Možnosti sociálneho bývania

Jedným z prejavov realizácie sociálnej politiky štátu vo vzťahu k ekonomicky ohrozeným skupinám ľudí, je zabezpečenie sociálneho bývania. Základný právny predpis, ktorý definuje účel sociálneho bývania a upravuje podmienky pre získanie tohto typu bývania predstavuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej ako „zákon o dotáciách“). Relevantným bude aj zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (ďalej ako „zákon o sociálnych službách“) z dôvodu, že sociálne bývanie sa poskytuje aj v rámci starostlivosti, ktorá je spojená s ubytovaním upraveným na základe tohto zákona, ale za splnenia podmienky, že nie je poskytované za účelom dosiahnutia zisku. V takom prípade je poskytovateľ oprávneným prijímateľom finančného príspevku na poskytnutie sociálnej služby. Charakteristická črta sociálneho bývania sa prejavuje v jeho priamej naviazanosti na verejné financie. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.