Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 

Právny stav k : 28. 4. 2020

Otázka:

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok?

Odpoveď:

Uznesením vlády SR č. 169/2020 bol rozšírený núdzový stav na pobytové zariadenia sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia a na zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny.

Pracovná povinnosť bola uznesením Vlády SR nariadená zamestnancom týchto zariadení a týka sa výlučne výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej činnosti.

Uloženie pracovnej povinnosti v zmysle uznesenia vlády sa teda netýka zamestnancov zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov – detských jaslí.

Preradiť zamestnancov detských jaslí na inú prácu je možné podľa § 55 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej ako „ZP“), podľa ktorého: „Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

Otázkou, či je možné v čase koronakrízy preradiť zamestnancov jednostranne na inú prácu v zmysle vyššie uvedeného, sa zaoberal aj Národný inšpektorát práce SR, ktorý k tejto otázke uviedol:

Zamestnávateľ musí v danom prípade dôsledne posúdiť existenciu potreby odvracania mimoriadnej udalosti alebo potreby zmiernenia jej bezprostredných následkov vo vzťahu ku konkrétnym zamestnancom a vo vzťahu ku konkrétnym okolnostiam prípadu. V prípade splnenia predpísaných zákonných podmienok môže zamestnávateľ tento inštitút využiť. Určite však nie je prípustné svojvoľné a neodôvodnené preradenie zamestnancov ich zamestnávateľom na práce iného druhu, neplniace účel odvracania mimoriadnej udalosti alebo zmiernenia jej bezprostredných následkov (napríklad nariadenie zamestnancom vykonanie prác spočívajúcich v upratovaní alebo údržbe prevádzky zamestnávateľa, ak tieto činnosti nie sú predmetom jeho pracovnej náplne podľa dojednaní v pracovnej zmluve). V každom prípade, Národný inšpektorát práce odporúča zamestnávateľom uprednostnenie dohody so zamestnancami pred jednostranným riešením danej situácie a zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať."

Celé stanovisko je dostupné tu:

https://www.ip.gov.sk/nariadenie-inej-prace-zo-strany-zamestnavatela/

V prospech uzatvorenia dohody svedčí aj to, že podľa § 47 ods. 3 ZP zamestnanec má právo odmietnuť vykonať prácu, ak bezprostredne a vážne ohrozuje život zamestnanca alebo iných osôb.

V nadväznosti na uvedené odporúčame riešiť preradenie zamestnancov detských jaslí na inú prácu dohodou podľa Zákonníka práce, ktorou predídete vyššie uvedeným komplikáciám.

Radi by sme však upozornili aj na odporúčanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré odporúča nahlásiť nedostatok personálnych kapacít (a aj prípadné voľné pracovné kapacity) miestne príslušnému okresnému úradu, ktorý podľa § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 179/2011 Z. z „na základe požiadavky určeného subjektu zabezpečuje doplnenie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov na účel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonáva určený subjekt na základe rozhodnutia alebo príkazu; doplnenie ľudských zdrojov zabezpečuje v spolupráci s obcami.

JUDr. Henrieta Bicáková