doručenia ponúk uchádzačom?

Záväznosť návrhu Rady školy na kandidáta riaditeľa

2.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Musí zriaďovateľ cirkevnej alebo súkromnej školy vyhovieť návrhu Rady školy vymenovať do funkcie riaditeľa, ktorého hlasovaním zvolila? V akých prípadoch môže byť proti jeho vymenovaniu?

Súdny prieskum rozhodnutia alebo postupu rady školy

2.6.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Môže byť rozhodnutie alebo postup rady školy predmetom súdneho prieskumu?

Menovanie nového riaditeľa školy počas súdneho konania s odvolaným riaditeľom?

19.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže zriaďovateľ vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa školy v čase prebiehajúceho súdneho sporu s odvolaným riaditeľom školy?

Prijatie dieťaťa do materskej školy

5.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Umožňuje slovenský právny poriadok vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy len na 1 školský rok?

Možnosť prijatia žiaka osemročného gymnázia na inú strednú školu

15.4.2014

Bc. Ivana Gumanová

Riaditeľ osemročného gymnázia, v ktorom moja dcéra momentálne navštevuje 4. ročník tvrdí, že dcéra si nemôže podať prihlášku na bilingválne gymnázium. Odôvodňuje to tým, že už raz dcéra prihlášku na strednú školu podala, a teda druhýkrát sa na strednú školu nemôže hlásiť. Môže si dcéra napriek tomu podať prihlášku na bilingválne gymnázium?


Finančné prostriedky pre zriaďovateľa súkromnej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

3.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže samospráva prideliť zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami menej ako 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? 

Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce

24.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Centrum voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v susednej obci sa obrátilo na túto prostredníctvom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie jeho činnosti. Zriaďovateľ predložil aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území tejto obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Je obec povinná poskytnúť finančné prostriedky?

Zaradenie pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania

3.12.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ materskej školy sme prijali osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium nepedagogického smeru. Zároveň tento zamestnanec nemá pedagogickú prax. V súčasnosti navštevuje pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Je potrebné zaradiť tohto zamestnanca do adaptačného vzdelávania?

Patrí tomuto zamestnancovi príplatok začínajúceho učiteľa? 

Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v súkromných školách

24.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Týka sa 5% zvýšenie platov aj pedagogických zamestnancov v súkromných školách, ktoré odmeňujú podľa vnútorného mzdového predpisu (Zákonníka práce)?

Povinnosť vykonávať export údajov do Rezortného informačného systému (RIS)

9.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Sme súkromné školské zariadenie. Bol nám doručený email z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v ktorom nás žiadajú vykonať export pre Rezortný informačný systém (RIS). Týka sa nás táto povinnosť?

Uloženie racionalizačného opatrenia Ministerstvom školstva

8.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Sme súkromná škola a Ministerstvo školstva nám uložilo opatrenie zlučovať triedy s nízkym počtom žiakov. Je na to oprávnené?

Zverejňovanie správy o výsledku kontroly obcou

26.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Je obec oprávnená zverejniť správu o výsledku kontroly so všetkými údajmi na svojom webovom sídle v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo?

Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia

28.5.2013

JUDr. Martina Paluskova

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.

Riadiaci príplatok v dekréte učiteľa

14.3.2013

JUDr. Martina Palušková

Ako správne uvádzať výšku riadiaceho príplatku v dekréte učiteľa? Je povinnosťou zamestnávateľa uvádzať na platový dekrét výšku riadiaceho príplatku aj v percentách? 

Školský internát a pracovný úväzok zamestnanca

12.3.2013

JUDr. Peter Bellás

Máme 68 študentov na stredoškolskom internáte. Máme 2 pedagogických pracovníkov, 1 nepedagogického. Môžeme 1 pedagogického zamestnanca zamestnať na úväzok len vo výške 75% a druhého na 100% ?

Začínajúce učiteľky v materskej škole bez praxe - adaptačné vzdelávanie

25.2.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Musia začínajúce učiteľky bez praxe v materskej škole prejsť adaptačným vzdelávaním v prípade ak v súčasnosti pracujú v materskej škole, ale prax majú absolvovanú len v špeciálnej škole? 

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa

2.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Školská spoločnosť - započítanie výkonu pracovnej činnosti

2.10.2012

Mgr. Henrieta Bicáková

Musí zamestnávateľ započítať do odbornej praxe aj prax, ktorú získal nepedagogický zamestnanec počas štúdia?

