Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Odklad školskej dochádzky a povinnosti školy

28.4.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Na zápis bolo prihlásené dieťa, ktorého rodičia informovali o odklade jeho školskej dochádzky o rok. Má škola nejakú povinnosť voči tomuto dieťaťu alebo jeho materskej škole?

Stravovanie zamestnancov v zariadení sociálnych služieb

28.4.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné zamestnancom zariadenia sociálnych služieb poskytnúť stravu kombinovanou formou? V prípade, že zamestnanec odmietne stravu poskytovanú v zariadení (denná zmena), musí zamestnávateľ poskytnúť inú formu? Vedúci zariadenia pracuje časť v zariadení a časť na úrade, je možné mu poskytovať stravu „kombinovanou“ formou (poskytnutie stravy aj lístky)?

Zápis dieťaťa do školy a podpisy rodičov na prihláške

26.4.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Na zápis dieťaťa do školy prišiel iba jeden rodič. Podpísal prihlášku dieťaťa a overili sme jeho občiansky preukaz. Postačuje na zápis dieťaťa do školy takýto postup alebo musia prihlášku podpísať obaja rodičia dieťaťa?

Právne úkony opatrovníka a obmedzená spôsobilosť na právne úkony prijímateľa sociálnej služby

25.4.2023

Mgr. Helena Laposová

Aké právne úkony môžu vykonávať prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sú umiestnení v zariadení sociálnych služieb a sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony? Pri ktorých právnych úkonoch je už potrebný podpis opatrovníka?

Zmeny správnej rady neziskovej organizácie a postup pri ukončení členstva

31.3.2023

JUDr. Monika Ivanová

Odkedy sa počítajú 3 roky funkčného obdobia správnej rady, 3 kalendárne roky alebo 3 roky od vymenovania? Aký je praktický postup po ukončení funkčného obdobia členov správnej rady neziskovej organizácie?