Najnovšia legislatíva

Opatrenia bezpečnostnej situácie na Slovensku

16.7.2024

tím itretisektor.sk

Dňa 27.06.2024 NRSR schválila zákon o niektorých opatreniach na zlepšeniec bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike.

Zmeny vo verejnom obstarávaní od augusta 2024

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novela prináša viaceré významné zmeny.

Podpora tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o dieťa

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.júna 2024 prezident Slovenskej republiky podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorého cieľom je najmä upraviť prístup vo vzťahu k tehotným študentkám a študentom, ktorí sa starajú o deti. 

Zmeny v zákone o sociálnom poistení

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila zákon č. 145/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „Novela).

Novelou sa:

  • Upravuje suma 13. dôchodku - najmenej 300 eur a najviac priemerná mesačná suma starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku
  • upravuje oslobodenie od platenia poistného za zamestnancov pre zamestnávateľov pôsobiacich v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove
  • upravuje možnosť postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne na penále a pokutách
  • upravuje suma 13. dôchodku  zhodne so zákonom o sociálnom poistení aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Zmeny v právnej úprave múzeí a galérií

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 11.06.2024 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novelou došlo k vypusteniu povinnosti verejného vypočutia pri výberovom konaní na funkciu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie alebo vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu, ktoré nie sú právnickými osobami.