Zníženie úväzku učiteľa a pracovnoprávna úprava

11.7.2012

JUDr. Martina Paluskova

V aplikačnej praxi v školskej sfére dochádza často k zmene pracovného času učiteľov bez zmeny pracovnej zmluvy, čo je z pracovnoprávneho hľadiska nesprávny postup.

Rozhodnutie o zmene v sieti a opravný prostriedok

16.3.2012

JUDr. Martina Paluskova

V mnohých prípadoch nie sú školy spokojné s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zmene v sieti v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve a samospráve. Aj napriek tomu, že Zákon o štátnej správe v školstve nešpecifikuje náležitosti tohto rozhodnutia ako i predpoklady podania opravného prostriedku, školy a školské zariadenia majú vo všeobecnosti právo na preskúmanie týchto rozhodnutí.

Odklad povinnej školskej dochádzky

18.3.2011

JUDr. Martina Paluskova

Môže rodič na základe vlastného uváženia rozhodovať o odklade povinnej školskej dochádzky, respektíve rozhodovať o jeho zotrvaní v súkromnej materskej škole, a to aj v prípade že školský rok už začal?

Súkromné školy a verejné obstarávanie

17.3.2011

JUDr. Martina Palušková

Je súkromné školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie a ktoré má právnu subjektivitu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní povinné vykonávať verejné obstarávanie na účtovnícke služby alebo si môže vybrať firmu, ktorá jej bude poskytovať tieto služby bez verejného obstarávania?

Škola a jej prechod na právnu subjektivitu

26.11.2010

JUDr. Martina Palušková

Ja ako súkromný zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity by som mal záujem o získanie právnej subjektivity materskej školy. Je to možné? Akým spôsobom? Čo všetko je spojené s týmto procesom?

Poradné orgány na súkromnej strednej škole

24.11.2010

Krajský školský úrad v Bratislave

Aké poradné orgány musia byť povinne vytvorené na súkromnej strednej škole.

Právna úprava plnenia školskej dochádzky v školách mimo územia SR

8.10.2010

JUDr. Peter Bellás

U žiaka, ktorého kmeňovou školou je škola na území Slovenskej republiky chce na základe žiadosti zákonného zástupcu plniť školskú dochádzku na škole mimo územia Slovenskej republiky. Je limitovaná dĺžka plnenia takejto osobitnej formy plnenia školskej dochádzky? Môže zákonný zástupca požiadať o plnenie školskej dochádzky na škole v Nemecku o ďalšie dva roky?

Súkromný zriaďovateľ školy má záujem vymenovať za riaditeľa osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom

5.10.2010

JUDr. Martina Paluskova

Súkromný zriaďovateľ školy (právnická osoba) má záujem obsadiť do funkcie riaditeľa tejto školy osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom zriaďovateľa. Je takýto postup zákonný? Vzťahuje sa na príslušnú osobu nejaké obmedzenie?

Postup pri zaradení školy do siete škôl

29.9.2010

JUDr. Martina Paluskova

Zákon o štátnej správe v školstve presne určuje podmienky zaradenia školy do siete škôl a školských zariadení.

Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času

26.9.2010

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (82)

Diskriminácia z dôvodu etnického pôvodu na základnej škole

12.12.2023

Alexandra Močárová

Vplyv práva na prístup k vzdelaniu detí na legalizáciu pobytu

22.7.2021

JUDr. Monika Ivanová

Downov syndróm ako dôvod neprijatia dieťaťa do školy

9.12.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zvýhodňovanie „kvalifikovanejších“ pedagogických zamestnancov po dosiahnutí dôchodkového veku?

11.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Krajský súd Trnava z 27.5.2019 - Náhrada škody pri školskom úraze

5.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 29.1.2015 - Rozhodovanie o oslobodení žiaka s Downovým syndrómom od vzdelávania v jednotlivých predmetoch alebo ich častí

1.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Ústavný súd ČR - Voľba školy pre dieťa rodičmi a povinnosť vypočuť jeho názor

15.6.2020

Administrátor

Najvyšší správny súd ČR z 4.5.2006 - Právo dieťaťa na dochádzku do predškolského zariadenia

15.6.2020

JUDr. Martina Paluskova

Najvyšší súd ČR z 28.11.2011 - Rozhodnutie cirkevnej materskej školy o ukončení predprimárneho vzdelávania

2.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Trnava z 27.6.2018 - Dodržiavanie zásad správneho konania pri vydávaní rozhodnutí materskej školy

5.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd ČR z 6.9.2017 - Povinnosť uvádzania dôvodov odvolania riaditeľa školy v odvolaní?

