Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novela zákona o dobrovoľníctve - akreditácia dobrovoľníckych činností a ďalšie zmeny

5.4.2023

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 02.02.2023 NRSR schválila zákon č. 50/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Novela nadobudla účinnosť 01.04.2023. Od uvedeného dátumu sú účinné nové ustanovenia a niektoré pôvodné ustanovenia sú doplnené o nové prvky.

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

16.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zdieľanie videoobsahu podľa nového zákona o mediálnych službách

9.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Cieľom zákona je nová komplexná právna úprava v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá nahradila zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu.

Zmena sankcionovania záškoláctva aj v oblasti predprimárneho vzdelávania

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Uvedenou novelou bol doplnený okrem iného aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) s dopadmi v oblasti sankcionovania záškoláctva.

Ako sa môže osoba so zdravotným znevýhodnením domáhať ochrany svojich práv?

20.9.2022

Tím itretisektor.sk

Správny súdny poriadok vymedzuje, ktoré rozhodnutia orgánov verejnej správy, resp. správne akty týchto orgánov správne súdy nepreskúmavajú. Okrem iného sa to týka tých rozhodnutí, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje predpis vzťahujúci sa na konkrétne konanie.