Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Opatrenia bezpečnostnej situácie na Slovensku

16.7.2024

tím itretisektor.sk

Dňa 27.06.2024 NRSR schválila zákon o niektorých opatreniach na zlepšeniec bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike.

Partnerstvo občianskej spoločnosti pri EÚ fondoch

16.7.2024

tím itretisektor.sk

Dňa 09.07.2024 vláda SR schválila materiál „Uplatňovanie princípu partnerstva v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky a systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027". Cieľom dokumentu je podľa predkladacej správy nastaviť procesy na všetkých úrovniach riadenia a implementácie tak, aby účasť zástupcov občianskej spoločnosti na príprave, riadení a implementácii fondov Európskej únie. Ustanovujú sa napr. zásady zapojenia partnerov počas implementácie fondov EU, ako napr. reprezentatívnosť, transparentnosť, kritériá výberu partnerov ako odbornosť, min, 5-ročná prax v niektorej z tematických oblastí a pod.

Zmeny v podpore pre odídencov

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 13. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, ktorého cieľom je úprava podmienok podpory pre odídencov tak, aby bola dlhodobo udržateľná a čo najviac adresná. Súčasný model tejto podpory je poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Taktiež je žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov.

Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore

2.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 28.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorého cieľom je nanovo upraviť nároky na poskytnutie rovnošaty a jej súčastí. Návrh zákona najmä zvyšuje percentuálne nároky príslušníkov Hasičského a záchranného zboru týkajúce sa nárokov na poskytnutie rovnošaty a jej súčastí, ale navrhujú sa aj ďalšie úpravy týchto nárokov podľa vzoru právnej úpravy týkajúcej sa príslušníkov Policajného zboru. Návrhom sa ďalej spresňuje výpočet priemerného týždenného služobného času príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.