Právne formy organizácií neziskového sektora

Na Slovensku existujú 4 základné (najbežnejšie) právne formy mimovládnych organizácií:

  • Nadácie
  • Neinvestičné fondy
  • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (Všeobecne prospešné spoločnosti)
  • Občianske združenia

okrem týchto právnych foriem v treťom sektore ešte pôsobia najmä Záujmové združenia právnických osôb, Účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností a Organizácie s medzinárodným prvkom.

Každá z týchto právnych foriem má niektoré spoločné črty, ale aj vlastnosti, ktorými sa odlišujú.

Hlavným spojivkom týchto organizácií je skutočnosť, že neboli založené, alebo zriadené za účelom podnikania (aj keď zákony to niektorým formám umožňujú, nie však ako hlavnú činnosť), preto dostali aj spoločné pomenovanie "neziskové organizácie".

V právnom menu nájdete konkrétne informácie o jednotlivých právnych formách organizácií neziskového sektora.