!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!

Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami

CENTRÁLNY PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR  - SEKCIA DOBROVOĽNÍCTVO - ZÁKON O DOBROVOĽNÍCTVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

(1)     Tento zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľnícka činnosť“).

(2)     Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť vykonávanú dobrovoľníkom podľa osobitných zákonov,1) ak tieto osobitné zákony neustanovujú na výkon dobrovoľníckej činnosti iné podmienky.

§ 2

Dobrovoľník

(1) Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

a)    vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

b)    nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

c)    vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 ––––––––––––––––––––––––

1)    Napríklad § 57 a 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z., § 5 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 až 13 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

(2) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie

§ 3

Dobrovoľnícka činnosť

(1) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä

a)    pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,

b)    v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,

c)    pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,

d)    pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,

e)    pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,2)

f)    pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,

g)    pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

(2) Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je

a)    činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,3)

b)    činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

c)    činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,

d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,

e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

––––––––––––––––––––––––

2) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 116 Občianskeho zákonníka.

(3)    Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby.

(4)    Dobrovoľnícku činnosť na území Slovenskej republiky môže vykonávať aj dobrovoľník, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky na pobyt v Slovenskej republike ustanovené osobitným predpisom.4)

§ 4

Vysielajúca organizácia

(1) Vysielajúcou organizáciou môže byť, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7), právnická osoba, ktorá je

a) občianskym združením,5)

b) neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby,6)

c) cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo právnickou osobou odvodzujúcou svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,7)

d) školou alebo školským zariadením

e) nadáciou alebo

f) inou právnickou osobou ak to ustanovuje osobitný zákon.1)

(2) Vysielajúca organizácia v rámci svojej činnosti vyberá, eviduje, pripravuje a vysiela dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu podľa § 6.

(3) Evidencia dobrovoľníkov, ktorú vysielajúca organizácia vedie, obsahuje tieto údaje

a) meno, priezvisko,

b) dátum narodenia,

c) adresu trvalého pobytu,

d) adresu bydliska, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu8) alebo pobytu,4)

e) číslo zmluvy alebo údaje podľa § 6 ods. 4.

(4) Vysielajúca organizácia môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu9) a v prospech dobrovoľníka aj poistenie pre prípad jeho úrazu.

(5) Vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka vykonávať dobrovoľnícku činnosť do cudziny, je povinná dohodnúť v prospech dobrovoľníka najvyššiu možnú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka, ak nie je zabezpečená inak.

–––––––––––––––––

4) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

9) Občiansky zákonník.

(6) Vysielajúca organizácia je povinná zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti potrebné podľa osobitných predpisov11) osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, vysielajúca

organizácia je povinná ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti. Povinnosti podľa prvej a druhej vety vysielajúca organizácia nemá, ak ich zabezpečuje prijímateľ dobrovoľníckej činnosti.

(7) S dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov vysielajúca organizácia nesmie dohodnúť vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ktorá je neprimeraná anatomickým, fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo iného poškodenia zdravia.

(8) Vysielajúca organizácia je povinná podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život.

(9) Ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.

(10) Vysielajúca organizácia je oprávnená na účely zabezpečenia výkonu dobrovoľníckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovoľníka, jeho zákonného zástupcu a zodpovednej plnoletej fyzickej osoby podľa § 3 ods. 3 v rozsahu podľa odseku 3 písm. a) až d), ako aj údaje týkajúce sa výkonu dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona.12)

(11) Ak vysielajúca organizácia uzatvorí dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, táto dohoda musí byť v súlade so zmluvou, ktorú vysielajúca organizácia uzatvorila s dobrovoľníkom.

–––––––––––––––––

10) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11) Napríklad § 6 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

12) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

§ 5

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti

(1) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti v rámci svojej činnosti vyberá a pripravuje dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu podľa § 6, ak nejde o dobrovoľníkov, ktorí uzavreli zmluvu s vysielajúcou organizáciou. Ak prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vedie evidenciu dobrovoľníkov, táto evidencia obsahuje údaje podľa § 4 ods. 3.

(2) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu9) a v prospech dobrovoľníka aj poistenie pre prípad jeho úrazu, ak ho neuzavrela už vysielajúca organizácia.

(3) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti potrebné podľa osobitných predpisov11) osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti, ak ich nezabezpečila vysielajúca organizácia.

(4) S dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov prijímateľ dobrovoľníckej činnosti nesmie dohodnúť vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ktorá je neprimeraná anatomickým, fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo iného poškodenia zdravia.

(5) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život.

(6) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.

(7) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je oprávnený na účely zabezpečenia výkonu dobrovoľníckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovoľníka, jeho zákonného zástupcu a zodpovednej plnoletej fyzickej osoby podľa § 3 ods. 3 v rozsahu podľa § 4 ods. 3 písm. a) až d), ako aj údaje týkajúce sa výkonu dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona.12)

§ 6

Zmluva

(1) Zmluva musí mať vždy písomnú formu, ak ide o dobrovoľnícku činnosť, ktorú bude dobrovoľník vykonávať v cudzine, inak je zmluva neplatná; za dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov zmluvu uzatvára jeho zákonný zástupca.

(2) Písomná zmluva obsahuje najmä

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu8) alebo pobytu4) a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu8) alebo pobytu,4)

b) označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,

c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa písmena b), ak je zmluva uzatvorená s vysielajúcou organizáciou,

d) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,

e) dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,

f) iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

(3) Ak ide o dobrovoľnícku činnosť vykonávanú v cudzine, dobrovoľník predkladá vysielajúcej organizácii pred uzavretím zmluvy potvrdenie o svojom zdravotnom stave alebo čestným vyhlásením potvrdí, že mu nie sú známe zdravotné prekážky výkonu dobrovoľníckej činnosti vzhľadom na povahu a druh vykonávanej dobrovoľníckej činnosti uvedenej v návrhu zmluvy.

(4) Ak je zmluva uzavretá ústnou formou musí byť medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti.

(5) Zmluva môže obsahovať aj záväzok vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, že uhradí dobrovoľníkovi vynaložené náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu13) a zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu14), ak mu vznikli a uhrádza ich počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

––––––––––––––––––––––––––

13) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(6) Dobrovoľník za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nedostáva odmenu. Zabezpečenie dobrovoľníka plnením podľa odseku 2 písm. d) a podľa odseku 5 nie je odmenou ani protihodnotou, ale slúži na uskutočnenie alebo uľahčenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

§ 7

Dobrovoľnícka činnosť vykonávaná pre orgány verejnej správy

Vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby môžu využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh podľa osobitných predpisov na účel podľa § 3. Pri využívaní dobrovoľníckej činnosti majú tieto právnické osoby postavenie a povinnosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa tohto zákona.

Čl. II

  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z. zákona č. 453/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 131/2005 Z.z., zákona č. 244/2005 Z.z., zákona č. 570/2005 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z.z., zákona č. 200/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 49/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 574/2009 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z., zákona č. 48/2011 Z.z. a zákona č. 257/2011 Z. z. sa dopĺňa takto :

Za § 138 sa vkladá § 138a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§138a

Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

(1)     Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.

(2)    Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov; mzdu ani náhradu mzdy za čas pracovného voľna nemožno dohodnúť.“.

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 begin_of_the_skype_highlighting 177/2004 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    177/2004  end_of_the_skype_highlighting Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 begin_of_the_skype_highlighting 168/2008 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    168/2008  end_of_the_skype_highlighting Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z. , zákona č. 231 /2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y) plnenia poskytované dobrovoľníkovi podľa osobitného predpisu59i)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59i znie:

„59i) § 6 ods. 2 písmeno d) zákona č. ....../2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 50 ods. 1 písm. a) sa za slová „(ďalej len „prijímateľ“)“ vkladajú slová „alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu59j) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu59k)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 59j a 59k znejú:

„59j) § 3 ods. 1 zákona č. .../2011 Z. z.

59k) § 4 ods. 9 a § 5 ods. 6 zákona č. .../2011 Z. z.“.

3. § 50 ods. 5 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„ i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.“.

4. V § 50 ods.15 sa na konci pripája táto veta:

„Rovnaký postup sa použije ak sa preukáže, že daňovník uvedený v odseku 1 písm. a) nesplnil podmienky určené podľa osobitného predpisu.59l)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59l znie:

„59l)Zákon č. .../2011 Z. z.“.

5. Za § 52m sa vkladá § 52n, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52n

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011

Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. a), ods. 5 a 15 v znení účinnom od 1. decembra 2011 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2012.“.

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem služby bezodplatne dodanej vysielajúcej organizácii alebo prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu.5aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 4 a 5 zákona č... / 2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

    Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z. a zákona z 20. októbra 2011 sa dopĺňa takto :

§ 103 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu47a) v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 47a) znie :

„47a) Zákon č. .../2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.