Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.)

Všeobecne prospešné služby sú v zákone č. 213/1997 Z. z. vymenované iba príkladmo. Medzi tieto služby patrí najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. Medzi všeobecne prospešné služby patria aj služby, ktoré nie sú v zákone výslovne uvedené, ale majú všeobecno – prospešný charakter.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (19)

Zákon o registri MVO a neziskové organizácie

28.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Tento zákon, ako jeden z najvýznamnejších zákonov tretieho sektora, prináša zmeny v registrácii všetkých mimovládnych neziskových organizácií, teda aj všeobecne prospešných spoločností. Odborný článok prináša prehľad týchto zmien.

Manuál k aktivácií elektronických schránok MVO organizácií

19.11.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Podľa súčasného znenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „ zákon o e-Governmente) sú právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra oprávnené dobrovoľne si aktivovať elektronickú schránku za účelom doručovania úradných rozhodnutí. Pôjde najmä o právnické osoby, ktorými sú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.

Pre tieto subjekty platí termín povinnej aktivácie elektronických schránok na 1. jún 2020. Pokiaľ si v tomto termíne dobrovoľne neaktivujú elektronickú schránku, vykoná túto aktiváciu automaticky Úrad vlády Slovenskej republiky, a to aj bez súhlasu právnickej osoby.   

Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR

23.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.


Nová právna úprava zodpovednosti funkcionárov

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Odborný článok sa bližšie venuje úprave povinností riaditeľov a členov správnej rady v neziskovej organizácií, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby. Od 15. 1. 2018 je účinná novela č. 4/2018, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Novela zákona o neziskových organizáciách zaviedla viacero nových povinností členom správnej rady a riaditeľovi neziskovej spoločnosti poskytujúcej všeobecne prospešné služby. 

Pracovnoprávny vzťah štatutárneho orgánu

30.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme výkonu funkcie štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy a súbehu pracovného pomeru s výkonom funkcie štatutárneho orgánu.

Postup krokov pri vypracovaní a uložení výročnej správy

18.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Jednou zo zákonných povinností nadácie je povinnosť vypracovať a uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok. Vzhľadom k tomu, že posledný deň na uloženie výročnej správy nadácie za rok 2014 pripadne na 31. máj 2015, pričom nesplnenie tejto povinnosti zákon prísne postihuje, prinášame pre všetky nadácie postup krokov k vypracovaniu a uloženiu výročných správ.

Postup krokov pri zmene riaditeľa

28.4.2015

Mgr.Miriama Draskovicova

V rámci fungovania neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby môže nastať situácia, kedy najvyšší orgán neziskovej organizácie správna rada, má záujem vymenovať nového riaditeľa pred uplynutím funkčného obdobia predošlého riaditeľa. Zmyslom tohto odborného článku je preto poukázať na celkový postup správnej rady v prípade, ak sa rozhodne zmeniť svojho riaditeľa. 

Zmluvný vzťah štatutárneho orgánu riaditeľa s neziskovou organizáciou

5.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme otázke, akú zmluvu je možné uzatvoriť na výkon funkcie riaditeľa v neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“), ak poberá odmenu. Venujeme sa odlišnostiam v prípade súkromných neziskových organizácií a organizácií s majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku.


Výročná správa neziskových organizácií

4.4.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme povinnosti uloženia výročnej správy neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby do verejnej časti registra účtovných závierok.

Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok

13.2.2014

Ing. Mária Pančová Hudáková

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora

10.2.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 

Čo znamená pojem nezisková organizácia?

16.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a podnikanie

15.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Predmetom tohto odborného článku je vysvetlenie, či je nezisková organizácia oprávnená poskytovať všeobecne prospešné služby a pritom dosahovať zisk. 

Najčastejšie uzatvárané zmluvy v neziskovom sektore a daňová uznateľnosť výdavkov

4.12.2011

JUDr. Martina Paluskova

V oblasti mimovládnych organizácií a spoločností, či podnikateľov je sponzorstvo, darovanie, či peniaze poskytnuté mimovládnym organizáciám za reklamu jedným z dôležitých spôsobov rozvíjania a podporovania všeobecno-prospešných aktivít mimovládneho sektoru. Aké sú rozdiely medzi jednotlivými zmluvami a či sú tieto spôsoby vhodnými z pohľadu daňovej uznateľnosti výdavkov sa dočítate v našom odbornom článku.

