Najnovšia legislatíva

Výška finančných príspevkov na poskytnutie sociálnej služby na rok 2023

26.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 25.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023.

Opatrenia v sociálnej oblasti v súvislosti s Ukrajinou

25.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 24.05.2022 NRSR schválila návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Predmetný zákon rieši niekoľko okruhov problémov v oblasti sociálnych vecí a rodiny súvisiacich s prílevom cudzincov tak, aby bolo možné účinne a efektívne poskytnúť, resp. organizovať rôzne formy pomoci a podpory občanom Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky.

Európske štrukturálne a investičné fondy

25.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.05.2022 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z.z.o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorého cieľom je reagovať na nepredvídateľné situácie, ktoré so sebou po pandémii prináša zhoršenie geopolitickej situácie, v dôsledku čoho je na území Slovenskej republiky okrem vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 vyhlásený núdzový stav z dôvodu situácie vyvolanej vojnou na Ukrajine a umožniť čo najpružnejšiu reakciu na prekonanie ich následkov v rámci poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej starostlivosti

25.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.05.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o zozname programov ústavnej zdravotnej starostlivosti pre konkrétnu úroveň nemocnice, spôsobe určenia medicínskej služby a popise zariadenia medicínskej služby do programov, zozname medicínskych služieb so zaradením do programov a o podmienkach poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici.

Otvorené vládnutie na roky 2022-2024

25.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.05.2022 bol v MPK zverejnený Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024, ktorý má prierezový charakter a ukladá úlohy jednotlivým ministrom a vedúcim ostatných orgánov štátnej správy a odporúča úlohy ostatným relevantným orgánom verejnej moci.