Nadačný audit v čase mimoriadneho stavu

Je v momentálne vyhlásenej mimoriadnej situácií možný odklad pre nadačný audit? Sú prijaté nejaké sprísnené opatrenia, na základe ktorých sa audit nemôže uskutočniť?

Právny stav k: 15. 4. 2020

Otázka:

Je v momentálne vyhlásenej mimoriadnej situácií možný odklad pre nadačný audit? Sú prijaté nejaké sprísnené opatrenia, na základe ktorých sa audit nemôže uskutočniť?

Odpoveď:

Podľa § 34 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách (ďalej ako „Zákon o nadáciách“) :

Nadácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak

a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo

b) všetky príjmy nadácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur.

Podľa § 35 ods. 1 Zákona o nadáciách:

Nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu v lehote určenej správnou radou alebo nadačnou listinou najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Podľa § 35 ods. 2 písm.) Zákona o nadáciách ročná výročná správa obsahuje: „ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke.

 Aj keď v súčasnosti boli posunuté niektoré zákonné lehoty, netýka sa to lehôt pre nadačný audit. Odporúčame proces auditu v čo najširšej miere uskutočniť v elektronickej podobe, a pokiaľ príde k nevyhnutnosti osobného kontaktu, je potrebné minimalizovať počet osôb pri jeho výkone na mieste a dodržiavať hygienické zásady.

Mgr. Vladimír Fujak