Situácia v oblasti match-fixingu - problémy a riešenia

Príspevok sa zaoberá problematikou manipulácii športových podujatí, aktuálnymi trendami a problémami v praxi v tejto oblasti. Rovnako popisuje poznatky získane na európskej úrovni počas výskumu v rámci grantového projektu pre európsku futbalovú federáciu UEFA a zároveň navrhuje najefektívnejšie postupy boja proti tomuto problému, ktoré boli úspešne uplatnené v zahraničí.

ÚVOD

Negatívny fenomén manipulácie športových podujatí sa pravidelne vyskytuje v článkoch novín z celého sveta. Aj preto sa čoraz viac upriamuje pozornosť na riešenie tohto problému a na spoločný postup pri riešení, ako napríklad podpisom a následným uplatňovaním Dohovoru Rady Európy o boji proti manipulácii športových podujatí prijatým v roku 2014. Poznatky z praxe ukazujú, že sa stále viac do manipulácie zápasov zapájajú členovia mafie a profit z nich vnímajú ako dôležitú časť svojich nelegálne získaných príjmov. Pôsobenie mafie v tejto oblasti je zapríčinené viacerými faktormi – veľké zisky, nízke riziko odhalenia a nízke tresty v porovnaní z ich doterajšími trestnými činnosťami – ako napríklad predaj a pašovanie drog a zbraní. Aj z tohto dôvodu si najmä v Európe začíname uvedomovať vážnosť tohto problému a preto sme na túto problematiku zamerali aj našu výskumnú činnosť v rámci výskumného projektu pre UEFA, kde sme skúmali efektívnosť prostriedkov boja proti match-fixingu v členských krajinách a jej výsledky vám odprezentujeme v tomto článku.

SÚČASNÉ TRENDY

Na základe našej výskumnej činnosti sa nám podarilo zistiť, že určité trendy vývoja v tejto oblasti sú rovnaké vo všetkých krajinách. Dávno je známa nepríjemná skutočnosť, že žiadna krajina, šport ani súťaž nie je imúnna voči manipulácii. Aj v krajinách, v ktorých v rámci spoločnosti korupcia takmer nie je, sa vyskytujú prípady manipulácie zápasov. Ako už bolo spomenuté v úvode, mafia preniká do sveta športu a využíva ho najmä na manipulácie zápasov a s tým spojené napríklad pranie špinavých peňazí.

Metódy manipulátorov sú čoraz sofistikovanejšie, a tak ako pri iných trestných činoch, hľadajú príležitosť manipulácie pri čo najmenšom riziku pracovať s čo najväčším ziskom. Z toho dôvodu sa snažia manipulovať čoraz častejšie priateľské zápasy, zápasy amatérskych súťaži a zápasy mládežníckych súťaži. Ako reakciu na tieto trendy sme uskutočnili školenie pre tímy najvyššej súťaže do 17 a 19 rokov a plánujeme spraviť školenia aj v 1. lige do 15 rokov.

Takmer vo všetkých krajinách majú rovnaký problém, a to s ponukami možností stávok, najčastejšie v rámci nelegálnych stávkových prevádzkovateľov. Zástupcovia najmä športových federácii sú proti stávkovaniu na negatívne stávkové možnosti (či bude v zápase penalta, žltá a červená karta, najbližší faul) alebo možnosti, ktoré sú ľahko manipulovateľné (najbližší roh alebo aut) a tiež vidia ako problém stávkovanie na zápasy amatérov a mládeže. Kvôli takýmto stávkovým možnostiam dostávajú pod tlak ľahšie manipulovateľných hráčov a vzniká množstvo pochybností.

V niektorých európskych krajinách majú rovnako ako na Slovensku problém s vnímaním korupcie zo strany verejnosti. Existujú 2 extrémne prístupy – prvý z nich je, že korupcia a podplácanie je pevne zakorenené a je súčasťou našej kultúry, a preto sa s tým nedá nič robiť. Druhý je, že za všetko môže korupcia, preto je napríklad za každým pochybením rozhodcu alebo prehrou favorita videná korupcia. Oba prístupy sú pre našu spoločnosť neprípustné a preto sa musíme snažiť toto vnímanie zmeniť.

