Superodpočet

Superodpočet je typ daňového zvýhodnenia, ktorý bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený s účinnosťou od 1. januára 2015. Daňové zvýhodnenie spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane (ďalej len „odpočet“). Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vymedzuje základné podmienky, ktoré musí daňovník splniť pri uplatnení odpočtu. Ide predovšetkým o nasledovné podmienky:

  • daňovník uskutočňuje projekt výskumu a vývoja, s realizáciou ktorého mu vznikajú výdavky (náklady) na výskum a vývoj,
  • v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty (u daňovníka fyzickej osoby – základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti po znížení o odpočet daňovej straty), pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich najviac 4 zdaňovacích období,
  • výdavky (náklady), na ktoré sa odpočet uplatňuje, sú zároveň daňovými výdavkami,
  • daňovníkovi nebola na tieto výdavky (náklady) poskytnutá podpora z verejných financií,
  • daňovník súčasne neuplatňuje úľavu na dani pre príjemcov stimulov pre výskum a vývoj.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (1)

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj "superodpočet"

30.1.2018

Mgr. Monika Ivanová

Cieľom odborného článku je informovať mimovládne neziskové organizácie o daňových zvýhodneniach, ktoré im môžu zjednodušiť finančné hospodárenie a tiež prispieť k zvýšeniu využívania výskumu a vývoja u širšieho okruhu subjektov. 
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.