Náhrada mzdy rôznych zamestnancov počas mimoriadnej situácie

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z časti: rozlišujeme pomernú časť mzdy za vykonanú prácu a z časti mu patrí náhrada mzdy pri prekážke v práci?

Učiteľ ZUŠ a ZŠ, ktorý nemôže prostredníctvom elektronickej komunikácie s deťmi vykonávať  prácu „z časti“ vzhľadom na určený úväzok - prácu podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve sa bude posudzovať  podľa § 250b ods. 6) Zákonníka práce?

Je možné vychovávateľky ŠKD a učiteľky v MŠ  počas mimoriadnej situácie posudzovať za účelom uplatnenia nároku na mzdu v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce, t.j. nemôžu vykonávať prácu podľa pracovnej náplne  z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa a ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri náhrade mzdy v sume 80 %?

V prípade  kategórie tzv. „nepedagogický“ zamestnanec, ich práca môže byť z časti potrebná, ako pri mzde postupovať tu?

Právny stav: 14.4.2020

Otázka:

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z časti: rozlišujeme pomernú časť mzdy za vykonanú prácu a z časti mu patrí náhrada mzdy pri prekážke v práci?

Učiteľ ZUŠ a ZŠ, ktorý nemôže prostredníctvom elektronickej komunikácie s deťmi vykonávať prácu „z časti“ vzhľadom na určený úväzok - prácu podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve sa bude posudzovať podľa § 250b ods. 6) Zákonníka práce?

Je možné vychovávateľky ŠKD a učiteľky v MŠ počas mimoriadnej situácie posudzovať za účelom uplatnenia nároku na mzdu v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce, t.j. nemôžu vykonávať prácu podľa pracovnej náplne z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa a ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri náhrade mzdy v sume 80 %?

V prípade kategórie tzv. „nepedagogický“ zamestnanec, ich práca môže byť z časti potrebná, ako pri mzde postupovať tu?

Odpoveď:

Podľa § 250b ods. 6 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení 1 (ďalej ako „Zákonník práce“) sa umožňuje všetkým zamestnávateľom, aby v takejto situácii mohli poskytovať náhradu mzdy najmenej v sume 80% priemerného zárobku zamestnanca.

V praxi pôjde o jednostranné rozhodnutie zamestnávateľa o určení výšky mzdy. Uzatvorenie dohody o zmene pracovných podmienok (dodatku) nie je potrebné, pretože na zníženie mzdy nie je potrebný súhlas zamestnanca.

Ak zamestnanec nevykonáva prácu celkom alebo z časti pre dôvody vyplývajúce z mimoriadnych opatrení, patrí mu náhrada mzdy minimálne vo výške 80 % z jeho priemerného zárobku. Náhrada mzdy v sume 80 % priemerného zárobku zamestnanca bude po splnení určitých administratívnych podmienok poskytnutý zamestnávateľom formou štátneho príspevku, a je na uvážení resp. na ekonomických možnostiach zamestnávateľa, či zvyšok mzdy zamestnancovi vyplatí resp. v akej výške.

Máme zato, že aj na učiteľov ZUŠ a ZŠ sa vzťahuje prijatá platná legislatíva s poukazom na § 250b ods. 6) Zákonníka práce. Neevidujeme nijaké legislatívne výnimky ohľadne toho, že pedagogických zamestnancov by sa zníženie mzdy/platu nemohlo týkať, a to ani v prípade, že sú odmeňovaní podľa zákona č 553/2003 Z. z.

Máme zato, že aj na vychovávateľky ŠKD a učiteľky v MŠ možno uplatniť nárok na mzdu v zmysle §250b ods. 6 Zákonníka práce.

Zamestnávatelia v rámci zabezpečenia ochrany života a zdravia zamestnancov pri výkone práce sú povinní prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku v súlade s ust. § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je potrebná, by mal mať zabezpečené na pracovisku také podmienky, aby nemusel mať obavu o svoj život alebo zdravie. Čo sa týka náhrady mzdy v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce, máme zato, že ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa, náhrada mzdy v sume 80% patrí aj tomuto zamestnancovi.

Náhrada platu/mzdy bude patriť len zamestnancom, ktorí nevykonávajú prácu z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach. Zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu či už na mieste výkonu práce alebo formou homeoffice, nemajú prekážku v práci a sú odmeňovaní ako doposiaľ mzdou/platom. Je potrebné určiť vhodný prepočet koľko % svojho pracovného času vykonáva prácu za mzdu/plat a koľko prácu vykonávať nemôže; tu vzniká prekážka v práci a nárok na náhradu príjmu vo výške 80%.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie k zamestnanosti v regionálnom školstve po prijatých zmenách v Zákonníku práce. Zákonník práce neustanovuje žiadne ďalšie podmienky a pravidlá vykonávania práce z domu za mimoriadnych okolností. Je teda na zamestnávateľovi, aby bližšie upravil pravidlá vykonávania práce z domu vo vnútornom predpise, a to napríklad začiatok a koniec vykonávania práce z domu.

K uvedenému Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvádza na svojej webovej stránke: „Tento príkaz sa musí dostať k zamestnancovi – zákon nevyžaduje písomnú formu, ale môže byť pre neho dôležité, aby vedel zamestnávateľ takýto príkaz preukázať (napr. naskenovaný podpísaný list zaslaný e-mailom).“ 2

Odporúčame teda zvoliť taký postup, ktorý najviac vyhovuje podmienkam tej ktorej školy.

Mgr. Vladimír Fujak

_____________________ 

[1] Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.

[2]https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/novela-zakonnika-prace-ucinna-od-4-4-2020-zakladnych-otazkach-odpovediach.html