Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dismissal of the principal on the proposal of the school board

25.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

The principal is appointed for a term of office and dismissed by the school founder or the school establishment founder.
Pursuant to Section 3 (8) (a) of the Act on State Administration in Education, the founder may also dismiss the principal on the proposal of the school board.

Odvolanie riaditeľa školy na návrh rady školy

25.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia.
Podľa § 3 ods. 8 písm. a) Zákona o štátnej správe v školstve  zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj na návrh rady školy.

Compulsory pre-primary education in an individual form

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

When admitting children to pre-primary education in a kindergarten, it is not decisive whether it is a kindergarten with legal personality or a kindergarten without legal personality.
With effect from the school year 2021/2022, the completion of pre-primary education in kindergarten is compulsory for all children who reach the age of 5 by the end of August of the respective year.

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nie je rozhodujúce, či ide o materskú školu s právnou subjektivitou alebo o materskú školu bez právnej subjektivity.
S účinnosťou od školského roku 2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do konca augusta príslušného roka.

Issuing a paper decision

3.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*article from the series: Private schools and the application of the Administrative Procedure Code, part 4*

All public authorities as well as other legal entities are obliged to have electronic mailboxes set up and activated for delivery, and public authorities in the exercise of their public powers are obliged to issue decisions in electronic form in accordance with the e-Government Act1 (i.e. director of a private school is obliged to issue, for example, a decision on the admission of a pupil to school in electronic form).

slovenská verzia článku TU