Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Súkromné a cirkevné školy vs. eschránky a výkon verejnej moci

18. 3. 2021

tím itretisektor.sk

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k povinnosti súkromných a cirkevných škôl mať zriadenú e-schránku pre výkon verejnej moci z pohľadu zákona o eGovernmente.

Spracovanie údajov v zamestnaní

17. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

V stanovisku sa posudzuje rovnováha medzi oprávnenými záujmami zamestnávateľov a odôvodnenými očakávaniami zamestnancov v oblasti ochrany súkromia, a to tak, že sa v ňom opisujú riziká, ktoré prinášajú nové technológie a uskutočňuje posúdenie proporcionality niekoľkých scenárov, v ktorých by sa tieto technológie mohli použiť.

Usmernenie k spracovaniu osobných údajov kamerovými zariadeniami

11. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Intenzívne používanie kamerových zariadení ovplyvňuje správanie občanov. Keďže sa tieto nástroje používajú v mnohých oblastiach života a vo veľkej miere, zvyšuje sa tlak na jednotlivcov, aby sa usilovali zabrániť odhaleniu niečoho, čo sa môže vnímať ako anomália. V skutočnosti môžu tieto technológie obmedzovať možnosti anonymného pohybu alebo anonymného využívania služieb a vo všeobecnosti obmedzovať možnosť zostať nepovšimnutý.

Národná stratégia systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

3. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.03.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti (ďalej ako „Stratégia DI“).

Usmernenie k súhlasu podľa nariadenia GDPR

19. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Európsky výbor pre ochranu údajov vydal s poukazom na čl. 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“).