Význam zákona o registri MVO

Od 1. 1. 2019 je účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „zákon o registri MVO“), ktorý prináša zmeny v rámci registrácie neziskových organizácií a rozsahu nimi uvádzaných údajov. Vzhľadom na to, že ide o úplne nový právny predpis, prinášame rozhovor, v ktorom odpovedáme na najčastejšie otázky užívateľov portálu itretisektor.sk týkajúce sa práve zákona o registri MVO.

Od 1. 1. 2019 je účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „zákon o registri MVO“), ktorý prináša zmeny v rámci registrácie neziskových organizácií a rozsahu nimi uvádzaných údajov. Vzhľadom na to, že ide o úplne nový právny predpis, prinášame rozhovor, v ktorom odpovedáme na najčastejšie otázky užívateľov portálu itretisektor.sk týkajúce sa práve zákona o registri MVO.

1.    Aké povinnosti a s akými lehotami prináša nový zákon o registri MVO pre existujúce subjekty neziskového sektora?

Cieľom zákona o registri MVO je zriadenie registra všetkých mimovládnych neziskových organizácií (MVO) ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dôjde tak zároveň k doplneniu údajov o MVO, ktoré doteraz chýbali a spôsobovalo to v bežnom živote rôzne komplikácie pri konaní MVO, nakoľko súčasne registre pre jednotlivé právne formy neobsahovali rovnaké údaje.

Existujúce neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje v súlade so zákonom o registri MVO, ktoré doteraz pri registrácii neboli povinné uvádzať a novovznikajúce organizácie budú pri svojom vzniku uvádzať niektoré údaje navyše.

Existujúce občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom sú povinné Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) písomne zaslať do 30. 6. 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu.

Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré majú zriadené organizačné jednotky konajúce vo vlastnom mene (tzv. organizačné jednotky s právnou subjektivitou), sú povinné písomne zaslať ministerstvu do 31. 12. 2019 údaje o týchto organizačných jednotkách v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s údajmi o fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. V doterajšej právnej úprave boli organizačné jednotky upravené len v rámci stanov združenia bez ďalšej registrácie a informácií o ich činnosti.

Uvádzanie údajov o štatutárovi v praxi predíde problémom vznikajúcich napr. pri uzavieraní zmluvných vzťahov. Na základe údajov v registri bude jednoduchšie identifikovať osobu oprávnenú konať v mene neziskovej organizácie.

2.    Zavádza zákon o registri MVO nové poplatky? Aké poplatky musia zaplatiť existujúce a nové subjekty neziskového sektora, aby boli zapísané v súlade so zákonom o registri MVO?

Ak si existujúce neziskové organizácie splnia svoje povinnosti doplniť údaje v zákonom určenej lehote budú od poplatku oslobodené. Napr. občianske združenie zašle údaje o štatutárnom orgáne do 30. 6. 2019 nebude musieť zaplatiť poplatok 16,50 Eur. Po uvedenej lehote bude občianske združenie za oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov povinné zaplatiť správny poplatok vo výške 16,50 Eur.

Poplatky za registráciu a zmenu stanov, štatútu alebo nadačnej listiny ostávajú nezmenené.

Zákon o registri MVO zavádza nové správne poplatky, spojené s funkciami registra a rozsahom údajov uvádzaných v registri.

Ide o poplatky vo výške 16,50 Eur za:

  1. oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií,
  2. zmenu údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri mimovládnych neziskových organizácií,
  3. výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra mimovládnych neziskových organizácií.

Zákon o registri MVO zavádza správny poplatok 66 Eur za zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene. Od tohto poplatku je občianske združenie oslobodené, ak ministerstvu zašle údaje o organizačných jednotkách, ktoré boli zriadené pred účinnosťou zákona o registri MVO (čiže do 31. 12. 2018) do 31. 12. 2019.

Poplatok za výpis z registra MVO je 5 Eur.

3.    Mení sa proces registrácie MVO, bude náročnejšie registrovať neziskovky?

Proces registrácie sa nemení, v podstate bude prebiehať ako doteraz. Zmenou bude len rozsah informácií, ktoré bude potrebné v rámci registrácie poskytnúť.

Rozsah zapisovaných údajov upravuje ust. § 3 zákona o registri MVO.

Zákon o registri MVO nemá vplyv na poplatky za registráciu neziskových organizácií, keďže ich výška ostala nezmenená, a taktiež nenastala zmena v rámci orgánov, ktoré registráciu pri jednotlivých neziskových organizáciách vykonávali doteraz.

Podstatnou zmenou je povinnosť zapísať údaje o zriadenej organizačnej jednotke občianskeho združenia oprávnenej konať vo svojom mene do registra MVO.

4.    Akému orgánu bude potrebné oznamovať zmeny v údajoch zapísaných v registri a vznik nových neziskoviek?

Zákon o registri MVO označuje orgán verejnej správy, ktorý koná vo veciach registrácie, založenia, vzniku, zrušenia a zániku jednotlivých subjektov neziskového sektora ako registrový úrad.

V prípade občianskych združení, odborových organizácií, organizácií zamestnávateľov, nadácií, a organizácií s medzinárodným prvkom je registrovým úradom ministerstvo.

Pre neinvestičné fondy a organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby je registrový úrad okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla fondu.

5.    Sú s nesplnením povinností spojené sankcie?

V prípade, že nezisková organizácia neuvedie údaje požadované zákonom o registri MVO, nebudú jej môcť byť poskytnuté verejné prostriedky ako napr. dotácie, príspevky, 2 % z dane atď. a nebude môcť nadobúdať majetok štátu, obce, VÚC či verejnej inštitúcie.

Z uvedeného vyplýva, že je v záujme neziskových organizácií, aby údaje zapísali v súlade so zákon o registri MVO včas a mohli využívať verejné finančné prostriedky a ďalšie finančné a majetkové výhody poskytované štátom či obcami.


Podrobné spracovanie zákona o registri MVO so zameraním na jednotlivé právne formy tretieho sektora nájdete na portáli itretisektor.sk v uvedených odborných článkoch:

Združenia: Zákon o registri MVO a občianske združenia

Nadácie: Zákon o registri MVO a nadácie

Neinvestičné fondy: Zákon o registri MVO a neinvestičné fondy

Všeobecne prospešné spoločnosti: Zákon o registri MVO a neziskové organizácie

Neziskovky všeobecne: Organizácia s medzinárodným prvkom a zákon o registri MVO

Neziskovky všeobecne: Nový register MVO a prepojenie s existujúcimi registrami

10.01.2018, Tím itretisektor.sk