Vyhlásenie Komory MNO pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Prečítajte si vyhlásenie Komory MNO pri rade Vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie ohľadne ďalšieho vývoja neziskového sektora.

22. september 2020

Komora MNO vychádzajúc zo

  • záverov celoštátnej konferencie občianskych organizácií Orbis Civitates v októbri 2019;
  • záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR schválených v apríli 2020 vo vzťahu k princípom otvoreného vládnutia, ľudským právam a občianskej spoločnosti;
  • tém 5. ročníka Týždňa otvoreného vládnutia 2020, ktorými sú partnerstvo, právny štát a participácia;
  • spoločenského a hospodárskeho vývoja na Slovensku poznačeného pandémiou Covid-19;

vyzýva vládu Slovenskej republiky k zahájeniu intenzívneho dialógu medzi štátom a sektorom mimovládnych neziskových organizácií.  V záujme efektívneho využitia ľudských zdrojov sektora MNO, poskytovaných služieb vo verejnom záujme a kreatívnych riešení žiadame spoločný postup v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte v štyroch oblastiach – partnerstvo, legislatíva, dobrovoľníctvo a financovanie.

 

Celé znenie vyhlásenia nájdete v prílohe tohto článku.

 

Podpísaní členovia KOMORY MNO v Rade Vlády SR pre MNO

Marcel Zajac,  predseda KOMORY MNO, platforma Ekofórum,

Mária Machajdíková, Nezávislá platforma SocioFórum o.z.

Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska

Soňa Lexmanová, Fórum donorov

Richard Medal, Špirála - sieť environmentálne výchovných organizácií

Beata Hirt, Asociácia komunitných nadácií Slovenska

Mária Behanovská, Vidiecky parlament ma Slovensku

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Branislav Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu

Štefan Smrekovský, Združenia horských a ostatných záchranných SR

Marek Machata, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov  SR

Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada

Marcela Dobešová, Fórum života

Daniel Kaba, Ambrela – Platforma  rozvojových organizácií

Zuzana Magurová, Ženská loby Slovenska,

Tibor Tóth, okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

Soňa Holíková a Daniela Konečná, Únia materských centier

Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Božena Bušová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Andrea Cocherová, Asociácia firemných nadácií a fondov

Zuzana Novotná a Anna Galovičová, Sieť proti chudobe

Marián Záhorec, Slovenský červený kríž

Jaroslav Ostrčil, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR

Karolína Miková, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Laura Dittel, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, Karpatská Nadácia

Boris Strečanský, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Filip Vagač, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Peter Medveď, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO a Nadácia Ekopolis

Kálmán Petőcz, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť