Chýbajúce dokumenty k žiadosti o zápis nadácie do registra nadácií

Čo ak zistím, že som nepredložil/a zákonom určené podklady pre zápis nadácie do registra nadácií? Môže Ministerstvo kvôli tomu odmietnuť zápis nadácie do registra nadácií? Ako sa počíta lehota na vykonanie zápisu nadácie do registra nadácií? Odo dňa doručenia návrhu?

Čo ak zistím, že som nepredložil/a zákonom určené podklady pre zápis nadácie do registra nadácií? Môže Ministerstvo kvôli tomu odmietnuť zápis nadácie do registra nadácií? Ako sa počíta lehota na vykonanie zápisu nadácie do registra nadácií? Odo dňa doručenia návrhu?


Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína odo dňa, keď bol Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) doručený návrh na zápis do registra nadácií, ktorý neobsahuje žiadne chyby. Aby bol tento návrh bez chýb, musí byť podpísaný správcom nadácie (jeho podpis musí byť úradne overený), musí byť k nemu priložená nadačná listina (v dvoch vyhotoveniach), písomné vyhlásenie správcu nadácie o splatení peňažného vkladu zakladateľom (jeho podpis musí byť úradne overený), písomné vyhlásenie zakladateľa (zakladateľov), že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť a výpis z registra trestov správcu nadácie, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Za registráciu sa platí správny poplatok, teda k návrhu sa prikladá aj kolok v hodnote 66.- eur (Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 232/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Ak návrh na zápis nadácie do registra neobsahuje zákonom určené podklady Ministerstvo správcu nadácie do 15 dní upozorní, že konanie o zápis nadácie do registra nadácií začne až po odstránení nedostatkov (tzn. lehota na vykonanie zápisu do registra nadácií sa predlžuje o čas, počas ktorého nadácia predloží chýbajúce podklady).

Ministerstvo zápis nadácie do registra nadácií odmietne len v prípade ak z predložených dokladov vyplýva, že:

1. Nejde o účelové združenie majetku,

tzn. že ide o inú formu právnickej osoby, ktorá nie je charakterizovaná majetkovým substrátom, ale napr. personálnym substrátom (občianske združenie). Občiansky zákonník v tomto zmysle rozoznáva:

• združenia fyzických alebo právnických osôb,

• účelové združenia majetku,

• jednotky územnej samosprávy,

• iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon

2. Účel nadácie nie je verejnoprospešný,

tzn. že účel nadácie nie je zameraný na:

•    rozvoj a ochranu duševných a kultúrnych hodnôt

•    realizáciu a ochranu ľudských práv a humanitárnych cieľov

•    ochranu a tvorbu životného prostredia

•    ochranu zdravia

•    zachovanie prírodných hodnôt

•    rozvoj vedy a vzdelania

•    telesnú kultúru

•    humanitárnu pomoc jednotlivcom alebo skupinám ľudí

3. Nadačná listina nie je v súlade so zákonom,

tzn. neobsahuje všetky zákonom požadované náležitosti stanovené zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.

Ak teda nastane niektorý z uvedených dôvodov, môže Ministerstvo v lehote 30 dní od začatia konania rozhodnúť o tom, že zápis odmietne, teda že ho nevykoná.

Ak Ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra nadácií, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra nadácií a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu nadácie do registra nadácií.