PROBLÉMY V PRAXI

Korupcia v športe rovnako ako v iných oblastiach je veľmi ťažko odhaliteľná, pretože väčšinou z nej majú prospech obe strany a uskutočňuje sa bez svedkov. Pri match-fixingu je veľký problém online priestor a jeho medzinárodná dimenzia, preto napríklad láka ovplyvnenie športových podujatí aj ľudí zo zahraničia, ktorý o slovenskom športe nič nevedia a berú zápasy ako možnosť zárobku. Prostredníctvom online stávok môžu stávkovať na ovplyvnené zápasy v ktorejkoľvek krajine sveta. Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležitá medzinárodná spolupráca na všetkých úrovniach, či už na úrovni polície, športových federácií, stávkových spoločností alebo jednotlivých štátov.

Pozitívne možno hodnotiť, že najvyspelejšie európske štáty a rovnako európske inštitúcie neberú tento problém na ľahkú váhu a snažia sa hľadať cesty ako ho odstrániť. Pravdou ale zostáva, že mnoho krajín si neuvedomuje veľkosť tejto hrozby a nevenuje tomu primeranú pozornosť a s tým spojené financovanie a počet ľudí zaoberajúcich sa touto témou. V minulosti si športové hnutia uvedomili problémy v oblasti dopingu a rasizmu a investovali prostriedky do projektov a kampaní v boji proti týmto negatívnym javom a tieto snahy priniesli výsledky.

Veľkým problémom v praxi je, že táto téma nepatrí medzi priority polície ani štátnych orgánov a zo športových zväzov je v tejto oblasti aktívny jedine futbalový zväz. Rovnako v oblasti výskumnej existuje veľmi málo odborných materiálov a výskumov. Z toho dôvodu na Slovensku chýba dostatočný počet odborníkov na túto tému, preto by malo byť prioritou vzdelávanie všetkých zúčastnených, od športovcov, cez funkcionárov až po zamestnancov ministerstiev, polície, prokuratúry a sudcov, ktorí sa s touto témou môžu stretávať v praxi. My ako futbalový zväz, sme aj preto začali s prednáškami pre futbalistov najvyššej úrovne, rovnako pre mladých futbalistov, rozhodcov a začali sme tiež so vzdelávaním študentov Akadémie Policajného zboru.

Prioritou by malo byť určite zapojiť do riešenia problému viac ľudí, ktorí by mali dostatočné znalosti v tejto oblasti.

Na základe výskumu, ktorý sme robili pre UEFA a tak isto podľa názoru účastníkov rôznych konferencií by mala byť absolútnou prioritou spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov, či už na národnej a rovnako aj na medzinárodnej úrovni.

Výsledky prieskumu ukázali, že v iných krajinách, rovnako ako na Slovensku, sa pokusy o manipulácie zápasov vyskytujú tak ako v profesionálnom športe, tak isto aj v amatérskom a mládežníckom.

Manipulátori hľadajú a využívajú čoraz sofistikovanejšie spôsoby na manipulácie zápasov, a s tým je spojené ťažšie odhaľovanie týchto prípadov a potreba rýchlejšej reakcie na tieto trendy.

Finančné problémy klubov, a s tým spojené nevyplácanie miezd hráčom, prípadne ich nedostatočné finančné ohodnotenie zvyšuje riziko manipulácie, pretože v prípade finančných ťažkostí je pre hráčov veľkým lákadlom prijať peniaze od manipulátorov.Témou, ktorej sa nevenuje takmer žiadna pozornosť a veľký vplyv v tejto oblasti je závislosť športovcov od hazardných hier. Túto oblasť je potrebné do budúcna riešiť najmä z hľadiska prevencie.

Ochrana whistleblowerov je jedna z oblastí, ktorú v mnohých krajinách považujú za prioritu a všetkým zúčastneným je zrejmé, že pokiaľ chcú získavať väčší počet podnetov od verejnosti, musia si najprv získať ich dôveru a zabezpečiť ich ochranu.

Všetci zainteresovaní poukazujú na to, že na to aby sa dalo s týmto problémom bojovať je veľmi dôležitá politická podpora a taktiež vytvorený tlak a záujem zo strany verejnosti na hľadanie riešení.

