Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Nový zákon o výskume, vývoji a inováciách

16.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 15.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona o výskume, vývoji a inováciách. Cieľom návrhu zákona je komplexne upraviť nastavenie systému výskumu, vývoja a inovácii v SR v súlade s prijatými strategickými a koncepčnými dokumentmi  a programovým vyhlásením vlády SR. Návrh zákona bude pokrývať nielen oblasť výskumu a vývoja, ale aj oblasť inovácií a transferu poznatkov. Návrh zákona ďalej upraví princípy využívania, modernizácie a budovania výskumnej infraštruktúry, rámce inštitucionálneho financovania, podporu aplikovaného výskumu, oblasť sociálnych inovácií a inovácií v regiónoch.

I. Akčný plán implementácie Cestovnej mapy a výskumných infraštruktúr 2024 – 2026

18.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 13.03.2024 vláda schválila I. Akčný plán implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2024 – 2026 (Aktualizované nové znenie), ktorého cieľom je iniciovať proces a implementovať princípy budovania výskumných infraštruktúr a ich dlhodobej udržateľnosti v slovenskom výskumnom-vývojovom priestore, stanoviť úlohy, ktoré podmieňujú správne nastavenie podmienok realizácie SK VI Roadmap 2020 – 2023 a identifikovať konkrétne kroky smerujúce k naplneniu jej úloh, vrátane finančného zabezpečenia rozvoja výskumných infraštruktúr v SR.

Prerozdelenie vedeckých a technických úloh Európskej chemickej agentúre

27.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 26.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o prerozdelenie vedeckých a technických úloh Európskej chemickej agentúre. Cieľom tejto smernice je zlepšenie celkovej efektívnosti, konzistentnosti a transparentnosti v oblasti racionalizácie využívania odborných znalostí a zdrojov tým, že sa navrhne prerozdelenie technickej a vedeckej práce týkajúcej sa chemikálií, ktorá sa vykonáva v rámci príslušných právnych predpisov, na európske agentúry, a zároveň sa zabezpečí jasné rozdelenie povinností a dobrá spolupráca medzi európskymi agentúrami.

Akčný plán pre otvorenú vedu na rok 2024

27.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila materiál: Akčný plán pre otvorenú vedu na rok 2024 - nové znenie. Účelom Akčného plánu pre otvorenú vedu na rok 2024 je pokračovať v procese implementácie princípov otvorenej vedy do slovenského výskumno-vývojového priestoru, stavať na výsledkoch úspešne splnených úloh a dokončiť úlohy prenesené z predchádzajúceho obdobia, stanoviť v rámci realizácie Národnej stratégie pre otvorenú vedu ďalšie kroky smerujúce k naplneniu jej opatrení.

Správa o stave výskumu a vývoja v SR

29.1.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 18.01.2024 vláda SR vzala na vedomie Správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2022. Materiál obsahuje vyhodnotenie stavu výskumu a vývoja v Slovenskej republike za rok 2022 a tiež návrh opatrenia vo vzťahu k ďalším obdobiam. V hodnotenom období roka 2022 dosiahli celkové výdavky na výskum a vývoj podiel na HDP vo výške 0,98 %, čo predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 0,03 percentuálneho bodu. V tom podiel výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavoval 0,17 % HDP a podiel výdavkov z podnikateľského sektora 0,56 % HDP.