21.1.2020

Adriána Kováčová

Najvyšší súd SR z 18.12.2013 - Príslušnosť orgánu na zrušenie rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do školy, ktorým došlo ku diskriminácii jedného z rodičov

14.1.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd ČR z 10.4.2018 - Voľba školy pre dieťa rodičmi a povinnosť vypočuť jeho názor

12.11.2019

Adriána Kováčová

Najvyšší súd SR z 26.9.2018 - Preskúmateľnosť uznesenia akademického senátu vysokej školy

25.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Trnava z 6.6.2018 - Spôsobenie úrazu žiaka v škole vs. chýbajúce porušenie povinnosti školy

18.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Žilina z 22.11.2017 - Porušenie finančnej disciplíny poskytnutím dotácií neoprávnenej osobe

11.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Bratislava z 26.10.2016 - Podmienky pre dotácie súkromnej škole nad rámec zákona

28.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 4.4.2017 - Preskúmateľnosť rozhodnutia riaditeľa súkromnej vysokej školy v správnom súdnictve

31.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 15.8.2017 - Vláda v postavení správneho orgánu pri určovaní súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy na území SR

9.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Žilina z 24.4.2018 - K neplatnosti odvolania riaditeľa z funkcie z dôvodu neuvedenia dátumu v rozhodnutí, ku ktorému má byť z funkcie odvolaný

23.4.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 11.3.2015 - K zákonnosti dohody o obmedzení dĺžky pracovného pomeru učiteľa

10.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Trnava z 6.6.2018 - K zodpovednosti školy a školského zariadenia za škodu pri úraze dieťaťa alebo žiaka

26.3.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.9.2015 - Odmietnutie primeraných úprav pre dieťa so zdravotným znevýhodneným je formou diskriminácie

19.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Súdny dvor Európskej únie z 11.9.2007 - K odpočtu školného zo zdaniteľného príjmu

27.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 2.2.2012 - K akceptácii učiteľskej praxe získanej v zahraničí

13.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Trnava z 29.11.2017 - K organizačnej zmene školy ako predpoklad pre výpoveď z dôvodu nadbytočnosti

22.1.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 20.9.2018 - K znevýhodňovaniu pracovníkov na dobu určitú

10.10.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Krajský súd Košice z 23.5.2012 - Právo na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku z dôvodu uzatvorenia školy

6.6.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 6.6.2017 - Odvolanie z funkcie riaditeľa školy ako právny vzťah v oblasti pracovného práva

23.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Košice z 25.11.2014 - K nároku na určenie triednictva

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 17.9.2014 - Neospravedlnená absencia vs. školské prázdniny

10.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 18.9.2012 - K povinnosti odôvodnenia návrhu na odvolanie riaditeľa z funkcie

27.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Prešov z 24.11.2016 - Predpoklady na zrušenie funkcie zástupcu riaditeľa školy

12.7.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Žilina z 16.6.2016 - Ku kvalifikačným predpokladom pre majstrov odbornej výchovy

21.6.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 17.4.2012 - Skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti pedagogického zamestnanca

7.6.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 7.2.2017 - Správa o výsledku inšpekčnej činnosti vykonanej u žalobkyne nie je spôsobilým predmetom súdneho prieskumu

4.5.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Prešov z 25.4.2012 - Ponuková povinnosť zamestnávateľa a posudzovanie vhodnosti práce z hľadiska schopností zamestnanca

19.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresný súd Bratislava I z 4.11.2015 - K predpokladom na vydanie rozhodnutia riaditeľa školy o odklade školskej dochádzky dieťaťa

15.3.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.1.2015 - K povahe rozhodnutia riaditeľa školy o oslobodení žiaka od vzdelávania

15.2.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Trenčín z 16.1.2014 - Odvolanie riaditeľa školy na návrh rady školy

7.2.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Prešov z 16.5.2013 - K neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

18.1.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 13.10.2008 - Okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevypísania vysvedčení triednym učiteľom

30.11.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Prešov z 29.1.2015 - Postavenie rady školy a vzdanie sa členstva v nej

12.10.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.3.2011 - K právomoci rady školy rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb

28.9.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 17.4.2012 - K výpovedi po neprijatí ponúknutej dohody o zmene pracovných podmienok

20.7.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.2.2016 - K vymenovaniu a odvolaniu riaditeľa školy

