Výkon práce z domu zamestnancami školy

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?

Právny stav: 28.4.2020

Otázka:

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?

Odpoveď:

V nadväznosti na šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 12.3.2020 č. OLP/2576/2020 platí zákaz prevádzky škôl a školských zariadení. V súčasnosti tak najmä pedagogickí zamestnanci škôl nemôžu vykonávať dohodnutý druh práce v dohodnutom mieste výkonu práce tak ako bolo dojednané v pracovnej zmluve za bežných podmienok.

Zamestnanec preto buď vykonávať prácu z domu[1] (v súlade s § 250b Zákonníka práce a pracovným poriadkom) alebo ak prácu vykonávať nemôže ani z domu, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnanec tak bude mať nárok na náhradu mzdy.

Právny inštitút domáckej práce a telepráce (ďalej len „Telepráca“) je upravený v § 52 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“). Telepráca je právny inštitút odlišný od tzv. práce z domu alebo home officu, ktorým je v zmysle § 52 ods. 5 : ...“práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.“

Podmienky práce z domu môže upravovať interný predpis zamestnávateľa, ktorým je pracovný poriadok alebo interná smernica. Vzhľadom na osobitosti jednotlivých druhov prác a špecifické podmienky ich výkonu odporúčame zamestnávateľovi zohľadniť špecifiká výkonu práce z domu pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

Pracovný poriadok môže na čas uzatvorenia škôl a školských zariadení upravovať pracovný čas odlišne od „bežného“ režimu školského roka. Vo vnútornom predpise o práci z domu (smernici) je vhodné upraviť napríklad aj začiatok a koniec vykonávania práce z domu, formy a spôsoby online vyučovania, časový úsek zasielania úloh žiakom alebo časový úsek pre vybavovanie podnetov rodičov.

Zamestnávateľ môže podľa zmien prijatých v Zákonníku práce s účinnosťou od 04.04.2020 nariadiť výkon práce z domu zamestnanca ak to druh práce umožňuje aj bez súhlasu zamestnanca.

Vykonávanie práce z domu počas mimoriadnej situácie je riadne vykonávanie práce rovnako ako v mieste výkonu práce v zmysle pracovnej zmluvy. Za prácu vykonávanú z domu prináleží zamestnancovi plat alebo mzda.

JUDr. Dagmara Pagáčová


1V súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 boli s účinnosťou od 4.4. 2020 prijaté osobitné ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sa uplatňujú počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a dva mesiace po ich odvolaní majú prednosť pred ostatnými časťami Zákonníka práce. V zmysle predmetných ustanovení § 250b Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje, a zároveň zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti (napr. objektívna potreba prítomnosti časti zamestnancov priamo na pracovisku). Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe a s platnosťou najmenej na týždeň.