Kontrolór športových organizácií

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na postavenie kontrolórov v športových organizáciách a športových zväzoch. Športové organizácie, ktoré dosiahli dva roky za sebou príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 Eur ročne dva roky za sebou, majú povinnosť vytvoriť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30 júna nasledujúceho roka.

Právny stav od: 12.05.2017 

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na postavenie kontrolórov v športových organizáciách a športových zväzoch. 

Hlavné činnosti kontrolóra je možné rozdeliť do troch hlavných okruhov:

Aby kontrolór športove organizácie zvládol svoju činnosť musí ovládať najmä nasledovné oblasti:

1. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vyhláškami ako je

   a. Vyhláška č. 110/2016 MŠVVaŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe,
  b. Vyhláška č. 51/2016 Z. z. MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca

2. Svetový antidopingový kódex

   a. Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. Dohovor proti dopingu Rady EU

3. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

4. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctvo

5. Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

   a. Vyhláška č. 164/2013 Z. z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

6. Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   a. Vyhláška č. 156/2016 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
    b. Vyhláška č. 157/2016 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

9. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

   a. Postupy účtovania pre podvojné účtovníctvo pre neziskový sektor
   b. Spracovanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre neziskový sektor
   c. Postupy účtovania pre jednoduché účtovníctvo pre neziskoý sektor
   d. Spracovanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve pre neziskový sektor

10. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov

11. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

12. Zákon č.663/2007 Z. z., Zákon o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

13. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

15. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

17. Zákon 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18. Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti

19. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

20. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

21. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Kontrolór v športovej organizácii neplní len kontrolnú funkciu ale hlavne preventívnu funkciu, tak aby športovej organizácii nevznikli žiadne sankcie alebo postihy z nedodržiavania právnych predpisov a to nielen zo pohľadu zákona o športe ale aj ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a povinností vyplývajúcich z medzinárodných aktov.

Kontrolór vykonáva ďalšie činnosti, ako sú:

 • Kontroluje dodržiavanie právnych predpisov športovou organizáciou
 • Kontroluje predpisy a rozhodnutia športovej organizácie
 • Kontroluje predpisy a rozhodnutia športovej organizácie s predpismi športových organizácii, ktorých je športová organizácia členom
 • Vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť
 • Priebežne kontroluje obsah zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu
 • Priebežne kontroluje riadne zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu
 • Kontroluje a upozorňuje na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii
 • Navrhuje preventívne a nápravné opatrenia pri zistení závažného nedostatku
 • Určuje lehotu na odstránenie závažného nedostatku
 • Upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča postup
 • Konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, pri zistení závažného nedostatku
 • Vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie

Pôsobnosť kontrolórov národných športových zväzov (ďalej len „NŠZ“) a národným športových organizácii (ďalej len „NŠO“) je rozšírená o nasledovné činnosti:

 • Konzultačná činnosť pre kontrolórov športové organizácie, ktoré sú členmi NŠZ a NŠO
 • Dozor na prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov NŠZ a NŠO
 • Účasť na zasadnutiach volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov
 • Zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolných orgánov a iných orgánov NŠZ a NŠO, ak to považuje za potrebné
 • kontroluje postupy a rozhodnutia orgánov NŠZ a NŠO s predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je členom

Kontrolór pri vykonávaní svojej činnosti by mal dodržiavať nasledovné princípy:

 • princíp nezávislosti
 • princíp čestnosti
 • princíp objektívnosti
 • princíp mlčanlivosti
 • princíp odbornosti
 • princíp etického vystupovania a korektných vzťahov

Pri kontrolnej činnosti vychádza kontrolór z ustanovení § 14 zákona o športe. V rámci kontrolnej činnosti môžeme identifikovať nasledovné fázy kontrolnej činnosti:

 1. podnet
 2. analýza podnetu
 3. vyžiadanie dokladov od športovej organizácie
 4. vyhodnotenie podnetu
 5. žiadosť o odstránenie nedostatku
 6. vyjadrenie športovej organizácie alebo orgánu športovej organizácie k nedostatku
 7. vypracovanie návrhu správy o kontrolnej činnosti
 8. prerokovanie návrhu správy o kontrolnej činnosti so športovou organizáciou alebo orgánom športovej organizácie voči ktorej podnet smeroval
 9. Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti
 10. Zaslanie správy o kontrolnej činnosti podávateľovi podania

V prípade, ak športová organizácia neodstráni zistený nedostatok v určenej lehote kontrolórom zašle podnet hlavnému kontrolórovi športu do 10 dní po márnom uplynutí lehoty na odstránenie nedostatku. 

Pre športovú organizáciu, ktorá nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra, alebo nevytvorí podmienky na nezávislý výkon kontroly hrozí strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.


Autor: Ing. Alica Fisterová, Hlavná kontrolórka športu 

Zdroj: Učená právnická spoločnosť