Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmeny zákona o finančnej správe

23.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 22.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Cieľom uvedeného návrhu zákona je na základe poznatkov z aplikačnej praxe, judikatúry, ako aj na základe požiadaviek finančnej správy úprava niektorých ustanovení zákona o finančnej správe, ktoré sa týkajú postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ako aj ustanovení upravujúcich štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru.

 

Zmeny sumy životného minima

23.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 22.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Sumy životného minima  sa navrhujú upraviť k 1. júlu 2024 nasledovne: suma 268,88 eura mesačne sa upravuje na 273,99 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, suma 187,57 eura mesačne sa upravuje na 191,14 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a suma 122,77 eura mesačne sa upravuje na 125,11 eura  mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

Prijatie žiaka s prihláškou na viacerých školách

21.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Ako má škola postupovať, ak dieťa bolo zapísané na dvoch základných školách a rodičia si vybrali len jednu? Máme rozhodnúť o prijatí alebo o prestupe?

Zákon o účtovníctve a zmeny k štatutárnemu auditu

16.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení. Schválením zákona došlo k doplneniu ustanovení týkajúcich sa: individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti, správe o udržateľnosti, konsolidovanému vykazovaniu informácií o udržateľnosti a uistení sa v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a i. Dopĺňal sa aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.