Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Akčný plán digitálnej transformácie SR na roky 2023-2026

21.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.12.2022 vláda SR schválila Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026. Materiál priamo nadväzuje na Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 337 a vyplýva zo Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 206.

Technické náležitosti elektronickej doručenky

1.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 27.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o jednotnom formáte elektronických správ. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť formát pre elektronickú doručenku podľa zákona o e-Governmente.

Autorizácia dokladom

30.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 28.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie autorizáciu vykonanú s použitím úradného autentifikátora, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom o e-Governmente. Uznaný spôsob autorizácie je podľa § 23 ods. 2 zákona o e-Governmente taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

Zákon o e-governmente

28.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente):
Dňa 20.09.2022 NRSR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorého cieľom je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy.