Najčítanejšie

Financovanie škôl a školských zariadení

18.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 14.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorého cieľom je zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov a doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva SR pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy, aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.

Private and religious schools: Mandatory disclosure of information and mandatory publication of contracts

18.7.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

The right of access to information is a fundamental constitutional right without which the existence of a genuine democratic system is impossible. It enables citizens to form an opinion about the actions of politicians and public officials, about the activities of the authorities and about the state of society, the state or the municipality. Timely access to truthful and complete information is a necessary condition for citizens' decision-making in elections to be meaningful. Only informed citizens can make truly free decisions and control the activities of public authorities or the use of public funds. Access to information also contributes to the good and responsible functioning of public administration, reduces the risk of corruption, and strengthens citizens' trust in the state and its institutions.

Rekonštrukcia budovy financovaná z 2% dane

27.7.2022

JUDr. Monika Ivanová

Občianske združenie prevádzkuje súkromný internát pre žiakov stredných škôl so športovým zameraním a prevádzka internátu je hradená z vlastných prostriedkov občianskeho združenia a dotácií. Môže občianske združenie využiť finančné prostriedky z asignančej dane na rekonštrukciu budovy internátu?

Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

8.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Podmienky hodnotenia pedagogického a odborného zamestnanca sú uvedené v § 70 Zákona o pedagogických zamestnancoch nasledovne: