Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny verejného obstarávania

9.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 08.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Navrhuje sa úprava minimálnej hodnoty podlimitnej zákazky na 50 000 €, za účelom výraznej časovej úspory a odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže. Realizácia procesu verejného obstarávania sa nebude vzťahovať na zákazku,  ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 50 000 eur (z doterajších 10 000 eur) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Nové finančné limity vo verejnom obstarávaní

24.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 23.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky ÚVO, ktorou sa stanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a nový finančný limit pri súťaži návrhov. Predkladaným návrhom vyhlášky sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom a obstarávateľom (od 143 000 eur v závislosti od druhu obstarávania), finančný limit pre nadlimitnú koncesiu (5 538 000 eur)  a finančný limit pri súťaži návrhov (od 143 000 eur).

Povinnosť neziskovej organizácie postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní

14.11.2023

JUDr. Helena Laposová

V akých prípadoch vystupuje nezisková organizácia ako verejný obstarávateľ a kedy je povinná obstarávať tovary a služby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní?

Zosúladenie slovenskej právnej úpravy verejného obstarávania s právom EÚ

9.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 08.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. Cieľom návrhu je zosúladiť legislatívnu úpravu finančných limitov na vnútroštátnej a európskej úrovni.

Dobrovoľnosť využitia odborného garanta vo verejnom obstarávaní

6.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 30.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť fakultatívnosť konceptu odborného garanta vo verejnom obstarávaní.