Novela zákona o neziskových organizáciách a jej ústavnosť z pohľadu poslancov NRSR

2.10.2010

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd Slovenskej republiky bude na základe podnetu poslancov NRSR posudzovať (ne)súlad novely zákona o neziskových organizácicáh a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s Ústavou Slovenskej republiky.

Založenie neziskovej organizácie

28.9.2010

Mgr. Martin Čontofalský

Novela zákona č. 35/2002 Z .z. zaviedla definíciu neziskovej organizácie tak, aby boli zrejmé obidva základné definičné znaky tejto právnej formy a to poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako predmet činnosti neziskovej organizácie a neziskovosť ako základné kritérium fungovania neziskovej organizácie.

V porovnaní s pôvodnou právnou úpravou sa definícia neziskovej organizácie doplnila o princíp neziskovosti. Vyjadrenie tohto princípu v definícii má význam najmä z toho dôvodu, že odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov, ktoré tiež môžu poskytovať podobné služby. Podstata tohto princípu spočíva v tom, že hoci nezisková organizácia môže okrem poskytovania všeobecne prospešných služieb vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku, táto jej činnosť nesmie priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov. Zisk po zdanení musí nezisková organizácia použiť na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola založená.

Vedenie účtovníctva v zahraničnej organizačnej zložke zriadenej na území Slovenskej republiky

9.9.2010

Ing. Ľudmila Novotná

Zahraničné osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské právne subjekty. V príspevku sa uvádzajú povinné náležitosti obchodných dokumentov týkajúcich sa podniku zahraničnej osoby alebo jeho organizačnej zložky, financovanie organizačných zložiek, požiadavky na vedenie účtovníctva a účtovníctvo v organizačnej zložke.

Účtovná závierka neziskových organizácií za účtovné obdobie 2009 v podvojnom účtovníctve

6.7.2010

Ing. Jana Vršková

Neziskové organizácie postupujú pri uskutočňovaní účtovnej uzávierky a zostavení účtovnej závierky v súlade s treťou časťou zákona o účtovníctve. Na základe tejto časti je každá účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

6.5.2010

Mgr. Dušan Mikulec

Podľa Filipovej (2002) v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov (zmena 35/2002 Z.z.) sa upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií.

Odborné stanoviská (1)

Neziskové organizácie v rozhodnutiach Ústavného súdu SR

21.2.2011

1.SNSC

Centrálny portál uverejňuje sumár rozhodnutí Ústavného súdu SR, kde účastníkom konania bolo občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, náboženská spoločnosť alebo politická strana.
Prípadové štúdie (37)

Povinnosť neziskovej organizácie nahlásiť zmeny registrovému úradu

15.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby bude meniť niektoré údaje v štatúte. Máme povinnosť nahlásiť každú zmenu okresnému úradu? Čo musíme úradu predložiť za účelom vykonania zmien?

Otázky s plnením si povinností funkcionárov neziskovej organizácie

2.4.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Aké právne kroky možno vyvodiť voči riaditeľovi neziskovej organizácie, ktorý nepredloží rozpočet na nasledujúci rok v stanovenom termíne?

Aké má kompetencie člen dozornej rady na zasadnutí správnej rady? Môže sa člen dozornej rady zúčastniť zasadnutia správnej rady bez pozvánky? Môže správna rada odvolať na zasadnutí správnej rady člena správnej rady (ktorý je zároveň predsedom správnej rady a zakladateľom NO) na základe návrhu predsedu dozornej rady?

Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra

4.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?

Konkurenčná činnosť orgánov NO

8.8.2019

JUDr. Adriana Kováčová

Ako postupovať v prípade ak riaditeľ neziskovej organizácie sprostredkúva obchody pre člena správnej rady ? Správna rada neziskovej organizácie je trojčlenná. Jeden člen správnej rady dodáva pre neziskovku rôzny tovar a poskytuje služby, druhý člen správnej rady je svokor riaditeľa neziskovej organizácie. Neporušuje svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti tak správna rada ako aj dozorná rada?

Právny vzťah zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnych služieb

13.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Aký právny vzťah musí mať zodpovedný zástupca ako osoba odborne spôsobilá za výkon príslušnej odbornej činnosti voči neziskovej organizácii? Prosíme o bližšie vysvetlenie prechodného ustanovenia § 110ad ods. 1 Zákona o sociálnych službách vo vzťahu k neziskovej organizácii.

Použitie motorového vozidla inej osoby

5.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Na základe akého právneho vzťahu môže nezisková organizácia používať motorové vozidlo inej osoby pri rozvoze liekov v rámci výkonu svojej činnosti?

Sociálne podniky a zriadenie nového orgánu neziskovky

8.8.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Je v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách zriadiť v neziskovej organizácii valné zhromaždenie pre získanie štatútu sociálneho podniku, ktoré bude voliť správnu radu napriek tomu, že správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie?

Právomoc revízora v neziskovej organizácií

16.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Za čo zodpovedá revízor ako orgán neziskovej organizácie? Môže byť sankcionovaný ak sa zistí, že nezisková organizácia uskutočnila svoju činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou či štatútom, pričom revízor nevykonal kontrolu?

Dopad novely na štatút neziskovej organizácie

28.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je potrebné v zmysle novely zákona o neziskových organizáciách platnej od 15.1.2018 zmeniť alebo doplniť aj štatúty neziskových organizácií?  

Výkon práce funkcionárov neziskovej organizácie

17.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. je členstvo v správnej a dozornej rade dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Môže byť člen správnej alebo člen dozornej rady zároveň zamestnaný v tej istej neziskovej organizácii napríklad ako ekonóm, opatrovateľ a pod.? Má to nejakú spojitosť so zákazom konkurencie podľa § 27?

Postup správnej rady v súvislosti so vzdaním sa funkcie riaditeľa

17.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

V prípade, že jestvujúci riaditeľ neziskovej organizácie sa vzdá, je nezisková organizácia povinná robiť výberové konanie na riaditeľa alebo je výlučne na správnej rade, aby navrhla a schválila nového riaditeľa organizácie? Je pri vzdaní sa funkcie riaditeľa potrebné tohto riaditeľa ešte aj odvolávať?

Náhrada nákladov štatutára na pohonné hmoty

24.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Akým spôsobom si môže štatutárny orgán neziskovej organizácie nechať preplatiť náklady na pohonné látky súkromného automobilu využívaného na organizačné zabezpečenie tejto organizácie?

Peňažný vklad zakladateľov

29.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je peňažný vklad povinný pri zakladaní neziskovej organizácii? Ak áno, akým spôsobom sa dokladuje pri podávaní návrhu na zápis do registra? Musí mať nezisková organizácia vložený peňažný vklad zakladateľov na účte po celý čas jej fungovania? 

Dodatočné daňové priznanie neziskovej organizácie

7.7.2015

JUDr. Adriana Kováčová

Neziskovej organizácii vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2014. Nezisková organizácia tak urobila v lehote na podanie riadneho daňového priznania. Po uplynutí tejto lehoty našla nezisková organizácia v mesiaci jún 2015 vo svojich záznamoch príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý nebol zahrnutý v riadnom daňovom priznaní. Je povinná podať dodatočné daňové priznanie?

Obrat pre účely registrácie za platiteľa DPH

16.6.2015

Mgr.Miriama Draskovicova

Nezisková organizácia vykonávajúca prospešnú činnosť pre ľudí bez domova dosiahla za 12 predchádzajúcich mesiacov výnosy z poskytovania stravy pre ľudí bez domova 4 250 €, ďalej dosiahla výnosy z nájomného za prenájom nebytových priestorov vo svojom sídle v sume 35 000 €, a zároveň dosiahla výnos z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v sume 20 000 €.

Dosiahla nezisková organizácia obrat pre účely registrácie pre DPH?

Zoznam zakladateľov a vklady zakladateľov neziskovej spoločnosti

10.6.2015

JUDr. Adriana Kováčová

Akým spôsobom je možné aktualizovať zoznam zakladateľov, z ktorých časť zomrela? Akým spôsobom je možné nakladanie s peňažným vkladom, ktorí vložili do majetku zakladatelia n. o. (vrátane zakladateľov, ktorí zomreli)?

K živnosti na poskytovanie sociálnej služby

12.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme nezisková organizácia, ktorá bola založená za účelom poskytovania sociálnej pomoci. Je v takomto prípade nezisková organizácia povinná požiadať o živnosť na účely poskytovania sociálnej služby? A ak áno, o akú živnosť v tomto prípade presne pôjde?

Uchovávanie zápisníc o schôdzach orgánov

11.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V štatúte máme ustanovenú povinnosť uchovávať zápisnice zo schôdzi orgánov neziskovej organizácie po dobu piatich rokov. Znamená to, že po uplynutí tohto obdobia môžeme tieto zápisnice skartovať alebo ich môže niekto vyžadovať?

Náhrada výdavkov pri pracovných cestách riaditeľa

5.5.2015

JUDr. Adriana Kováčová

Má riaditeľ neziskovej organizácie nárok na náhradu výdavkov pri pracovných cestách? Ak áno, kto mu tieto pracovné cesty a výdavky schvaľuje?

Hlasovanie mimo zasadnutia správnej rady

31.3.2015

JUDr. Veronika Tothová

Môže správna rada neziskovej organizácie hlasovať aj mimo zasadnutia správnej rady?

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice pri poskytovaní sociálnych služieb

10.3.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Vzťahuje sa na neziskovú organizáciu poskytujúcu sociálne a zdravotnícke služby, povinnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu ak nemáme oprávnenie na podnikateľskú činnosť? 

K členstvu osoby zamestnanej v neziskovej organizácii

15.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže byť členom správnej alebo dozornej rady neziskovej organizácie aj osoba, ktorá je zároveň zamestnancom tejto organizácie? Môže takáto osoba dostať honorár za členstvo a čas strávený na zasadnutiach rady?

Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?

20.10.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.


Povinnosť overovania účtovnej závierky cirkevnej školy audítorom

29.9.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Je cirkevná škola (nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby), ktorej zriaďovateľom je rehoľa  povinná overiť svoju účtovnú závierku audítorom?

Hodnotitelia kvality v zariadeniach sociálnych služieb

19.8.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššie územné celky vyžadovať od poskytovateľov sociálnych služieb zavedenie štandardov kvality už v súčasnosti alebo až od 1.1.2016?

Odmena zakladateľa v neziskovej organizácii

28.7.2014

JUDr. Adriána Kováčová

Môže zakladateľ neziskovej organizácie poberať odmenu?

Poskytnutie daru občianskemu združeniu neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieba a vznik členstva v združení

12.6.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Občianske združenie je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby poskytol občianskemu združeniu dar. Stáva sa poskytovateľ daru na základe darovacej zmluvy členom združenia? Je poskytovateľ daru oprávnený oboznámiť sa so stanovami združenia na základe poskytnutého daru?

Ukladanie výročnej správy neziskovej organizácie

12.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže uložiť nezisková organizácia založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. výročnú správu podľa § 34 ods. 4 citovaného zákona v listinnej podobe, ak nemá povinnosť podať daňové priznanie, nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom ,nie je registrovaná na daňovom úrade?  

Vstupné a povinnosť použitia registračnej pokladne

20.12.2013

Michaela Uhrinová

Majú neziskové organizácie pri výbere vstupného na svoje akcie povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu?

Daňová povinnosť pri predaji výrobkov vytvorených v rámci rehabilitačnej činnosti

30.9.2013

JUDr. Alexandra Vicová

V prípadovej štúdii sa venujeme daňovej povinnosti neziskovej organizácie, ktorá poskytuje sociálne služby v rehabilitačnom stredisku pre dospelých a konkrétne otázke, či je nezisková organizácia povinná odviesť daň zo sumy, ktorú získala za predaj výrobkov, ktoré zhotovili jej klienti počas rehabilitácie.

Prevod neziskovej organizácie na inú osobu

15.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné previesť neziskovú organizácie na inú osobu a zároveň zmeniť názov, sídlo a druh všeobecne prospešných služieb?

Zlúčenie neziskových organizácii a dátum zápisu vzniku novej organizácie

1.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné aby sa zlúčila jeden mesiac stará nezisková organizácia s päť rokov starou neziskovou organizáciou a to tak, aby po zlúčení na výpise z registra zostal dátum vzniku staršej neziskovej organizácie?

Likvidácia neziskovej organizácie

25.10.2010

JUDr. Martina Paluskova

Naša nezisková organizácia vstúpila do likvidácie. Musíme predložiť obvodnému úradu nejaké dokumenty? Čo sa stane s majetkom neziskovej organizácie?

Zlúčenie ako jeden zo spôsobov zániku neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

24.10.2010

JUDr. Martina Palušková

Máme záujem zlúčiť našu neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby s inou organizáciou. Vzťahujú sa na tento spôsob zániku aj nejaké obmedzenia? Akým spôsobom je potrebné informovať obvodný úrad o danej skutočnosti?

Splynutie neziskovej organizácie s inou organizáciou

24.10.2010

JUDr. Martina Palušková

Správna rada neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby rozhodla o splynutí s inou neziskovou organizáciou. Aké povinnosti nám z toho vyplývajú voči obvodnému úradu?

Výmaz neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových organizácii

24.10.2010

JUDr. Martina Palušková

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby bola zrušená s likvidáciou. Čo musíme predložiť registrovému úradu, aby ju vymazal z registra neziskových organizácií?

Vznik neziskovej organizácie

17.5.2007

Jana Hreňová

Mám v úmysle rozbehnúť činnosť v oblasti organizácie záujmového a profesijného vzdelávania pre dospelých. Zvažujem medzi s.r.o. a neziskovou organizáciou, keďže to nechcem robiť vo veľkom a bude to iba ako doplnková aktivita. Môžem neziskovú organizáciu (n.o.) založiť aj sám ako fyzická osoba? Môžem mať odmenu z n.o. za riadenie projektov? Môže neziskovka pokrývať aj aktivity súvisiace so správou komerčnej webovej stránky?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (10)

Krajský súd Bratislava z 22.11.2018 - Nemožnosť súdneho prieskumu uznesenia správnej rady neziskovej organizácie

11.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd ČR z 25.5.2016 - K postaveniu neziskovej organizácie ako podnikateľa

6.12.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 9.12.2008 - K splneniu pojmu riadne používanie ochrannej známky vs. charitatívne účely

11.10.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Trnava z 20.1.2016 - K neplatnosti skončenia pracovného pomeru riaditeľa

23.8.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 19.6.2014 - K zadaniu zákazky bez začatia postupu verejného obstarávania neziskovej organizácii, ktorej väčšina členov je tvorená verejnými obstarávateľmi

15.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 18.2.2003 - K spôsobu zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb

10.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 25.11.2015 - K aktívnej legitimácii na podanie návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra

10.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 23.11.2011 - Obmedzenie vlastníckeho práva neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby

18.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.2.2010 - K zriadeniu práva vecného bremena k prioritnému majetku

18.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Najvyšší správny súd ČR z 21.5.2008 - s.r.o. voči Krajskému súdu

29.7.2010

JUDr. Martina Palušková

Register pojmov (20)

Dohľad nad neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Dohľad nad neziskovou organizáciou vykonáva obvodný úrad v sídle kraja neziskovej organizácie, pričom dohliada na to, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Zároveň na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak náprava nebola vykonaná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Likvidácia neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Pojmová definícia:
Likvidácia je zákonom stanovený postup, pri ktorom dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúcej právnickej osoby, ktorý nastupuje obligatórne, pokiaľ zákon výslovne neurčuje, že likvidácia nie je potrebná. Účelom likvidácie je vyjasniť majetkové pomery zanikajúcej organizácie a usporiadať majetkové vzťahy.

Orgány neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Orgánmi neziskovej organizácie sú a) správna rada, b) riaditeľ, c) dozorná rada (revízor), d) ďalšie orgány, ak to určí štatút neziskovej organizácie.

Podnikanie

Zákonná definícia:
Sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Právnická osoba

Zákonná definícia:
a) združenia fyzických alebo právnických osôb, b) účelové združenia majetku, c) jednotky územnej samosprávy, d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

Prioritný majetok

Zákonná definícia:
Prioritným majetkom neziskovej nadácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby je tá časť majetku štátu, ktorú vkladá štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ do neziskovej organizácie podľa osobitného zákona (zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov) a ktorá je určená výlučne na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Rozpočet neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Pojmová definícia:
Rozpočet neziskovej organizácie je dokumentom na základe ktorého nezisková organizácia hospodári, pričom jeho súčasťou sú všetky rozpočtované príjmy a výdavky. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

Splynutie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Splynutie je jedným zo spôsobov zrušenia neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu vzniknutú splynutím.

Pojmová definícia:
Splynutím sa rozumie postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých organizácií / spoločností, pričom právnym nástupcom sa stáva iná novozaložená organizácia / spoločnosť.

Správny poplatok

Zákonná definícia:
Správnymi poplatkami sú poplatky, ktoré vyberajú orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce a štátne archívy, pričom ich predmetom sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Štatút

Zákonná definícia:
Štatút je dokumentom neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, ktorý upravuje podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie. Jeho obsahom sú najmä: a) názov a sídlo neziskovej organizácie, b) druh všeobecne prospešných služieb, c) spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb, d) orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti, e) počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený, f) čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie, g) spôsob zverejnenia výročnej správy, h) spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.

Vecné bremeno

Pojmová definícia:
O vecnom bremene hovoríme vtedy, keď vlastník veci je vo svojich právach obmedzený právami iných osôb, a to tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Takýmto spôsobom je v prospech niekoho iného obmedzený vlastník určitej veci nielen vzhľadom na svoju osobu, ale takto je vo svojich právach obmedzený každý budúci vlastník tejto veci./JUDr. Imrich Fekete, Zlatý Komentár k Občianskemu zákonníku, www.epi.sk/

Všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Všeobecne prospešnými službami sú: a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Výročná správa neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Výročná správa je účtovným dokumentom v zmysle zákona o účtovníctve. Nezisková organizácia má povinnosť vypracovať výročnú správu, v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna. Výročná správa obsahuje a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie, b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval, d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov, f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka, h) ďalšie údaje určené správnou radou.

Vznik neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie obvodného úradu v sídle kraja o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Zahraničná nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Zahraničná nezisková organizácia je v zmysle zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je neziskovou organizáciou podľa práva štátu, na ktorého území má svoje sídlo alebo jej organizačná zložka. Táto nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby môže na území Slovenskej republiky pôsobiť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako nezisková organizácia vzniknutá podľa tohto zákona, ak splní podmienky na zápis do registra.

Zakladacia listina

Zákonná definícia:
Zakladacia listina je dokumentom, ktorým sa zakladá nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Zakladacia lisina obsahuje: a) názov a sídlo neziskovej organizácie, b) dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú, c) druh všeobecne prospešných služieb, d) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi, e) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený, f) peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené.

Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi.

Zánik neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Zlúčenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Zlúčenie je jedným zo spôsobov zrušenia neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila.

Pojmová definícia:
Zlúčením sa rozumie postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých  organizácií / spoločností, pričom právnym nástupcom sa stáva iná už jestvujúca organizácia / spoločnosť.

Zrušenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Zákonná definícia:
Nezisková organizácia sa zrušuje a) uplynutím času, na aký bola založená, b) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, c) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, f) ak nesplní povinnosť preukázať splnenie osobitným podmienok do 30 dní od splnenia podmienok potrebných na poskytovanie služieb upravených osobitným predpisom, g) ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3.