Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Nezisková organizácia bez schváleného rozpočtu

23.9.2021

JUDr. Monika Ivanová

Môže nezisková organizácia realizovať svoju činnosť ak správna rada neschválila rozpočet? Môže v takom prípade rozhodovať o činnosti a používaní majetku len riaditeľ neziskovej organizácie?

Dražba darovaných predmetov organizovaná nadáciou

23.9.2021

JUDr. Martina Tomus Palušková

Má nadácia ohlasovaciu povinnosť, ak organizuje akciu spojenú s dražbou predmetov, ktoré nadácii venovali súkromné osoby a výťažok z tejto dražby bude použitý na niektorý z verejnoprospešných účelov podľa nadačnej listiny?

Príspevok obce rodičom na MŠ v inom meste

22.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Akým spôsobom môže obec, ktorá nemá zriadenú MŠ, prispieť rodičom na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ? Mesto, ktoré je zriaďovateľom MŠ v inom meste, navýšilo mesačný príspevok s tým, že na dieťa s trvalým pobytom na území mesta si môžu rodičia uplatniť zľavu.

Pokračovanie pracovného pomeru a odchodné pedagogického zamestnanca

21.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné zamestnávať pedagogických zamestnancov školy ak bol s nimi pracovný pomer ukončený v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. po dovŕšení 65 rokov veku a následne im bolo vyplatené odchodné? Môže sa s takýmto zamestnancom uzatvoriť pracovná zmluva na dobu určitú?

Zákon o odmeňovaní vo verejnej správe a nezisková organizácia obce

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj na neziskové organizácie založené mestom? Konkrétne sa jedná o zariadenie poskytujúce sociálnu službu.