Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zverejnenie špecifikácie použitia za viac zdaňovacích období

29.6.2022

JUDr- Monika Ivanová

Ako zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane, ktoré občianske združenie prijalo v roku 2021, avšak prostriedky pochádzali z viacerých zdaňovacích období (daň z príjmov za rok 2019 a 2020)? Je potrebné podať 2 špecifikácie pre každé daňové obdobie samostatne?

Výpoveď opatrovateľke z dôvodu odmietnutia návštevy klienta

18.6.2022

JUDr. Helena Laposová

Môže dať zamestnávateľ výpoveď terénnej opatrovateľke, ktorá odmietla ísť do domácnosti klienta z dôvodu, že domácnosť klienta je ďaleko a nechodí jej tam autobus?

Jednorazový príspevok pri nástupe do školy

17.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže mesto poskytnúť zo svojho rozpočtu jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude určený rodičom (prípadne iným oprávneným osobám) a deťom s trvalým pobytom v meste?

Náklady spojené s účasťou na zasadnutí orgánu združenia

9.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Majú členovia orgánov občianskeho združenia nárok na preplatenie nákladov spojených s účasťou na zasadnutí orgánov? V prípade preplatenia v paušálnej sume, ide o oprávnené náklady občianskeho združenia prislúchajúce k oslobodeným príjmom? Sú príjmy z  preplatenia nákladov oslobodené od dane (ako príjmy z cestovných náhrad)?

Verejné financie a súdny zmier

2.6.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže športová organizácia z finančných prostriedkov získaných od Ministerstva školstva uhradiť záväzok vyplývajúci z uzavretého súdneho zmieru v súdnom konaní, ktoré sa týkalo pracovnoprávneho sporu?