Najčítanejšie

Zmena sankcionovania záškoláctva aj v oblasti predprimárneho vzdelávania

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Uvedenou novelou bol doplnený okrem iného aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) s dopadmi v oblasti sankcionovania záškoláctva.

Odmeňovanie zamestnancov neziskovej organizácie poskytujúcej sociálne služby

13.1.2023

Mgr. Helena Laposová

Je nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby povinná pri odmeňovaní zamestnancov dodržiavať platové tarify podľa tabuliek pre zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom záujme alebo je možná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom?

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

10.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 05.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Cieľom návrhu vyhlášky je: