Dedenie

Na Slovensku ide zatiaľ o málo využívaný zdroj financovania v oblasti neziskového sektora, v niektorých častiach sveta je však bežný. Prostredníctvom závetu môže poručiteľ určiť neziskovú organizáciu ako svojho dediča a umožniť jej tak financovanie svojej činnosti. Za určitých okolností tak aj mimovládne neziskové organizácie môžu byť účastníkmi dedičského konania.  

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (4)

Priebeh dedičského konania a MNO

14.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je oboznámiť mimovládne neziskové organizácie s celkovým priebehom dedičského konania, súčasťou ktorého môžu byť za určitých okolností aj ony. 

Poplatky spojené s dedičským konaním

3.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku rozoberáme poplatkovú povinnosť dediča v súvislosti s prejednaním dedičského konania.

Možnosti dedenia MVO

25.6.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Právnická osoba, ktorou je v zmysle osobitných zákonov občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond, môže byť dedičom.

Dedičstvo a daň

16.6.2011

Ing. Katarína Ludányiová

Súčasťou daňovej reformy 2004 a následnej fiškálnej decentralizácie bolo aj zrušenie daní z prevodu a prechodu nehnuteľností, z darovania a z dedičstva, ktoré boli upravené zákonom č. 318/1992 Z.z. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (2)

Poplatky u notára v dedičskom konaní a počet dedičov

28.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Aké poplatky u notára sú spojené s dedičským konaním? Odvíja sa výška poplatkov od počtu dedičov?

Poskytovateľ sociálnych služieb v pozícii dediča

6.9.2023

JUDr. Monika Ivanová

Klient zariadenia sociálnych služieb chce odkázať svoj majetok poskytovateľovi sociálnych služieb. Môže byť poskytovateľ sociálnych služieb jediným dedičom, napriek tomu, že klient má manželku a deti?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (5)

Dedenie absolútnych majetkových autorských práv a odúmrť

1.7.2024

Monika Grichová

Zdanenie príjmu z darovaného dedičského podielu v obchodnej spoločnosti

4.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Uvedenie podielu pozostalého manžela v európskom osvedčení o dedičstve a viaceré režimy dedení

24.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Peňažný príspevok na automobil a jeho získanie po smrti

24.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Krajský súd Prešov z 19.2.2018 - K pojmu domácnosť v kontexte dedenia

6.6.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (16)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.