Lehoty pre poukazovateľov asignovanej dane 2021

Prinášame krátky sumár k termínom na poskytnutie 2% dane v roku 2021.

Právny stav k: 24.03.2021

Poukázanie asignovanej dane daňovníkmi

Daňovníci poukazujú asignovanú daň v rôznych postaveniach. Daňovník môže poukazovať asignovanú daň ako fyzická osoba podnikateľ, fyzická osoba zamestnanec, fyzická osoba zamestnanec s viacerými príjmami, dobrovoľník alebo právnická osoba.

Základné informácie o podaní daňového priznania nájdete na webovom sídle Finančnej správy SR.

  1.  Zamestnanci

Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane je v zmysle §50 ods. 1 zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie dane.

Situácia upravená v § 2 ods. 3 a §22 lex korona (zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19), kedy lehoty boli posunuté, sa daňového priznania za rok 2020 netýka, keďže obdobie pandémie v tejto oblasti sa považuje za skončené dňom  30.9.2020[1].

  2.  Fyzické a právnické osoby

Vzhľadom na ukončenie pandémie v tejto oblasti je teda dňa 31.03.2021 posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2020 pre fyzické osoby aj pre právnické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). 

Ak ale fyzická alebo právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v predĺženom termíne, a to buď do 30.6. alebo 30.9.2021.[2]

Aktuálne k odkladu daňového priznania TU – Finančná správa SR

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania - Tlačivo

Treba zdôrazniť, že ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1 % z dane.

Mgr. Vladimír Fujak

[1] Viac info k opatreniam Finančnej správy SR – korona kríza

[2]  S poukazom na § 49 ods. 3 písm. a) resp. písm. b) zákona o dani z príjmov sa daňovníkovi predlžuje lehota bez udania dôvodu o tri kalendárne mesiace (max. do 30. júna 2021) alebo o šesť kalendárnych mesiacov (max. do 30. septembra 2021), ak plynú daňovníkovi príjmy zo zdroja v zahraničí.