Najčítanejšie

Rozsiahla novela školského zákona

17.5.2023

Mgr. Helena Laposová

dňa 09.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorou sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR, ako napr.:

  1. znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručnosti,
  2. znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní,
  3. zvýšiť podiel detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní,
  4. prispôsobiť vzdelávanie individuálnym potrebám každého dieťaťa,
  5. zaviesť právny nárok na miesto v materskej škole,
  6. zmeniť financovanie predprimárneho vzdelávania,
  7. zmeniť koncepciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a pod.

Zmeny správnej rady neziskovej organizácie a postup pri ukončení členstva

31.3.2023

JUDr. Monika Ivanová

Odkedy sa počítajú 3 roky funkčného obdobia správnej rady, 3 kalendárne roky alebo 3 roky od vymenovania? Aký je praktický postup po ukončení funkčného obdobia členov správnej rady neziskovej organizácie?

Zvýšenie sumy stravného

24.3.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 23.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú  cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného s účinnosťou od 1. januára 2023 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac august 2022.

Petícia na stiahnutie návrhu zmeny zákona o nadáciách - hromadná pripomienka

6.3.2023

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis a Centrum pre filantropiu pripravuje hromadnú pripomienku na stiahnutie a prepracovanie návrhu novelizácie zákona č. 37/2002 Z. z. o nadáciách, ktorý je aktuálne v MPK. Pripomienka sa týka návrhu ako celku a ide o zásadnú pripomienku. Návrh zákona zásadne vstupuje do priestoru mimovládneho neziskového sektora a zavádza nesystémové zmiešavanie finančných nástrojov súkromných osôb do existencie nadácií, ktoré na Slovensku už tradične spravujú majetok výlučne na verejnoprospešný účel.

Na podanie hromadnej pripomienky sa vyžaduje 500 podpisov. Prosíme pomôžte nám s vyzbieraním podpisov.

Termín do: 7. marec

PODPÍSAŤ TU.

Viac informácií TU.

Ďakujeme.

Nadácia Pontis

Novela zákona o dobrovoľníctve - akreditácia dobrovoľníckych činností a ďalšie zmeny

5.4.2023

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 02.02.2023 NRSR schválila zákon č. 50/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Novela nadobudla účinnosť 01.04.2023. Od uvedeného dátumu sú účinné nové ustanovenia a niektoré pôvodné ustanovenia sú doplnené o nové prvky.