Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozhodovacia činnosť Športového arbitrážneho súdu

3. 12. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Športový arbitrážny súd v Laussane (ďalej aj len „CAS“) vznikol v 80. rokoch minulého storočia ako reakcia na nárast medzinárodných sporov v oblasti športu, kedy v tejto oblasti absentoval špecializovaný orgán oprávnený vydávať záväzné rozhodnutia. Iniciácia vrcholových športových organizácii bola zavŕšená založením arbitrážnej inštitúcie schopnej urovnávať medzinárodné športové spory a ponúkať flexibilný a rýchly postup v konaniach.

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2021

2. 12. 2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.

Podpora zamestnanosti ZUŠ

19. 11. 2020

Mgr. Jana Kochan

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch

22. 7. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje obsah Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch, ktorá nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 28.4.2020. Odborný článok obsahuje porovnanie obsahu Pekinskej zmluvy s aktuálne platnou právnou úpravou.

Vplyv pandémie na ukladanie výročných správ a účtovných závierok

2. 7. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok analyzuje vplyv pandémie vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.