Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Poskytovanie osobných údajov do informačného systému športu

1.2.2023

JUDr. Monika Ivanová

Aké má povinnosti športový klub, ktorý spracúva osobné údaje detí a poskytuje ich do informačného systému športu na účely dotácie?

Fungovanie správnej rady neziskovej organizácie

18.1.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže sa správna rada neziskovej organizácie stretávať online formou? Ako je potrebné uvedené upraviť v štatúte? Akým spôsobom sa upravuje hlasovanie per rollam v štatúte? Aká má byť dĺžka funkčného obdobia člena správnej rady? Je možné napadnúť rozhodnutie správnej rady v lehote 3 mesiacov podobne ako to je pri uzneseniach prijatých valným zhromaždením obchodnej spoločnosti?

Odmeňovanie zamestnancov neziskovej organizácie poskytujúcej sociálne služby

13.1.2023

Mgr. Helena Laposová

Je nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby povinná pri odmeňovaní zamestnancov dodržiavať platové tarify podľa tabuliek pre zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom záujme alebo je možná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom?

Odovzdanie veci zakúpenej z 2% dane v ďalšom roku

16.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je v súlade so zákonom, ak prijímateľ podielu zaplatenej dane uzavrie darovaciu zmluvu v roku 2022, ktorej predmetom je darovanie hnuteľnej veci ale reálne k odovzdaniu hnuteľnej veci dôjde až v roku 2023?  Je takéto konanie možné považovať za použitie podielu zaplatenej dane do konca roka 2022?

Riaditeľ školy ako člen komisie obecného zastupiteľstva

5.12.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže riaditeľ školy zriadenej mestom byť členom komisie obecného zastupiteľstva? Môže poberať za výkon tejto funkcie symbolickú odmenu?