Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Financovanie súkromných CVČ po novom

17.1.2022

tím itretisektor.sk

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy obce určovali VZN financovanie cirkevných aj súkromných školských zariadení. Podľa novelizovaného ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) Zákona o štátnej správe v školstve však obce určujú financovanie školských zariadení, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Akým právnym režimom sa spravuje financovanie na záujmové vzdelávanie v CVČ? Uzatvára sa zmluva podľa § 9aa Zákona o štátnej správe v školstve?

 

Nepriznanie príspevku na osobnú asistenciu a vplyv nedoručenia posudku na lehotu odvolania

12.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže byť dôvodom na podanie odvolania voči rozhodnutiu o nepriznaní finančného príspevku na osobnú asistenciu skutočnosť, že rozhodnutie bolo doručené bez Komplexného posudku správneho orgánu, ktorý je podkladom pre vydanie takéhoto rozhodnutia? Zároveň v samotnom odôvodnení rozhodnutia je iba odkaz na tento posudok bez ďalšieho vysvetlenia. Kedy začína plynúť lehota na podanie odvolania?

Príklady „nesprávnej praxe“ používania 2% z dane

17.12.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Z poskytnutých kontrolných zistení Úradu vládneho auditu sme pripravili prehľad, ktorý prináša poukázanie na nesprávne nakladanie s 2% dane v praxi.

Divadlo ako zakladateľ inej neziskovej organizácie na účely prijímania 2% dane

7.12.2021

Mgr. Monika Ivanová

Môže štátne divadlo založiť neziskovú organizáciu za účelom získavania 2 % z dane a ďalších zdrojov, z ktorých by financovalo účasť sociálne slabších skupín na kultúrnych podujatiach divadla?

Poľovnícke organizácie a 2% dane

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Za akých podmienok môže poľovnícka organizácia byť prijímateľom 2% dane?