Príspevok na udržanie zamestnanosti a odpustenie odvodov

Môžeme žiadať aj príspevok na mzdy od ÚPSVaR a aj odpustenie odvodov za zamestnávateľa? 

Právny stav: 12.5.2020

Otázka:

Môžeme žiadať aj príspevok na mzdy od ÚPSVaR a aj odpustenie odvodov za zamestnávateľa?

Odpoveď:

Zamestnávateľovi (resp. ďalším oprávneným osobám), ktorý požiadal o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, sa tento príspevok poskytuje na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku, ktorú uzatvára s miestne príslušným úradom práce. Zamestnávateľ môže žiadať o príspevok len v rámci jedného opatrenia.1  To znamená, že zamestnávateľ, ktorý podal žiadosť na základe Opatrenia č. 1 ,nemôže žiadať o poskytnutie príspevku na zamestnancov prostredníctvom niektorého z ďalších opatrení, napriek tomu, že spĺňa podmienky aj tohto opatrenia napr. Opatrenia č. 3. Odpustenie odvodov zamestnávateľa nepatrí do skupiny príspevkov na udržanie zametsnanosti, preto sme názoru, že zamestnávatelia majú nárok aj na príspevok na zamestnancov aj na odpustenie odvodov po splnení podmienok pre jednotlivé formy pomoci.

Podmienky odpustenia odvodov upravuje ust. § 293ex zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Uvedené ustanovenie jasne definuje, ktorí zamestnávatelia majú nárok na odpustenie odvodov2  a nevylučuje z tejto skupiny tých, ktorí využili príspevok na udržanie zamestnanosti.

O odpustenie odvodov za mesiac apríl 2020 možno požiadať do 18.5.2020 prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný v nasledovnom odkaze: https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-moze-poziadat-o-odpustenie-odvodov-za-april/68337s#10a

Odpustenie poistného podľa § 293ex zákona o sociálnom poistení sa týka celej sumy, ktorú by zaplatil zamestnávateľ z vymeriavacích základov svojich zamestnancov, nielen tých zamestnancov, ktorí pracujú v uzatvorenej prevádzke ale aj tých, ktorí pracujú v otvorených prevádzkach, pokiaľ mal zamestnávateľ zatvorenú aspoň jednu prevádzku min. 15 dní v mesiaci apríl. V prípade, ak už zamestnávateľ uhradil poistné (na odpustenie ktorého by mal nárok), môže požiadať o jeho vrátenie v zmysle § 145 zákona o sociálnom poistení, avšak predtým je potrebné v lehote do 18. mája zaslať čestné vyhlásenie za účelom odpustenia týchto odvodov. Za účelom uskutočnenia týchto krokov odporúčame kontaktovať príslušnú pobočku sociálnej poisťovne.

Mgr. Monika Ivanová


1 https://www.pomahameludom.sk/

2 Ust. § 293ex ods. 1 zákona o sociálnom poistení: “Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu135) najmenej na 15 dní.“