29.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 30.6.2008 - K neplatnosti voľby školskej rady a výberového konania na obsadenie postu riaditeľa

7.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 10.8.2011 - K otázke vecnej príslušnosti súdu na posúdenie ne/zákonnosti výberového konania na riaditeľa školy

7.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Košice z 25.9.2014 - Poskytnutie príplatku za riadenie zástupcovi riaditeľa školy

16.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 22.2.2008 - K skončeniu pracovného pomeru u pedagogického zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti

15.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 2.7.2008 - K problematike financovania neštátnych umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení

5.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Prešov z 12.11.2014 - K výpovedi zamestnanca z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce a s ohľadom na spôsob odmeňovania

30.3.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 27.1.2016 - K poslaniu reedukačného centra ako špeciálno-výchovného centra

22.3.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.10.2015 - Ku kompetencii obce poskytovať zriaďovateľom škôl a školských zariadení dotácie na mzdy a prevádzku

18.1.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.9.2015 - K prijímaniu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základné vzdelávanie

8.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 5.8.2015 - Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

8.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.10.2008 - Kompetencia krajského školského úradu rozhodovať o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odvolaní z funkcie riaditeľky

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.1.2009 - K rozhodnutiu riaditeľky o nadbytočnosti učiteliek

7.9.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.10.2012 - K odvolaniu riaditeľa z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

15.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 22.10.2014 - K priemeru známok ako kritériu pre prijatie na gymnáziá a stredné školy s maturitou

23.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 21.4.2011 - K schváleniu dotácií pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov

11.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 4.12.2008 - K odvolaniu riaditeľa školy orgánmi obce

21.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR - Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu vs. menej závažné porušenie pracovnej disciplíny učiteľkou v materskej škole

24.3.2015

Bc. Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR z 3.4.2012 - K preskúmaniu správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti súdom

16.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 18.9.2012 - K odvolaniu riaditeľa na návrh rady školy

2.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.7.2014 - K povinnosti riaditeľa školy ako zamestnávateľa riadne označiť zrušované pracovisko v rozhodnutí o organizačných zmenách

2.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 1.6.2005 - K zabezpečeniu výučby predmetu náboženská výchova na škole vs. oprávnenie riaditeľky školy nepredĺžiť pracovnú zmluvu katechétke

24.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 21.2.2008 - K rozhodnutiu riaditeľa školy k žiadosť o opakovanie ročníka na strednej škole

26.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 7.10.2004 - K právu cirkví zabezpečovať výučbu náboženstva nezávisle od štátnych orgánov

15.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 30.11.2010 - K splneniu podmienok na zápis školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení

15.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 27.6.2007 - K zmene doby trvania pracovného pomeru riaditeľa školy

8.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 27.5.2004 - Nepriama diskriminácia pedagogických zamestnankýň zamestnaných na kratší pracovný čas

1.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 22.6.2011 - Nemožnosť použitia rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie per analogiam aj na rozhodnutie riaditeľa materskej školy

24.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.3.2011 - Rada školy nie je správnym orgánom, ktorého postup alebo rozhodnutie by mohlo byť predmetom súdneho prieskumu

2.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Európsky súd pre ľudské práva z 21.6.2011 - Anatolij Ponomarjov a Vitalij Ponomarjov proti Bulharsku - Platenie školného

11.7.2012

JUDr. Helena Kravcová

Najvyšší súd SR z 25.2.2009 - K platnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy

2.7.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší správny súd ČR z 13.5.2004 - Súkromná stredná škola - Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zmene zaradenia do siete škôl

3.11.2011

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd ČR z 4.3.2009 - Zodpovednosť školy za škodu

2.6.2011

JUDr. Martina Paluskova

Súdny dvor Európskej únie z 14.6.2007 - Oslobodenie od DPH z dôvodu odplatného pridelenia učiteľa na výkon práce k inému vzdelávaciemu zariadeniu

3.12.2010

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 7.9.1994 - Testy na prijímacích pohovor a právo na vzdelanie

26.11.2010

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 16.4.2004 - Súkromná stredná škola voči krajskému školskému úradu a Ministerstvu školstva

4.10.2010

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 11.5.2005 - Fyzická osoba voči krajskému súdu vo veci namietaného porušenia jej základného práva na vzdelanie podľa čl. 42 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky

2.9.2010

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ – Rozšírenie kapacít materských škôl

25.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Záverečná správa - Kontrola financovania škôl a školských zariadení

11.4.2018

Administrátor

Vzory dokumentov (10)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.