MOŽNÉ RIEŠENIA UPLATNITEĽNÉ V PODMIENKACH SR

V nasledujúcej časti uvediem niektoré z riešení navrhovaných v záveroch nášho projektu pre Európsku futbalovú asociáciu (UEFA). Mnoho problémov by vyriešilo podpísanie a uplatňovanie Dohovoru o manipulácii športových podujatí. Jeho najpodstatnejšou časťou je vytvorenie národnej platformy boja proti match-fixingu, ktorá by sa stala výkonným a iniciatívnym orgánom. Fungovala by ako miesto, kde by sa stretávali všetky zainteresované subjekty a odovzdávali si informácie, rozvíjali spoluprácu a spoločne plánovali aktivity v tejto oblasti. Súčasne by slúžila ako jednotné kontaktné miesto pre spoluprácu so zahraničím.

Veľmi podstatné pre posun vpred by bolo reálne uznanie existencie tohto problému a na základe toho začať s jeho riešením, pretože niekedy sa ostatné športové zväzy vyjadrujú, že ich sa tento problém netýka, prípadne mu neprikladajú veľký význam.

Pokračovať v blokovaní nelegálnych stávkových prevádzkovateľov a zamedzeniu ľahko manipulovateľných druhov stávok – táto oblasť má veľký význam z hľadiska prevencie a zároveň by sa odstránil problém spolupráce s nelegálnymi stávkovými kanceláriami pri vyšetrovaní.

Ďalšou preventívnou možnosťou je trestanie nelegálneho stávkovania hráčov a zaoberať sa konfliktom záujmov na rôznych úrovniach. Vo Francúzsku je napríklad zakázane, aby stávkové spoločnosti boli sponzorom klubu alebo celej súťaže.

Budovanie dôvery cestou preventívnych opatrení, kampaní, spoluprácami so subjektami a doriešením prípadov manipulácie by napomohlo ochote verejnosti nahlasovať prípady a spolupracovať pri ich vyšetrovaní.

Momentálny stav a praktické skúsenosti dokazujú potrebu vytvorenia špeciálnej policajnej jednotky, ktorá by sa prioritne zaoberala prípadmi manipulácie športových podujatí, aktívne ich vyhľadávala a mala dostatočné znalosti o praktikách manipulátorov a nebola by to spolupráca s políciou na princípe ad hoc.

Zaujímavou možnosťou po vzore Dánska by bolo vytvorenie špeciálneho nezávislého súdu pre match-fixing, rovnaké predpisy uplatňované všetkými športovými zväzmi a vytvorenie funkcie všeobecných športových integrity officerov (ľudí bojujúcich s korupciou v športe), ktorí by zastrešovali zväzy, ktoré nemajú vlastných vyšetrovateľov.

Na medzinárodnej úrovni podporovať aktivity v tejto oblasti a iniciovať napríklad samostatný orgán zaoberajúci sa touto problematikou po vzore WADA v dopingu. V rámci tohto orgánu by mohla byť vytvorená databáza všetkých potrestaných v tejto oblasti po celom svete, takáto databáza v súčasnosti chýba.

Ďalšie možnosti ako väčší objem financií, počet odborníkov, vzdelávanie a ochrana nahlasovateľov, boli uvedené v predošlej časti.

ZÁVER

Základom je uvedomiť si aj v rámci Slovenskej republiky závažnosť tohto problému a začať v tejto oblasti na všetkých úrovniach vyvíjať aktivity a spolupracovať. Základom by malo byť vybudovanie národnej platformy boja proti match-fixingu.

Našou aktívnou účasťou na medzinárodných konferenciách a spracovaním výskumného projektu sme získali množstvo poznatkov a návrhov riešení, ktoré sa budeme snažiť na území Slovenskej republiky uplatňovať a postupne zaviesť do praxe. Tak isto si uvedomujeme nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce, ktorú plánujeme aj do budúcna rozvíjať. Verím, že tejto téme sa začne venovať viac pozornosti a budú pribúdať odborné príspevky a výskumy, ktoré ju budú ďalej rozvíjať. Rovnako som toho názoru, že táto problematika je natoľko široká a nepreskúmaná, že by si zaslúžila samostatnú konferenciu.

Mgr. Jakub Čavoj