Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Ukladanie výročných správ a účtovných závierok po skončení pandémie

3. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Odborný článok analyzuje vplyv “pandémie“ vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.

Prevod imania nadácie na obec

1. 4. 2021

Mgr. Monika Ivanová

V článku popisujeme zánik nadácie bez likvidácia a prechod nadačného imania takejto nadácie na obec.

Sponzoring ako jedna z foriem financovania v športe

4. 3. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Článok sa zaoberá inštitútom sponzorskej zmluvy v športe ako jedného z možných zdrojov financovania.

Rozhodovacia činnosť Športového arbitrážneho súdu

3. 12. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Športový arbitrážny súd v Laussane (ďalej aj len „CAS“) vznikol v 80. rokoch minulého storočia ako reakcia na nárast medzinárodných sporov v oblasti športu, kedy v tejto oblasti absentoval špecializovaný orgán oprávnený vydávať záväzné rozhodnutia. Iniciácia vrcholových športových organizácii bola zavŕšená založením arbitrážnej inštitúcie schopnej urovnávať medzinárodné športové spory a ponúkať flexibilný a rýchly postup v konaniach.

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2021

2. 12. 2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.