Výpoveď počas pandémie

Škola chce dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku a aktuálne škola nemá možnosť prideľovať tomuto zamestnancovi prácu. Môže škola toho zamestnanca prepustiť? Ako pri výpovedi postupovať, nakoľko dohoda medzi školou a zamestnancom nie je možná?

Právny stav: 13.5.2020 

Otázka:

Škola chce dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku a aktuálne škola nemá možnosť prideľovať tomuto zamestnancovi prácu. Môže škola toho zamestnanca prepustiť? Ako pri výpovedi postupovať, nakoľko dohoda medzi školou a zamestnancom nie je možná?

Odpoveď: 

Mimoriadna situácia vzniknutá šírením sa pandémie vírusu Covid-19 si vyžiadala aj nové opatrenia v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“). Prijaté opatrenia v Zákonníku práce však nijakým spôsobom neovplyvnili možnosť zamestnávateľa ukončiť pracovný vzťah so zamestnancom výpoveďou v súlade so Zákonníkom práce.

Na uvedený prípad je možné aplikovať výpovedný dôvod z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce: „Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,“

V tomto prípade by išlo o rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách (zrušenie pracovného miesta), ktoré sleduje zníženie počtu zamestnancov za účelom zabezpečenia efektívnosti práce. Zákonník práce vyžaduje písomnú formu rozhodnutia o organizačnej zmene, avšak jej nedodržanie nepostihuje neplatnosťou. Medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca musí byť príčinný vzťah.

O výbere nadbytočného zamestnanca rozhoduje výlučne zamestnávateľ.

Na strane zamestnanca nemôže existovať žiaden z dôvodov zákazu výpovede upravený v § 64 Zákonníka práce.

Výpoveď musí byť písomná a doručená zamestnancovi. Vo výpovedi musí byť jasne vymedzený výpovedný dôvod. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Škola v súlade s ust. § 61 ods. 3 Zákonníka práce nesmie počas 2 mesiacov znova utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

Mgr. Monika Ivanová