Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny sumy životného minima

23.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 22.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Sumy životného minima  sa navrhujú upraviť k 1. júlu 2024 nasledovne: suma 268,88 eura mesačne sa upravuje na 273,99 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, suma 187,57 eura mesačne sa upravuje na 191,14 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a suma 122,77 eura mesačne sa upravuje na 125,11 eura  mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

Prijatie žiaka s prihláškou na viacerých školách

21.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Ako má škola postupovať, ak dieťa bolo zapísané na dvoch základných školách a rodičia si vybrali len jednu? Máme rozhodnúť o prijatí alebo o prestupe?

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

16.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 15.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Na základe návrhu zákona sa finančné prostriedky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín určené na podpornú činnosť budú prideľovať aj odborným radám kultúry vietnamskej národnostnej menšiny. Vzhľadom na túto zmenu sa navrhuje zvýšiť príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu, a to na sumu najmenej 8 800 000 eur. Súčasne sa navrhuje zvýšiť percento z určených príjmov fondu, ktoré môže fond použiť na vlastnú prevádzku, zo 6 % na 7 %. Táto úprava súvisí so zvýšením zdravotných odvodov pre zamestnávateľov od 1. januára 2024, ako aj zvýšením iných prevádzkových nákladov fondu. Návrh zákona taktiež upravuje jednu z podmienok poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľovi o poskytnutie finančných prostriedkov.

Informácia o plnení Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

15.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 08.05.2024 vláda vzala na vedomie informáciu o plnení opatrení Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. 

Národná stratégia určila 10 strednodobých cieľov, ktorých splnenie sa predpokladá v horizonte do roku 2025,a to:

  • Zvýšiť informovanosť o práve osôb so zdravotným postihnutím žiť nezávislým spôsobom života a začleniť sa do spoločnosti
  • Prepojiť zdravotno-sociálnu starostlivosť o ľudí so zdravotným znevýhodnením a seniorov v SR
  • Zlepšiť profesionalitu výkonu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
  • Zefektívniť systém viaczdrojového financovania komunitných služieb a opatrení na komunitnej úrovni
  • Rozvoj služieb na komunitnej úrovni
  • Podpora aktivizácie klientov zariadení sociálnych služieb
  • Znížiť počet detí umiestnených v zariadeniach SPOD a SK na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
  • Deinštitucionalizovaných 80 % aktuálnych kapacít na výkon rozhodnutia súdu v centrách na komunitný spôsob usporiadania organizačných súčastí centier
  • Zvýšiť kvalitu poskytovania starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením vrátane zabezpečenia podmienok na ich integráciu a inklúziu 
  • Zaviesť systém monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti náhradnej starostlivosti.