Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Transferové oceňovanie v neziskovom sektore

30.9.2021

JUDr. Martina Tomus Palušková

Všeobecne o transferovom oceňovaní
Pod pojmom transferové oceňovanie rozumieme postup stanovenia cien pri kontrolovaných transakciách, ktoré sú uskutočňované závislými (prepojenými) osobami, tak aby spĺňali podmienky nezávislého vzťahu. Vzťahuje sa nielen na firmy, obce, živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj na združenia, nadácie a ostatné právnické osoby z neziskového sektora.

Transferové oceňovanie sa netýka len transakcií fyzických osôb, ktoré nedosahujú príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), a transakcií právnických osôb, ktoré nedosahujú zdaniteľné príjmy alebo výnosy z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Financovanie športu z verejných zdrojov v Slovenskej republike časť I.

29.9.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Základným právnym predpisom upravujúcim financovanie športu je zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení (ďalej len „Zákon o športe“). Financovaním športu z verejných zdrojov sa podľa dôvodovej správy k Zákonu o športe rozumie jeho financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtov samosprávnych krajov a obcí, ako aj z podielu zaplatenej dane a odvodu z hazardu, prípadne z iných príjmov. V prvej časti tohto článku sa budeme bližšie venovať financovaniu športu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Štatút reprezentanta a právomoci národného zväzu

20.8.2021

Mgr. Monika Ivanová

Verejným záujmom v športe je podľa § 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. Štát realizuje verejný záujem v športe prostredníctvom národných športových zväzov. Národné športové zväzy predstavujú akýsi medzistupeň v organizačnej štruktúre športového hnutia a zastrešujú športové kluby a aktívnych športovcov v určitom druhu športu na vymedzenom území konkrétneho štátu.

Financovanie športu zo súkromných zdrojov

20.8.2021

Mgr. Monika Ivanová

Šport je fenoménom modernej doby, ktorý pozitívne spája spoločnosť a taktiež tvorí neodmysliteľnú súčasť zdravého životného štýlu. Na to, aby sa športová spoločnosť mohla rozvíjať, je potrebné zabezpečiť dostatočné financovanie tejto oblasti. Športové organizácie a aj jednotliví športovci okrem podpory z verejných zdrojov, ktorá podlieha zákonnej úprave, môžu byť financovaní aj zo súkromných zdrojov. Financovanie zo súkromných zdrojov je založené na zmluvnej voľnosti zúčastnených strán. V nasledovnom texte uvádzame typy zmluvných záväzkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v praxi v rámci financovania zo súkromných zdrojov.

Ukladanie výročných správ a účtovných závierok po skončení pandémie

3.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Odborný článok analyzuje vplyv “pandémie“ vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.